Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nijmegen

Verordening vertrouwenscommissie herbenoeming burgemeester 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNijmegen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening vertrouwenscommissie herbenoeming burgemeester 2017
CiteertitelVerordening vertrouwenscommissie herbenoeming burgemeester 2017
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikelen 61a, 61c, 84, 86, 147 en 149 van de Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-11-2017Onbekend

01-11-2017

Gmb 2017-193000

Raadsbesluit 2017-103 d.d. 1 november 2017

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening vertrouwenscommissie herbenoeming burgemeester 2017

De raad van de gemeente Nijmegen, bijeen in zijn openbare vergadering van: 1 november 2017.

Gelezen het raadsvoorstel Verordening vertrouwenscommissie herbenoeming burgemeester 2017

Gelet op de artikelen 61a, 61c, 84, 86, 147 en 149 van de Gemeentewet;

Gelet op de circulaire Benoeming, functioneringsgesprekken en herbenoeming burgemeester van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (2012)

Besluit:

Vast te stellen de navolgende "Verordening vertrouwenscommissie herbenoeming burgemeester 2017”;

 

 

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • 1.

  Commissie: de commissie als bedoeld in artikel 2, eerste lid;

 • 2.

  De minister: de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

 • 3.

  Commissaris: de Commissaris van de Koning in de provincie Gelderland;

 • 4.

  Raad: de raad van de gemeente Nijmegen;

 • 5.

  Aanbeveling: de schriftelijke verklaring van de raad omtrent de herbenoeming van de burgemeester.

Artikel 2. Taken en bevoegdheden

 • 1.

  De commissie heeft tot taak de aanbeveling door de raad voor te bereiden in het kader van de herbenoemingsprocedure van de burgemeester;

 • 2.

  De commissie vormt zich een oordeel over het functioneren van de burgemeester op basis van o.a. de profielschets en de daaraan gerelateerde functioneringsgesprekken;

 • 3.

  Alvorens het verslag aan de raad te zenden, bespreekt de commissie het concept met de burgemeester;

 • 4.

  De commissie brengt over haar oordeel een schriftelijk en vertrouwelijk verslag uit aan de raad, de burgemeester en aan de Commissaris. De burgemeester kan, voorafgaand aan de bespreking in de raad, zijn zienswijze over het verslag geven. Het verslag wordt voorzien van een conceptaanbeveling;

 • 5.

  Bij de vervulling van haar taak neemt de commissie het gestelde in de circulaire van de minister van BZK, in acht.

Artikel 3. Samenstelling

 • 1.

  De commissie bestaat uit de volgende leden: H. van Hooft, J. Reinhoudt, I. van Dijk, W. Grutters, G. Visser, M. van Nijnatten, R. Klein Hemmink, H. van Deurzen, en M. Buck;

 • 2.

  De voorzitter van de commissie is P. Oomen;

 • 3.

  De commissie kent geen plaatsvervangende leden;

 • 4.

  De griffier fungeert als secretaris van de commissie.

Artikel 4. Werkwijze en geheimhouding

 • 1.

  De commissie vergadert zo dikwijls als de voorzitter of tenminste vijf leden dit noodzakelijk achten;

 • 2.

  De vergaderingen van de commissie zijn besloten, alle stukken van de commissie zijn geheim. Dit wordt op de stukken vermeld;

 • 3.

  De commissie legt in elke vergadering en elk gesprek, met toepassing van artikel 86 GW geheimhouding op over de inhoud van de stukken en het behandelde tijdens de vergadering of het gesprek. De voorzitter van de commissie ziet erop toe dat hieraan wordt voldaan;

 • 4.

  De geheimhoudingsplicht brengt onder meer mee dat aan raadsleden, die geen zitting hebben in de commissie, en aan anderen, geen inzage in, of informatie omtrent de inhoud van de stukken of het behandelde ter vergadering of in het gesprek wordt verstrekt;

 • 5.

  Over het besprokene, de overgelegde stukken, het overleg met de burgemeester en eventueel de Commissaris van de Koning, bewaren de voorzitter, leden en griffier strikte geheimhouding. De geheimhouding blijft na ontbinding van de commissie van kracht;

 • 6.

  De van de commissie uitgaande stukken worden ondertekend door de voorzitter en de secretaris.

Artikel 5. Verslag

1.De commissie brengt over haar werkzaamheden ter voorbereiding op het doen van een aanbeveling schriftelijk een verslag van bevindingen uit aan de gemeenteraad en de Commissaris van de Koning. Het verslag van bevindingen dat de commissie uitbrengt aan de raad en de commissaris van de Koning bevat in ieder geval:

 • a.

  Een weergave van de wijze waarop de commissie haar werkzaamheden heeft verricht;

 • b.

  Een concept-aanbeveling met de gemotiveerde weergave van de bevindingen van de commissie.

Artikel 6. Stemming

 • 1.

  De commissie beraadslaagt en besluit niet over het in artikel 2, lid 2 bedoelde oordeel indien niet meer dan de helft van het aantal stemgerechtigde leden aanwezig is;

 • 2.

  Alle besluiten worden bij meerderheid van stemmen genomen;

 • 3.

  De secretaris is geen lid en heeft geen stemrecht.

Artikel 7. Ontbinden van commissie

De commissie wordt ontbonden met ingang van de dag volgend op die waarop door de minister een besluit is genomen op de aanbeveling van de raad.

Artikel 8. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De verordening wordt aangehaald als “Verordening vertrouwenscommissie herbenoeming burgemeester 2017';

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag van de bekendmaking.

Aldus vastgesteld in de vergadering van: 1 november 2017

De Griffier a.i.;

drs. Y.A. van Delft

De Voorzitter;

drs. H.M.F. Bruls