Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nijmegen

Gemeentelijk mandaat- volmacht en machtigingsregister ODRN

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNijmegen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingGemeentelijk mandaat- volmacht en machtigingsregister ODRN
CiteertitelMandaat- Volmacht en Machtigingsregister Omgevings Dienst Regio Nijmegen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-12-201720-02-2019nieuwe regeling

14-11-2017

gmb-2017-212268

Collegebesluit d.d. 14 november 2017, nr. 3.10

Tekst van de regeling

Intitulé

Gemeentelijk mandaat- volmacht en machtigingsregister ODRN

Vastgesteld door het college en de burgemeester van de gemeente Nijmegen d.d. 14 november 2017

 

 

 

MANDAAT- VOLMACHT EN MACHTIGINGSREGISTER OMGEVINGSDIENST REGIO NIJMEGEN

 

Volg

nr.

Omschrijving

Wett./

jur.

grondslag

Bevoegd orgaan

Man-

daat

Ondermandaat verleend aan

Nadere bepalingen en voorschriften

 

Het Mandaat-, volmacht en machtigingsbesluit Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN) betreft mandatering van bevoegdheden van B&W van Nijmegen en de Burgemeester van Nijmegen alsmede volmacht en machtiging aan de Directeur ODRN betrekking hebbend op de volgende wet- en regelgeving:

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (WABO), Wet Bibob, Wet Milieubeheer, Woningwet, Wet ruimtelijke ordening, Monumentenwet, Huisvestingswet, Leegstandswet, Wet bodembescherming Gemeentewet, Wet basis registraties adressen en gebouwen (Wet bag), Algemene wet bestuursrecht en bij of krachtens die wetten vastgestelde algemene maatregelen van bestuur, ministeriële regelingen en verordeningen.

 

Onder het mandaat om te beslissen op een aanvraag of ontheffing wordt mede begrepen weigering, intrekking en wijziging alsmede de in de betreffende regeling opgenomen overige bevoegdheden inzake de vergunning of ontheffing (verbinden van voorschriften, voorwaarden, verplichtingen, ontvankelijkheid e.d.) alsmede de bevoegdheden uit de Algemene wet bestuursrecht, zoals verzoek om aanvulling van de aanvraag, buiten behandeling laten e.d., alsmede de bevoegdheden die voortvloeien uit de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken (Wkpb), zoals inschrijving van besluiten en inschrijving van de beslissing op bezwaar en rechterlijke uitspraken en bevoegdheden die voortvloeien uit de Wet basisregistraties adressen en gebouwen, zoals schriftelijke verklaringen van daartoe aangewezen ambtenaren als bedoeld in artikel 8, aanhef en onder i van het Besluit basisregistraties adressen en gebouwen

 

 

 

 

 

 

 

Algemeen

 

 

 

 

 

 

Doorzenden van geschriften waarvan kennelijk een ander bestuursorgaan bevoegd is

Art. 2:3 Awb

B&W

B

Dir

 

 

 

Beslissen, met uitzondering van besluiten op bezwaar, op grond van de artikelen 3, 4, 5, 6, 7, 8 en 11 van de Wet openbaarheid van bestuur, voor zover het betreft documenten die onder verantwoordelijkheid van de Omgevingsdienst Regio Nijmegen tot stand zijn gekomen of anderszins het werkterrein van de desbetreffende dienst betreffen.

Wet openbaarheid van bestuur

B&W

B

Dir

 

 

 

Verdagen van de beslistermijn op grond van de Wet openbaarheid van bestuur

Art. 6 Wob

B&W

B

Dir

 

 

 

Het aanwijzen van toezichthouders

Art. 5.10, lid 3 Wabo

B&W

Dir

 

De aangewezen toezichthouders houden toezicht op de naleving van de wetten en daarop gebaseerde regelgeving die behoren tot de taken van de ODRN

 

Het uitgeven van legitimatiebewijzen op grond van artikel 5:12, lid 1 van de Awb

Art. 5:12, lid 1 Awb

B&W

Dir

 

 

 

Algemene wet bestuursrecht

Uniforme uitgebreide voorbereidingsprocedure

 

 

 

 

 

 

Besluiten uniforme openbare voorbereidingsprocedure toe te passen

Art. 3:10 Awb

B&W

B

Dir

 

 

 

Ter inzage legging

Art. 3:11, lid 1 en 3 Awb

B&W

B

Dir

 

 

 

Besluit dat stukken niet ter inzage worden gelegd op grond van Wet openbaarheid van bestuur

Art. 3:11, lid 2 Awb/Wob

B&W

B

Dir

 

 

 

Kennisgeving

Art. 3:12 Awb

B&W

B

Dir

 

 

 

Toezending van ontwerp aan belanghebbenden

Art. 3:13 Awb

B&W

B

Dir

 

 

 

Naar voren brengen van een zienswijze

Art.3:15 Awb

B&W

B

Dir

 

B&W of B kan zelf belanghebbende zijn bij het naar voren brengen van een zienswijze

 

Besluiten dat ook aan anderen de mogelijkheid moet worden geboden om zienswijzen in te dienen

Art. 3:15, lid 2 Awb

B&W

B

Dir

 

 

 

Aanvrager in de gelegenheid stellen te reageren op ingebrachte zienswijzen

Art. 3:15, lid 3 en 4 Awb

B&W

B

Dir

 

 

 

Vaststellen opstellen verslag van mondelinge zienswijzen

Art. 3:17 Awb

B&W

B

Dir

 

 

 

Nemen van besluit en verlengen van termijn. Mededeling doen van ontvangst zienswijzen

Art. 3:18 Awb

B&W

B

Dir

 

 

 

Algemene wet bestuursrecht

Bijzondere bepalingen over besluiten

 

 

 

 

 

 

Ontvangstbevestigingen (elektronische) aanvraag

Art. 4:3a Awb

B&W

B

Dir

 

Ontvangstbevestigingen mogen middels een handtekeningenstempel worden ondertekend.

 

Vaststellen formulier

Art. 4:4 Awb

B&W

B

Dir

 

 

 

Verzoeken om aanvulling en besluiten om aanvraag niet in behandeling te nemen

Art. 4:5 Awb

B&W

B

Dir

 

 

 

Besluit om een hernieuwde aanvraag om beschikking af te wijzen indien de aanvrager geen nieuw gebleken feiten of veranderde omstandigheden heeft vermeld

Art. 4:6, lid 2 Awb

B&W

B

Dir

 

 

 

Het horen van aanvrager en belanghebbenden

Art. 4:7 en 4:8 Awb

B&W

B

Dir

 

 

 

Besluit om het vooraf horen achterwege te laten

Art. 4:11 en 4:12 Awb

B&W

B

Dir

 

 

 

Mededeling verlenging beslistermijn

Art. 4:14 Awb

B&W

B

Dir

 

 

 

Opschorten beslistermijn

Art. 4:15 Awb

B&W

B

Dir

 

 

 

Vaststellen verschuldigdheid en hoogte dwangsom

Art. 4:18 Awb

B&W

B

Dir

 

 

 

Terugvordering onverschuldigd betaalde dwangsommen

Art. 4:20 Awb

B&W

B

Dir

 

 

 

Handelingen en besluiten ter voorbereiding van het nemen van een beslissing op aanvragen om omgevingsvergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) alsmede ter uitvoering van zo’n besluit, zoals:

 

 

 

 

 

 

Ontvangstbevestigingen, berichten, mededelingen

 

Art. 3.1, lid 2

en lid 3 Wabo

B&W

Dir

 

Ontvangstbevestigingen mogen middels een handtekeningenstempel worden ondertekend.

 

Beslissen dat voor de activiteit(en) geen omgevingsvergunning is vereist

 

B&W

Dir

 

Betreft een beslissing (rechtsoordeel) op een aanvraag om omgevingsvergunning dat er geen vergunning vereist is.

 

Kennisgeven van ontvangen aanvragen

Art. 3.8 Wabo

B&W

Dir

 

 

 

Kennisgeven van ontwerpbesluit en ter inzage leggen van het ontwerpbesluit

Art. 3.12 Wabo jo. 3:11, 3:12, 3:13, 3:14 Awb

B&W

Dir

 

 

 

Vragen om advies en toezending van aanvraag om vergunning, ontwerpbesluit, zienswijzen en van beslissing op de aanvraag

Art. 2.26 Wabo

B&W

Dir

 

 

 

Geven van advies

Art. 2.26, lid 1 Wabo jo.

Art. 6.1, lid 1 Bor

B&W

Dir

 

B&W is adviseur als het project geheel of gedeeltelijk in de gemeente Nijmegen wordt uitgevoerd, waarbij een ander bestuursorgaan bevoegd gezag is.

 

Vragen van een verklaring van geen bedenkingen (vvgb) en toezending aanvraag vergunning, ontwerpbesluit, zienswijzen, adviezen en beslissing op de aanvraag aan bestuursorgaan

Art. 2.27, 3.11 en 3.13 Wabo

B&W

Dir

 

 

 

Aanvullingsverzoeken

Art. 4:5 Awb

B&W

Dir

 

 

 

Aanhouden van de beslissing op de aanvraag en doen van mededeling daarvan aan de aanvrager

Art. 3.3 t/m 3.5 jo. 3.6 Wabo

B&W

Dir

 

 

 

Verlengen van de beslistermijn (reguliere procedure) en kennisgeven daarvan

Art. 3.9, lid 2 Wabo

B&W

Dir

 

 

 

Verlengen van de beslistermijn (uitgebreide procedure) en het doen van mededeling daarvan aan de aanvrager

Art. 3.12, lid 8 Wabo jo. 3:18 Awb

B&W

Dir

 

 

 

Opschorten van de beslistermijn

Art. 4:15 Awb

B&W

Dir

 

 

 

Het stellen van een termijn en het verlengen van een termijn (tijdelijke vergunning)

Art. 2.23 Wabo

B&W

Dir

 

 

 

Bepalen binnen welke opeenvolgende tijdvakken van een kalenderjaar het bouwwerk mag worden opgericht, gebruikt en gesloopt

Art. 2.24, lid 2 Wabo

B&W

Dir

 

 

 

Wijzigen van beschikkingen met betrekking tot de eerste fase

Art. 2.5, lid 6 Wabo

B&W

Dir

 

 

 

Bepalen dat toepassing van artikel 3.1 of afdeling 3.4 Awb geheel of gedeeltelijk achterwege blijft

Art. 3.10, lid 2 Wabo

B&W

Dir

 

 

 

Verbinden van voorschriften aan een vergunning

Art. 2.22 Wabo

B&W

Dir

 

 

 

Afwijken van voorschrift Bouwbesluit en Bouwverordening (met uitzondering van afwijken ex. artikel 2.5.30, lid 4 Bouwverordening)

Art. 6 en 11 Woningwet jo. Wabo

B&W

Dir

 

Afwijken van art. 2.5.30, lid 1 Bouwverordening is opgenomen in Mandaatregister Mobiliteit van Nijmegen.

 

Beslissingen, goedkeuringen, aanvaardingen, niet vereist zijn van etc.

Bouwbesluit

B&W

Dir

 

Aanvaarden van documenten zoals Programma van Eisen inzake ontruimingsinstallaties, beslissen dat geen toereikende bluswatervoorziening, brandweeringang, verbindingsweg, opstelplaats aanwezig is, beslissen over noodzaak van de aan te leveren bescheiden etc.

 

Besluiten over goedkeuring van verplichtingen op grond van aan vergunning verbonden voorschriften

Art. 8.42a Wm

B&W

Dir

 

 

 

Het nemen van een m.e.r.-beoordelingsbesluit, als dat gekoppeld is aan een besluit waarvan de bevoegdheid tot het nemen daarvan is gemandateerd.

Hfst. 7 Wm

B&W

Dir

 

 

 

Besluiten over veiligheidsrapporten

BRZO

B&W

Dir

 

 

 

Beschikken waarbij gevolg wordt gegeven aan een aanwijzing

Art. 2.34 Wabo

B&W

Dir

 

 

 

Nemen van een nader besluit op ingediende gewijzigde tekeningen en andere bescheiden

 

B&W

Dir

 

 

 

Kennis geven van de beslissing op de aanvraag en verzenden van afschriften aan bestuursorganen

Art. 3.9, lid 1 en lid 4 Wabo

B&W

Dir

 

 

 

Verlenen van toestemming

Art. 2.25, lid 3, sub b Wabo

B&W

Dir

 

 

 

Wijzigen van vergunning en vergunningvoorschriften (actualisering), ambtshalve of op verzoek van vergunninghouder en/of belanghebbenden of op verzoek van vvgb-orgaan of van wettelijk adviseur

Art. 2.29, 2.30 en 2.31 jo. 3.15 Wabo

B&W

Dir

 

 

 

Kennisgevingen

Art. 3.15 Wabo

B&W

Dir

 

 

 

Geheel of gedeeltelijk intrekken van een verleende omgevingsvergunning

Art. 2.33 en 2.33a Wabo

B&W

Dir

 

 

 

Intrekken van een beschikking met betrekking tot de eerste en/of tweede fase

Art. 2.5, lid 5 Wabo

B&W

Dir

 

 

 

Bepalen dat een beschikking als bedoeld in artikel 6.1 Wabo terstond na haar bekendmaking in werking treedt

Art. 6.2 Wabo

B&W

Dir

 

 

 

Beslissen op verzoek om geheimhouding

Art. 19.5 Wm

B&W

Dir

 

 

 

 

 

Een omgevingsvergunning kan enkelvoudig zijn (kan betrekking hebben op één activiteit) of kan meervoudig zijn (kan op meerdere activiteiten en handelingen betrekking hebben) en kan gefaseerd worden ingediend. Op de aanvraag kan de reguliere en kan de uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing zijn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het mandaat is verleend voor het nemen van besluiten op aanvragen om omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, lid 1, 2.2, lid 1 en lid 2 Wabo en als bedoeld in artikel 75c Flora- en Faunawet en artikel 64a van de Natuurbeschermingswet 1998. Het mandaat ziet zowel op enkelvoudige als meervoudige aanvragen, zowel op gefaseerde als ongefaseerde aanvragen, zowel op aanvragen waarop de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is als op aanvragen waarop de uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing is.

 

Het mandaat is ook verleend voor het nemen van een besluit op een aanvraag om een omgevingsvergunning waarbij één van de aangevraagde activiteiten de activiteit is als genoemd in artikel 2.1, lid 1 sub c Wabo die slechts verleend kan worden als bedoeld in artikel 2.12, lid 1 sub a onder 3e Wabo, tenzij het Mandaat- volmacht- en machtigingsbesluit van de gemeente Nijmegen van toepassing is en op grond hiervan het mandaat om te beslissen op zulk een aanvraag om omgevingsvergunning binnen de organisatie van de gemeente Nijmegen is gelegd.

 

Art. 2.1 en 2.2 Wabo, 75c Ffw, 46a Nbw

B&W

Dir

 

De directeur is bevoegd te beslissen als de Wabo-aanvraag betrekking heeft op één of meerdere activiteiten en handelingen (tenzij anders is aangegeven). Het betreft zowel besluiten waarop de reguliere als waarop de uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing is. Het betreft Wabo-activiteiten als bouwen, aanleggen, gebruik in strijd met regels ruimtelijke ordening, gebruik brandveiligheid, milieu, slopen, wijziging monumenten en stadsbeeldobjecten, kappen, inritten, handelsreclame etc. Tevens betreft het aanhakende handelingen op grond van de Flora- en Faunawet en van de Natuurbeschermingswet 1998.De directeur ODRN heeft geen mandaat om te beslissen op een Wabo-aanvraag waarbij de enige activiteit een projectafwijkingsbesluit (ex artikel 2.12, lid 1 sub a onder 3e Wabo) is, of waarbij de aanvraag naast andere activiteiten betrekking heeft op een projectafwijkingsbesluit maar waarbij er geen sprake is van een bouw- en/of milieuactiviteit.

 

Handhaving van het bepaalde bij of krachtens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (artikel 5.1 Wabo), Huisvestingswet, Leegstandswet, Gemeentewet en Algemene wet bestuursrecht.

 

 

 

 

 

 

De gemandateerde is bevoegd m.b.t. handhaving op grond van het bepaalde:

- bij of krachtens de wetten genoemd in artikel 5.1 van de Wabo voor zover dit bij of krachtens die wetten is bepaald en

- bij of krachtens de Huisvestingswet, de Leegstandswet, de Gemeentewet en de Algemene wet bestuursrecht,

tenzij B&W, B of PH bevoegd zijn.

 

De handhavingsbevoegdheden van de gemandateerde omvatten alle feitelijke handelingen, privaatrechtelijke rechtshandelingen en besluitbevoegdheden als bedoeld in artikel 4:11 onder a jo. artikel 4.8, eerste lid en de titels 5.3 en 5.4 Awb inclusief die tot verhaal en invordering van de met handhaving ingevolge titel 5.3 en 5.4 Awb gemoeide kosten, tenzij B&W, B of PH daartoe bevoegd zijn.

 

Tot de bevoegdheid tot handhaving behoort ook de bevoegdheid te besluiten om niet te handhaven (gedogen) en de bevoegdheid om te beslissen op handhavingsverzoeken.

 

 

B&W

Dir

 

Als B&W, B, of PH bevoegd zijn, is dit in mandaatregisters aangegeven.

Artikel 4:11 onder a jo artikel 4.8 eerste lid betreft het afzien van horen in spoedeisende situaties.

De directeur is bevoegd inzake handhaving van het bij of krachtens in artikel 5.1 Wabo genoemde wetten voor zover dit bij of krachtens die wetten is bepaald. Denk hierbij aan het zonder of in afwijking van een Wabo-vergunning handelen etc.

De directeur is ook bevoegd inzake handhaving van het bepaalde bij of krachtens de Huisvestingswet, Leegstandswet, de Gemeentewet en de Algemene wet bestuursrecht. Denk hierbij aan de onttrekkingen, tijdelijke verhuur.

Tot de bevoegdheid bestuursdwang behoort ook de bevoegdheid tot het geven van opdrachten aan bedrijven om uitvoering te geven aan de last onder bestuursdwang (denk aan sloopwerkzaamheden, dichtplanken van gebouwen, plaatsen van afscheidingen e.d.).

 

Machtiging tot binnentreden in het kader van uitvoering bestuursdwang

Art. 5:27 Awb jo art. 2 Algemene wet op het binnentreden

B&W

B

 

 

 

Vooraanschrijvingen

 

B&W

Dir

 

 

 

Een besluit tot oplegging van een last onder bestuursdwang of oplegging van een last onder dwangsom gericht op naleving van het bepaalde bij of krachtens de betrokken wet inhoudende dat het bouwen, gebruiken of slopen van het bouwwerk wordt gestaakt of dat voorzieningen, met inbegrip van het slopen van het bouwwerk, gericht op het tegengaan of beëindigen van gevaar voor de gezondheid of de veiligheid, worden getroffen

Art. 5.17 Wabo

B&W

Dir

 

Het betreft de bouw- en sloopstop en het staken van gebruik.

 

(Gedeeltelijk) opheffen van de in het mandaat hierboven bedoelde last

 

B&W

Dir

 

 

 

Handhavingsbesluiten al dan niet met toepassing van artikel 5:31, lid 1 of lid 2 Awb

Art. 5:31,

Lid 1 of lid 2 Awb

B&W

PH

Dir

 

Dwangsom: t/m € 25.000 voor de maximale verbeuring: Dir

T/m € 50.000 voor de maximale verbeuring: PH

Boven de € 50.000: B&W

 

Handhavingsbesluiten bij overtreding van artikel 2.2, lid 1 sub h, sub i Wabo (handelsreclame)

Art. 2.2, lid 1 sub h en sub i Wabo

B&W

Dir

 

Het betreft handelsreclame

 

Verlengen van begunstigingstermijn (als in handhavingsbesluiten een termijn is gesteld)

 

B&W

Dir

 

 

 

Besluit om tot invordering over te gaan ingevolge de artikelen 4:86 jo 5:25 lid 6 Awb, kosten bestuursdwang of verbeurde dwangsommen

Art. 4:86 jo

5:25, lid 6 Awb

B&W

Dir

 

Het is hierbij niet van belang of het handhavingsbesluit al of niet in (onder)mandaat is genomen

 

Besluit om niet tot invordering over te gaan van een verbeurde dwangsom of van de kosten bestuursdwang

 

B&W

Dir

 

Het is hierbij niet van belang of het handhavingsbesluit al of niet in (onder)mandaat is genomen

 

Diversen

 

 

 

 

 

 

 

Wet Bibob

 

 

 

 

 

 

Als er sprake is van een aanvraag voor omgevingsvergunning waarop, gelet op de gemeentelijke beleidsregels Bibob, de Wet Bibob van toepassing is, wordt het volgende onderscheid gemaakt in de mate van gevaar dat de omgevingsvergunning mede zal worden gebruikt om uit gepleegde strafbare feiten verkregen of te verkrijgen, op geld waardeerbare voordelen te benutten of strafbare feiten te plegen:

Art. 2.20 Wabo jo. Wet Bibob

 

 

 

Zie voor het Bibob-beleid de door Burgemeester en B&W vastgestelde beleidsregels. Daarin staat op welke omgevingsvergunningsplichtige bouw- en milieuactiviteiten de Wet Bibob van toepassing is.

 

- er is sprake van “geen gevaar” èn er is geen advies gevraagd noch gegeven door het landelijk bureau Bibob

Wet Bibob

B&W

Dir

 

 

 

- er is sprake van “geen gevaar” maar er is advies gevraagd en gegeven door het landelijk bureau Bibob

Wet Bibob

B&W

PH

 

 

 

 

- er is sprake van “enig gevaar” waarbij de vergunning onder voorwaarden wordt verleend

Wet Bibob

B&W

PH

 

 

 

 

- er is sprake van “ernstig gevaar” waarna de vergunning wordt geweigerd

Wet bibob

B&W

PH

 

 

 

 

Het vragen van advies aan het landelijk bureau Bibob

Wet Bibob

B&W

B

 

 

 

Bouwbesluit

 

 

 

 

 

 

 

Ontvangstbevestiging

Art. 1.28 BB

B&W

Dir

 

De ontvangstbevestigingen mogen middels een handtekeningenstempel worden ondertekend.

 

Toestemming geven om af te wijken van de termijn ex. artikel 1.26, lid 1 Bouwbesluit

Art. 1.26, lid 4 BB

B&W

Dir

 

B&W kan akkoord gaan met een andere termijn (dan 4 weken) als dit naar het oordeel van B&W nodig is.

 

Opleggen van nadere voorwaarden

Art. 1.29 BB

B&W

Dir

 

Er kunnen naar aanleiding van een melding (ambtshalve) nadere voorwaarden worden opgelegd.

 

Wijzigen nadere voorwaarden

Art. 1.30 BB

B&W

Dir

 

Opgelegde nadere voorwaarden kunnen (ambtshalve) worden gewijzigd

 

Geven van een aanwijzing ex. artikel 8.3 Bouwbesluit

Art. 8.3 BB

B&W

Dir

 

Geven van een aanwijzing welke maatregelen moeten worden opgenomen in het in te dienen bouw- of sloopveiligheidsplan.

 

Beslissen op verzoek om ontheffing voor bouwlawaai

Art. 8.4, lid 2 BB

B&W

Dir

 

Het betreft verzoeken om ontheffing van bouwlawaai

 

 

Beslissing op verzoek om ontheffing voor trillingshinder

Art. 8.5, lid 2 BB

B&W

Dir

 

Het betreft verzoeken om ontheffing van trillingshinder

 

Ontvangstbevestiging

Art. 1.20 BB

B&W

Dir

 

De ontvangstbevestigingen mogen middels een handtekeningenstempel worden ondertekend.

 

Opleggen van nadere voorwaarden

Art. 1.21 BB

B&W

Dir

 

Er kunnen naar aanleiding van een melding (ambtshalve) nadere voorwaarden worden opgelegd.

 

Wijzigen nadere voorwaarden

Art. 1.22 BB

B&W

Dir

 

Opgelegde nadere voorwaarden kunnen (ambtshalve of op verzoek van de melder) worden gewijzigd.

 

Wet milieubeheer

 

 

 

 

 

 

 

Ontvangstbevestigingen van meldingen op grond van artikel 8.41 Wm

Art. 8.41 Wm

B&W

Dir

 

Ontvangstbevestigingen mogen middels een handtekeningenstempel worden ondertekend.

 

Stellen van maatwerkvoorschriften

Art. 8.42 Wm

B&W

Dir

 

 

 

Beslissen op aanvraag ex. artikel 8.40a, lid 3 Wm (treffen van maatregelen die gelijkwaardig zijn)

Art. 8.40a Wm

B&W

Dir

 

 

 

Advisering in het kader van vergunningverlening door andere bestuursorganen

 

B&W

Dir

 

 

 

Beslissen op verzoek ontheffing stookverbod

 

 

Art. 10.63, lid 2 jo artikel 10.2, lid 1 Wm

B&W

Dir

 

 

 

Huisvestingswet (Hvw), Huisvestingsverordening, Leegstandswet (Lw)

 

 

 

 

 

 

Beslissen op verzoek tot onttrekking, samenvoeging of omzetting van woonruimte

Art. 30 Hvw

B&W

Dir

 

 

 

Beslissen op vergunningsaanvraag voor tijdelijke verhuur

Art. 15 Lw

B&W

Dir

 

 

 

Subsidieverordening stedelijke vernieuwing

 

 

 

 

 

 

 

Het mandaat betreft alle voorbereidings- en uitvoeringshandelingen en het nemen van beslissingen op aanvraag voor subsidie.

SSV

B&W

Dir

 

Het betreft restauratiesubsidies voor beschermde monumenten

 

Toepassen hardheidsclausule

 

 

B&W

PH

 

 

 

Verordening verbetering toegankelijkheid

 

 

 

 

 

 

 

Beslissen op verzoek om subsidie.

Verordening verbetering toegankelijk-heid

B&W

Dir

 

Het betreft subsidie voor verbetering van de toegankelijkheid van openbare gebouwen en openbare ruimten.

 

Algemene Plaatselijke Verordening & Algemene wet bestuursrecht

 

 

 

 

 

 

Beslissen op een aanvraag om vergunning voor het aanbrengen, hebben of achterlaten van voorwerpen of stoffen op, aan of boven de weg

Art. 2.1.5.1 APV

B&W

Dir

 

Het betreft hier aanvragen voor bouwobjecten waarvoor een vergunning vereist is

 

Herplant- en instandhoudingsplicht

Art. 4.4.5 APV

B&W

Dir

 

 

 

Festiviteitenregeling APV

 

Art. 4.1.4 APV

B&W

Dir

 

Het betreft ontvangstbevestigingen van kennisgevingen, vaststellen van een formulier. Het mandaat heeft geen betrekking op aanwijzing van collectieve festiviteiten.

 

Verklaring ex. artikel 4.6.2, lid 2 sub f APV (tijdelijke reclames)

 

Art. 4.6.2, lid 2 sub f APV

B&W

Dir

 

 

 

Handhaving Festiviteitenregeling voor

inrichtingen (art. 4.1.2 t/m 4.1.5 APV)

 

 

 

 

 

 

Beslissen op verzoek tot handhaving zonder dat overtredingen zijn geconstateerd

 

B&W

Dir

 

In geval van Wm en Wbb binnen inrichtingen

 

Beslissen op verzoek tot handhaving waarbij overtredingen zijn geconstateerd

 

B&W

PH

 

 

 

Bestuursdwang/dwangsom besluit

 

B&W

PH

 

Het opleggen van een sanctie is tot € 25.000,-- is gemandateerd aan de PH. Het moet dan gaan om het eerste dwangsombesluit voor een overtreding en louter milieufactoren betreffen. In alle overige gevallen blijft B&W bevoegd.

 

Beslissen op verzoek opheffen dwangsom

Art. 5:34 Awb

B&W

Dir

 

 

 

Uitvoering van bestuursdwang (bijvoorbeeld sluiting van een - deel van een - inrichting)

 

B&W

Dir

 

 

 

Wet basisregistraties adressen en gebouwen (Bag)

Besluit basisregistraties adressen en gebouwen (Bbag)

 

 

 

 

 

 

Schriftelijke verklaringen van daartoe door Burgemeester en Wethouders aangewezen ambtenaren

Artikel 8, sub i Bbag

B&W

ADV

SEN

 

ADV = Adviseur B HH BRIKS (senior rayonbeheerder ODRN)

SEN = Senior medewerker HH BRIKS (rayonbeheer ODRN)

 

Betreft directe aanwijzing.

 

Het betreft schriftelijke verklaringen die als brondocument fungeren als bedoeld in artikel 10, lid1 onderdeel a van de Wbag.

 

Overig

 

 

 

 

 

 

 

Het indienen van aanvragen bij de provincie op grond van de Subsidieregeling duurzame instandhouding cultuurhistorische waarde

 

B&W

Dir

 

 

 

Besluiten op aanvragen voor bijzondere toestemmingen voor het laden en lossen van vuurwerk, alsook opgedragen kennisgevingen die in dat kader worden gedaan te behandelen

Accord Européen relatif au transport international des marchan-dises dangereuses par route, H.7.5 vs. 7.5.11(CV1) en H.8.5 vs. S1(4)

B

Dir

 

 

 

 

Aldus vastgesteld d.d. 14 november 2017,

College van Burgemeester en Wethouders van Nijmegen,

De Gemeentesecretaris,

mr. drs. A.H. van Hout

De Burgemeester,

drs. H.M.F. Bruls