Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nijmegen

INNOVATIEREGELING WINKELPANDEN BINNENSTAD 2017-2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNijmegen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingINNOVATIEREGELING WINKELPANDEN BINNENSTAD 2017-2018
CiteertitelInnovatieregeling Binnestad 2017-2018
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp
Externe bijlageKaart Binnenstad

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-01-2018nieuwe regeling

09-01-2018

gmb-2018-7167

Collegebesluit d.d. 9 januari 2018, nr. 3.3

Tekst van de regeling

Intitulé

INNOVATIEREGELING WINKELPANDEN BINNENSTAD 2017-2018

Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Nijmegen,

Gelet op artikel 4 lid 3 van de Nijmeegse Kaderverordening Subsidieverstrekking;

Stelt vast de navolgende Innovatieregeling Winkelpanden Binnenstad 2017-2018;

 

Artikel 1 Begripsomschrijving

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  de wet: de Algemene wet bestuursrecht;

 • b.

  eigenaar: natuurlijk persoon of rechtspersoon die de eigendom heeft over een zaak of onderneming als bedoeld in artikel 5:1 Burgerlijk Wetboek;

 • c.

  ondernemers: ondernemers behorende tot het midden- en kleinbedrijf (max. 250 werknemers) die ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel;

 • d.

  subsidieaanvrager: ondernemer of eigenaar van een pand in de binnenstad; (zie kaart)

 • e.

  subsidieaanvraag: een financieringsaanvraag vanuit de Innovatieregeling Binnenstad 2017-2018;

 • f.

  duurzame investeringen: investeringen die volgen uit een door de aanvrager op te stellen energiescan en die leiden tot een reductie van het energiegebruik of tot inzet van duurzame energie; die leiden tot gebruik van duurzame of circulaire materialen of die een positieve invloed hebben op het stadsklimaat door een betere regenwaterafhandeling, verkoeling en vergroening.

 • g.

  College: het College van Burgemeester en Wethouders van Nijmegen;

 • h.

  kwaliteit: bouwkundige kwaliteit van een buitengevel van een cultuurhistorisch pand;

 • i.

  cultuurhistorisch pand: zowel beschermde als niet-beschermde cultuurhistorisch waardevolle en karakteristieke panden. Niet-beschermde cultuurhistorische panden zijn opgenomen op de aandachtlijst Cultureel Erfgoed, potentiële bouwhistorie monumenten, zoals opgenomen op de bouwhistorische waardenkaart, of Wederopbouwpanden binnen het Nationaal Wederopbouwgebied;

 • j.

  investeringen in gevelkwaliteit: financiële uitgaven voor de verbetering van de kwaliteit van de buitengevel van een cultuurhistorisch pand gelegen in de binnenstad van Nijmegen.

Artikel 2 Reikwijdte en doelstelling van deze regeling

 • 1.

  Op de subsidieverlening conform deze beleidsregels zijn de Algemene wet bestuursrecht en de Nijmeegse Kaderverordening Subsidieverstrekking van toepassing.

 • 2.

  Doelstelling van deze investeringsregeling is het verbeteren van het vestigings- en verblijfsklimaat. Hiertoe worden ondernemers en eigenaren gestimuleerd te investeren in zowel de binnenkant als de zichtbare buitengevel van hun bedrijfspanden met nadruk gericht op Cultuurhistorie en Duurzaamheid.

 • 3.

  Voor investeringen in het verbeteren van de bouwkundige kwaliteit van de zichtbare buitengevel van cultuurhistorische panden en voor het zichtbaar maken van cultuurhistorische waarden in het interieur . Het doel is het realiseren van een verbetering van de fysieke kwaliteit en uitstraling van zowel de zichtbare buitengevels van cultuurhistorische panden als de interieurs.

Artikel 3 Subsidieverstrekking

 • 1.

  Een subsidie wordt uitsluitend verstrekt voor:

  • a.

   Energiescans, het realiseren van duurzame en aard- en nagelvaste investeringen aan de binnenzijde van de commerciële ruimten van het pand;

  • b.

   Energiescans, het realiseren van duurzame en aard- en nagelvaste investeringen die leiden tot verbetering van de fysieke kwaliteit van de zichtbare buitengevel (voor- en eventueel zichtbare zijgevel) van een pand die de uitstraling van het pand naar de omgeving verbeteren en indien van toepassing passen binnen de regels van beschermde monumenten;

  • c.

   Het (laten) uitvoeren van (bouw)historisch onderzoek- en het realiseren van advieskosten ten behoeve van en de kosten voor restauratie en/of in het zicht brengen van historische elementen, zoals muren, stucplafonds, balklagen en kelders, voor niet-beschermde cultuurhistorische panden.

  • d.

   Het realiseren van aard- en nagelvaste investeringen die leiden tot verbetering van de fysieke kwaliteit van de zichtbare buitengevel (voor- en eventueel zichtbare zijgevel aan straatzijde) van een pand die de uitstraling van het pand naar de omgeving verbeteren, waaronder reconstructie van de winkelpui of een nieuwe invulling van de pui passend bij de karakteristieken en vormgeving van het pand. Een en ander ter beoordeling door de beleidsadviseur cultuurhistorie van de gemeente Nijmegen;

  • e.

   Het realiseren van aard- en nagelvaste investeringen in het interieur die leiden tot het zichtbaar maken van de geschiedenis van het pand, onder andere het in het zicht brengen van muren, stucplafonds, balklagen en/of toegankelijk maken van kelders.

 • 2.

  Er wordt geen subsidie verstrekt voor:

  • a.

   verrekenbare of compensabele belastingen, heffingen of lasten;

  • b.

   kosten van rente, bankdiensten, financieringen, gerechtelijke procedures, provinciale leges, boetes en sancties;

  • c.

   kosten gemaakt na afloop van het project;

  • d.

   aanbrengen van rolluiken aan de gevel van een pand;

  • e.

   reguliere onderhoudskosten tenzij het gaat om een Cultuurhistorisch waardevol pand die wordt hersteld naar meer oorspronkelijke uitstraling;

  • f.

   niet noodzakelijke of bovenmatige kosten;

  • g.

   particuliere bewoners tenzij het deel uit maakt van een totaalplan voor een hele gevel;

Artikel 4 Criteria

Subsidie wordt slechts verstrekt wanneer aan de volgende criteria wordt voldaan:

 • a.

  uit de aanvraag en bijbehorende bescheiden blijkt dat het bedrijf economisch levensvatbaar is:

 • b.

  de financiering mag geen betrekking hebben op sanering van schulden, dan wel op een afbouw van de bedrijfsactiviteiten;

 • c.

  de werkzaamheden zijn uitgevoerd conform de eventueel noodzakelijke omgevingsvergunning, overeenkomstig het advies van de Commissie Beeldkwaliteit;

 • d.

  het bedrijf moet zich rechtmatig kunnen vestigen dan wel rechtmatig zijn gevestigd;

 • e.

  het bedrijf mag niet in staat van faillissement, vereffening, surseance van betaling of akkoord verkeren, dan wel dat of faillissement zijn ingediend dan wel reeds aanhangig zijn;

 • f.

  voor bestaande bedrijven geldt dat de investering een positief effect moet hebben op de prestatie en uitstraling van de betreffende onderneming;

 • g.

  historische onderdelen van panden hersteld of zichtbaar gemaakt worden;

Artikel 5 Subsidiabele kosten. Subsidie kan worden verstrekt voor:

 • 1.

  Verbouwings- en herinrichtingskosten en verbetering van de gevelkwaliteit van panden in de binnenstad.

 • 2.

  Maatregelen die volgen uit een door de aanvrager op te stellen energiescan en die leiden tot een reductie van het energiegebruik of tot inzet van duurzame energie zoals:

  • a.

   energiebesparende maatregelen aan het gebouw zoals isolatie vloeren, daken en gevels, ook met toepassing van monumentenglas;

  • b.

   toepassing zonne-energie (binnen randvoorwaarden van welstand);

  • c.

   verduurzaming ventilatie en luchtbehandeling;

  • d.

   vervanging open puien door gesloten puien;

  • e.

   in afwijking van de bepaling 3.1.b is ook de vervanging van collectieve terrasverwarmingssystemen door duurzame (individuele) maatregelen (zoals fleece-dekens of verwarmde zitkussentjes) subsidiabel.

 • 3.

  Maatregelen die leiden totgebruik van duurzame of circulaire materialen:

  • a.

   hout met FSC keur of gelijkwaardig;

  • b.

   toepassing van materialen met een Milieu Kosten Indicator die tenminste 20% lager is dan bij reguliere materiaaltoepassing.

 • 4.

  Maatregelen die leiden tot klimaatadaptatie:

  • a.

   Vergroening van de binnenstad door het aanbrengen van een groen dak of groene gevel met een minimumoppervlak van 30 m²;

  • b.

   afkoppeling regenwater.

Artikel 6 Aanvrager

 • 1.

  Subsidie wordt verstrekt aan ondernemers of eigenaren van panden in de binnenstad (zie kaart).

 • 2.

  Indien de aanvrager een ondernemer betreft moet deze bovendien voldoen aan de volgende criteria:

  • a.

   het bedrijf staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel;

  • b.

   Het bedrijf is gevestigd in de binnenstad of kan aantonen binnen drie maanden na subsidieverlening te zijn gevestigd in de binnenstad.

Onverminderd het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht wordt subsidie geweigerd indien het een pand betreft dat ruimte biedt aan een bedrijf dat onderdeel is van een keten met meer dan 250 werknemers.

Artikel 7 Aanvraag

 • 1.

  Een aanvraag om subsidie dient te worden gericht aan het College.

 • 2.

  De regeling wordt opengesteld vanaf moment van bekendmaking en heeft een looptijd tot 1 januari 2019. Na 1 januari 2019 worden geen aanvragen meer in behandeling genomen. Het is mogelijk een aanvraag met terugwerkende kracht in te dienen, met een maximum van 6 maanden na afloop van de werkzaamheden. Kosten gemaakt voor 11 juli 2017 komen niet voor subsidie in aanmerking.

 • 3.

  De aanvraag voor subsidieverlening dient te worden ingediend door middel van het door het College vastgestelde aanvraagformulier.

 • 4.

  Het College behoudt zich het recht voor om, wanneer zij daartoe aanleiding ziet, de subsidieaanvrager een verklaring omtrent gedrag te laten overleggen en/of een integriteitsonderzoek naar de begunstigde van de subsidie te starten (wet BIBOB).

 • 5.

  Wanneer de aanvraag tot subsidieverlening wordt gedaan door de onderneming die in het pand is gevestigd, dient het aanvraagformulier vergezeld te gaan van:

  • a.

   een investering- en kostenbegroting onderbouwd met gespecificeerde offertes;

  • b.

   een bouwtekening met bestaande situatie en nieuwe situatie;

  • c.

   een financieringsplan;

  • d.

   een recent bankafschrift;

  • e.

   een kopie van de inschrijving bij de Kamer van Koophandel;

  • f.

   een kopie van een geldig legitimatiebewijs;

  • g.

   een kopie van de meest recente jaarstukken;

  • h.

   indien energiemaatregelen genomen worden: een energiescan;

 • 6.

  Wanneer de aanvraag tot subsidieverlening wordt gedaan door de eigenaar van een (leegstaand) pand, dient het aanvraagformulier vergezeld te gaan van:

  • a.

   een investering- en kostenbegroting onderbouwd met gespecificeerde offertes;

  • b.

   een financieringsplan;

  • c.

   een recent bankafschrift;

  • d.

   een kopie van een geldig legitimatiebewijs;

  • e.

   een bouwtekening met bestaande situatie en nieuwe situatie;

  • f.

   indien energiemaatregelen genomen worden: een energiescan;

 • 7.

  Wanneer de aanvraag tot subsidieverlening wordt gedaan door een persoon die zich bezig houdt met de uitoefening van een vrij beroep dient het aanvraagformulier vergezeld te gaan van:

  • a.

   een investerings- of kostenbegroting onderbouwd met gespecificeerde offertes;

  • b.

   een financieringsplan;

  • c.

   een kopie van een geldig legitimatiebewijs;

  • d.

   een recent bankafschrift;

  • e.

   een bouwtekening met bestaande situatie en nieuwe situatie;

  • f.

   indien energiemaatregelen genomen worden: een energiescan;

 • 8.

  Voor beoordeling van de aanvraag wordt advies gevraagd aan de ( beleidsadviseur cultuurhistorie van de) afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling;

 • 9.

  Bij een positieve beslissing wordt de subsidie beschikbaar gesteld, op voorwaarde dat een eventuele noodzakelijke omgevingsvergunning is/wordt verleend;

Artikel 8 Hoogte van de subsidie

 • 1.

  De bijdrage bedraagt maximaal 50% van de verbouwings- en herinrichtingskosten met een maximum subsidiebedrag van € 5.000,- voor duurzaamheid én € 5.000 voor Cultuurhistorie met een minimuminvesteringsbedrag van € 1.000 per onderdeel.

 • 2.

  Het subsidieplafond bedraagt € 100.000,-. De subsidieaanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.

 • 3.

  Indien een subsidieaanvraag nog niet volledig is, geldt voor het bepalen van de onderlinge rangschikking voor de verdeling van de subsidie als datum van binnenkomst:

  • a.

   het tijdstip van de dag waarop de subsidieaanvraag volledig is, indien op dezelfde dag alleen aanvragen digitaal binnenkomen;

  • b.

   de dag waarop de subsidieaanvraag volledig is, indien op dezelfde dag zowel aanvragen per post als aanvragen digitaal binnenkomen.

 • 4.

  De subsidie-aanvrager ontvangt een voorschot van 100% van de subsidie.

 • 5.

  De bijdrage zal nooit hoger zijn dan de in de beschikking vastgelegde subsidie.

Artikel 9 Beslistermijn subsidieaanvraag

 • 1.

  Het College beslist binnen zestien weken na ontvangst van de aanvraag. Indien de aanvraag niet volledig is, zal aanvrager binnen zes weken na indiening in de gelegenheid worden gesteld aanvullingen hierop te geven.

 • 2.

  De termijn zoals bedoeld in het eerste lid kan door het College in bijzondere omstandigheden ter beoordeling aan het College met een termijn van acht weken worden verlengd. Het College informeert de aanvrager hierover schriftelijk.

Artikel 10 Intrekking, wijziging van de subsidieverlening

Naast de gevallen genoemd in de Algemene wet bestuursrecht kan het College de subsidieverlening intrekken of ten nadelen van de subsidieontvanger wijzigen indien:

 • a.

  aanwending/besteding van de subsidie op een andere wijze dan in de subsidieaanvraag gegeven informatie heeft plaatsgevonden;

 • b.

  de bedrijfsactiviteiten zijn beëindigd voor de vaststelling van de subsidie;

 • c.

  de subsidieontvanger niet beschikt over de eventuele benodigde vergunningen;

 • d.

  de subsidieontvanger de bedrijfsactiviteiten beëindigt;

 • e.

  de subsidieontvanger zich niet binnen drie maanden na subsidieverlening in de binnenstad heeft gevestigd;

 • f.

  de subsidieontvanger de voorwaarden in deze regeling of de beschikking niet nakomt;

 • g.

  de subsidieontvanger het advies van beleidsadviseur cultuurhistorie niet opvolgt;

 • h.

  indien wordt afgeweken van de verleende omgevingsvergunning, zonder goedkeuring van de beleidsadviseur cultuurhistorie;

 • i.

  de subsidieontvanger in surseance van betaling verkeert of in staat in van faillissement wordt verklaard.

Artikel 11 Subsidievaststelling, -intrekking en –wijziging

 • 1.

  Bij het verzoek tot subsidievaststelling dient voor het declareren van de kosten gebruik te worden gemaakt van het door het College vastgestelde einddeclaratieformulier, met hierin opgenomen gespecificeerde werkzaamheden.

 • 2.

  Een kopie van de eventuele verleende (omgevings-)vergunningen.

 • 3.

  De eindbegunstigde dient uiterlijk 31 januari 2019 een einddeclaratie in bij het College.

 • 4.

  Het project wordt uitgevoerd tussen 11 juni 2017 en 31 december 2018.

 • 5.

  De vaststelling van de hoogte van de subsidie wordt gebaseerd op de werkelijk gemaakte subsidiabele kosten voor het project.

 • 6.

  Overheidsmiddelen verkregen uit andere bron die vooraf onvermeld zijn gebleven, worden in mindering gebracht op het in de beschikking toegekende subsidiebedrag. Samenloop van subsidies voor hetzelfde project zijn niet toegestaan. Dit kan leiden tot intrekking van de beschikking dan wel tot een lagere vaststelling van het subsidiebedrag bij de eindafrekening.

 • 7.

  De gereed melding en het verzoek tot subsidievaststelling bevat:

  • a.

   een kostenoverzicht;

  • b.

   alle gespecificeerde facturen, op datum van betaling gerangschikt.

Artikel 12 Hardheidsclausule

Het College kan op verzoek van de aanvrager van de bepalingen van deze regeling afwijken indien dit leidt tot klaarblijkelijke hardheid en onbillijkheid in gevallen van bijzondere aard.

Artikel 13 Citeertitel

Deze regels kunnen worden aangehaald als de "Innovatieregeling Binnenstad 2017-2018”.

Aldus besloten door het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Nijmegen,

op 9 januari 2018

De Gemeentesecretaris,

mr. drs. A.H. van Hout

De Burgemeester,

drs. H.M.F. Bruls