Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nijmegen

Verordening Politieke Avond 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNijmegen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Politieke Avond 2018
CiteertitelVerordening Politiek Avond 2018
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 82 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-01-201808-06-2018nieuwe regeling

20-12-2017

gmb-2018-18421

Raadsbesluit d.d. 20 december 2017, nr. 137/2017

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Politieke Avond 2018

De raad van de gemeente Nijmegen, bijeen in zijn openbare vergadering van: 20 december 2017

Gelezen het raadsvoorstel Aan de slag!

Gelet op artikel 82 van de Gemeentewet;

Vast te stellen de navolgende "Verordening Politieke Avond 2018”;

HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1  

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  gespreksronde: bijeenkomst van raadsleden, fractievolgers, collegeleden, inwoners, ambtenaren en/ of deskundigen met als doel informeren, opinievormen en/of behandeladvies formuleren;

 • b.

  presidium: het presidium zoals bedoeld in de artikelen X en Y van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad;

 • c.

  voorzitter: voorzitter van een activiteit tijdens de gespreksrondes, of diens vervanger;

 • d.

  griffier: griffier van de gemeenteraad;

 • e.

  Reglement van Orde: Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad;

 • f.

  college: college van burgemeester en wethouders van Nijmegen;

 • g.

  fractie: groep raadsleden als bedoeld in artikel 6 van het Reglement van Orde;

 • h.

  fractievolger: persoon die op grond van artikel 8b van het Reglement van Orde benoemd is tot fractievolger.

Artikel 2  

 • 1.

  Het presidium is belast met de voorbereiding van de activiteiten tijdens de gespreksrondes van de Politieke Avond met inachtneming van de bepalingen van deze verordening.

 • 2.

  De agenda van de voorbereidende rondes wordt door het presidium vastgesteld.

 • 3.

  In spoedeisende gevallen kan het presidium tot uiterlijk vier dagen voor de aanvang van de vergadering een aanvullende agenda opstellen.

 • 4.

  De voorzitter kan een onderwerp van de agenda afvoeren als hem blijkt dat geen enkel raadslid bespreking nodig vindt.

Artikel 3  

 • 1.

  Het presidium nodigt de raadsleden en de fractievolgers uiterlijk tien dagen vóór de aanvang van de vergadering schriftelijk uit voor de vergaderingen van de gespreksrondes.

 • 2.

  De uitnodiging bevat de agenda zoals bedoeld in artikel 2, tweede lid.

 • 3.

  De bij de agenda behorende stukken worden, behoudens het bepaalde in het vierde lid van dit artikel, tegelijkertijd met de uitnodiging aan de raadsleden en fractievolgers toegezonden. In bijzondere gevallen kan hiervan, met opgave van redenen, worden afgeweken.

 • 4.

  Indien omtrent stukken geheimhouding is opgelegd, blijven deze stukken onder berusting van de griffier. De griffier verleent inzage aan de raadsleden, de fractievolgers alsmede aan andere personen voor zover aan hen kennisneming onder geheimhouding is toegestaan.

 • 5.

  Indien een aanvullende agenda als bedoeld in artikel 2, derde lid wordt opgesteld, worden deze agenda en de daarbij behorende stukken, met uitzondering van de stukken waaromtrent geheimhouding is opgelegd, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vier dagen voor de aanvang van de vergadering aan de raadsleden en de fractievolgers toegezonden.

 • 6.

  De vergadering wordt tegelijk met de in het eerste lid bedoelde uitnodiging en de daarbij behorende stukken ter openbare kennis gebracht.

 • 7.

  Het presidium stuurt de uitnodiging voor de gespreksrondes met de agenda en de daarbij behorende stukken, alsmede de eventuele aanvullende agenda, met uitzondering van de in dit artikel vierde lid bedoelde stukken, ter kennisneming aan het college van burgemeester en wethouders.

HOOFDSTUK II DE GESPREKSRONDES

Artikel 4  

 • 1.

  De gespreksrondes zijn bestemd voor het uitwisselen van informatie tussen raadsleden, fractievolgers, leden van het college, ambtenaren, deskundigen en belanghebbenden, voor debat tussen de fracties en overleg met het college, eventueel ter voorbereiding van debat en besluitvorming.

 • 2.

  De gespreksrondes kennen verschillende vormen en kunnen gelijktijdig op meerdere locaties plaatsvinden.

Artikel 5  

 • 1.

  De voorzitters van de gespreksrondes worden door de raad benoemd en ontslagen.

 • 2.

  Tot voorzitter kunnen alleen leden van de raad worden benoemd.

 • 3.

  In afwijking van het bepaalde in het eerste lid kan de ronde bij verhindering van de voorzitter uit haar midden een voorzitter benoemen.

 • 4.

  De voorzitter is geen woordvoerder namens de eigen fractie in de gespreksronde. Met uitzondering van de situatie zoals beschreven in lid 3 van dit artikel.

Artikel 6  

 • 1.

  Van elke in een gespreksronde vertegenwoordigde fractie kan per onderwerp slechts één lid of fractievolger aan de vergadering deelnemen, tenzij het presidium, uit eigener beweging, dan wel op een uitdrukkelijk verzoek van een fractie besluit hiervan af te wijken.

 • 2.

  De voorzitter kan met het oog op de voorgang van de vergadering een spreker tot spoed en afronding manen, en hem of haar indien hij of zij daar niet aan voldoet het woord ontnemen.

Artikel 7  

 • 1.

  Een gespreksronde kan niet vergaderen of besluiten over haar orde of over een uit te brengen advies als niet de helft plus één van de fracties uit de gemeenteraad zijn vertegenwoordigd.

 • 2.

  Bij de bepaling van het in het vorige lid bedoelde aantal wordt de voorzitter niet meegeteld. Met uitzondering van de situatie zoals beschreven in artikel 5, lid 3.

Artikel 8  

De griffier draagt zorg voor het vastleggen van afspraken en toezeggingen van de gespreksrondes.

Artikel 9  

 • 1.

  Het presidium kan op eigen initiatief bestuurders al dan niet op hun verzoek, alsmede ambtenaren en deskundigen uitnodigen voor overleg of het geven van informatie tijdens een gespreksronde.

 • 2.

  Van een uitnodiging van ambtenaren wordt het college op de hoogte gebracht.

Artikel 10  

Raadsleden of fractievolgers die in de voorbereidende ronde een debat willen voeren over een bepaald onderwerp kunnen een gemotiveerd verzoek tot agendering van dat onderwerp richten aan het presidium. De verzoeker overlegt daarbij een ondersteuningsverklaring van het verzoek van tenminste één raadslid of fractievolger die tot een andere fractie behoort. Ook overlegt de verzoeker één of meerdere schriftelijke stukken die aan het debat ten grondslag dienen te liggen. Het presidium besluit of en wanneer dit op de agenda wordt geplaatst.

Artikel 11  

Elk raadslid dat tijdens een gespreksronde ten behoeve van de raadsleden en de fractievolgers een presentatie wil (laten) houden of anderszins informatie wenst over te (laten) dragen kan een verzoek daartoe richten aan het presidium. Ook het college kan aanbieden om een presentatie te geven. Het presidium besluit of en wanneer dit op de agenda wordt geplaatst.

Artikel 12  

 • 1.

  De gespreksrondes adviseren de raad over de wijze van behandeling van raadsvoorstellen. Ook over andere onderwerpen op hun agenda kunnen zij een behandeladvies vaststellen.

 • 2.

  Het in het eerste lid bedoelde advies houdt in de regel in ieder geval in om een voorstel of onderwerp te behandelen als;

  • a.

   Hamerstuk: als daarover geen stemming nodig wordt geacht;

  • b.

   Stemstuk: in het geval stemming wenselijk wordt geacht of schriftelijke stemming vereist is over voorstellen tot benoemingen van personen;

  • c.

   Debatstuk: als daarover een raadsdebat of anderszins een discussie in de raad wenselijk wordt geacht.

Artikel 13  

 • 1.

  Behalve in de gevallen bedoeld in artikel 14, tweede lid, komt een ordebesluit of een advies aan een bestuursorgaan alleen tot stand als de leden die zich daarachter hebben geschaard in de raad een meerderheid opleveren.

 • 2.

  Bij de bepaling van de in het vorige lid bedoelde meerderheid wordt de voorzitter of zijn vervanger niet meegeteld. Met uitzondering van de situatie zoals beschreven in artikel 5, lid 3.

 • 3.

  Als de stemmen staken over een advies wordt dit aan het betreffende bestuursorgaan meegedeeld onder vermelding van de wijze waarop de fracties hebben gestemd.

 • 4.

  Als de stemmen staken over een ordevoorstel komt geen besluit tot stand.

Artikel 14  

 • 1.

  De vergaderingen van de gespreksronde worden onverminderd het bepaalde in het volgende lid in het openbaar gehouden.

 • 2.

  Tot besloten vergaderen en het opleggen van geheimhouding kan worden overgegaan op overeenkomstige wijze als ten aanzien van de raad is geregeld in de Gemeentewet en het Reglement van Orde.

 • 3.

  Indien omtrent stukken die aan de gespreksronde worden overgelegd geheimhouding is opgelegd blijven deze stukken onder berusting van de griffier. De griffier verleent inzage aan de leden van de gespreksronde, en aan andere personen voor zover aan hen kennisneming onder geheimhouding is toegestaan.

 • 4.

  Indien de gespreksronde omtrent stukken geheimhouding oplegt, maakt zij daarvan op die stukken melding, en blijven de stukken onder berusting van de griffier, die inzage verleent op de wijze als in het vorige lid bepaald.

Artikel 15  

 • 1.

  Burgers die zich met een brief tot de raad hebben gewend worden door het presidium uitgenodigd tot het geven van een toelichting tijdens een gespreksronde.

 • 2.

  Burgers die verzoeken in te spreken worden door het presidium uitgenodigd tot het geven van een toelichting tijdens een gespreksronde.

 • 3.

  Het presidium stelt de spreektijden vast voor de inspraak.

 • 4.

  Het presidium kan in het belang van een goede vergaderorde of vanwege het ontbreken van voldoende belang besluiten om van uitnodiging af te zien.

 • 5.

  Het presidium kan tevens besluiten om van uitnodiging af te zien indien een onderwerp reeds tijdens een eerdere gespreksronde of vergadering is behandeld.

 • 6.

  Het is toegestaan om ondersteunend materiaal (bijvoorbeeld een filmfragment) te tonen. Dit dient tijdig te worden aangeleverd bij de griffie zodat het bekeken, goedgekeurd en klaargezet kan worden.

HOOFDSTUK III CITEERTITEL en INWERKINGTREDING

Artikel 16  

Deze verordening wordt aangehaald als Verordening Politieke Avond 2018.

Artikel 17  

De verordening treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van: 20 december 2017

De Griffier a.i.;

drs. Y.A. van Delft

De Voorzitter;

drs. H.M.F. Bruls