Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nijmegen

MANDAATBESLUIT gemeentelijke belastingen van de gemeenteambtenaar belast met de heffing (bureauhoofd van bureau gemeentebelastingen FA70) FA70) en de gemeenteambtenaar belast met de inning (bureauhoofd van bureau gemeentebelastingen FA70), reg. nr. 17.0002191

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNijmegen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMANDAATBESLUIT gemeentelijke belastingen van de gemeenteambtenaar belast met de heffing (bureauhoofd van bureau gemeentebelastingen FA70) FA70) en de gemeenteambtenaar belast met de inning (bureauhoofd van bureau gemeentebelastingen FA70), reg. nr. 17.0002191
CiteertitelMandaatbesluit heffings- en invorderingsambtenaar
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpBelastingen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-02-201801-04-2019Nieuwe regeling

29-01-2018

gmb-2018-26368

Tekst van de regeling

Intitulé

MANDAATBESLUIT gemeentelijke belastingen van de gemeenteambtenaar belast met de heffing (bureauhoofd van bureau gemeentebelastingen FA70) FA70) en de gemeenteambtenaar belast met de inning (bureauhoofd van bureau gemeentebelastingen FA70), reg. nr. 17.0002191

Het bureauhoofd van bureau Gemeentebelastingen (BH FA70) is door Burgemeester en Wethouders bij besluit van 21 november 2017 , registratienummer 17.0009753 aangewezen als ambtenaar als bedoeld in artikel 231, tweede lid onderdeel b van de Gemeentewet, (gemeenteambtenaar, belast met de heffing van gemeentelijke belastingen), als ambtenaar bedoeld in artikel 1, tweede lid van de Wet waardering onroerende zaken (gemeenteambtenaar belast met de uitvoering van de Wet WOZ) en als ambtenaar als bedoeld in artikel 231, tweede lid sub c van de Gemeentewet (gemeenteambtenaar belast met de invordering van gemeentelijke belastingen) .

 

 

Aan de hierboven genoemde mandaten tot heffing en inning worden de volgende voorwaarden verbonden:

 

Volg nr.

Omschrijving

Wett./jur. grondslag

Bevoegde orgaan

Mandaat verleend aan

Nadere bepalingen en voorschriften

1

Leges als bedoeld in artikel 2 van de Legesverordening te heffen en te innen

Artikel 2 Legesverordening 2018

BH FA70 (heffing) BH FA70 (inning)

Griffier, BH PU20, BH AR00

 

2

Leges als bedoeld in artikel 2 van de Legesverordening te heffen en te innen

Artikel 2 Legesverordening 2018

BH FA70 (heffing) BH FA70 (inning)

BH PU10; MW PU10; AH RO00; BH RO10; BH PK40; AH PK00; BH PK30; AH VH00

 

3

Marktgelden te heffen en te innen

Artikel 1 Marktgeld-verordening 2018

BH FA70 (heffing) BH FA70 (inning)

AH EZ10

 

4

Haven-, opslag-, en overslaggeld te heffen en te innen

Artikelen 4,11 en 15 Verordening Scheepvaartrechten 2018

BH FA00 (heffing); BH FA70 (inning)

AH EZ10

 

5

Parkeerbelastingen te heffen en te innen

Artikel 2 Verordening Parkeerbelastingen 2018

BH FA70 (heffing); BH FA70 (inning)

AH RO00; BH SB60

 

6

Precariobelasting te heffen en te innen

Artikel 1 Verordening Precariobelasting 2018

BH FA70 (heffing); BH FA70 (inning)

BH EZ10

 

7

Naheffingsaanslagen als bedoeld in artikel 2 van de Verordening Parkeerbelastingen te heffen en te innen

Artikel 2 Verordening Parkeerbelastingen 2018

BH FA70(heffing); BH FA70 (inning)

AH RO00; MW MB30

 

8

Een recht te heffen en te innen als bedoeld in artikel 2 van de Verordening éénmalig rioolaansluitrecht

Artikel 2 Verordening éénmalig rioolaansluitrecht 2018

BH FA70 (heffing); BH FA70 (inning)

AH SB00; BH SB20

 

9

Afvalstoffenheffing te heffen en te innen

Artikel 3 lid 1 Verordening Reinigingsheffingen 2018

BH FA70 (heffing); BH FA70 (inning)

Directeur van DAR NV

 

10

Reinigingsrechten te heffen en te innen

Artikel 11 Verordening Reinigingsheffingen 2018

B FA70 (heffing); BH FA70 (inning)

Directeur van DAR NV

 

11

Leges als bedoeld in artikel 2 van de Legesverordening te heffen en innen

Artikel 2 Legesverordening 2018

BH FA70 (heffing); BH FA70 (inning)

Bestuur van de Stichting Vierdaagse feesten Nijmegen

 

12

Precariobelasting te heffen en innen

Artikel 1 Verordening Precariobelasting 2018

BH FA70 (heffing) BH FA70 (inning)

Bestuur van de Stichting Vierdaagse feesten Nijmegen

 

13

Parkeerbelastingen te heffen en te innen

Artikel 2 sub b Verordening Parkeerbelastingen 2018

BH FA70 (heffing); BH FA70 (inning)

Directeur van Park-line B.V. te ’s-Gravenhage; Directeur van Parkmobile Benelux B.V. te Diemen; Directeur van SMSparking BV te Best; Directeur van Yellowbrick B.V. te Amsterdam; Directeur van Sunhill Technologies GmbH te Erlangen, Duitsland; Directeur van MyOrder BV te Amsterdam

 

14

Nota’s, rekeningen, aanslagen en facturen voor de gemeentelijke heffingen en belastingen te versturen en deze te innen

Artikel 8, 11, 12 Invorderingswet 1990

BH FA70

BH FA10

 

15

Verweerschriften op te stellen inzake beroepsprocedures ingevolge de wet WOZ, gemeentelijke belastingen, verzoeken om vergoeding van proceskosten en beroepsprocedures inzake kwijtschelding, rentebeschikkingen, invorderings- en vervolgingskosten

 

BH FA70

AL JZ00

 

16

Hoger beroep en/of cassatie in te stellen tegen uitspraken van de rechtbank of het gerechtshof in de bij volgnummer 15 genoemde procedures

 

BH FA70

AL JZ00

 

17

In de bij volgnummer 15 genoemde procedures te vertegenwoordigen tijdens de mondelinge behandelingen ervan, en daarbij alle acties en besluiten te nemen of toezeggingen te doen die zij in het kader van een richtige afwikkeling van deze beroepszaken noodzakelijk achten.

 

BH FA70

AL JZ00; MW JZ10; MW JZ20

 

 

Gelijke bevoegdheden komen hen toe, indien een beroepszaak als hierboven bedoeld worden afgehandeld door middel van een fiscaal compromis of door mediation

 

 

 

 

18

Kwijtschelding te verlenen of te weigeren, uitstel van betaling te verlenen of deze te weigeren, betalingsregelingen te treffen en voorts alle dwanginvorderingsmaatregelen te nemen ten aanzien van alle gemeentelijke belastingen die hem noodzakelijk voorkomen.

 

BH FA70

 

 

 

Het mandaat is beperkt tot de heffing en invordering van de bedoelde heffingen, voor zover deze betrekking hebben op de producten en diensten van de organisatie eenheid waartoe de gemandateerde behoort;

Het mandaat is beperkt tot de heffing en invordering in eerste aanleg, dat wil zeggen het opleggen van nota's en het innen van de verschuldigde belastingen.

 

De hierboven genoemde gemandateerden stemmen, conform het bepaalde in artikel 10:4 van de Algemene wet bestuursrecht, voor zover nodig uitdrukkelijk in met deze mandaatverlening.

 

Alle hierboven omschreven bevoegdheden komen ook toe aan degenen, die als plaatsvervanger van de genoemde functionarissen zijn benoemd.

Dit besluit wordt opgenomen in het Mandaat- Volmacht- en Machtigingsbesluit Gemeente Nijmegen en treedt in werking op de dag na bekendmaking, en kan worden aangehaald als 'Mandaatbesluit gemeentelijke belastingen’.

 

Bij de inwerkingtreding van dit besluit vervalt het mandaatbesluit gemeentelijke belastingen van het hoofd afdeling Financiën en van het bureauhoofd Gemeentebelastingen van 30 april 2015, met dien verstande dat dit besluit blijft gelden voor alle onder de werking ervan verrichtte handelingen.

 

Aldus vastgesteld op 29 januari 2018,

De gemeenteambtenaar belast met de heffing en inning van gemeentelijke belastingen,

Bureauhoofd bureau Gemeentebelastingen FA70

A. van den Dries