Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nijmegen

Regeling adviescommissie LHBT-beleid

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNijmegen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling adviescommissie LHBT-beleid
CiteertitelRegeling adviescommissie LHBT-beleid
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-03-2018nieuwe regeling

13-03-2018

gmb-2018-56820

Collegebesluit d.d. 13 maart 2018, nr. 4.6

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling adviescommissie LHBT-beleid

Het college van burgemeester en wethouders van Nijmegen,

Overwegende dat

het college hecht aan aandacht voor (seksuele) diversiteit- en genderbeleid;

de huidige naamgeving van de adviescommissie homo- lesbisch beleid niet langer past bij de taakopvatting van het college en bovendien ook niet aansluit op binnen de gemeente heersende opvattingen omtrent diversiteit;

de naam om die reden vervangen dient te worden door “adviescommissie LHBT-beleid”, welke naam uitdrukt dat de commissie zich bezig houdt met alle aspecten die zich voordoen in het (seksuele) diversiteits- en genderbeleid;

de regeling ook op andere onderdelen aangepast dient te worden, zodat deze meer aansluit bij de geldende regelingen voor andere bestaande adviescommissies van het college;

gelet op artikel 84 van de Gemeentewet;

 

besluit de Regeling adviescommissie homo- /lesbisch beleid, vastgesteld bij besluit van burgemeester en wethouders op 9 maart 2004 en aangepast bij besluit van 31 mei 2011 te wijzigen, zodat deze komt te luiden als volgt:

Regeling adviescommissie LHBT-beleid

Artikel 1 Instelling adviescommissie en Taak

Het college stelt een adviescommissie in, genaamd “adviescommissie LHBT-beleid”.

 • 1.

  De adviescommissie heeft tot taak het college gevraagd en ongevraagd te adviseren over aangelegenheden die, zulks naar het oordeel van de adviescommissie, van belang (kunnen) zijn voor het gemeentelijk beleid op het gebied van (seksuele) diversiteit en genderbeleid.

Artikel 2 Samenstelling, benoeming en benoembaarheid

 • 1.

  De adviescommissie bestaat uit ten minste 5 en ten hoogste 9 leden die (ervarings)deskundig zijn op de aandachtsvelden zoals in artikel 1.2 zijn genoemd.

 • 2.

  De leden van de adviescommissie worden door het college benoemd voor een periode van vier jaar. Zij zijn, op voordracht van de adviescommissie, na afloop van deze periode terstond eenmalig herbenoembaar voor eenzelfde periode.

 • 3.

  De leden hebben op persoonlijke titel zitting in de adviescommissie, zonder last van welke belangenorganisatie dan ook.

 • 4.

  Het lidmaatschap is niet verenigbaar met het lidmaatschap van de gemeenteraad of het college dan wel een andere door het bestuur van de gemeente Nijmegen ingestelde advies- of bestuurscommissie.

 • 5.

  Het lidmaatschap van de adviescommissie kan op eigen verzoek worden beëindigd. Dit verzoek wordt schriftelijk bij de secretaris van de adviesadviescommissie ingediend die daarvan kennis geeft aan het college. Het lidmaatschap eindigt per de datum zoals genoemd in het collegebesluit tot beëindiging van het lidmaatschap.

 • 6.

  Binnen de kaders zoals bedoeld in het eerste lid, besluit de adviescommissie of zij een vacature voor een nieuw lidmaatschap invult en/of openstelt. In geval van een vacature, doet de adviescommissie aan het college een bindende voordracht ter vervulling van de vacature. Slechts in geval van zwaarwegende omstandigheden kan het college besluiten deze voordracht niet te volgen. In dat geval stelt het college de adviescommissie hiervan op de hoogte en biedt haar de gelegenheid om een nieuwe bindende voordracht te doen.

Artikel 3: Voorzitter en secretaris

 • 1.

  Het college benoemt tot voorzitter, en indien de adviescommissie dit nodig oordeelt tevens een vicevoorzitter, het lid dat, dan wel de leden die, de adviescommissie als zodanig voordraagt.

 • 2.

  Het college wijst een ambtenaar aan die de adviescommissie als secretaris bijstaat. De secretaris is geen lid van de adviescommissie.

Artikel 4: Procedure advisering

 • 1.

  Het college vraagt voorafgaand aan zijn besluitvorming, en met het oog op lid 5 tijdig, (schriftelijk) advies over alle voorstellen aan de gemeenteraad en over door het college te nemen (beleidvormings- en/of beleidsuitvoerings-)besluiten die betrekking hebben op, dan wel raakvlakken hebben met, dan wel gevolgen (kunnen) hebben voor, de beleidsterreinen als bedoeld in artikel 1 lid 2.

 • 2.

  Zowel bij gevraagde als bij ongevraagde adviezen als bedoeld in artikel 1 lid 2 geeft het college binnen zes weken een met redenen omklede reactie op het advies aan de adviescommissie.

 • 3.

  Heeft het advies van de adviescommissie betrekking op een voorstel aan de gemeenteraad, dan legt het college dit advies voorafgaande aan de besluitvorming over aan de gemeenteraad.

 • 4.

  Wanneer het college in een voorstel aan de raad afwijkt van het advies van de adviescommissie, dan vermeldt het college dit bij het voorstel, waarbij tevens wordt aangegeven op welke gronden van het advies is afgeweken.

 • 5.

  De adviescommissie brengt een advies uit binnen zes weken na ontvangst van de adviesaanvraag, tenzij het college gemotiveerd een andere termijn aangeeft. Is de adviescommissie van oordeel dat een advies niet binnen de van toepassing zijnde termijn kan worden gegeven, dan geeft het daarvan zo spoedig mogelijk kennis onder opgave van redenen. In overleg met het college wordt dan een nieuwe termijn bepaald.

Artikel 5: Vergaderingen

 • 1.

  De adviescommissie vergadert minimaal 6 keer per jaar en verder wanneer de voorzitter of tenminste drie leden dat noodzakelijk achten.

 • 2.

  De vergaderingen zijn openbaar, tenzij de meerderheid daar bezwaar tegen heeft. De voorzitter kan voorafgaand aan de vergadering besluiten dat de vergadering, geheel of gedeeltelijk, een besloten karakter draagt. Tijdens de besloten vergadering kan de adviescommissie slechts bij een meerderheid van drie kwart van stemmen besluiten tot opheffing van het besloten karakter.

 • 3.

  De agenda met bijbehorende stukken worden uiterlijk één week voor de vergadering verspreid.

 • 4.

  De secretaris draagt zorg voor verslaglegging van de vergadering . De verslaglegging wordt in een volgende vergadering door de adviescommissie goedgekeurd en vervolgens ondertekend door de voorzitter. In geval van een besloten vergadering zal de verslaglegging onder de geheimhouding als bedoeld in artikel 6 vallen.

 • 5.

  De adviescommissie is bevoegd adviseurs, toehoorders en belanghebbenden in haar vergaderingen uit te nodigen en/of toe te laten.

Artikel 6: Geheimhouding

 • 1.

  De voorzitter kan in een besloten vergadering op grond van een belang, genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur, omtrent het in die vergadering met gesloten deuren behandelde en omtrent de inhoud van de stukken die aan de adviescommissie worden overgelegd, geheimhouding opleggen, zulks onverminderd de wettelijke bevoegdheid van het college tot het opleggen van geheimhouding.

 • 2.

  De geheimhouding wordt door hen die bij de behandeling aanwezig waren en allen die van het behandelde of de stukken kennis dragen in acht genomen totdat de voorzitter haar opheft, dan wel in het geval de geheimhouding door het college is opgelegd door laatstgenoemde is opgeheven.

 • 3.

  Indien de adviescommissie zich ter zake van het behandelde waarvoor een verplichting tot geheimhouding geldt tot het college heeft gericht, wordt de geheimhouding in acht genomen totdat het college haar opheft.

 • 4.

  Op grond van het belang genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur kan de geheimhouding eveneens worden opgelegd door de voorzitter van een commissie, het college en de burgemeester, ieder ten aanzien van de stukken die zij aan de adviescommissie overleggen. Daarvan wordt op de stukken melding gemaakt.

 • 5.

  De adviescommissie kan op grond van een belang, genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur geheimhouding opleggen ten aanzien van stukken die zij aan het college overlegt. Het bepaalde in artikel 55 van de Gemeentewet is van toepassing.

 • 6.

  In het geval van opheffing door de adviescommissie van het besloten karakter van een vergadering als bedoeld in artikel 5 lid 2, blijft de opgelegde geheimhouding over al hetgeen tijdens de besloten vergadering is verhandeld en/of in stukken is overgelegd in stand totdat conform onderhavig artikel de geheimhouding is opgeheven.

Artikel 7: Besluitvorming

 • 1.

  Besluiten van de adviesadviescommissie worden genomen met gewone meerderheid van stemmen, waarbij alle leden van de adviescommissie stemrecht hebben.

 • 2.

  Besluiten van de adviescommissie kunnen enkel worden genomen in het geval minimaal 5 leden ter vergadering aanwezig zijn. In het geval een besluit hierdoor niet genomen kan worden, zal het beslispunt in de eerstvolgende vergadering opnieuw in stemming worden gebracht, in welk geval geen minimale aanwezigheidseis geldt.

 • 3.

  Bij staken van de stemmen beslist de voorzitter.

 • 4.

  Indien een of meerdere leden van de adviescommissie dat wenselijk achten, kunnen in de adviezen meerderheids- en minderheidsstandpunten worden opgenomen.

Artikel 8: Periodiek overleg met het college

 • 1.

  Ten minste twee maal per jaar vergadert de adviescommissie met de wethouder die verantwoordelijk is voor het lhbt-beleid.

 • 2.

  De wethouder en de adviescommissie stellen gezamenlijk de agenda op.

 • 3.

  Van elk overleg wordt een verslag gemaakt.

 • 4.

  Daar waar de adviescommissie dit wenselijk acht is zij bevoegd andere leden van het college uit te nodigen voor haar vergaderingen.

Artikel 9: Financiën

 • 1.

  Het college stelt jaarlijks een bepaald bedrag vast waarmee de adviescommissie haar werkzaamheden bekostigt.

 • 2.

  De leden van de adviescommissie krijgen een (jaarlijks te indexeren) onkostenvergoeding conform raadsbesluit van 29 juni 2011.

 • 3.

  De adviescommissie zendt voor 1 april aan het college en financieel en inhoudelijk verslag over het voorafgaande jaar.

Artikel 10: Wijzigingen en overgangsrecht

 • 1.

  Het college gaat alleen tot wijziging of intrekking van deze regeling over nadat de adviescommissie daarover haar standpunt heeft bekendgemaakt.

 • 2.

  Deze regeling treedt in werking op de dag na de bekendmaking.

 • 3.

  De lopende benoemingstermijn van leden van de adviescommissie die reeds benoemd waren ten tijde van inwerkingtreding van deze (gewijzigde) regeling wordt door inwerkingtreding van deze regeling verlengd, zodanig dat de lopende benoemingstermijn gelijk is aan de termijn als bedoeld in artikel 2 lid 2 van deze regeling.

Artikel 11: Onvoorzien

In alle gevallen waarin deze regeling niet voorziet, beslist het college nadat de adviescommissie ter zake haar opvatting te kennen heeft gegeven.

Artikel 12: Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als “Regeling adviescommissie LHBT-beleid”.

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders in zijn vergadering van 13 maart 2018

De secretaris

mr. drs. A.H. van Hout

De voorzitter

drs. H.M.F. Bruls