Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nijmegen

Wijzigingsverordening Legesverordening 2018A

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNijmegen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingWijzigingsverordening Legesverordening 2018A
Citeertitel
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 219, tweede lid, van de Gemeentewet
  2. artikel 229 van de Gemeentewet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-06-201801-01-2019Nieuwe regeling

04-06-2018

gmb-2018-150179

Raadsbesluit d.d. 4 juni 2018, nr. 41/2018

Tekst van de regeling

Intitulé

Wijzigingsverordening Legesverordening 2018A

De Raad van de Gemeente Nijmegen, bijeen in zijn openbare vergadering van 9 mei 2018;

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 24 april; nr. 18 000 3072;

Gelet op artikel 219, tweede lid, artikel 229, eerste lid, aanhef en artikel 229 b van de Gemeentewet;

Besluit vast te stellen de volgende Verordening tot wijziging van de Legesverordening 2018

Artikel 1  

In de tarieventabel in Titel 3 komt onderdeel 3.2.1 van hoofdstuk 2 Organiseren van evenementen te luiden:

 

Activiteit

Tarief oud

Tarief nieuw

l. a voor een adviesaanvraag woon- en leefklimaat in geval van een A-evenement

€ 97,00

€ 99,78

l. b voor een adviesaanvraag woon- en leefklimaat in geval van een B Of C-evenement

€ 194,00

€ 199,57

 

Artikel 2  

  • 1.

    Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 juni 2018.

  • 2.

    Deze verordening wordt aangehaald als Wijzigingsverordening Legesverordening 2018.

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 6 juni 2018.

De raadsgriffier,

drs. S.J. Ruta

De voorzitter,

drs H.M.F. Bruls