Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nijmegen

Beleidsregels: Subsidieregeling stimulering verduurzamen particulier woningbezit 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNijmegen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels: Subsidieregeling stimulering verduurzamen particulier woningbezit 2018
Citeertitel
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-09-201831-12-2018Aangepaste regeling

11-09-2018

gmb-2018-204415

Collegebesluit d.d. 11 september 2018, nr. 4.1

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels: Subsidieregeling stimulering verduurzamen particulier woningbezit 2018

Het college van burgemeester en wethouders van Nijmegen, overwegende dat het ter uitvoering van de Nijmeegse Kaderverordening Subsidieverstrekking 2011 gewenst is beleidsregels te stellen inzake het verlenen van subsidies ter stimulering van het verduurzamen van woningen; gelet op artikel 4, lid 3, van de Nijmeegse Kaderverordening Subsidieverstrekking 2011,

 

BESLUIT: vast te stellen de Beleidsregels: ‘Subsidieregeling stimulering verduurzamen particulier woningbezit 2018’

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen en voorwaarden

Artikel 1.1 Doel van de subsidie

De subsidie wordt verstrekt om eigenaren van een woning of pand tegemoet te komen in de kosten van het verduurzamen van de woning of het pand met als doel het reduceren van de CO2-uitstoot. De regeling geldt alleen voor woningen en panden die zijn gelegen binnen de gemeentegrenzen van Nijmegen.

Artikel 1.2 Begripsomschrijvingen

In deze beleidsregel wordt verstaan onder:

 • a.

  Bestaande woning of bestaand pand: een reeds bestaand gebouw, inclusief eventuele nieuwe aanbouw, mits de aanbouw aansluit op het bestaande gebouw en onder de woon- of verblijfsbestemming valt;

 • b.

  Eigenaar: eigenaar van een woning of pand. Hiertoe wordt tevens gerekend een opstaller, erfpachter, vruchtgebruiker of een vereniging van eigenaren;

 • c.

  Huurder: bewoner van een woning of gebruiker van een pand niet zijnde de eigenaar;

 • d.

  Pand: een gebouw met een verblijfsfunctie voor mensen, niet zijnde een woning;

 • e.

  Subsidieaanvrager: een eigenaar (lid b) of huurder (lid c);

 • f.

  Woning: ruimte met woonbestemming, een eigen toegang, waarbij bewoners niet afhankelijk zijn van wezenlijke voorzieningen, welke buiten de woonruimte gelegen zijn;

 • g.

  Energieadvies: een door een gecertificeerd bedrijf afgegeven energieadvies toegespitst op de woning of het pand van de aanvrager;

 • h.

  Afsluitkosten: de door de netbeheerder berekende kosten voor het afsluiten van de aardgasaansluiting van een woning of een pand.

 • i.

   

Artikel 1.3 Toepassingsbereik

 • A.

  Tegemoetkoming in de kosten voor het maken van een energieadvies

Het college kan op basis van deze beleidsregel aan de eigenaar van een woning of pand gelegen in de wijk Hengstdal subsidie verlenen ter tegemoetkoming in de kosten van het maken van een op de woning of pand toegespitst energieadvies, indien de eigenaar een aanvraag tot het verlenen van subsidie heeft ingediend, die voldoet aan de bij deze beleidsregel gestelde eisen.

B. Vergoeding van de kosten voor het afkoppelen van een aardgasaansluiting

Het college kan op basis van deze beleidsregel aan de eigenaar of huurder van een woning of pand gelegen in Nijmegen subsidie verlenen ter vergoeding van de kosten die in rekening worden gebracht door de netbeheerder voor het afsluiten van de aardgasaansluiting, indien de eigenaar een aanvraag tot het verlenen van subsidie heeft ingediend, die voldoet aan de bij deze beleidsregel gestelde eisen.

Artikel 1.4 Subsidiebedragen

 • 1.

  de tegemoetkoming in de kosten voor het energieadvies bedraagt 80% van de kosten met een maximum van €550 per advies;

 • 2.

  de vergoeding van de afsluitkosten bedraagt maximaal €650 per woning of pand.

Artikel 1.5 Subsidieplafond

 • 1.

  in de periode 1 maart 2018 tot en met 31 december 2018 is maximaal €16.500 beschikbaar voor de tegemoetkoming in de kosten voor een energieadvies. De aanvraag wordt vanaf het moment dat deze compleet is beoordeeld op volgorde van binnenkomst. Deze regeling is éénmalig.

 • 2.

  voor de vergoeding van de afsluitkosten is van 1 maart tot en met 31 december 2018 maximaal €10.000 beschikbaar. De aanvraag wordt vanaf het moment dat deze compleet is beoordeeld op volgorde van binnenkomst. Hierna wordt jaarlijks een nieuw subsidieplafond door het college vastgesteld.

Hoofdstuk 2 Subsidieaanvraag

Artikel 2.1 Indiening aanvraag

 • 1.

  De aanvraag wordt via het digitaal loket of schriftelijk ingediend nadat de werkzaamheden zijn afgerond;

 • 2.

  Het college stelt een aanvraagformulier vast waarop tevens staat aangegeven welke bescheiden ingediend moeten worden;

 • 3.

  de subsidieaanvrager voegt bij het aanvraagformulier kopieën van:

  • a.

   het verzoek tot het maken van een energieadvies dan wel het verzoek om de gasaansluiting af te sluiten;

  • b.

   de facturen;

  • c.

   een kopie van de bankpas;

  • d.

   een kopie van een bankafschrift.

 • 4.

  het college is bevoegd, het overleggen van andere bescheiden, die redelijkerwijs noodzakelijk zijn voor het beoordelen van de aanvraag, te verlangen;

Artikel 2.2 Weigeringsgronden

De subsidie kan worden geweigerd als:

 • 1.

  Het subsidieplafond uit artikel 1.5 wordt overschreden;

 • 2.

  Deze subsidie reeds eerder op hetzelfde adres voor dezelfde werkzaamheden is verstrekt.

Hoofdstuk 3 De subsidievaststelling en Betaling

Artikel 3.1 Subsidievaststelling

 • 1.

  De subsidieaanvrager dient uiterlijk binnen 1 maand na het verlopen van de in artikel 1.5 genoemde termijnen een aanvraag tot vaststelling van de subsidie in;

 • 2.

  Burgemeester en wethouders beslissen binnen 8 weken na ontvangst op de aanvraag.

Artikel 3.2 Betaling

De betaling vindt plaats binnen 6 weken na de subsidievaststelling

Hoofdstuk 4 Inwerkingtreding en looptijd

Artikel 4.1 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze regeling treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking in het Gemeenteblad.

 • 2.

  Deze regeling heeft een tijdelijk karakter en is van kracht van 1 maart 2018 tot en met 31 december 2018.

Aldus vastgesteld op 11 september 2018.

College van Burgemeester en Wethouders van Nijmegen,

De Gemeentesecretaris,

mr. drs. A.H. van Hout

De Burgemeester,

drs. H.M.F. Bruls