Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nijmegen

Wijzigingsbesluit van het Mandaatbesluit beslissen op bezwaar tegen besluiten van de Urgentiecommissie woonruimteverdeling 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNijmegen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingWijzigingsbesluit van het Mandaatbesluit beslissen op bezwaar tegen besluiten van de Urgentiecommissie woonruimteverdeling 2016
Citeertitel
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerpMandaat

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-04-201907-02-201931-12-2019Nieuwe regeling

02-04-2019

gmb-2019-82018

Collegebesluit d.d. 2 april 2019, nr 4.2

Tekst van de regeling

Intitulé

Wijzigingsbesluit van het Mandaatbesluit beslissen op bezwaar tegen besluiten van de Urgentiecommissie woonruimteverdeling 2016

 

Het college van burgemeester en wethouders;

 

gelet op hoofdstuk 10, artikel 10:1 tot en met 10:12 van de Algemene wet bestuursrecht, de Huisvestingsverordening Nijmegen 2019;

 

 

 

BESLUITEN

vast te stellen de volgende wijziging van het Mandaatbesluit beslissen op bezwaar tegen besluiten van de Urgentiecommissie woonruimteverdeling 2016

Artikel I

Artikel 2 komt te luiden als volgt:

De uitoefening van de volgende bevoegdheden wordt gemandateerd aan het hoofd van de afdeling Juridische Zaken van de gemeente Arnhem:

 • a.

  Het nemen van beslissingen op bezwaar tegen besluiten van de Urgentiecommissie woonruimteverdeling van de gemeente Arnhem op grond van artikel 10b van de Huisvestingsverordening Nijmegen 2019;

 • b.

  Het nemen van besluiten tot het voeren van administratieve beroepsprocedures in het kader van de onder a. genoemde besluiten.

Artikel II

Artikel 2a komt te luiden als volgt:

In het kader van de behandeling van bezwaar en (hoger) beroep tegen besluiten op grond van artikel 10b van de Huisvestingsverordening Nijmegen 2019, wordt machtiging verleend tot het indienen van verweerschriften en overige stukken en het vertegenwoordigen van het college van burgemeester en wethouders van Nijmegen, daaronder begrepen het optreden ter zitting namens het college in het kader van bezwaarschriftenprocedures en administratieve beroepsprocedures aan:

 • a.

  Het hoofd van de afdeling Juridische Zaken van de gemeente Arnhem;

 • b.

  Alle (senior) juridisch adviseurs van de afdeling Juridische Zaken van de gemeente Arnhem.

Artikel III

Dit besluit treedt in werking na bekendmaking en werkt terug tot en met 7 februari 2019.

Aldus vastgesteld d.d. 2 april 2019

Het college van burgemeester en wethouders van Nijmegen,

mr. drs. A.H. van Hout

gemeentesecretaris

drs. H.M.F. Bruls

burgemeester