Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nijmegen

Verordening op het burgerinitiatief 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNijmegen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op het burgerinitiatief 2019
CiteertitelVerordening burgerinitiatief 2019
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpGemeenteraad
Externe bijlageBijlage 1 voorbeeldbrief bij burgerinitiatief 2019

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 108 van de Gemeentewet
 2. artikel 147 van de Gemeentewet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-04-201924-12-2019Vervangende regeling

03-04-2019

gmb-2019-82937

Raadsvoorstel 19/2019 Raadsbesluit d.d. 3 april 2019

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op het burgerinitiatief 2019

De raad van de gemeente Nijmegen, bijeen in zijn openbare vergadering van 3 april 2019:

Gelezen het raadsvoorstel Definitieve vaststelling werkwijze ‘Aan de slag!’

Gelet op artikelen 108 en 147 van de Gemeentewet;

Besluit vast te stellen de navolgende "Verordening op het burgerinitiatief 2019”;

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  raad: de raad van Nijmegen;

 • b.

  voorzitter: voorzitter van de raad van Nijmegen of zijn of haar vervanger;

 • c.

  gespreksronde: een raadscommissie als bedoeld in art. 82 van de Gemeentewet;

 • d.

  college: het college van Burgemeester en wethouders van Nijmegen;

 • e.

  burgerinitiatief: een schriftelijk en gemotiveerd verzoek van ingezetenen aan de raad om te beraadslagen en te besluiten over een door hen geformuleerd voorstel over een maatschappelijk initiatief;

 • f.

  ingezetenen: personen die ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van Nijmegen.

Artikel 2 Doelgroep

Ingezetenen van 14 jaar en ouder kunnen een burgerinitiatief indienen.

Artikel 3 Reikwijdte

Een burgerinitiatief kan niet worden ingediend over de volgende aangelegenheden:

 • a.

  aangelegenheden die niet onder de competentie van de raad vallen;

 • b.

  uitvoering van besluiten van hogere bestuursorganen waaromtrent de raad geen beleidsvrijheid heeft;

 • c.

  gemeentelijke procedures;

 • d.

  gemeentelijke organisatie;

 • e.

  vaststelling en wijziging van de gemeentelijke begroting;

 • f.

  gemeentelijke belastingen en tarieven;

 • g.

  besluiten over rechtspositionele regelingen;

 • h.

  benoeming en ontslag van personen en functioneren van personen;

 • i.

  voorstellen of beleidsvoorbereiding door het college;

 • j.

  handelingen en gedragingen van de burgemeester, de wethouders of ambtenaren waartegen een klacht kan worden ingediend op grond van de Algemene wet bestuursrecht;

 • k.

  aangelegenheden waartegen een bezwaar- of beroepsprocedure openstaat of heeft opengestaan;

 • l.

  aangelegenheden waarbij naar het oordeel van de raad het belang van een burgerinitiatief niet opweegt tegen de verantwoordelijkheid van de gemeente voor kwetsbare groepen en hun plaats in de samenleving.

Artikel 4 Ondersteuningsverklaringen

 • 1.

  Een burgerinitiatief moet, om in behandeling te kunnen worden genomen, worden ondersteund door ten minste 100 ingezetenen van veertien jaar en ouder.

 • 2.

  De ondersteuning als bedoeld in het vorige lid blijkt uit de plaatsing van een handtekening met vermelding van naam, adres en geboortedatum op een aan het burgerinitiatief gehecht vastgesteld formulier.

Artikel 5 Vorm en inhoud

 • 1.

  Het burgerinitiatief moet een voorstel aan de raad bevatten voor een door de raad te nemen besluit, voorzien van een motivering.

 • 2.

  Indien uit realisering van het burgerinitiatief kosten voortvloeien, wordt daarvan een globale raming gegeven.

 • 3.

  Het burgerinitiatief vermeldt de naam, het adres en de geboortedatum van ten minste één en ten hoogste drie personen die als vertegenwoordiger of vertegenwoordigers van het burgerinitiatief optreden.

Artikel 6 Wijze van indiening en agendering

 • 1.

  Een burgerinitiatief moet schriftelijk bij de voorzitter worden ingediend.

 • 2.

  De voorzitter beoordeelt of het initiatief voldoet aan de in artikelen 3, 4 en 5 gestelde eisen.

 • 3.

  De voorzitter brengt het initiatief, onder vermelding van zijn oordeel als bedoeld in het tweede lid, onverwijld ter kennis van de raadsleden en het college, en plaatst het op de agenda van de eerstvolgende vergadering van de raad.

 • 4.

  Als naar het oordeel van de voorzitter sprake is van beletselen als bedoeld in het tweede lid stelt hij de indieners gedurende een termijn van ten hoogste twee weken in de gelegenheid om de gebreken te herstellen.

 • 5.

  De raad beslist of het burgerinitiatief in behandeling wordt genomen. De raad kan zijn besluit uitstellen tot de volgende vergadering.

 • 6.

  Indien het initiatief in behandeling wordt genomen beslist de raad tevens in welke vergadering hij het wil bespreken en legt hij het ter advies voor aan de betreffende gespreksronde. De behandeling in de raad vindt niet later plaats dan 3 maanden na ontvangst van het initiatief.

Artikel 7 Behandeling in gespreksronde

 • 1.

  Het college wordt ten behoeve van de vergadering in de gespreksronde als bedoeld in artikel 6, zesde lid in de gelegenheid gesteld zijn mening omtrent het burgerinitiatief schriftelijk kenbaar te maken.

 • 2.

  Een woordvoerder namens de indieners licht desgewenst tijdens de gespreksronde het burgerinitiatief mondeling toe.

 • 3.

  Een burgerinitiatief kan te allen tijde door de indieners worden ingetrokken totdat de besluitvorming door de vergadering heeft plaatsgevonden.

Artikel 8 Communicatie

 • 1.

  De raad stelt de vertegenwoordigers als bedoeld in artikel 5, derde lid, binnen twee weken na de datum van de raadsvergadering waarin de besluitvorming over het burgerinitiatief heeft plaatsgevonden in kennis van zijn besluit. Indien de raad geheel of gedeeltelijk afwijkt van het burgerinitiatief geeft hij de reden daarvoor aan.

 • 2.

  Indien de raad geheel of gedeeltelijk overeenkomstig het burgerinitiatief besluit, deelt het college de vertegenwoordigers binnen twee weken na de raadsvergadering als bedoeld in het eerste lid van dit artikel mede wanneer met de uitvoering van het raadsbesluit zal worden gestart en bij welke medewerker van de gemeente Nijmegen de vertegenwoordigers nadere inlichtingen kunnen inwinnen.

Artikel 9 Citeertitel en inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening burgerinitiatief 2019.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking op de dag na bekendmaking. 


 • 3.

  De Verordening burgerinitiatief (GB2006-058) wordt hiermee ingetrokken.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van: 3 april 2019

De raadsgriffier;

Drs. S.J. Ruta

De voorzitter;

Drs. H.M.F. Bruls