Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nijmegen

Verordening Raadscommissie Grondexploitaties Waalsprong en Waalfront

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNijmegen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Raadscommissie Grondexploitaties Waalsprong en Waalfront
CiteertitelVerordening Raadscommissie Grondexploitaties Waalsprong en Waalfront
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpGemeenteraad

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 82 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-04-2019Vervangende regeling

03-04-2019

gmb-2019-83230

Raadsvoorstel 19/2019 raadsbesluit d.d. 3 april 2019

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Raadscommissie Grondexploitaties Waalsprong en Waalfront

De Raad van de Gemeente Nijmegen, bijeen in zijn openbare vergadering van 3 april 2019;

Gelet op:
 Artikel 82 van de Gemeentewet;


 

Besluit vast te stellen de volgende verordening:

Verordening Raadscommissie Grondexploitaties Waalsprong en Waalfront

 

 

Artikel 1 – Taken en bevoegdheden van de commissie

 • 1.

  De raadscommissie Grondexploitaties Waalsprong en Waalfront is een commissie zoals bedoeld in artikel 82 Gemeentewet;

 • 2.

  De commissie bereidt de besluitvorming van de gemeenteraad voor en overlegt met het college of de burgemeester over collegevoorstellen en raadsvoorstellen die de grondexploitaties Waalsprong en Waalfront raken;

 • 3.

  De commissie geeft daartoe behandeladviezen zoals bedoeld in artikel 14 lid 2 van de Verordening Gespreksronden 2019 aan de gemeenteraad en voert overleg met het college over alle relevante ontwikkelingen die zich in de Waalsprong en het Waalfront voordoen op het gebied 
van de grondexploitatie, het bouwprogramma en de realisatie van voorzieningen; 


 • 4.

  De commissie kan relevante opleidings- en informatie-activiteiten voor raadsleden en fractievolgers (laten) organiseren en externe deskundigen uitnodigen voor advies of zienswijze. 


 • 5.

  De commissie is bevoegd aan de raad over de in lid 2 genoemde onderwerpen voorstellen uit te brengen. 


Artikel 2 – Samenstelling

 • 1.

  De commissie bestaat uit maximaal twee leden per in de gemeenteraad vertegenwoordigde fractie, waarbij zowel raadsleden als fractievolgers aangewezen kunnen worden als lid van de commissie. 


 • 2.

  De leden worden benoemd door de gemeenteraad op voordracht van de desbetreffende fractie. 


 • 3.

  De gemeenteraad benoemt een lid van de commissie tot voorzitter en een lid van de commissie tot plaatsvervangend voorzitter van de commissie. 


 • 4.

  Bij afwezigheid, verhindering van de voorzitter, of wanneer de voorzitter deel wil nemen aan de beraadslaging, wordt zijn functie waargenomen door de plaatsvervangend voorzitter. 


 • 5.

  Het lidmaatschap van de commissie vervalt door het verlies van de hoedanigheid van raadslid of fractievolger, door ontslagname, of door een met redenen omkleed besluit van de raad. 


Artikel 3 – Uitnodiging en toezending stukken

 • 1.

  De agenda van de commissie wordt door de voorzitter van de commissie vastgesteld uiterlijk tien dagen vóór aanvang van de vergadering. Daarbij vindt afstemming plaats met het presidium over de agenda van gespreksronden; 


 • 2.

  In spoedeisende gevallen kan de voorzitter van de commissie tot uiterlijk de dag voor de aanvang van de vergadering een gewijzigde agenda opstellen; 


 • 3.

  De voorzitter van de commissie stuurt de uitnodiging voor de commissievergadering met de agenda en de daarbij behorende stukken alsmede de eventuele aanvullende agenda, met uitzondering van de in artikel 8 vierde lid bedoelde stukken, ter kennisneming aan het college van burgemeester en wethouders;

 • 4.

  Artikel 8 lid 3 t/m 6 van de Verordening Gespreksronden 2019 is van toepassing.

Artikel 4 – De voorzitter

De artikelen 10 en 11 van de Verordening Gespreksronden 2019 zijn van toepassing.

Artikel 5 – De secretaris

 • 1.

  De griffier draagt zorg voor het vastleggen van de gemaakte afspraken en gedane toezeggingen, dan wel wijst uit de medewerkers van de griffie een secretaris aan; 


 • 2.

  De secretaris staat de commissie en de voorzitter van de commissie met advies en ondersteuning bij; 


 • 3.

  De commissie kan de secretaris uitnodigen om aan de beraadslagingen als bedoeld in dit reglement deel te nemen. 


Artikel 6 - Uitnodiging van derden en inspraak

 • 1.

  De voorzitter van de commissie kan op eigen initiatief of op verzoek van de commissie, leden van het college, al dan niet op hun verzoek, alsmede ambtenaren en deskundigen uitnodigen voor overleg of het geven van informatie tijdens een commissievergadering; 


 • 2.

  Van een uitnodiging van ambtenaren wordt het college op de hoogte gebracht;

 • 3.

  Artikel 4 van de Verordening Gespreksronden 2019 is van toepassing. 


Artikel 7 – Tijdstip en plaats van vergadering

 • 1.

  De commissie beraadslaagt in beginsel alleen op dezelfde dag en hetzelfde tijdstip als de gespreksronden als bedoeld in de Verordening Gespreksronden 2019 plaatsvinden. 


 • 2.

  De vergaderingen van de commissie vinden daarbij in beginsel plaats in het stadhuis. 


 • 3.

  De voorzitter van de commissie kan gemotiveerd beslissen dat de vergadering van de commissie 
in een bepaald geval op een andere plaats of op een andere dag of tijdstip plaats vindt. 


Artikel 8. Presentaties

 • 1.

  Elk lid van de commissie dat tijdens de commissievergadering ten behoeve van de overige commissieleden een presentatie wil (laten) houden of anderszins informatie wenst over te (laten) dragen kan een verzoek daartoe richten aan de voorzitter van de commissie. 


 • 2.

  De voorzitter van de commissie legt het verzoek als bedoeld in het eerste lid, al dan niet voorzien van een advies, voor aan alle commissieleden. Indien het verzoek de steun krijgt van meer dan de helft van het aantal in de gemeenteraad vertegenwoordigde fracties, dan zal de voorzitter van de commissie het verzoek honoreren en bepalen tijdens welke commissievergadering agendering zal plaats vinden. 


Artikel 9 – Quorum

 • 1.

  De commissie kan slechts vergaderen of besluiten over haar orde of over een uit te brengen advies als meer dan de helft van de fracties uit de gemeenteraad zijn vertegenwoordigd;

 • 2.

  Bij de bepaling van het in het vorige lid bedoelde aantal wordt de voorzitter niet meegeteld. 


Artikel 10 – Besluitvorming over de orde of een behandeladvies

 • 1.

  De voorzitter van de commissie alsmede ieder lid kan een ordevoorstel doen. 


 • 2.

  Behalve in de gevallen zoals bedoeld in artikel 1, derde lid, komt een ordebesluit of een advies aan 
een bestuursorgaan alleen tot stand als de leden die zich daarachter hebben geschaard in de raad 
een meerderheid opleveren. 


 • 3.

  Bij de bepaling van de in het vorige lid bedoelde meerderheid wordt de voorzitter niet meegeteld. 


 • 4.

  Als de stemmen staken over een advies wordt dit aan het betreffende bestuursorgaan meegedeeld 
onder vermelding van de wijze waarop de fracties hebben gestemd. 


 • 5.

  Als de stemmen staken over een ordevoorstel komt geen besluit tot stand. 


 • 6.

  In de gevallen waarin dit reglement niet voorziet of bij twijfel omtrent de strekking ervan, beslist 
de commissie op voorstel van de voorzitter van de commissie. 


Artikel 11 – Openbaarheid

 • 1.

  De vergaderingen van de commissie worden onverminderd het bepaalde in het volgende lid in het openbaar gehouden. 


 • 2.

  De commissie kan op grond van artikel 23 juncto artikel 86 van de Gemeentewet besluiten tot het houden van een besloten vergadering en het opleggen van geheimhouding. 


 • 3.

  Indien omtrent stukken die aan de commissie worden overlegd geheimhouding is opgelegd blijven deze stukken onder berusting van de griffier. De griffier verleent inzage aan de leden van de commissie, aan alle overige raadsleden en fractievolgers en aan andere personen voor zover aan hen kennisneming onder geheimhouding is toegestaan. 


 • 4.

  Indien de commissie omtrent stukken of het audioverslag geheimhouding oplegt maakt zij daarvan op die stukken melding en blijven de stukken onder berusting van de griffier, die inzage verleent op de wijze als in het vorige lid bepaald. 


Artikel 12 – Citeertitel en inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening Raadscommissie Grondexploitaties Waalsprong en Waalfront”. 


 • 2.

  Deze verordening is vastgesteld in de raadsvergadering van 3 april 2019 en treedt in werking op de dag na bekendmaking.

 • 3.

  De verordening Raadscommissie Grondexploitaties Waalsprong
 (GB2012-111) wordt hierbij ingetrokken.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van: 3 april 2019

De raadsgriffier;

Drs. S.J. Ruta

De voorzitter;

Drs. H.M.F. Bruls