Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nijmegen

Mandaatbesluit woonruimteverdeling

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNijmegen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMandaatbesluit woonruimteverdeling
CiteertitelMandaatbesluit woonruimteverdeling
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerpHuisvesting

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-05-201907-02-201931-12-2019nieuwe regeling

07-05-2019

gmb-2019-114475

Collegebesluit d.d. 7 mei 2019, nr. 4.18

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaatbesluit woonruimteverdeling

 

Het college van burgemeester en wethouders van Nijmegen;

 

 

overwegende dat de raad van de gemeente Nijmegen op 11 november 2015 de Huisvestingsverordening Nijmegen 2016 heeft vastgesteld, op 6 juli 2016 de Huisvestingsverordening Nijmegen 2016A heeft vastgesteld, op 5 juli 2017 de Huisvestingsverordening Nijmegen 2017 heeft vastgesteld en op 30 januari 2019 de Huisvestingsverordening Nijmegen 2019 heeft vastgesteld;

 

dat het Mandaatbesluit voor de uitvoering van de woonruimteverdeling 2016, vastgesteld op 29 september 2015, niet meer actueel is;

 

dat de Huisvestingsverordening Nijmegen 2019 op 31 december 2019 zal vervallen en dat het college voornemens is om een nieuwe huisvestingsverordening aan de raad ter vaststelling voor te leggen;

 

dat beoogt wordt om onderhavig mandaatbesluit ook onder toekomstige huisvestingsverordeningen van toepassing te laten zijn;

 

dat met de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten in de woningmarktregio een bestuursovereenkomst woonruimteverdeling is gesloten waarin onder meer is bepaald dat de gemeente Arnhem als centrumgemeente fungeert en in die hoedanigheid zorgdraagt voor de instelling van een urgentiecommissie;

 

dat deze urgentiecommissie zorgdraagt voor de verstrekking van noodurgentieverklaringen die geldig zijn in de gehele woonmarktregio;

 

gelet op de Huisvestingswet 2014, de Huisvestingsverordening Nijmegen 2019, de Gemeentewet en de Algemene wet bestuursrecht;

 

BESLUIT

vast te stellen het Mandaatbesluit woonruimteverdeling

Artikel 1 Begripsomschrijving

In dit besluit wordt verstaan onder:

Mandaat: de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan besluiten te nemen en te ondertekenen.

Corporatie: de corporatie als bedoeld in de Huisvestingsverordening Nijmegen 2019.

Artikel 2 Mandaatverlening

 • 1.

  Aan de besturen van de corporaties wordt de volgende bevoegdheid gemandateerd: het nemen van een beslissing op een aanvraag om een huisvestingsvergunning op grond van de Huisvestingsverordening Nijmegen 2019.

 • 2.

  Aan de Urgentiecommissie woonruimteverdeling van de gemeente Arnhem wordt de volgende bevoegdheid gemandateerd: het nemen van een beslissing omtrent op een verzoek tot het nemen van een noodurgentieverklaring op grond van de Huisvestingsverordening Nijmegen 2019.

Artikel 3 Instructie

Bij de uitoefening van de bevoegdheden als bedoeld in artikel 2 van dit besluit wordt het daaromtrent gestelde bij of krachtens wettelijke voorschrift, beleidsregel, circulaire, aanwijzing en richtlijn va daartoe bevoegde wetgevende organen en bestuursorganen in acht genomen.

Artikel 4 Ondermandaat

De gemandateerden kunnen de aan hen toegekende bevoegdheden opdragen aan door hen aan te wijzen en onder hun verantwoordelijkheid werkzame personen (ondermandaat).

Artikel 5 Ondertekening

De uitgaande stukken op grond van dit mandaatbesluit worden als volgt ondertekend:

“namens het college van burgemeester en wethouders van Nijmegen,

…[persoonsnaam gemandateerde]

…[functie gemandateerde]

Artikel 6 Reikwijdte

Dit mandaatbesluit is ook geldig onder een toekomstige verordening op grond van de Huisvestingswet 2014 tenzij het college van burgemeester en wethouders anders beslist.

Artikel 7 Inwerkingtreding

 • 1.

  Het Mandaatbesluit voor de uitvoering van de woonruimteverdeling 2016, vastgesteld op 29 september 2015, wordt ingetrokken.

 • 2.

  Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking en werkt terug tot en met 7 februari 2019.

 

Aldus vastgesteld in de collegevergadering d.d. 7 mei 2019.

Het college van burgemeester en wethouders van Nijmegen,

mr. drs. A.H. Van Hout

gemeentesecretaris

drs. H.M.F. Bruls

burgemeester