Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Noardeast-Fryslân

Verordening op de heffing en de invordering van rioolheffing 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNoardeast-Fryslân
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van rioolheffing 2019
Citeertitel
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-02-201901-01-2020nieuwe regeling

17-01-2019

gmb-2019-30733

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van rioolheffing 2019

 

De raad van de gemeente Noardeast-Fryslân;

 

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d.8 januari 2019;

 

Gelet op de artikelen 216, 219 en 228a van de Gemeentewet en de Wet algemene regels herindeling;

 

besluit

 

vast te stellen de volgende verordening:

 

Verordening op de heffing en de invordering van rioolheffing 2019

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • 1.

  perceel: een roerende of onroerende zaak of een zelfstandig gedeelte daarvan;

 • 2.

  gemeentelijke riolering: een voorziening of combinatie van voorzieningen voor inzameling, verwerking, zuivering of transport van afvalwater, hemelwater of grondwater, in eigendom, in beheer of in onderhoud bij de gemeente. Onder gemeentelijke riolering wordt mede de in het kader van het Gemeentelijk Rioleringsplan door of vanwege de gemeente geplaatste individuele Afvalwaterbehandeling (I.B.A.'s) begrepen.

 • 3.

  water: huishoudelijk afvalwater, bedrijfsafvalwater, hemelwater , grondwater of oppervlaktewater.

 • 4.

  verbruiksperiode: de periode waarop de afrekening van het waterbedrijf betrekking heeft.

Artikel 2 Aard van de belasting

Onder de naam rioolheffing wordt een directe belasting geheven ter bestrijding van de kosten die voor de gemeente verbonden zijn aan:

 • 1.

  de inzameling en het transport van huishoudelijk afvalwater en bedrijfsafvalwater, alsmede de zuivering van huishoudelijk afvalwater en

 • 2.

  de inzameling van afvloeiend hemelwater en de verwerking van het ingezamelde hemelwater, alsmede het treffen van maatregelen teneinde structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand voor de aan de grond gegeven bestemming zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken.

Artikel 3 Belastbaar feit en belastingplicht

 • 1.

  De belasting wordt geheven van de gebruiker van een perceel van waaruit water direct of indirect op de gemeentelijke riolering wordt of kan worden afgevoerd.

 • 2.

  Met betrekking tot de belasting, wordt als gebruiker aangemerkt:

 • a.

  degene die naar de omstandigheden beoordeeld het perceel al dan niet krachtens eigendom, bezit, beperkt recht of persoonlijk recht gebruikt;

 • b.

  ingeval een gedeelte van een perceel – niet een gedeelte als bedoeld in artikel 4 – voor gebruik is afgestaan: degene die dat gedeelte voor gebruik heeft afgestaan;

 • c.

  ingeval een perceel ter beschikking wordt gesteld voor volgtijdig gebruik, degene die dat perceel ter beschikking heeft gesteld.

Artikel 4 Zelfstandige gedeelten

Indien gedeelten van een in artikel 3 bedoeld perceel blijkens hun indeling bestemd zijn om als afzonderlijk geheel te worden gebruikt, wordt de belasting geheven ter zake van elk als zodanig bestemd gedeelte, met dien verstande dat indien twee of meer van die gedeelten tezamen als één geheel worden gebruikt, deze als één perceel worden aangemerkt.

Artikel 5 Maatstaf van heffing

 • 1.

  De belasting wordt voor percelen die in hoofdzaak tot woning dienen geheven naar een vast bedrag per perceel.

 • 2.

  De belasting wordt voor percelen die niet in hoofdzaak tot woning dienen geheven naar een vast bedrag en het aantal kubieke meters water dat vanuit het perceel wordt afgevoerd.

 • 3.

  Het aantal kubieke meters water als bedoeld in het vorige lid wordt gesteld op het aantal kubieke meters water dat in de laatste aan het begin van het belastingjaar voorafgaande verbruiksperiode naar het perceel is toegevoerd of opgepompt. Ingeval de verbruiksperiode niet gelijk is aan een periode van twaalf maanden, wordt de hoeveelheid afgevoerd water door herleiding naar tijdsgelang bepaald. Bij die herleiding wordt een gedeelte van een kalendermaand voor een volle maand gerekend.

 • 4.

  Ingeval gebruik wordt gemaakt van een pompinstallatie moet die pompinstallatie zijn voorzien van een:

 • a.

  watermeter, waarvan de hoeveelheid opgepompt water kan worden afgelezen, of

 • b.

  bedrijfsuren-teller, waarvan het aantal uren dat dat een pompinstallatie met vaste capaciteit in bedrijf is geweest kan worden afgelezen De eerste volzin is niet van toepassing op grond van enige andere wettelijke bepaling.

 • 5.

  De op de voet van het tweede lid berekende hoeveelheid toegevoerd of opgepompt water wordt verminderd met de hoeveelheid water die aantoonbaar niet is afgevoerd.

Artikel 6 Belastingtarieven

Het tarief van de rioolheffing bedraagt:

 •  

  • 1.

   voor een perceel, dat in hoofdzaak tot woning dient € 250,20

  • 2.

   voor een perceel, dat niet in hoofdzaak tot woning dient

   • a.

    bij een waterverbruik tot en met 150 m³ € 250,20

   • b.

    bij een waterverbruik van meer dan 150 m³

    voor de eerste 150 m³ € 250,20

   • c.

    het in lid b vermelde bedrag wordt verhoogd met € 22,32

    voor iedere volle eenheid van 150 m³, dat een

    waterverbruik van 150 m³ te boven gaat

  • 3.

   De belasting bedraagt voor een zelfstandig perceel dat niet beschikt over een

   directe of indirecte aansluiting op het waterleidingnet en/of een pompinstallatie

   als bedoeld in artikel 5, derde lid van deze verordening € 50,00.

  • 4.

   De belastingen als bedoeld in onderdeel II wordt niet geheven voor een perceel waarvan de het bruto vloeroppervlakte op vloerniveau gemeten langs de buitenwand van de (buitenste) opgaande scheidingsconstructie minder is dan 30 m2.

Artikel 7 Belastingjaar

Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 8 Wijze van heffing

De belasting wordt bij wege van aanslag geheven.

Artikel 9 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang

 • 1.

  De belasting is verschuldigd bij het begin van het belastingjaar of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

 • 2.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar aanvangt, is de belasting verschuldigd over zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde belasting als er in dat jaar, na de aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 3.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde belasting als er in dat jaar, na het einde van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 4.

  Het tweede en derde lid zijn niet van toepassing indien de belastingplichtige binnen de gemeente verhuist en aldaar een ander perceel in gebruik neemt.

Artikel 10 Niet opleggen van aanslagen

 • 1.

  Belastingaanslagen van minder dan € 5,00 worden niet opgelegd.

 • 2.

  Voor de toepassing van het eerste lid wordt het totaal van de op een aanslagbiljet verenigde aanslagen als een aanslag aangemerkt.

Artikel 11 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de aanslagen worden betaald in twee gelijke termijnen waarvan de eerste vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en de tweede twee maanden later.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid geldt, zolang de verschuldigde bedragen door middel van automatische betalingsincasso van de betaalrekening van de belastingplichtige kunnen worden afgeschreven, dat de aanslagen moeten worden betaald in tien gelijke termijnbedragen, waarvan de eerste vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en elk van de volgende termijnbedragen telkens een maand later.

 • 3.

  In afwijking van het eerste en tweede lid geldt ingeval het totaalbedrag van de op één aanslagbiljet verenigde aanslagen, of als het aanslagbiljet maar één aanslag bevat, € 50,00 of minder bedraagt, dat de aanslag moet worden betaald in één termijn en wel één maand na dagtekening van het aanslagbiljet.

 • 4.

  In afwijking van het eerste lid, is de belastingschuld direct invorderbaar, indien de belastingplichtige niet binnen de gestelde termijnen betaalt.

 • 5.

  In afwijking van het tweede lid, is de belastingschuld direct invorderbaar, indien de verschuldigde bedragen niet kunnen worden afgeschreven.

 • 6.

  Met betrekking tot een ingevolge artikel 2, tweede lid, onderdeel c, van de Invorderingswet 1990, met een belastingaanslag gelijkgestelde beschikking inzake een bestuurlijke boete zijn de leden 1, 2 en 3 van overeenkomstige toepassing, voor zover deze gelijktijdig wordt opgelegd met de vaststelling van de aanslag.

 • 7.

  De Algemene Termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde termijnen.

Artikel 12 Kwijtschelding

Bij de invordering van de rioolheffing wordt kwijtschelding verleend.

Artikel 13 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de rioolheffing.

Artikel 14 Overgangsrecht

Gelijktijdig met de inwerkingtreding van deze verordening worden met ingang van de in artikel 15, tweede lid genoemde datum van ingang van de heffing, de volgende verordeningen ingetrokken:

“Verordening rioolheffing 2019” van de gemeente Dongeradeel, vastgesteld in de raad van 1 november 2018;

“Verordening rioolheffing 2019” van de gemeente Ferwerderadiel, vastgesteld in de raad van 1 november 2018;

“Verordening rioolheffing 2019” van de gemeente Kollumerland c.a., vastgesteld in de raad van 1 november 2018,

met dien verstande, dat zij van toepassing blijven op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.”

Artikel 15 Inwerkingtreding, datum ingang heffing en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van heffing is 1 januari 2019.

 • 3.

  Deze verordening kan worden aangehaald als 'Verordening rioolheffing 2019'

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van de raad van Noardeast-Fryslân van 17 januari 2019.

De Raad voornoemd,

de griffier,

mr. S. K. Dijkstra

de voorzitter,

H.H. Apotheker