Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Noardeast-Fryslân

Verordening op de heffing en de invordering van toeristenbelasting 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNoardeast-Fryslân
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van toeristenbelasting 2019
Citeertitel
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-02-201901-01-2020nieuwe regeling

17-01-2019

gmb-2019-30921

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van toeristenbelasting 2019

 

De raad van de gemeente Noardeast-Fryslân;

 

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 8 januari 2019;

 

Gelet op de artikelen 216, 219 en 224 van de Gemeentewet en de Wet algemene regels herindeling;

 

BESLUIT

 

Vast te stellen de volgende verordening: 

 

Verordening op de heffing en de invordering van toeristenbelasting 2019

Artikel 1 Belastbaar feit

Onder de naam 'toeristenbelasting' wordt een directe belasting geheven voor het houden van verblijf met overnachting binnen de gemeente tegen een vergoeding in welke vorm dan ook door personen die niet als ingezetene met een adres in de gemeente in de basisregistratie personen zijn ingeschreven.

Artikel 2 Belastingplicht

 • 1.

  Belastingplichtig is degene die gelegenheid biedt tot verblijf als bedoeld in artikel 1.

 • 2.

  De belastingplichtige is bevoegd de belasting als zodanig te verhalen op degene die verblijf houdt als bedoeld in artikel 1.

 • 3.

  Als er geen persoon is aan te wijzen die gelegenheid biedt tot verblijf, is degene belastingplichtig die verblijf houdt als bedoeld in artikel 1

Artikel 3 Vrijstellingen

De belasting wordt niet geheven voor het verblijf:

 • 1.

  van degene die verblijft in een toegelaten instelling als bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Wet Toelating Zorginstellingen;

 • 2.

  van een vreemdeling als bedoeld in artikel 29, eerste lid, van de Vreemdelingenwet 2000, die rechtmatig in Nederland verblijft in de zin van artikel 8, letters c, d, f, g, h, van voornoemde wet, en voor zover deze persoon verblijf houdt als bedoeld in artikel 1 van de Verordening, onder verantwoordelijkheid van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers.

 • 3.

  van degene die verblijf houdt in een gemeubileerde woning indien hij ter zake van het verblijf in of het ter beschikking houden van die woning forensenbelasting is verschuldigd en betaalt.

Artikel 4 Maatstaf van heffing

De belasting wordt geheven naar het aantal overnachtingen in het belastingjaar.

Artikel 5 Forfaitaire berekeningswijze van de maatstaf van heffing

 • 1.

  Voor de toepassing van dit artikel wordt verstaan onder:

  • a.

   kampeermiddel: tent, tentwagen, kampeerauto, caravan dan wel enig ander onderkomen of ander voertuig of gewezen voertuig of een gedeelte daarvan, voor zover geen bouwwerk zijnde waarvoor een omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onderdeel a, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht is vereist; een en ander voor zover deze onderkomens of voertuigen geheel of ten dele blijvend zijn bestemd of opgericht dan wel worden of kunnen worden gebruikt voor recreatief verblijf.

  • b.

   vaste standplaats: een terrein of terreingedeelte dat deel uitmaakt van een kampeerterrein en dat ter beschikking wordt gesteld voor de plaatsing van eenzelfde kampeermiddel gedurende een (gedeelte van een) seizoen of een jaar.

 

 • 2.

  Voor kampeermiddelen op vaste standplaatsen wordt het aantal overnachtingen forfaitair vastgesteld. Het aantal overnachtingen wordt:

  • a.

   Voor standplaatsen waarvan gebruik is toegestaan voor een periode van maximaal zes maanden op 50;

  • b.

   Voor standplaatsen waarvan gebruik voor een periode langer dan zes maanden is toegestaan op 80.

Het aantal personen dat heeft overnacht wordt:

 • c.

  voor standplaatsen waarvan gebruik is toegestaan voor een periode van maximaal zes maanden op 2.2

 • d.

  voor standplaatsen waarvan gebruik is toegestaan voor een periode langer dan zes maanden op  2.3

Artikel 6 (Opteren voor) niet-forfaitaire maatstaf van heffing

In afwijking van het bepaalde in artikel 5 wordt, op een door de belastingplichtige bij de aangifte gedaan verzoek, de maatstaf van heffing vastgesteld op het werkelijk aantal overnachtingen, indien blijkt dat dit aantal lager is dan forfaitair vastgesteld.

Artikel 7. Belastingtarief

Het tarief bedraagt per persoon per overnachting € 1,00

Artikel 8 Belastingjaar

Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar. 

Artikel 9 Wijze van heffing

De belasting wordt geheven bij wege van aanslag.

Artikel 10 Aanslaggrens

 • 1.

  Belastingaanslagen van minder dan € 15.00 worden niet opgelegd.

 • 2.

  Voor de toepassing van het eerste lid van dit artikel wordt het totaal van de op het aanslagbiljet verenigde aanslagen als een aanslag aangemerkt.

Artikel 11 Termijn van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moet de aanslag worden betaald in 1 termijnbedrag, waarvan de termijn vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld.

 • 2.

  Met betrekking tot een ingevolge artikel 2, tweede lid, onderdeel c, van de Invorderingswet 1990, met een belastingaanslag gelijkgestelde beschikking inzake een bestuurlijke boete is lid 1 van overeenkomstige toepassing, voor zover deze gelijktijdig wordt opgelegd met de vaststelling van de aanslag.

 • 3.

  De Algemene Termijnenwet is niet van toepassing op de in lid 1 gestelde termijn.

Artikel 12 Kwijtschelding

Bij de invordering van de toeristenbelasting wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 13 Aanmeldingsplicht

 • 1.

  De belastingplichtige bedoeld in artikel 2, eerste lid, is gehouden, voordat hij voor de eerste maal na het in werking treden van deze verordening gelegenheid tot overnachten verschaft, zulks schriftelijk te melden aan de door het college van burgemeester en wethouders aangewezen gemeenteambtenaren, bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdelen b en d, van de Gemeentewet.

 • 2.

  De verplichting als bedoeld in het voorgaande lid geldt niet voor de belastingplichtige die met betrekking tot het jaar voorafgaand aan het belastingjaar in de heffing van de toeristenbelasting betrokken is.

Artikel 14 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de toeristenbelasting.

Artikel 15 Overgangsrecht

Gelijktijdig met de inwerkingtreding van deze verordening worden met ingang van de in artikel 16, tweede lid genoemde datum van ingang van de heffing, de volgende verordeningen ingetrokken:

“Verordening toeristenbelasting 2019” van de gemeente Dongeradeel, vastgesteld in de raad van 1 november 2018;

“Verordening toeristenbelasting 2019” van de gemeente Ferwerderadiel, vastgesteld in de raad van 1 november 2018;

“Verordening toeristenbelasting 2019” van de gemeente Kollumerland c.a., vastgesteld in de raad van 1 november 2018,

met dien verstande, dat zij van toepassing blijven op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.”

Artikel 16 Inwerkingtreding, datum ingang heffing en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van heffing is 1 januari 2019.

 • 3.

  Deze verordening kan worden aangehaald als 'Verordening toeristenbelasting 2019'

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van de raad van Noardeast-Fryslân van 17januari 2019.

De Raad voornoemd,

de griffier,

mr. S. K. Dijkstra

de voorzitter,

H.H. Apotheker