Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Noardeast-Fryslân

Subsidieregeling Aktiviteiten foar de âlderein Noardeast-Fryslân

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNoardeast-Fryslân
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieregeling Aktiviteiten foar de âlderein Noardeast-Fryslân
Citeertitelsubsidieregeling Aktiviteiten foar de âlderein Noardeast-Fryslân
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 156 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-06-2020nieuwe regeling

26-05-2020

gmb-2020-150583

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregeling Aktiviteiten foar de âlderein Noardeast-Fryslân

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE NOARDEAST-FRYSLAN;

 

In aanvulling op de Algemene Subsidieverordening gemeente Noardeast-Fryslân (ASV);

 

Gelet op artikel 3 van de ASV;

 

Gelet op artikel 156 van de Gemeentewet;

 

b e s l u i t e n

 

vast te stellen de navolgende regeling: Aktiviteiten foar de âlderein Noardeast-Fryslân

 

1. Algemeen

1.1. Algemene bepalingen

Artikel 1.1. Begripsbepalingen

1. Ouderen: inwoners van de gemeente die tenminste de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt.

2. Aktiviteiten âlderein: een regelmatig terugkerende activiteit voor ouderen die gericht is op ontmoeten en/of bewegen.

 

Artikel 1.2. Algemene Subsidieverordening

De Algemene Subsidieverordening Noardeast-Fryslân is van toepassing op deze regeling.

 

Artikel 1.3. Doel van deze regeling

Door middel van het verstrekken van subsidies willen burgemeester en wethouders een divers en laagdrempelig aanbod aan ontmoetings- en beweegactiviteiten voor ouderen in de gemeente stimuleren en daarmee bijdragen aan het behalen van de doelen genoemd in programma Mienskip.

 

Artikel 1.4. Doelgroep

Subsidie op grond van deze regeling wordt uitsluitend verstrekt aan rechtspersonen zonder winstoogmerk of aan groepen van minimaal 10 personen, die initiatieven willen ontplooien die bijdragen aan het bereiken van het doel van deze regeling.

 

Artikel 1.5 Toegankelijkheid

Burgemeester en wethouders kunnen de subsidieontvanger verplichten er voor te zorgen dat de accommodatie of locatie bereikbaar, toegankelijk en bruikbaar is voor mensen met een lichamelijke beperking.

 

Artikel 1.6 Hardheidsclausule

Burgemeester en wethouders kunnen in bijzondere gevallen artikelen van deze regeling buiten toepassing laten of daarvan afwijken.

 

Artikel 1.7. Weigeringsgronden

In aanvulling op de weigeringsgronden in artikel 7 van de Algemene Subsidieverordening Noardeast-Fryslân kan een subsidieaanvraag worden geweigerd indien:

a) Niet voldaan wordt aan de voorwaarden van deze regeling.

b) De activiteit in onvoldoende mate bijdraagt aan het bereiken van het doel van deze regeling en daarmee aan de doelen zoals gesteld in programma Mienskip.

c) De activiteit lokaal al in voldoende mate wordt aangeboden.

d) Voor dezelfde activiteit op een andere wijze reeds subsidie door de gemeente is verleend.

 

2. Activiteiten âlderein

 

 

Artikel 2.1.Voorwaarden

a) Per aanvrager kan jaarlijks één subsidieaanvraag ingediend worden voor maximaal vijf verschillende activiteiten.

b) De activiteit is overwegend gericht op inwoners van de gemeente die tenminste de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt.

c) De activiteit is toegankelijk voor iedereen die in de artikel 2.1 lid b genoemde groep valt.

d) De activiteit vindt plaats in de gemeente.

e) De activiteit vindt plaats in een openbaar toegankelijke locatie.

f) Er nemen gemiddeld minimaal 10 personen deel aan de activiteit.

g) Van de deelnemers wordt een eigen bijdrage gevraagd.

Artikel 2.2 .Te subsidiëren activiteiten

a) Subsidie kan worden verleend ten behoeve van de organisatie en uitvoering van terugkerende ontmoetings- en/of beweegactiviteiten voor ouderen in de gemeente.

b) Geen subsidie wordt verleend voor eenmalige activiteiten. In bijzondere gevallen kunnen Burgemeester en wethouders hiervan afwijken.

 

Artikel 2.3. Subsidieplafond, hoogte van de subsidie en wijze van verdeling

1. Het subsidieplafond voor deze subsidieregeling is vastgesteld op € 31.000,-.

2. Indien het subsidieplafond wordt overschreden, wordt het beschikbare budget naar rato verdeeld over de toegekende aanvragen.

3. De hoogte van de subsidie voor de organisatie en uitvoering van ontmoetings- en/of beweegactiviteiten voor ouderen bedraagt per jaar:

a) Categorie A: ten hoogste € 200,- per activiteit voor activiteiten zonder betaalde begeleiding die in ieder geval een keer per maand plaatsvinden.

b) Categorie B: ten hoogste € 400,- per activiteiten voor activiteiten die in ieder geval een keer per maand plaatsvinden, met betaalde begeleiding en/of voor activiteiten die in ieder geval een keer per week plaatsvinden zonder betaalde begeleiding.

c) Categorie C: ten hoogste € 800,- per activiteit voor activiteiten die in ieder geval een keer per week plaatsvinden met betaalde begeleiding en voor activiteiten die meerdere keren per week plaatvinden.

3. Burgemeester en wethouders besluiten over de hoogte van de subsidie in gevallen waarin lid 3 van dit artikel niet voorziet en in gevallen waarvan niet onomstotelijk vaststaat tot welke categorie deze behoren.

4. Alleen kosten kunnen worden gesubsidieerd die resteren na aftrek van alle inkomsten die betrekking hebben op de activiteit(en) en na aftrek van eventuele kosten die naar oordeel van het college in redelijkheid niet noodzakelijk zijn om de activiteit(en) te realiseren.

5. In afwijking van artikel 2.2 lid b en artikel 2.3 lid 3 van deze regeling bedraagt de subsidie voor de organisatie en uitvoering van een activiteit in het kader van de Dag van de Ouderen ten hoogste € 1.500,-. Jaarlijks worden maximaal drie activiteiten gesubsidieerd. Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.

 

4. Slotbepalingen

 

Artikel 4.1. Citeertitel, inwerkingtreding en intrekken oude regelingen

1. Deze regeling kan worden aangehaald als ‘subsidieregeling Aktiviteiten foar de âlderein Noardeast-Fryslân’.

2. Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag volgend op publicatie.

3. Deze regeling is van toepassing op subsidieaanvragen voor het jaar 2021 en volgende.

4. De volgende regelingen worden met ingang van 1 januari 2021 ingetrokken:

a. De subsidieregeling Ouderenbeleid (ouderensozen, activiteitencommissies en M.B.v.O) van de voormalige gemeente Kollumerland c.a.

b. Hoofdstuk 2 van de Algemene Subsidieverordening Ferwerderadiel 2009.

 

Aldus besloten in de collegevergadering van 26 mei 2020

 

 

Mr. J.G. Kramer

Burgemeester

H.J.C.M. Verbunt MBA

Algemeen directeur