Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Noardeast-Fryslân

Subsidieregeling Keunst en Kultuer Noardeast-Fryslân

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNoardeast-Fryslân
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieregeling Keunst en Kultuer Noardeast-Fryslân
CiteertitelSubsidieregeling Keunst en Kultuer Noardeast-Fryslân
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 156 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-06-2020nieuwe regeling

26-05-2020

gmb-2020-150603

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregeling Keunst en Kultuer Noardeast-Fryslân

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE NOARDEAST-FRYSLAN;

 

In aanvulling op de Algemene Subsidieverordening gemeente Noardeast-Fryslân (ASV);

Gelet op artikel 3 van de ASV;

 

Gelet op artikel 156 van de Gemeentewet;

 

b e s l u i t e n

 

vast te stellen de navolgende regeling: Subsidieregeling Keunst en Kultuer Noardeast-Fryslân

1. Algemeen

1.1. Algemene bepalingen

Artikel 1.1. Begripsbepalingen

1. Amateurkunstbeoefening: de beoefening op amateurbasis door harmonie-, fanfarekorpsen en brassbands, drumbands en majorettekorpsen, zang- en toneelverenigingen;

2. Actief lid: een natuurlijk persoon die als lid van een vereniging actief deelneemt aan de activiteiten van die vereniging en hiervoor contributie betaalt;

3. Culturele activiteit: een eenmalige openbaar toegankelijke gebeurtenis in de vorm van één of meer voorstellingen, één of meer uitvoeringen, een expositie of een presentatie op het gebied van podiumkunsten, beeldende kunst, literatuur, muziek of cultureel erfgoed.

4. Programma: een samenhangend geheel van culturele activiteiten, veelal op één locatie uitgevoerd en veelal uitgevoerd door anderen dan de aanvrager.

 

Artikel 1.2. Algemene Subsidieverordening

De Algemene Subsidieverordening Noardeast-Fryslân is van toepassing op deze regeling.

 

Artikel 1.3. Doel van deze regeling

Door middel van het verstrekken van subsidies willen burgemeester en wethouders een divers en laagdrempelig aanbod van culturele activiteiten in de gemeente realiseren en daarmee bijdragen aan het behalen van de doelen genoemd in programma Mienskip.

 

Artikel 1.4. Doelgroep

Subsidie op grond van deze regeling wordt uitsluitend verstrekt aan rechtspersonen zonder winstoogmerk, die initiatieven organiseren en/of uitvoeren die bijdragen aan het bereiken van het doel van deze regeling.

 

Artikel 1.5. Toegankelijkheid

Burgemeester en wethouders kunnen de subsidieontvanger verplichten er voor te zorgen dat de accommodatie of locatie bereikbaar, toegankelijk en bruikbaar is voor mensen met een lichamelijke beperking.

 

Artikel 1.6. Hardheidsclausule

Burgemeester en wethouders kunnen in bijzondere gevallen artikelen van deze regeling buiten toepassing laten of daarvan afwijken.

 

Artikel 1.7. Weigeringsgronden

In aanvulling op de weigeringsgronden in artikel 7 van de Algemene Subsidieverordening Noardeast-Fryslân kan een subsidieaanvraag worden geweigerd indien:

a) de activiteit in onvoldoende mate bijdraagt aan het bereiken van het doel van het programma Mienskip en van deze regeling;

b) de activiteit al in voldoende mate in de gemeente wordt georganiseerd en uitgevoerd;

c) de activiteit bestaat uit het schrijven en/of uitgeven van een boek;

d) voor dezelfde activiteit op een andere wijze reeds subsidie door de gemeente is verleend;

e) de activiteit niet wordt uitgevoerd in de gemeente Noardeast-Fryslân;

f) de aanvraag niet voldoet aan de voorwaarden genoemd in deze regeling.

 

2. Amateurkunst

 

Artikel 2.1. Voorwaarden

Minimaal eenmaal per jaar wordt een openbaar toegankelijk concert of voorstelling in de gemeente georganiseerd.

 

Artikel 2.2. Subsidieplafond

1. Het subsidieplafond voor het jaar 2021 voor de amateurkunst is vastgesteld op € 45.000.

2. Indien het subsidieplafond wordt overschreden, wordt het beschikbare budget naar rato verdeeld over de toegekende aanvragen.

 

2.1.1. Harmoniekorpsen, fanfarekorpsen, brassbands en muziekfederaties

Artikel 2.3. Te subsidiëren activiteiten

Burgemeester en wethouders kunnen een subsidie verstrekken aan harmonie-, fanfarekorpsen, brassbands (hafabra) en muziekfederaties uit de gemeente.

Artikel 2.4. Hoogte van de subsidie

1. De hoogte van de subsidie per vereniging bedraagt per jaar voor hafabra verenigingen: een basisbedrag van € 500 en een bedrag van € 25 per actief lid.

2. De hoogte van de subsidie voor muziekfederaties bedraagt per jaar: € 135 per aangesloten muziekkorps.

 

2.1.2 . Drumbands en majorettekorpsen

Artikel 2.5 . Te subsidiëren activiteiten

Burgemeester en wethouders kunnen een subsidie verstrekken aan drumbands en majorettekorpsen uit de gemeente.

Artikel 2.6. Hoogte van de subsidie

De hoogte van de subsidie per vereniging bedraagt per jaar: een basisbedrag van € 150 en een bedrag van € 20 per actief lid.

 

2.1.3 . Zang- en toneelverenigingen

 

Artikel 2.6. Te subsidiëren activiteiten

Burgemeester en wethouders kunnen een subsidie verstrekken aan zang- en toneelverenigingen uit de gemeente.

Artikel 2.7 . Hoogte van de subsidie

1. De hoogte van de subsidie per zangvereniging bedraagt per jaar: een basisbedrag van € 250 en een bedrag van € 5 per actief lid.

2. De hoogte van de subsidie per toneelvereniging bedraagt per jaar € 250.

 

3. Culturele activiteiten

 

Artikel 3.1. Subsidieplafond en wijze van verdeling

1. Het subsidieplafond voor het jaar 2021 voor Culturele activiteiten bedraagt € 35.000.

2. Subsidieverzoeken worden behandeld op volgorde van binnenkomst.

3. Verlening vindt plaats totdat het subsidieplafond is bereikt.

 

Artikel 3.2. Subsidiabele activiteiten

Burgemeester en wethouders kunnen subsidie verstrekken voor het organiseren van culturele activiteiten op het gebied van podiumkunsten, beeldende kunst, literatuur, muziek en cultureel erfgoed.

 

Artikel 3.3. Hoogte van de subsidie

1. De hoogte van de subsidie bedraagt:

• Ten hoogste € 750 voor de organisatie en/of uitvoering van één culturele activiteit;

• Ten hoogste € 1.250 voor de organisatie en/of uitvoering van een programma bestaande uit twee verschillende culturele activiteiten;

• Ten hoogste € 1.500 voor de organisatie en/of uitvoering van een programma bestaande uit drie verschillende culturele activiteiten;

• Ten hoogste € 1.750 voor de organisatie en/of uitvoering van een programma van vier verschillende culturele activiteiten;

• Ten hoogste € 2.000 voor de organisatie en/of uitvoering van een programma van vijf verschillende culturele activiteiten.

2. Uitsluitend kosten die resteren na aftrek van geraamde inkomsten en na aftrek van de kosten, die naar het oordeel van burgemeester en wethouders in redelijkheid niet noodzakelijk zijn om de activiteiten te realiseren, kunnen worden gesubsidieerd.

3. In afwijking van lid 1 van dit artikel bedraagt de subsidie voor Stichting Dongeradichter jaarlijks ten hoogste € 1.500.

 

Artikel 3.4. Voorwaarden

Een rechtspersoon kan jaarlijks één subsidieaanvraag voor maximaal vijf verschillende culturele activiteiten of projecten indienen.

  •  

  •  

  •  

  •  

  •  

4. Slotbepalingen

 

Artikel 4.1. Citeertitel, inwerkingtreding en intrekken oude regelingen

1. Deze regeling kan worden aangehaald als ‘Subsidieregeling Keunst en Kultuer Noardeast-Fryslân’.

2. Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag volgend op publicatie.

3. Deze regeling is van toepassing op subsidieaanvragen voor het jaar 2021 en volgende.

4. De volgende regelingen worden met ingang van 1 januari 2021 ingetrokken:

a. Paragraaf 2.1, 2.2, 2.4, 2.8 en 2.16 van de Nadere regels voor de verstrekking van welzijnssubsidie van de voormalige gemeente Dongeradeel.

b. Hoofdstuk 2 van de Algemene Subsidieverordening 2009 Ferwerderadiel.

c. De subsidieregeling amateurkunst/muziekverenigingen van de voormalige gemeente Kollumerland c.a.

d. De subsidieregeling Incidentele kunst- en cultuurprojecten jongeren en samenwerking van de voormalige gemeente Kollumerland c.a.

 

 

 

 

 

Aldus besloten in de collegevergadering van 26 mei 2020

Mr. J.G. Kramer

burgemeester

H.J.C.M Verbunt MBA

Algemeen directeur