Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Noardeast-Fryslân

SUBSIDIEREGELING MEIDWAAN & SOARCH NOARDEAST-FRYSLAN

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNoardeast-Fryslân
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSUBSIDIEREGELING MEIDWAAN & SOARCH NOARDEAST-FRYSLAN
CiteertitelSubsidieregeling Meidwaan & Soarch Noardeast-Fryslân
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 156 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-06-2020nieuwe regeling

26-05-2020

gmb-2020-150735

Tekst van de regeling

Intitulé

SUBSIDIEREGELING MEIDWAAN & SOARCH NOARDEAST-FRYSLAN

 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE NOARDEAST-FRYSLAN;

 

In aanvulling op de Algemene Subsidieverordening gemeente Noardeast-Fryslân (ASV);

Gelet op artikel 3 van de ASV;

Gelet op artikel 156 van de Gemeentewet;

 

b e s l u i t e n

 

vast te stellen de navolgende regeling: Subsidieregeling Meidwaan & Soarch Noardeast-Fryslân

 

 

Artikel 1. Algemene subsidieverordening

De Algemene Subsidieverordening Noardeast-Fryslân is van toepassing op deze regeling.

 

Artikel 2. Doel van deze regeling

Door middel van het verstrekken van subsidies willen burgemeester en wethouders de organisatie en uitvoering van activiteiten stimuleren die een bijdrage leveren aan één of meerdere doelen van het programma Soarch en Wolwêzen.

 

Artikel 3. Doelgroep

Subsidie op grond van deze regeling wordt uitsluitend verstrekt aan rechtspersonen zonder winstoogmerk, die initiatieven organiseren en/of uitvoeren die bijdragen aan het bereiken van het doel van deze regeling.

 

Artikel 4. Toegankelijkheid

Burgemeester en wethouders kunnen de subsidieontvanger verplichten er voor te zorgen dat de accommodatie of locatie bereikbaar, toegankelijk en bruikbaar is voor mensen met een lichamelijke beperking.

 

Artikel 5. Hardheidsclausule

Burgemeester en wethouders kunnen in bijzondere gevallen artikelen van deze regeling buiten toepassing laten of daarvan afwijken.

 

Artikel 6. Te subsidiëren activiteiten

Een subsidieaanvraag wordt beoordeeld op grond van de mate waarin de activiteiten bijdragen aan de realisatie van de programmadoelen zoals genoemd in artikel 3. De subsidie kan worden verleend als uit de aanvraag blijkt dat één of meerdere subsidiabele activiteiten een bijdrage leveren aan:

a) de zelfredzaamheid en het meedoen van inwoners;

b) het versterken van de eigen mogelijkheden van inwoners om hun problemen op te lossen;

c) het versterken van de eigen mogelijkheden van inwoners om te participeren in de samenleving;

d) het voorkomen van een sociaal isolement van inwoners;

e) het bevorderen van het inschakelen van informele netwerken bij de ondersteuning van kwetsbare groepen.

 

Artikel 7. Weigeringsgronden

In aanvulling op de weigeringsgronden in artikel 7 van de Algemene Subsidieverordening Noardeast-Fryslân kan een subsidieaanvraag worden geweigerd indien:

a) de activiteit in onvoldoende mate bijdraagt aan het bereiken van de programmadoelen;

b) de activiteit in onvoldoende mate bijdraagt aan het bereiken van nieuwe en/of specifieke doelgroepen;

c) de activiteit in onvoldoende mate aansluit bij de vraag en behoefte van inwoners;

d) in onvoldoende mate samenwerking en afstemming met andere inwoners of organisaties wordt gezocht bij de organisatie en/of uitvoering van de activiteit;

e) de activiteit onvoldoende aantoonbare vernieuwende meerwaarde bezit;

f) de activiteit al in ontwikkelingsfase door andere organisatie of inwoners is opgestart;

g) de activiteit al in voldoende mate in de gemeente wordt uitgevoerd door inwoners of andere organisaties;

h) voor de activiteit op andere wijze al subsidie door de gemeente is verleend;

i) de hoogte van de gevraagde subsidie niet in redelijke verhouding staat tot het beoogde effect.

j) de aanvraag niet voldoet aan de voorwaarden genoemd in deze regeling.

 

Artikel 8. Subsidiabele kosten

Uitsluitend kosten die resteren na aftrek van geraamde inkomsten en na aftrek van de kosten, die naar het oordeel van burgemeester en wethouders in redelijkheid niet noodzakelijk zijn om de activiteiten te realiseren, kunnen worden gesubsidieerd.

 

Artikel 9. Slotbepalingen

1. Deze regeling kan worden aangehaald als ‘Subsidieregeling Meidwaan & Soarch Noardeast-Fryslân’.

2. Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juni 2020.

3. Deze regeling is van toepassing op subsidieaanvragen voor het jaar 2021 en volgende.

4. De volgende regelingen worden met ingang van 1 januari 2021 ingetrokken:

- Paragraaf 2.2, 2.9, 2.10, 2.13, 2.14 en 2.18 van de Nadere regels voor de verstrekking van welzijnssubsidie van de voormalige gemeente Dongeradeel.

- Hoofdstuk 2 van de Algemene Subsidieverordening 2009 Ferwerderadiel.

 

 

Aldus besloten in de collegevergadering van 26 mei 2020

Mr. J.G. Kramer

Burgemeester

H.J.C.M. Verbunt MBA

Algemeen directeur