Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Noord-Holland

Voorschriften toetsen op veiligheid en leidraden voor het ontwerpen en verbeteren van regionale waterkeringen Amstel, Gooi en Vecht 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNoord-Holland
OrganisatietypeProvincie
Officiële naam regelingVoorschriften toetsen op veiligheid en leidraden voor het ontwerpen en verbeteren van regionale waterkeringen Amstel, Gooi en Vecht 2011
CiteertitelVoorschriften toetsen op veiligheid en leidraden voor het ontwerpen en verbeteren van regionale waterkeringen Amstel, Gooi en Vecht 2011
Vastgesteld doorgedeputeerde staten
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerpwaterkeringen, hoogheemraadschap

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Waterverordening Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht, art. 2.1, leden 2 en 3

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-03-2011Nieuwe regeling

18-01-2011

Provinciaal Blad, 2011, 47

2011-1614

Tekst van de regeling

Intitulé

Voorschriften toetsen op veiligheid en leidraden voor het ontwerpen en verbeteren van regionale waterkeringen Amstel, Gooi en Vecht 2011.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

 

Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland 18 januari 2011, Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland 21 december 2010 en van Gedeputeerde Staten van Utrecht 4 januari 2011, houdende voorschriften met betrekking tot de toetsing en leidraden met betrekking tot het ontwerpen en verbeteren van de regionale waterkeringen die zijn gelegen in het gebied van het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vech (Voorschriften toetsen op veiligheid en leidraden voor het ontwerpen en verbeteren van regionale waterkeringen Amstel, Gooi en Vecht 2011).

 

Gelet op artikel 2.1, tweede en derde lid van de Waterverordening Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht;

 

Besluiten

Artikel 1

Voor de beoordeling van de veiligheid van regionale waterkeringen gelden de volgende, als bijlagen 1 tot en met 5 bij dit besluit behorende, documenten en programmatuur1) als voorschriften als bedoeld in artikel 2.1, derde lid, van de Waterverordening Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht.

 

Addendum op de leidraad toetsen op veiligheid regionale waterkeringen betreffende de boezemkaden.

2010-22 ORK2)

20-9-2010

Materiaalfactoren boezemkaden

2009-05 ORK

23-3-2009

Leidraad toetsen op veiligheid regionale waterkeringen

2007-02 ORK

2-8-2007

Kwaliteitsindicatoren veiligheidstoetsing: Meetbare en controleerbare indicatoren voor de kwaliteit van de veiligheidstoetsing regionale waterkeringen

2007-01 ORK

1-8-2007

Promotor gebruikshandleiding versie 3.0 (inclusief Cd-rom met programmatuur)

2010-32 ORK

20-9-2010

1)De genoemde rapporten en programmatuur in artikel 1 en 2 zijn te downloaden op: http://www.stowa.nl/Service/Publicaties/index.aspx

2)ORK (Ontwikkelingsprogramma Regionale waterKeringen)

Artikel 2

Voor het ontwerpen en verbeteren van regionale waterkeringen gelden de volgende, als bijlagen 6 en 7 bij dit besluit behorende documenten, als technische leidraden1) als bedoeld in artikel 2.1 tweede lid van de Waterverordening Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht.

 

Handreiking ontwerpen & verbeteren waterkeringen langs regionale rivieren

2009-07-ORK

4-6-2009

Handreiking ontwerpen & verbeteren boezemkaden

2009-06-ORK

4-6-2009

1)De genoemde rapporten en programmatuur in artikel 1 en 2 zijn te downloaden op: http://www.stowa.nl/Service/Publicaties/index.aspx

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 maart 2011.

Artikel 4

Dit besluit wordt aangehaald als: Voorschriften toetsen op veiligheid en leidraden voor het ontwerpen en verbeteren van regionale waterkeringen Amstel , Gooi en Vecht 2011.

Haarlem, 18 januari 2011

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland

J.W. Remkes, voorzitter

A. van Dam, wnd. secretaris

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland

J. Franssen, voorzitter

M.H.J. van Wieringen-Wagenaar, provincie

secretaris

Gedeputeerde Staten van Utrecht

R.C. Robbertsen, voorzitter

H.H. Sietsma, secretaris

Toelichting

Ter uitvoering van de Waterverordening Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht (verder: verordening) dienen door Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, van Zuid-Holland en van Utrecht nadere besluiten te worden genomen. Dat betreft besluiten tot a) het vaststellen van voorschriften voor de door het dagelijks bestuur te verrichten beoordeling van de veiligheid van regionale waterkeringen, b) het vaststellen van leidraden voor het ontwerp van regionale waterkeringen.

In de verordening zijn veiligheidsnormen vastgelegd voor de regionale keringen. Deze veiligheidsnormen dienen voor de dagelijkse praktijk geoperationaliseerd te worden. Dit geschiedt enerzijds in de vorm van een voorschrift voor de toetsing en anderzijds in de vorm van een technische leidraad voor het ontwerp en verbeteren van een regionale waterkering. Omdat het hierbij om een uitwerking van de veiligheidsnorm gaat, is de bevoegdheid tot vaststelling in handen van Gedeputeerde Staten gelegd.

In het kader van het Ontwikkelingsprogramma Regionale waterKeringen(ORK) is onder leiding van de Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA) door de waterschappen en provincies gewerkt aan richtlijnen, handreikingen en leidraden voor het normeren, toetsen, ontwerpen & verbeteren en beheren & onderhouden en het inspecteren van de regionale keringen.

In 2008 is de eerste globale toetsronde afgerond door de waterschappen die vielen onder de oude “Verordening Waterkering West-Nederland”. Op basis van de ervaringen die zijn opgedaan bij deze werkzaamheden is in opdracht van de provincies Utrecht, Zuid-Holland en Noord-Holland een addendum op de bestaande “Leidraad Toetsen op waterveiligheid regionale keringen - katern boezemkaden” ontwikkeld en heeft er een verbetering plaatsgevonden van het rekenprogramma Promotor.

Het is van belang dat de toetsing van de actuele veiligheidssituatie door de beheerders op uniforme wijze tot stand komt. De gestelde regels hebben daarom het karakter van een bindend voorschrift. Afwijking hiervan is niet mogelijk. Dit betreft de in artikel 1 genoemde documenten en bijbehorende programmatuur.

Wat betreft het ontwerpen en verbeteren van de regionale keringen hebben de in artikel 2 genoemde documenten het karakter van een richtlijn. De nieuwe handreikingen geven een beeld van de mogelijkheden voor het ontwerpen en verbeteren van regionale keringen. Dat betreft de in artikel 2 genoemde handreikingen. Dat betekent dat de beheerder een bepaalde ruimte wordt gelaten om in verband met specifieke plaatselijke omstandigheden af te wijken. Een afwijking kan bijvoorbeeld wenselijk zijn om voor de langere termijn een optimum te realiseren tussen aanleg- en onderhoudskosten.