Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Noordwijk

Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNoordwijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens
CiteertitelVerordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens 2010
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlagenaanmelding bij CBP.pdf bevestiging aanmelding cbp.pdf verordening GBA 2010 bijlage 3.pdf verordening GBA 2010 bijlage 1.pdf 16032011 Zeekant bekendmaking (week 11).pdf verordening GBA 2010 pdf.pdf verordening GBA 2010 bijlage 4.pdf verordening GBA 2010 bijlage 2.pdf verordening GBA 2010 bijlage 5.pdf

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens en de Wet bescherming persoonsgegevens.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-03-201105-01-2014nieuwe regeling

03-03-2011

De Zeekant, 16-03-2011

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

 

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

 • 1.

  Daar waar in deze verordening de mannelijke persoonsvorm wordt gebruikt dient ook de vrouwelijke persoonsvorm te worden gelezen.

 • 2.

  De bijlagen vormen één geheel met deze verordening.

   

  Artikel 1 Begripsbepalingen

  Deze verordening verstaat onder (in alfabetische volgorde):

 • a.

  aangehaakte gegevens: de in de GBA opgenomen gegevens die niet behoren tot de persoonslijst of de verwijsgegevens, over één persoon in de GBA;

 • b.

  afnemer: bestuursorgaan als bedoeld in artikel 1:1, eerste lid van de Algemene wet bestuursrecht;

 • c.

  algemene gegevens: het geheel van gegevens als bedoeld in artikel 34, eerste lid onder a van de Wet GBA;

 • d.

  authentieke gegevens: het geheel van gegevens als bedoeld in artikel 3a van de Wet GBA en benoemd in artikel 58a Besluit GBA en vermeld in bijlage 1d Besluit GBA;

 • e.

  autorisatie: het verlenen van (rechtstreekse) toegang tot de GBA-gegevens;

 • f.

  beheerder: de functionaris die onder verantwoordelijkheid van de verantwoordelijke belast is met de dagelijkse zorg voor de GBA;

 • g.

  binnengemeentelijke afnemer: elke afnemer die een orgaan is van de gemeente. Hieronder valt tevens te verstaan door de verantwoordelijke aangewezen instanties die taken uitoefenen die door het gemeentebestuur zijn opgelegd en/of belast zijn met de uitvoering van publiek¬rechtelijke taken;

 • h.

  Wet GBA: de Wet Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens;

 • i.

  derde: elke andere persoon, instelling of rechtspersoon dan een afnemer en de ingeschrevene;

 • j.

  GBA: de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens;

 • k.

  ingeschrevene: degene ten aanzien van wie een persoonslijst als bedoeld in artikel 1 van de Wet GBA in de GBA van de gemeente is opgenomen;

 • l.

  persoonslijst: het geheel van gegevens als bedoeld in artikel 34, eerste lid, van de Wet GBA, over één persoon in de GBA;

 • m.

  verantwoordelijke: het college van burgemeester en wethouders;

 • n.

  verordening GBA: de verordening Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens;

 • o.

  verwijsgegevens: het geheel van gegevens als bedoeld in artikel 35, eerste lid van de Wet GBA, over één uitgeschreven persoon uit de GBA.

 • p.

  BRS: BasisRegistratieSysteem

   

  Artikel 2 Doel van de verbanden, toegang of verstrekking van de GBA-gegevens

  • 1.

   Binnengemeentelijke afnemers krijgen toegang tot, dan wel de verstrekking van beschikbare gegevens in de GBA voor de vervulling van hun taak.

  • 2.

   De toegang dan wel de verstrekking wordt door de verantwoordelijke vastgelegd in een convenant of overeenkomst.

  • 3.

   De verantwoordelijke wijst de binnengemeentelijke afnemers aan die aan de verplichtingen krachtens artikel 3b en 62 van de Wet GBA dienen te voldoen.

    

   Artikel 3 Beheer van de GBA

 • 1.

  Beheerder van de GBA is de teamleider Gemeentewinkel.

 • 2.

  De beheerder geeft invulling aan het onder artikel 2 bedoelde convenant of overeenkomst.

   

   

   

   

   

  Hoofdstuk 2 Bepalingen met betrekking tot de GBA

  Artikel 4 Verbanden met andere gemeentelijke registraties

  Op grond van artikel 96 van de Wet GBA, met het oog op het met elkaar in verband brengen van verwerkingen van persoonsgegevens, worden aan de in Bijlage 1 Verordening Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens vermelde beheerder van de BRS, de in de tabel aangegeven algemene- en verwijsgegevens verstrekt, ten behoeve van de administratie BRS van de gemeente Noordwijk.

   

  Artikel 5 Rechtstreeks toegang tot de GBA

  Rechtstreekse toegang tot de GBA hebben:

 • 1.

  de beheerder;

 • 2.

  de door de beheerder aangewezen ambtenaren die werkzaam zijn in het team Gemeentewinkel;

 • 3.

  met inachtneming van artikel 88 en 89 Wet GBA wordt aan binnengemeentelijke afnemers belast met de uitvoering van de in Bijlage 2 Verordening Gemeentelijk Basisadministratie Persoonsgegevens genoemde taken een autorisatie verleend conform de in de tabel aangegeven algemene- en verwijsgegevens.

   

  Artikel 6 Verstrekking aan binnengemeentelijke afnemers die geen rechtstreekse toegang hebben en de gegevens die worden verstrekt

  Met inachtneming van artikel 88 en 89 Wet GBA worden aan de in bijlage in Bijlage 3 Verordening Gemeentelijk Basisadministratie persoonsgegevens vermelde binnengemeentelijke afnemers de in de tabel aangegeven algemene- en verwijsgegevens systematisch verstrekt, ten behoeve van de uitvoering van hun wettelijke taken.

  1. De verantwoordelijke kan besluiten aan andere afnemers (systematisch) gegevens te verstrekken.

  In het besluit worden tenminste de volgende punten schriftelijk vastgelegd:

  - het doel waarvoor de gegevens uit de basisadministratie nodig zijn;

  - de op deze registraties betrekking hebbende wettelijke regelingen en privacyreglementen;

  - een limitatieve en exacte opsomming van de benodigde gegevens.

   

  Artikel 7 Verstrekkingen onder verantwoordelijkheid van de gemeente

 • 1.

  Met inachtneming van artikel 100, tweede lid Wet GBA kunnen, in andere gevallen dan bedoeld in artikel 98 en 99 Wet GBA, aan vermelde instanties de gegevens, zoals vermeldt in artikel 100, lid 2, van de Wet GBA op verzoek aan de in Bijlage 4 Verordening Gemeentelijk Basisadministratie persoonsgegevens vermelde instanties worden verstrekt voor zover de persoonlijke levenssfeer daardoor niet onevenredig wordt geschaad.

 • 2.

  De beheerder kan van de verzoeker verlangen dat deze zich in persoon bij hem vervoegt, ter vaststelling van de identiteit van de verzoeker.

   

  Artikel 8 Telefonische gegevensverstrekkingen aan binnengemeentelijke afnemers

  Aan binnengemeentelijke afnemers kunnen op telefonisch verzoek slechts incidenteel in aantoonbaar spoedeisende gevallen gegevens worden verstrekt indien:

 • a.

  buiten twijfel is dat het verzoek afkomstig is van een daartoe bevoegd persoon binnen de organisatie. Een en ander op basis van vooraf nadrukkelijk gemaakte afspraken en aan met name genoemde personen en:

 • b.

  de gegevens nodig zijn voor vervulling van de taken van de binnengemeentelijke afnemer en niet op een minder ingrijpende manier aan gegevens kan worden gekomen.

   

   

   

   

  Hoofdstuk 3 Aangehaakte gegevens

  Artikel 9 Doel van de aangehaakte gegevens

  De GBA heeft voor wat betreft de aangehaakte gegevens tot doel:

 • a.

  informatie te leveren aan het team Gemeentewinkel ter uitvoering van activiteiten, verband houdende met de taken die bij deze dienst moeten worden uitgevoerd;

 • b.

  de binnengemeentelijke afnemers te voorzien van gegevens, voor zover deze gegevens noodzakelijk zijn voor de vervulling van taken van die afnemers;

 • c.

  een ingeschrevene van hem betreffende gegevens te voorzien;

 • d.

  statistische informatie te leveren.

   

  Artikel 10 Aangehaakte gegevens

  • 1.

   Van ingeschrevenen kunnen in de GBA de in Bijlage 5 Verordening Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens genoemde aangehaakte gege¬vens opgenomen zijn.

  • 2.

   De verantwoordelijke kan besluiten de aangehaakte gegevens uit te breiden dan wel in te krimpen.

    

   Artikel 11 Wijze van verkrijging

   Aangehaakte gegevens in de GBA worden verkregen door opgave van de ingezete¬ne, door het geautomatiseerde systeem gegenereerde gegevens, door ambtenaren werkzaam in de Gemeentewinkel in het kader van de uitvoering van wettelijke bepalingen en van afnemers en derden.

    

   Artikel 12 Verbanden, toegang en verstrekkingen

   Aan binnengemeentelijke afnemers, ten aanzien van wie deze verordening voorziet in verbanden (artikel 4), toegang (artikel 5) en verstrekkingen (artikel 6), kan toegang tot de aangehaakte gegevens worden verleend, mits deze noodzakelijk zijn ter uitvoering van hun taken of bevoegdheden.

    

   Artikel 13 Verwijdering van gegevens

   Aangehaakte gegevens worden door de beheerder uit de bevol¬kings¬administratie verwijderd na een daartoe strekkend besluit van de verantwoordelijke. De beheerder verwijdert deze gegevens binnen één jaar nadat het besluit is genomen.

    

   Artikel 14 Protocolplicht van aangehaakte gegevens

   De beheerder houdt het verstrekken van aangehaakte gegevens als bedoeld in artikel 12, aan binnengemeentelijke afnemers als bedoeld in artikel 6, gedurende het jaar volgend op de verstrekking bij, voor zover aannemelijk is dat het achterwege laten daarvan het belang van de betrokken persoon onevenredig schaadt.

    

   Artikel 15 Rechten van de burger

   Op de aangehaakte gegevens zijn alle rechten van de burger, genoemd in de Wet GBA, van toepassing.

    

   Hoofdstuk 4 Overige bepalingen

   Artikel 16 Beveiliging

   De beheerder treft technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de gegevens als vermeld in het beveiligingshandboek GBA van de gemeente Noordwijk.

    

   Artikel 17 Terugmeldplicht

 • 1.

  De binnengemeentelijke afnemers van gegevens uit de GBA zijn verplicht de verschillen met de vastgelegde persoonsgegevens in de eigen administratie, waarvan aannemelijk is dat deze in de GBA opgenomen moeten worden, schriftelijk te melden aan de beheerder.

 • 2.

  De verantwoordelijke regelt de wijze waarop de mededelingen moeten worden gedaan.

 • 3.

  De verantwoordelijke regelt de wijze waarop de kennisgeving aan de binnengemeentelijke afnemer naar aanleiding van een terugmelding wordt gedaan, met inachtneming van het bepaalde in artikel 62 Wet GBA en de artikelen 62 en 63 Besluit GBA.

   

  Artikel 18 Slotbepalingen

 • 1.

  De Verordening Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens 2008 wordt ingetrokken.

 • 2.

  Deze verordening treedt één dag na publicatie in werking

 • 3.

  Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd om wijzigingen in de bij deze verordening vastgestelde bijlagen aan te brengen.

 • 4.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens 2010.

 • 5.

  De verordening ligt ter inzage bij de verantwoordelijke voor de GBA.