Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Noordwijk

Verordening alleenrecht schoonmaakonderhoud gemeentelijke gebouwen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNoordwijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening alleenrecht schoonmaakonderhoud gemeentelijke gebouwen
CiteertitelVerordening alleenrecht schoonmaakonderhoud gemeentelijke gebouwen
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlagenondertekende verordening.pdf ondertekend raadsbesluit.pdf 05012011 publicatie De Zeekant.pdf

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Besluit aanbestedingsregels overheidsopdrachten, art. 17

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-12-201001-12-201001-12-2014nieuwe regeling

16-12-2010

De Zeekant, 05-01-2011

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening alleenrecht schoonmaakonderhoud gemeentelijke gebouwen

 

 

 

 

 

 

 

 

Besluit van de raad van de gemeente Noordwijk van 16 december 2010 (De Zeekant van 5 januari 2011)

 

 

De raad der gemeente Noordwijk;

 

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders,

 

Gelet op artikel 147, eerste lid, en artikel 149 van de Gemeentewet;

Gelet op artikel 17 van het Besluit Aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten;

 

Besluit:

 

Vast te stellen de volgende verordening: VERORDENING ALLEENRECHT SCHOONMAAKONDERHOUD GEMEENTELIJKE GEBOUWEN

 

Artikel 1. Begripsbepalingen

 

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  Handboek schoonmaakonderhoud en glasbewassing: Het plan waarin is beschreven waaraan het schoonmaakonderhoud dient te voldoen en welke gemeentelijke gebouwen het betreft;

 • b.

  SW-bedrijf MareGroep: De door het sociale werkvoorzieningschap aangewezen, dan wel nadien aan te wijzen, organisatorische eenheid, als bedoeld in de wet;

 • c.

  SW-bedrijf MareSchoon: Bedrijfsonderdeel van MareGroep dat schoonmaakdiensten verleent;

 • d.

  SW-geïndiceerden: De persoon en of groep van personen die is cq zijn geïndiceerd op grond van de wet.

   

Artikel 2. Reikwijdte

 • a.

  Deze verordening is van toepassing op het schoonmaakonderhoud als bedoeld in artikel 1.

 • b.

  Het SW-bedrijf De Maregroep heeft het uitsluitend recht op schoonmaakonderhoud als bedoeld in het eerste lid.

 • c.

  Het college kan, passend binnen wettelijke kaders, op grond van bijzondere omstandigheden afwijken van één of meer bepalingen van deze verordening.

   

Artikel 3. Bevoegdheidsverdeling

Het college is belast met de uitvoering van deze verordening;

 

Artikel 4. Uitvoering

 • a.

  Het college verstrekt met inachtneming van het Handboek schoonmaakonderhoud en glasbewassing de MareGroep opdracht voor het schoonmaakonderhoud als bedoeld in artikel 1;

 • b.

  De opdrachtverstrekking aan de MareGroep is op basis van de door MareSchoon uitgebrachte offerte van 24 augustus 2010. Deze offerte is gebaseerd op het Handboek schoonmaakonderhoud en glasbewassing van de gemeente Noordwijk.

   

Artikel 5. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 23 december 2010, met terugwerkende kracht tot 1 december 2010.

 

Artikel 6. Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als ‘Verordening alleenrecht schoonmaakonderhoud gemeentelijke gebouwen’.

 

 

Vastgesteld in de openbare vergadering van 16 december 2010

 

 

De gemeenteraad van Noordwijk,

De griffier, De voorzitter,