Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Noordwijk

Verordening Winkeltijden gemeente Noordwijk 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNoordwijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Winkeltijden gemeente Noordwijk 2012
Citeertitelverordening winkeltijden
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlagenraadsbesluit toelichting publicatie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201225-02-2019vervanging van verordening uit 1996

21-12-2011

Witte Weekblad, 29-12-2012

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Winkeltijden gemeente Noordwijk 2012

De raad van de gemeente Noordwijk;

 

gelezen het voorstel van het college van 15 november 2011, nr. 3, inzake Verordening Winkeltijden gemeente Noordwijk 2012;

 

gelet op de Winkeltijdenwet en artikel 149 van de Gemeentewet;

 

BESLUIT:

 

Vast te stellen de navolgende:

 

 

Verordening winkeltijden gemeente Noordwijk 2012

 

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening (en de daarop rustende bepalingen) wordt verstaan onder:

a. de wet: de Winkeltijdenwet;

b. winkel: een winkel als bedoeld in artikel 1 van de wet;

c. feestdag: Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag, eerste Kerstdag en tweede Kerstdag;

d. het college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordwijk.

 

Artikel 2 Beslistermijn

1. Het college beslist op de aanvraag binnen 8 weken;

2. Het college kan de beslissing voor ten hoogste 8 weken verdagen.

 

Artikel 3 Overdracht van de ontheffing

1. Een ontheffing van deze verordening is overdraagbaar na verkregen toestemming van het college;

2. In geval van een voorgenomen overdracht doet de houder van de ontheffing hiervan onmiddellijk schriftelijk mededeling aan het college onder vermelding van de naam en het adres van de voorgestelde rechtverkrijgende.

 

Artikel 4 Intrekken of wijzigen van de ontheffing

Het college kan een ontheffing intrekken of wijzigen indien:

a. ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt;

b. veranderde omstandigheden of gewijzigde inzichten dit noodzakelijk maken in verband met het belang ter bescherming waarvan de ontheffing is vereist;

c. het gebruik van de winkel of de uitoefening van een bedrijf anders dan in een winkel gevaar oplevert voor de openbare orde, de veiligheid of het woon- en leefklimaat ter plaatse;

d. de aan de ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nagekomen;

e. van de ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen een daarmee gestelde termijn of, bij gebreke van een dergelijke termijn, binnen een redelijke termijn;

f. de houder of zijn rechtverkrijgende dit verzoekt.

 

Artikel 5 Zon- en feestdagenregeling (koopzondagen)

1. De verboden genoemd in artikel 2, eerste lid, aanhef en onder a en b van de wet, gelden niet op ten hoogste twaalf door het college aan te wijzen, zon- en feestdagen per kalenderjaar.

2. Deze bevoegdheid geldt voor elk deel van de gemeente afzonderlijk.

 

Artikel 6 Openstelling van levensmiddelenwinkels op de avonden van zon- en feestdagen, 4 mei en 24 december

1. Het college kan op aanvraag ontheffing verlenen van de in artikel 2, eerste lid, aanhef en onder a en b van de wet genoemde verboden aan winkels waar uitsluitend of hoofdzakelijk eet- en drinkwaren plegen te worden verkocht met uitzondering van sterke drank als bedoeld in artikel 1, eerst lid, van de Drank- en Horecawet.

2. Het college kan de ontheffing voor ten hoogste één winkel verlenen.

3. Aan de ontheffing worden in elk geval de volgende voorschriften verbonden:

a. de winkel dient op zon- en feestdagen tot 16.00 uur gesloten te zijn;

b. er dienen uitsluitend of hoofdzakelijk eet- en drinkwaren te worden verkocht, met uitzondering van sterke drank als bedoeld in artikel 1, eerste lid van de Drank- en Horecawet.

4. De ontheffing kan worden geweigerd indien de woonsituatie of de leefsituatie, de veiligheid of de openbare orde in de omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de openstelling.

 

Artikel 7 Ontheffing zon- en feestdagenregeling voor bijzondere situaties

1. Het college kan voor wat betreft zon- en feestdagen ontheffing verlenen van de in artikel 2 van de wet genoemde verboden, ten behoeve van:

a. bijzondere gelegenheden van tijdelijke aard;

b. het uitstallen van goederen.

2. De ontheffing kan worden verleend in geval van feestelijkheden, bijeenkomsten, veilingen en beurzen.

 

Artikel 8 Verbod staatverkoop bepaalde goederen op zon- en feestdagen

De vrijstelling, bedoeld in artikel 12, eerste lid van het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet, geldt niet voor situaties waarvoor geen vergunning voor een (incidentele) standplaats is verleend.

 

Artikel 9 Openstelling op werkdagen tussen 22.00 en 06.00 uur (nachtwinkels)

1. Het college kan op aanvraag ontheffing verlenen van het verbod, bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder c, van de wet.

2. De ontheffing kan worden geweigerd indien de woonsituatie of de leefsituatie, de veiligheid of de openbare orde in de omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de openstelling van de winkel.

 

Artikel 10 Toerisme

De verboden, bedoeld in artikel 2, eerste lid van de wet, gelden, om reden van op de gemeente gericht toerisme, voor zover zij betrekking hebben op de zondagen en de feestdagen niet

a. voor de volgende delen van de gemeente:

1. de bebouwde kom; dit is de bebouwde kom zoals bedoeld in de Wegenverkeerswet en zoals vastgesteld bij besluiten van respectievelijk gedeputeerde staten van Zuid-Holland en de gemeenteraad van Noordwijk.

2. het badcentrum Langevelderslag.

3. voor de winkels op de kampeerplaatsen.

b. gedurende het hele kalenderjaar, uitsluitend in de onder a genoemde gebieden en

c. op de volgende dagen en tijdstippen: alle zondagen van 12.00 tot 19.00 uur en

d. voor de verkoop van alle artikelen.

 

Artikel 11 Inwerkingtreding nieuwe en intrekking oude verordening

1. Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2012.

2. Gelijktijdig met de inwerkingtreding van deze verordening wordt de Verordening Winkeltijden Gemeente Noordwijk welke op 17 december 1996 is vastgesteld, ingetrokken.

 

Artikel 12 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening winkeltijden gemeente Noordwijk 2012.

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 21 december 2012.

 

 

 

 

H.C.A. Kolen, griffier drs. J.P.J. Lokker, voorzitter