Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Noordwijk

Verordening op de heffing en de invordering van forensenbelasting 2009

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNoordwijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van forensenbelasting 2009
CiteertitelVerordening op de heffing en invordering van forensenbelasting 2009
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp
Externe bijlagenondertekende versie publicatie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De ‘Verordening forensenbelasting 2008’ van 18 december 2007 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 223

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-200901-01-2010nieuwe regeling

18-12-2008

De Zeekant,24-12-2008

Onbekend.
01-01-2009nieuwe regeling

18-12-2008

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van forensenbelasting 2009

 

 

 

 

 

 

Besluit van de raad van de gemeente Noordwijk van 18 december 2008

 

 

De raad van de gemeente Noordwijk;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 4 november 2008 nr. ?? ;

 

gelet op artikel 223 van de Gemeentewet;

 

besluit vast te stellen de navolgende verordening:

 

Verordening op de heffing en de invordering van forensenbelasting 2009

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

 

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder woning:

een gemeubileerde woning als bedoeld in artikel 223 van de Gemeentewet.

 

 

Artikel 2 Belastbaar feit en belastingplicht

 

 • 1.

  Onder de naam “forensenbelasting“ wordt een directe belasting geheven van de natuurlijke personen, die, zonder in de gemeente hoofdverblijf te hebben, er op meer dan 90 dagen van het belastingjaar voor zich of hun gezin een gemeubileerde woning beschikbaar houden.

 • 2.

  Of iemand in de gemeente hoofdverblijf heeft, wordt naar de omstandigheden beoordeeld.

   

   

  Artikel 3 Vrijstellingen

   

  Niet belastingplichtig is degene die ter tijdelijke waarneming van een openbare betrekking of ter bijwoning van de vergaderingen van een vertegenwoordigend openbaar lichaam, waarvan hij het lidmaatschap bekleedt, dan wel ingevolge last of bevel van de overheid, buiten de gemeente van zijn hoofdverblijf vertoeft.

   

   

   

  Artikel 4 Maatstaf van heffing

   

 • 1.

  De belasting wordt berekend naar de waarde in het economische verkeer van de woning.

 • 2.

  De waarde in het economische verkeer wordt bepaald op die welke aan de woning dient te worden toegekend indien de volle en onbezwaarde eigendom daarvan zou kunnen worden overgedragen en de verkrijger de woning in de staat waarin deze zich bevindt, onmiddellijk en in volle omvang in gebruik zou kunnen nemen.

 • 3.

  De waarde in het economische verkeer is die bij het begin van het belastingjaar.

   

   

  Artikel 5 Belastingtarief

   

  De belasting bedraagt bij een waarde in het economisch verkeer van:

  - minder dan € 145.000,00 € 447,60

  - € 145.000,00 tot € 245.000,00 € 662,40

  - € 245.000,00 tot € 525.000,00 € 948,90

  - € 525.000,00 tot € 880.000,00 € 1.468,10

  - € 880.000,00 of meer € 1.969,40

   

   

  Artikel 6 Belastingjaar

   

  Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

   

   

  Artikel 7 Wijze van heffing

   

  De belasting wordt bij wege van aanslag geheven.

   

   

  Artikel 8 Termijnen van betaling

   

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de aanslagen worden betaald in twee gelijke termijnen waarvan de eerste vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en de tweede twee maanden later.

 • 2.

  De Algemene Termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde termijnen.

   

   

  Artikel 9 Kwijtschelding

   

  Bij de invordering van forensenbelasting wordt geen kwijtschelding verleend.

   

   

  Artikel 10 Nadere regels door het college van burgermeester en wethouders

   

  Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de forensenbelasting.

   

  Artikel 11 Inwerkingtreding en citeertitel

   

 • 1.

  De “Verordening op de heffing en invordering van forensenbelasting 2008” van 18 december 2007 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2009.

 • 4.

  Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening op de heffing en invordering van forensenbelasting 2009”.

   

  Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 18 december 2008

   

  H.H.M. Groen, voorzitter H.C.A. Kolen, griffier