Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Noordwijk

Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNoordwijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2017
CiteertitelVerordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2017
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De ‘Verordening graf- en begrafenisrechten 2016’ van 17 december 2015 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

In afwijking in zoverre van het in de voorgaande leden bepaalde, blijft, indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, de ingetrokken verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover ter zake daarvan de heffing van de rechten in die periode plaatsvindt

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 229, lid 1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201701-01-2018nieuwe regeling

15-12-2016

Gemeenteblad

Onbekend.
29-12-201101-01-2013nieuwe regeling

21-12-2011

Witte Weekblad, 28-12-2011

Onbekend.
23-12-201001-01-2012nieuwe regeling

16-12-2010

De Zeekant, 22-12-2010

Onbekend.
01-01-201001-01-2011nieuwe regeling

17-12-2009

De Zeekant, 23-12-2009

Onbekend.
01-01-200901-01-2010nieuwe regeling

18-12-2008

Onbekend.
01-01-200901-01-2010nieuwe regeling

18-12-2008

Onbekend.
01-01-200801-01-2009nieuwe regeling

18-12-2007

Onbekend.
01-01-200801-01-2009nieuwe regeling

18-12-2007

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2017

 

 

 

 

 

 

Besluit van de raad van de gemeente Noordwijk van 15 december 2016

 

 

De raad van de gemeente Noordwijk;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 1 november 2016;

 

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a. en b. van de Gemeentewet;

 

besluit:

 

vast te stellen de navolgende verordening:

 

Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2017

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  begraafplaats: gemeentelijke begraafplaats Oude Zeeweg 32, 2202 CG Noordwijk;

 • b.

  graf: een zandgraf of een keldergraf;

 • c.

  grafkelder: een betonnen of gemetselde constructie waarin een of meerdere lijken worden

 • d.

  begraven of een of meerdere asbussen of urnen worden bijgezet;

 • e.

  particulier graf: een graf, grafkelder daaronder begrepen, waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

 • -

  het doen begraven en begraven houden van lijken

 • -

  het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

 • f.

  algemeen graf: een graf bij de gemeente in beheer waarin aan een

  ieder gelegenheid wordt geboden tot het doen begraven van lijken;

 • g.

  particuliere urnennis: een nis in het columbarium, waarvoor aan een natuurlijk persoon

  of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

 • h.

  particuliere urnenkelder: een kelder waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

 • i.

  asbus: een bus ter berging van as van een gecremeerde overledene;

 • j.

  urn: een voorwerp ter berging van een of meer asbussen:

 • k.

  rechthebbende: natuurlijk persoon of rechtspersoon aan wie een uitsluitend recht is verleend op een particulier graf, een particuliere urnennis of een particuliere urnenkelder;

 • l.

  uitsluitend recht: het recht op het doen begraven en begraven houden van lijken, asbussen of urnen in een particulier graf alsmede het recht op het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen of urnen in een particuliere urnennis of een particuliere urnenkelder;

 • m.

  columbarium: een voorziening op de begraafplaats waarin nissen zijn gesitueerd om asbussen dan wel urnen te doen plaatsen.

   

  Artikel 2 Belastbaar feit

  Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de begraafplaats en voor het door of vanwege de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaats.

   

  Artikel 3 Belastingplicht

  De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

   

  Artikel 4 Vrijstellingen

  De rechten worden niet geheven voor de oorlogsgraven 1914 1918 en 1940¬-1945.

   

  Artikel 5 Maatstaf van heffing en belastingtarief

  1. De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij

  deze verordening behorende tarieventabel.

  2. Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

   

  Artikel 6 Wijze van heffing

  De rechten worden geheven bij wege van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving

  waarop het gevorderde bedrag is vermeld. Het gevorderde bedrag wordt door toezending of

  uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekend gemaakt.

   

  Artikel 7 Ontstaan van de belastingschuld

  De rechten zijn verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening of bij de aanvang van het gebruik van de bezittingen, werken of inrichtingen.

   

  Artikel 8 Termijn van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de rechten, indien de kennisgeving als bedoeld in artikel 6 wordt uitgereikt, worden betaald op het moment van uitreiken van de schriftelijke kennisgeving.

 • 2.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de rechten, indien de kennisgeving als bedoeld in artikel 6 wordt toegezonden, worden betaald binnen 10 dagen na de dagtekening van de schriftelijke kennisgeving.

 • 3.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste en het tweede lid gestelde termijnen.

   

  Artikel 9 Kwijtschelding

  Bij de invordering van lijkbezorgingsrechten wordt geen kwijtschelding verleend.

   

  Artikel 10 Nader regels door het college van burgemeester en wethouders

  Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking

  tot de heffing en invordering van de rechten.

   

   

  Artikel 11 Overgangsrecht

 • 1.

  De “Verordening op de heffing en invordering graf- en begrafenisrechten 2016” van

  17 december 2015 wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 12, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

  2. In afwijking in zoverre van het bepaalde in het eerste lid, blijft, indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 12, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, de ingetrokken verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover ter zake daarvan de heffing van de rechten in die periode plaatsvindt.

   

   

   

  Artikel 12 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2017.

   

  Artikel 13 Citeertitel

  Deze verordening kan aangehaald worden als de “Verordening lijkbezorgingsrechten 2017”.

   

  Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 15 december 2016

   

   

  Y.P.A. Hermans J. Rijpstra,

  griffier wnd. voorzitter