Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Noordwijk

Verordening VROM Startersregeling Noordwijk 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNoordwijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening VROM Startersregeling Noordwijk 2013
CiteertitelVerordening VROM Startersregeling Noordwijk 2013
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp
Externe bijlagePublicatie week 41.pdf

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-10-2013nieuwe regeling

25-09-2013

Het Witte Weekblad, 9 oktober 2013

Onbekend.
03-05-201210-10-2013nieuwe regeling

25-04-2012

Het Witte Weekblad, 2 mei 2012

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening VROM Startersregeling Noordwijk 2013

Besluit van de raad van de gemeente Noordwijk van 25 september 2013.

De raad van de gemeente Noordwijk,

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 2 juli 2013

Gelet op artikel 147 en 149 van de Gemeentewet;

 

BESLUIT

Vast te stellen: Verordening VROM Startersregeling Noordwijk 2013

Hoofdstuk 1: Begripsbepalingen

 

Artikel 1

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  SVn: Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten;

 • b.

  Stimuleringsfonds VROM Startersregeling: het fonds waaruit de gemeente, op grond van haar deelnemingsovereenkomst met SVn, Startersleningen kan toekennen, en waarin de rente en de aflossingen over deze leningen worden teruggestort;

 • c.

  Gemeenterekening VROM Starterslening: het fonds waaruit de gemeente, op grond van haar deelnemingsovereenkomst met SVn, Startersleningen kan toekennen en waarin de rente en de aflossingen over het gemeentelijk deel van deze leningen worden teruggestort;

 • d.

  VROM Starterslening: een lening die ten doel heeft om voor huishoudens met beperkte financiële mogelijkheden de ruimte te vergroten om een eigen zelfstandige woonruimte te kopen, en die worden verstrekt op basis van de productspecificaties zoals vastgelegd in de SVn-informatiemap en de Gemeentelijke Uitvoeringsregels VROM Starterslening;

 • e.

  Aanvrager: de aanstaande eigenaar die de aanvraag doet. Bij twee aanvragers ten aanzien van eenzelfde woning gelden deze gezamenlijk als aanvrager;

 • f.

  Huishouden: het huishouden van de aanvrager, bestaande uit een meerderjarig natuurlijk persoon en zijn niet duurzaam gescheiden levende echtgenoot of geregistreerd partner, of degene die met hem op de ontvangstdatum van de aanvraag voor de Starterslening een gezamenlijke huishouding voert of zal gaan voeren in de aan te kopen woning, niet zijnde kinderen of pleegkinderen;

 • g.

  College: het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordwijk.

 

Hoofdstuk 2: Algemene bepalingen

 

Artikel 2

 • 1.

  De gemeenteraad van Noordwijk heeft een Gemeenterekening VROM Startersregeling ingericht waaruit aan in artikel 6, lid 1 sub a. bedoelde huishoudens VROM Startersleningen kunnen worden toegekend voor de verwerving van de in artikel 6, lid 1 sub b. bedoelde woningen.

 • 2.

  Het beheer van het Gemeenterekening VROM Startersregeling is ondergebracht bij SVn.

 

Artikel 3

 • 1.

  Op deze verordening is het bepaalde in de gesloten deelnemingsovereenkomst tussen de gemeente Noordwijk en SVn van toepassing. Deze overeenkomst is als bijlage toegevoegd.

 • 2.

  De Gemeentelijke Uitvoeringsregels VROM Starterslening maken deel uit van deze verordening en zijn als bijlage toegevoegd.

 

Artikel 4

 • 1.

  Het college is bevoegd om met inachtneming van het bepaalde in deze verordening een Starterslening toe te kennen.

 • 2.

  Het college stelt de hoogte van de VROM Starterslening vast op basis van de als bijlage opgenomen Gemeentelijke Uitvoeringsregels VROM Starterslening.

 • 3.

  De maximale hoogte van de VROM Starterslening bedraagt 20 % van de verwervingskosten van de woning met een maximum van € 30.000,--. De verwervingskosten inclusief kosten koper bedragen maximaal de grens van de Nationale Hypotheek Garantie (inclusief kosten koper en verbeterkosten tot maximaal 5% van de aankoopsom).

 • 4.

  De VROM Starterslening dient te worden verstrekt met Nationale Hypotheek Garantie (NHG).

 • 5.

  Het College kan bij zijn beslissing op grond van het eerste en tweede lid rekening houden met financiële steun die op grond van enige andere regeling is of kan worden toegekend.

 • 6.

  Het College kan aan de toekenning van VROM Startersleningen nadere voorschriften verbinden.

 • 7.

  Het College is bevoegd het in het derde lid genoemde bedrag aan te passen.

 

Artikel 5

 • 1.

  Uit het Gemeenterekening VROM Startersregeling kunnen slechts leningen worden toegewezen tot maximaal het door de gemeenteraad vastgestelde toekenningplafond van € 1.000.000,00.

 • 2.

  Alle aanvragen op grond van deze verordening worden in volgorde van binnenkomst van het advies van SVn aan de gemeente, afgehandeld.

 • 3.

  Aanvragen welke in verband met het eerste en tweede lid niet kunnen worden toegekend, worden door het college afgewezen.

 

Hoofdstuk 3: Toepassingsbereik

 

Artikel 6

 • 1.

  Deze verordening is uitsluitend van toepassing op leningaanvragen:

  • a.

   Van in de gemeente Noordwijk woonachtige verblijfsgerechtigde personen ouder dan 18 jaar met een maximum leeftijd van 40 jaar, die nog niet eerder de beschikking hebben gehad over een koopwoning en

   • 1.

    die tenminste 3 jaar aaneengesloten met een woonadres staan ingeschreven of hebben gestaan in de gemeentelijke basisadministratie (GBA). Hiertoe worden ook gerekend koopstarters die eerder tenminste 3 jaar aaneengesloten in Noordwijk hebben gewoond en binnen twee jaar na beëindiging van hun studie elders zich weer in Noordwijk willen vestigen, dan wel koopstarters die om andere redenen tot uiterlijk twee jaar na vertrek uit Noordwijk, ingaande uitschrijving woonadres GBA, terugkeren en in deze periode uitsluitend een huurwoning, zelfstandig of onzelfstandig, hebben bewoond of inwonend zijn geweest.

   • 2.

    in deze periode uitsluitend een huurwoning zelfstandig of onzelfstandig, hebben bewoond.

   • 3.

    of die op het moment van de aanvraag minimaal één jaar een zelfstandige huurwoning bewonen en deze verlaten.

  • b.

   Voor het verwerven van koopwoningen in de gemeente Noordwijk waarvan de verwervingskosten van de woning niet hoger zijn dan € 250.000,- (inclusief kosten koper en verbeterkosten tot maximaal 5% van de aankoopsom).

 • 2.

  Het college is bevoegd het in het eerste lid onder b. genoemd bedrag aan te passen.

 • 3.

  De aanvrager moet de woning waarvoor een VROM Starterslening wordt verstrekt zelf gaan bewonen.

 

Hoofdstuk 4: Aanvraag en toekenning

 

Artikel 7

 • 1.

  Huishoudens die, op grond van deze verordening in aanmerking komen voor een VROM Starterslening kunnen bij het college om een op naam gesteld aanvraag¬formulier verzoeken.

 • 2.

  Het College toetst of de in lid 1 bedoelde aanvrager(ster) voldoet aan de in artikel 6, lid 1 opgenomen criteria en sturen binnen 5 werkdagen na ontvangst van het verzoek het aanvraagformulier toe. Tegelijkertijd stuurt het college SVn een kopie van het voorblad van dit aanvraagformulier.

 • 3.

  De verdere afhandeling vindt plaats conform de als bijlage opgenomen Gemeentelijke Uitvoeringsregels VROM Starterslening en de Productspecificaties VROM Starterslening die zijn vastgelegd in de SVn-informatiemap.

 

Hoofdstuk 5: Intrekken van de Starterslening

 

Artikel 8

 • 1.

  Het college kan een toewijzingsbrief waarin wordt voorzien in de toekenning van een VROM Starterslening geheel of gedeeltelijk intrekken als:

  • a.

   er niet is voldaan aan de bij of krachtens deze verordening gestelde voorschriften en / of bepalingen;

  • b.

   de VROM Starterslening is toegekend of vastgesteld op grond van onjuiste gegevens.

 • 2.

  Het College trekt een toewijzingsbrief in ieder geval in als de koopovereenkomst wordt ontbonden.

 • 3.

  Bij de intrekking kan het college de contante waarde van het al genoten en / of toekomstige rentevoordeel geheel of gedeeltelijk (terug)vorderen, eventueel met de mogelijkheid van beslaglegging.

 • 4.

  In geval van overtreding van de voorschriften in deze verordening de eigenaar verschoonbaar is, kan het college besluiten de bovengenoemde sancties geheel of gedeeltelijk achterwege te laten.

 

Hoofdstuk 6: Aflossing van de Starterslening

 

Artikel 9

 • 1.

  Aflossingen worden verricht volgens het in de leningsovereenkomst met SVn

  bepaalde.

 • 2.

  Extra aflossing op de VROM Starterslening is altijd en zonder boete mogelijk.

 • 3.

  Bij verkoop van de woning wordt de restant schuld ineens en volledig afgelost.

 

Hoofdstuk 7: Hardheidsclausule, slot- en overgangsbepalingen

 

Artikel 10

Het College is bevoegd in gevallen waarin de toepassing van deze verordening naar hun oordeel tot een bijzondere hardheid leidt ten gunste van de aanvrager af te wijken van deze verordening.

 

Artikel 11

Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening VROM Startersregeling Noordwijk 2013”.

 

Inwerkingtreding

Artikel 12

Dit besluit treedt in werking op de dag na die waarop zij bekend is gemaakt. De verordening VROM Startersregeling Noordwijk 2009 (inclusief de eerste wijziging) wordt per dezelfde datum ingetrokken.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Noordwijk in zijn openbare vergadering, gehouden op 25 september 2013.

De griffier, De voorzitter,