Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Noordwijk

Verordening doelgroepen sociale woningbouw Noordwijk

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNoordwijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening doelgroepen sociale woningbouw Noordwijk
CiteertitelVerordening doelgroepen sociale woningbouw Noordwijk
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp
Externe bijlagedocument.pdf

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. art. 1.1.1 lid 1 onder d en e Bro
 2. art. 3.1.2 lid 4 Bro
 3. Huisvestingsverordening Noordwijk 2009
 4. Actualisatie woonvisie 2012
 5. Regionale woonvisie 2009 -2019

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-04-201309-03-2017nieuwe regeling

29-05-2013

Het Witte Weekblad

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening doelgroepen sociale woningbouw Noordwijk

Verordening doelgroepen sociale woningbouw Noordwijk

 

De raad van de gemeente Noordwijk

 

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouder d.d. 16 april 2013.

 

Gelet op de artikelen 1.1.1 lid 1 onder d en e en 3.1.2 lid 4 Bro,

Gelet op de Huisvestingsverordening Noordwijk 2009

Gelet op de Actualisatie woonvisie 2012 en de regionale woonvisie 2009 -2019

 

Besluit

 

Vast te stellen de

 

Verordening doelgroepen sociale woningbouw Noordwijk

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 • a.

  sociale huurwoning: huurwoning als bedoeld in artikel 1.1.1, eerste lid onder d van het Besluit ruimtelijke ordening;

 • b.

  sociale koopwoning: koopwoning als bedoeld in artikel 1.1.1, eerste lid onder e van het Besluit ruimtelijke ordening, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen de segmenten: sociale koopwoning laag en sociale koopwoning hoog;

 • c.

  sociale koopwoning laag: een sociale koopwoning met een koopprijsgrens als bedoeld in artikel 15, eerste lid, onder a van de Wet bevordering eigen woningbezit;

 • d.

  sociale koopwoning hoog: een sociale koopwoning met een koopprijs vanaf de koopprijsgrens als bedoeld in artikel 15, eerste lid, onder a van de Wet bevordering eigen woningbezit tot € 201.000,- (prijspeil januari 2013);

 • e.

  ingezetene: de ingezetene zoals genoemd in de Huisvestingsverordening Noordwijk 2009;

 • f.

  huishouden: een huishouden zoals genoemd in de Huisvestingsverordening Noordwijk 2009;

 • g.

  huurprijsgrens: de huurprijsgrens zoals genoemd in de Huisvestingsverordening Noordwijk 2009;

 • h.

  maatschappelijke binding aan een gebied: de maatschappelijke binding zoals genoemd in de Huisvestingsverordening Noordwijk 2009;

 • i.

  regionaal huishouden: een huishouden dat aan de regio Holland Rijnland maatschappelijk gebonden is;

 • j.

  regionale starter: een ingezetene die geen zelfstandige woonruimte achterlaat in de regio Holland Rijnland of die aan de regio Holland Rijnland maatschappelijk gebonden is;

 • k.

  lokale starter: een ingezetene die geen zelfstandige woonruimte achterlaat in de gemeente Noordwijk of die aan de gemeente Noordwijk maatschappelijk gebonden is;

 • l.

  lokale doorstromer: een ingezetene die een zelfstandige huur of bestaande koopwoning in de gemeente Noordwijk achterlaat;

 • m.

  inkomen: een inkomen zoals genoemd in de Huisvestingsverordening Noordwijk 2009

 • n.

  vruchteloze te koop aanbieding: een aanbieding door middel van a) advertenties in media die lokaal en binnen de regio Holland-Rijnland verschijnen, b) internetsites van de (makelaar van de) verkoper welke aanbieding niet leidt tot een koopovereenkomst. Gevallen waarin een koopovereenkomst wordt gesloten onder voorbehoud van financiering worden eerst aangemerkt als een koopovereenkomst nadat is komen vast te staan dat, binnen de gestelde termijn, van het voorbehoud geen gebruik is gemaakt.

   

   

  Artikel 2 Doelgroep sociale huurwoning

  Als doelgroep voor sociale huurwoningen worden aangemerkt huishoudens die conform de Huisvestingsverordening gemeente Noordwijk 2009 beschikken over een huisvestingsvergunning, met een inkomen tot maximaal € 34.229,-.

   

  Artikel 3 Doelgroep sociale koopwoning laag

  Als doelgroep voor sociale koopwoningen laag worden aangemerkt huishoudens die conform de Huisvestingsverordening gemeente Noordwijk 2009 beschikken over een huisvestingsvergunning, met een inkomen tot maximaal € 43.000,-.

   

  Artikel 4 Doelgroep sociale koopwoning hoog

  Lid 1 Doelgroepen

  Als doelgroep voor sociale koopwoningen hoog worden aangemerkt huishoudens:

 • a.

  die lokale starter zijn en een inkomen van € 34.229 tot € 43.000,- hebben;

 • b.

  die lokale starter zijn en een inkomen van € 43.000 tot € 55.000,- hebben;

 • c.

  die lokale doorstromer zijn en een inkomen tot € 55.000,- hebben;

 • d.

  die regionale starter zijn en een inkomen van € 34.229 tot € 43.000,- hebben;

 • e.

  die regionale starter zijn en een inkomen van € 43.000 tot € 55.000,- hebben;

 • f.

  die regionale starter zijn en een inkomen boven € 55.000,- hebben;

 • g.

  die te kenmerken zijn als regionaal huishouden

 • h.

  alle overige huishoudens

   

  Lid 2 Volgorde doelgroepen

 • 1.

  Een sociale koopwoning hoog wordt eerst te koop aangeboden binnen de doelgroep als bedoeld in lid 1 onder a.

 • 2.

  Wanneer een dergelijke woning gedurende 13 weken vruchteloos te koop is aangeboden binnen de doelgroep als bedoeld in lid 1 onder a, wordt deze gedurende 13 weken te koop aangeboden binnen de doelgroep als bedoeld in lid 1 onder a en b.

 • 3.

  Wanneer een dergelijke woning gedurende 13 weken vruchteloos te koop is aangeboden binnen de doelgroep als bedoeld in lid 1 onder b, wordt deze gedurende 13 weken te koop aangeboden binnen de doelgroep als bedoeld in lid 1 onder a, b en c;

 • 4.

  Wanneer een dergelijke woning gedurende 13 weken vruchteloos te koop is aangeboden binnen de doelgroep als bedoeld in lid 1 onder c, wordt deze gedurende 13 weken te koop aangeboden binnen de doelgroep als bedoeld in lid 1 onder a, b,c en d;

 • 5.

  Wanneer een dergelijke woning gedurende 13 weken vruchteloos te koop is aangeboden binnen de doelgroep als bedoeld in lid 1 onder d, wordt deze gedurende 13 weken te koop aangeboden binnen de doelgroep als bedoeld in lid 1 onder a, b,c, d en e;

 • 6.

  Wanneer een dergelijke woning gedurende 13 weken vruchteloos te koop is aangeboden binnen de doelgroep als bedoeld in lid 1 onder e, wordt deze gedurende 13 weken te koop aangeboden binnen de doelgroep als bedoeld in lid 1 onder a, b,c, d, e en f;

 • 7.

  Wanneer een dergelijke woning gedurende 13 weken vruchteloos te koop is aangeboden binnen de doelgroep als bedoeld in lid 1 onder f, wordt deze gedurende 13 weken te koop aangeboden binnen de doelgroep als bedoeld in lid 1 onder a, b,c, d, e, f en g.

 • 8.

  Wanneer een dergelijke woning gedurende 13 weken vruchteloos te koop is aangeboden binnen de doelgroep als bedoeld in lid 1 onder g, wordt deze gedurende 13 weken te koop aangeboden binnen de doelgroep als bedoeld in lid 1 onder a, b,c, d, e, f, g en h.

   

  Lid 3 Loting

  Aan de verkoop aan de doelgroepen, zoals opgenomen onder artikel 4, lid 2, kan eveneens uitvoering gegeven worden door middel van loting die plaatsvindt onder toezicht van de notaris.

   

  Artikel 5 Instandhoudingstermijnen

  Lid 1 Instandhoudingstermijn sociale huurwoningen

  Sociale huurwoningen worden gedurende tenminste 20 jaar in stand gehouden voor de doelgroep als bedoeld in artikel 2, gerekend vanaf het moment van eerste ingebruikname.

   

  Lid 2 Instandhoudingstermijn sociale koopwoningen

  Sociale koopwoningen worden gedurende 10 jaar in stand gehouden voor de doelgroepen als bedoeld in artikel 3, respectievelijk artikel 4, gerekend vanaf het moment van eerste ingebruikname.

   

  Artikel 6 Afwijkingsbevoegdheid in bijzondere omstandigheden

  Burgemeester en wethouders zijn bevoegd in geval waarin toepassing van deze verordening naar hun oordeel leidt tot een bijzondere hardheid, af te wijken van deze verordening.

   

  Artikel 7 Inwerkingtreding verordening

  Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking en werkt terug tot 25 april 2013.

   

   

  Artikel 8 Citeertitel

  Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening doelgroepen sociale woningbouw Noordwijk”.

   

  Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Noordwijk in zijn openbare vergadering gehouden op 29 mei 2013.

   

  De griffier, De voorzitter,