Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Noordwijk

Verordening leerlingenvervoer gemeente Noordwijk 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNoordwijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening leerlingenvervoer gemeente Noordwijk 2014
CiteertitelVerordening leerlingenvervoer gemeente Noordwijk 2014
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerponderwijs
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet op het primair onderwijs, art. 4
 2. Wet op de expertisecentra, art. 4
 3. Wet op het voortgezet onderwijs, art. 4

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-08-201423-04-2014nieuwe regeling

23-04-2014

GVOP

Onbekend.
14-02-201301-08-2014nieuwe regeling

30-01-2013

Het Witte Weekblad, 06-02-2013

Onbekend.
17-01-200814-02-2013nieuwe regeling

18-12-2008

De Zeekant, 16-01-2008

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening leerlingenvervoer gemeente Noordwijk 2014

Besluit van de raad van de gemeente Noordwijk d.d. 23 april 2014

 

De raad van de gemeente Noordwijk;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 4 februari 2014;

gelet op de artikelen 4 van de Wet op het primair onderwijs, 4 van de Wet op de expertisecentra en 4 van de Wet op het voortgezet onderwijs;

gezien het advies van de Commissie BB & WW van 9 april 2014;

besluit vast te stellen de Verordening leerlingenvervoer gemeente Noordwijk 2014.

 

 

§ 1 Algemene bepalingen

 

Artikel 1. Begripsomschrijving

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  aangepast vervoer: vervoer per besloten (school)busvervoer, taxi, taxibus, treintaxi of bustaxi;

   

 • b.

  afstand: afstand tussen de woning en de school, gemeten langs de kortste voor de leerling voldoende begaanbare en veilige weg;

   

 • c.

  begeleider: ouder of persoon die door de ouders wordt ingezet om de leerling tijdens het vervoer te begeleiden;

   

 • d.

  commissie van onderzoek: commissie als bedoeld in artikel 41, tweede lid, van de Wet op de expertisecentra;

   

 • e.

  commissie voor de begeleiding: commissie als bedoeld in artikel 40b van de Wet op de expertisecentra;

   

 • f.

  eigen vervoer: vervoer per eigen motorvoertuig of fiets;

   

 • g.

  inkomen: inkomensgegeven als bedoeld in artikel 21, aanhef en onder e, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, in het peiljaar, bedoeld in artikel 4, zevende lid, van de Wet op het primair onderwijs;

   

 • h.

  leerling: leerling van een school als bedoeld in dit artikel;

   

 • i.

  ondersteuningsplan:

  1°. voor het primair onderwijs: ondersteuningsplan als bedoeld in artikel 18a, zevende tot en met tiende lid, van de Wet op het primair onderwijs; of

  2°. voor het voortgezet onderwijs: ondersteuningsplan als bedoeld in artikel 17a, zevende tot en met tiende lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs;

   

 • j.

  opdc: orthopedagogisch en -didactisch centrum als bedoeld in artikel 17a, lid 10a, van de Wet op het voortgezet onderwijs;

   

 • k.

  openbaar vervoer: voor een ieder openstaand personenvervoer per bus, trein, metro, tram, veerdienst of auto;

   

 • l.

  opstapplaats: plaats aangewezen door het college, vanaf waar de leerling gebruik kan maken van het vervoer;

   

 • m.

  ouders: ouders, voogden of verzorgers van de leerling;

   

 • n.

  regionale verwijzingscommissie: commissie als bedoeld in artikel 10g van de Wet op het voortgezet onderwijs;

   

 • o.

  reistijd: totale tijdsduur die ligt tussen het verlaten van de woning en de aanvang van de schooldag volgens de schoolgids, minus maximaal 15 minuten, indien en voor zover de leerling het schoolgebouw met bijbehorend terrein gewoonlijk eerder bereikt dan de schoolgids aangeeft, dan wel de totale tijdsduur die ligt tussen het einde van de schooldag volgens de schoolgids en de aankomst bij de woning, plus een eventuele wachttijd voor het openbaar vervoer of maximaal 15 minuten bij gebruikmaking van aangepast vervoer;

   

 • p.

  samenwerkingsverband:

  1°. voor het primair onderwijs: samenwerkingsverband als bedoeld in artikel 18a, tweede en vijftiende lid, van de Wet op het primair onderwijs; of

  2°. voor het voortgezet onderwijs: samenwerkingsverband als bedoeld in artikel 17a, tweede en zestiende lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs;

   

 • q.

  school:

  1°.basisschool of speciale school voor basisonderwijs als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs;

  2°. school voor speciaal onderwijs of speciaal en voortgezet speciaal onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs als bedoeld in de Wet op de expertisecentra; of

  3°. school voor voortgezet onderwijs als bedoeld in de Wet op het voortgezet onderwijs;

   

 • r.

  stage: praktische leertijd bij de beroepsopleiding;

   

 • s.

  toegankelijke school: school waarop de leerling is aangewezen van de verlangde godsdienstige of levensbeschouwelijke richting dan wel de openbare school;

   

 • t.

  vervoer: openbaar vervoer, aangepast vervoer of eigen vervoer tussen de woning dan wel de opstapplaats en de school dat plaatsvindt in aansluiting op het begin en einde van de schooldag volgens de schoolgids, tenzij de structurele handicap van een leerplichtige leerling die aansluiting onmogelijk maakt;

   

 • u.

  vervoersvoorziening:

  1°. bekostiging van de goedkoopst mogelijke wijze van openbaar vervoer voor de leerling en zo nodig diens begeleider;

  2°. aanbieding van aangepast vervoer dat de gemeente verzorgt of doet verzorgen; of

  3°. gehele of gedeeltelijke bekostiging van de door het college noodzakelijk geachte vervoerkosten van de leerling en zo nodig diens begeleider;

   

 • v.

  woning: plaats waar de leerling structureel en feitelijk verblijft.

   

  Artikel 2. De door het college noodzakelijk te achten vervoersvoorziening

 • 1.

  Ten behoeve van het schoolbezoek kent het college aan de ouders van in de gemeente verblijvende leerlingen op aanvraag een vervoersvoorziening toe met inachtneming van het bepaalde in deze verordening.

 • 2.

  Indien het college toepassing geeft aan het eerste lid, verlangt zij van de ouders aan wie slechts een gedeeltelijke bekostiging van de vervoerskosten toekomt, betaling van een bijdrage tot ten hoogste het bedrag dat de ouders volgens het bepaalde in deze verordening moeten bijdragen aan de kosten van het vervoer. Weigering tot of nalatigheid in de betaling van de in de vorige volzin bedoelde bijdrage doet de aanspraak op de vervoersvoorziening vervallen.

 • 3.

  De bepalingen in deze verordening laten onverlet de verantwoordelijkheid van de ouders voor het schoolbezoek van hun kinderen.

 • 4.

  Indien de leerling meerderjarig en handelingsbekwaam is, wordt de vervoersvoorziening op aanvraag verstrekt aan de leerling.

   

  Artikel 3. Vervoersvoorziening naar de dichtstbijzijnde toegankelijke school

 • 1.

  Een vervoersvoorziening wordt toegekend over de afstand tussen de woning dan wel

  de opstapplaats en de dichtstbijzijnde voor de leerling toegankelijke school, tenzij

  vervoer naar een verder weggelegen school voor de gemeente minder kosten met

  zich mee zou brengen en de ouders met het vervoer naar die school schriftelijk instemmen.

 • 2.

  Indien ouders een vervoersvoorziening aanvragen voor het bezoeken van een school,

  die op grotere afstand van de woning is gelegen dan een andere school van dezelfde

  onderwijssoort, ontstaat slechts aanspraak op een vervoersvoorziening naar

  eerstgenoemde school als door de ouders schriftelijk wordt verklaard dat zij

  overwegende bezwaren hebben tegen het openbaar onderwijs dan wel tegen de

  richting van het onderwijs van alle bijzondere scholen, van de soort waarop de

  leerling is aangewezen, die dichterbij de woning zijn gelegen.

 • 3.

  Het college betrekt bij de beoordeling van de aanvraag van een vervoersvoorziening

  het ondersteuningsplan, zoals dat is vastgesteld door het samenwerkingsverband na

  overleg met het college.

   

  Artikel 4. Toekenning vervoersvoorziening

  Het college bepaalt bij de toekenning van de vervoersvoorziening de wijze en het tijdstip van de verstrekking dan wel de uitbetaling, alsmede de tijdsduur van de toegekende vervoersvoorziening.

   

  Artikel 5. Aanvraagprocedure

 • 1.

  Een aanvraag voor een vervoersvoorziening wordt gedaan door indiening bij het

  college van een volledig ingevuld en door de ouders ondertekend formulier, voorzien

  van de op het formulier vermelde gegevens.

 • 2.

  Indien dit voor een juiste beoordeling van de aanvraag noodzakelijk is, kan het

  college de ouders verzoeken aanvullende gegevens te verstrekken.

 • 3.

  Het college besluit over de aanvraag binnen acht weken na ontvangst van alle

  benodigde gegevens.

 • 4.

  Het college kan het in het vorige lid bedoelde besluit met ten hoogste vier weken

  verdagen. Het stelt de aanvrager hiervan schriftelijk in kennis.

 • 5.

  Indien een vervoersvoorziening wordt toegekend geldt deze:

  • a.

   wanneer het een bekostiging betreft, met ingang van de door de ouders verzochte datum, met dien verstande dat de datum niet ligt vóór de datum van ontvangst van de aanvraag;

  • b.

   wanneer het aanbieding van aangepast vervoer betreft, met ingang van een datum die zo mogelijk aansluit bij de door de ouders verzochte datum.

    

   Artikel 6. Doorgeven van wijzigingen

 • 1.

  De ouders zijn verplicht wijzigingen, die van invloed kunnen zijn op de toegekende

  vervoersvoorziening, onder vermelding van de datum van wijziging, onverwijld

  schriftelijk mede te delen aan het college.

 • 2.

  Indien sprake is van een wijziging die van invloed is op de toegekende

  vervoersvoorziening, vervalt de aanspraak daarop en kent het college al dan niet

  opnieuw een vervoersvoorziening toe.

 • 3.

  Indien de ouders niet voldoen aan het bepaalde in het eerste lid, en het college een

  wijziging als bedoeld in het tweede lid vaststelt, waardoor blijkt dat ten onrechte een vervoersvoorziening is verstrekt, vervalt de aanspraak op de vervoersvoorziening terstond en kent het college al dan niet opnieuw een vervoersvoorziening toe. Het college deelt zijn besluit schriftelijk mee aan de ouders.

 • 4.

  Ten onrechte genoten bekostiging kan van de ouders worden teruggevorderd, dan

  wel worden verrekend bij een eventuele nieuw verstrekte vervoersvoorziening.

   

  Artikel 7. Peildatum leeftijd leerling

  Voor het toekennen van een vervoersvoorziening op basis van artikel 11 is bepalend de leeftijd van de leerling op 1 augustus van het schooljaar waarop de voorziening betrekking heeft.

   

  Artikel 8. Andere vergoedingen

  De aanspraak op een toelage, voor zover die voor de betreffende leerling betrekking heeft op de reiskosten, wordt op een bekostiging in mindering gebracht, dan wel als eigen bijdrage in rekening gebracht.

   

  § 2 Bepalingen omtrent het vervoer van leerlingen van scholen voor primair onderwijs

   

  Artikel 9. Algemene bepalingen omtrent het vervoer van leerlingen van scholen voor primair onderwijs

 • 1.

  In deze paragraaf wordt verstaan onder school:

  • a.

   een basisschool of speciale school voor basisonderwijs als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs; of

  • b.

   een school voor speciaal onderwijs of een school voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs als bedoeld in de Wet op de expertisecentra.

 • 2.

  Deze paragraaf is niet van toepassing op leerlingen van scholen voor speciaal en

  voortgezet speciaal onderwijs die voortgezet onderwijs volgen.

 • 3.

  Met inachtneming van het bepaalde in artikel 3 wordt een vervoersvoorziening verstrekt over de afstand tussen de woning dan wel de opstapplaats en:

  • a.

   de dichtstbijzijnde voor de leerling toegankelijke speciale school voor basisonderwijs in het samenwerkingsverband van de basisschool waarvan de leerling afkomstig is, of

  • b.

   een andere speciale school voor basisonderwijs in het onder a bedoelde samenwerkingsverband, indien het vervoer naar die school voor de gemeente minder kosten met zich mee zou brengen dan het vervoer naar de speciale school voor basisonderwijs, bedoeld onder a.

 • 4.

  Het college betrekt bij de beoordeling van de aanvraag voor leerlingenvervoer

  eventuele (vervoers)adviezen van deskundigen die voor de beoordeling van die

  aanvraag van belang zijn.

   

  Artikel 10. Bekostiging van de kosten van openbaar vervoer en vervoer per fiets

  Het college verstrekt aan de ouders van de leerling die een school zoals bedoeld onder artikel 9 bezoekt bekostiging op basis van de kosten van het openbaar vervoer, indien de afstand van de woning naar de dichtstbijzijnde voor hem toegankelijke school meer dan zes km bedraagt.

  Indien aanspraak bestaat op bekostiging zoals bedoeld in het eerste lid en de leerling naar het oordeel van het college, al dan niet onder begeleiding, gebruik kan maken van het vervoer per fiets, verstrekt het college de ouders bekostiging op basis van de kosten van het vervoer per fiets.

   

  Artikel 11. Bekostiging van de kosten van openbaar vervoer of vervoer per fiets ten behoeve van een begeleider

 • 1.

  Het college verstrekt aan de ouders van de leerling die een school zoals bedoeld onder artikel 9 bezoekt bekostiging op basis van de kosten van het openbaar vervoer of vervoer per fiets van de leerling en een begeleider indien:

  • a.

   aanspraak bestaat op bekostiging zoals bedoeld in artikel 10 en de leerling jonger dan negen jaar is, en door de ouders ten behoeve van het college genoegzaam wordt aangetoond dat de leerling niet in staat is zelfstandig van het openbaar vervoer of de fiets gebruik te maken, of

  • b.

   de leerling door een structurele lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke handicap niet zelfstandig van het openbaar vervoer of de fiets gebruik kan maken.

 • 2.

  Indien een begeleider meer dan één leerling tegelijk begeleidt, komen slechts de kosten van het vervoer ten behoeve van één begeleider voor bekostiging in aanmerking.

   

  Artikel 12. Vervoersvoorziening in de vorm van aangepast vervoer

 • 1.

  Het college verstrekt een vervoersvoorziening in de vorm van aangepast vervoer aan

  de ouders van de leerling die een school zoals bedoeld onder artikel 9 bezoekt,

  indien:

  • a.

   aanspraak bestaat op bekostiging zoals bedoeld in de artikelen 10 of 11 en de leerling met gebruikmaking van openbaar vervoer naar school of terug, meer dan anderhalf uur onderweg is en de reistijd met aangepast vervoer tot 50% of minder van de reistijd per openbaar vervoer kan worden teruggebracht;

  • b.

   aanspraak bestaat op bekostiging zoals bedoeld in de artikelen 10 of 11 en openbaar vervoer ontbreekt, tenzij de leerling naar het oordeel van het college al dan niet onder begeleiding gebruik kan maken van het vervoer per fiets;

  • c.

   aanspraak bestaat op bekostiging zoals bedoeld in artikel 11 en door de ouders ten behoeve van het college genoegzaam wordt aangetoond dat begeleiding van de leerling door henzelf of anderen onmogelijk is dan wel tot ernstige benadeling van het gezin zal leiden en een andere oplossing niet mogelijk is; of

  • d.

   de leerling, naar het oordeel van het college, gelet op zijn structurele lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke handicap niet in staat is – ook niet onder begeleiding –van openbaar vervoer gebruik te maken.

 • 2.

  Indien begeleiding in het aangepast vervoer vereist is, vergoedt het college geen

  andere kosten dan de vervoerskosten welke verbonden zijn aan de begeleiding van

  de leerling in het aangepast vervoer.

   

  Artikel 13. Bekostiging op basis van de kosten van eigen vervoer

 • 1.

  Indien aanspraak bestaat op een vervoersvoorziening, kan het college de ouders op

  aanvraag toestaan een of meer leerlingen zelf te vervoeren of te laten vervoeren.

 • 2.

  Indien toestemming ingevolge het eerste lid aan de ouders is verleend, bekostigt het college aan de ouders die een leerling zelf vervoeren, dan wel laten vervoeren:

  • a.

   een bedrag op basis van de kosten van het openbaar vervoer, indien aanspraak zou bestaan op bekostiging op basis van de kosten van het openbaar vervoer, behoudens het bepaalde in het vijfde lid; of

  • b.

   een bedrag op basis van een kilometervergoeding voor de auto, afgeleid van de Reisregeling binnenland, indien aanspraak zou bestaan op een voorziening in de vorm van aangepast vervoer, behoudens het bepaalde in het vierde lid.

 • 3.

  Indien toestemming ingevolge het eerste lid aan de ouders is verleend, bekostigt het

  college aan de ouders die meer dan een leerling tegelijk zelf vervoeren, dan wel laten

  vervoeren, een bedrag op basis van een kilometervergoeding voor de auto afgeleid

  van de Reisregeling binnenland, behoudens het bepaalde in het vierde lid.

 • 4.

  Aan de ouders die een of meer leerlingen laten vervoeren door andere ouders die van

  gemeentewege voor het vervoer van een of meer leerlingen bekostiging ontvangen,

  afgeleid van de Reisregeling binnenland, wordt door het college geen bekostiging

  verstrekt.

 • 5.

  Indien aanspraak bestaat op een vervoersvoorziening en het college desgewenst

  toestaat, dan wel van oordeel is, dat de leerling gebruik kan maken van het vervoer

  per fiets, bekostigt het college aan de ouders een bedrag op basis van een

  kilometervergoeding voor de fiets, afgeleid van de Reisregeling binnenland.

   

  Artikel 14. Drempelbedrag

 • 1.

  Aan de ouders van een leerling die een school voor basisonderwijs of een speciale

  school voor basisonderwijs, zoals bedoeld in de Wet op het primair onderwijs

  bezoekt, van wie het inkomen tezamen meer bedraagt dan € 24.300,- wordt slechts

  bekostiging verstrekt voor zover de kosten van het vervoer van die leerling de kosten

  van het openbaar vervoer over de in artikel 10 bepaalde afstand te boven gaan.

 • 2.

  In geval het college in plaats van bekostiging in geld toe te kennen het vervoer zelf

  verzorgt dan wel doet verzorgen, betalen de ouders van een leerling die een school

  voor basisonderwijs of een speciale school voor basisonderwijs bezoekt, per leerling

  per schooljaar een eigen bijdrage over de in artikel 10 bepaalde afstand, indien het

  inkomen van de ouders meer bedraagt dan € 24.300,-.

 • 3.

  De eigen bijdrage betreffen de kosten van openbaar vervoer die bij gebruik van de

  OV-chipkaart of een andere binnen de gemeente geldende OV-betaalmogelijkheid

  voor de in artikel 10 bepaalde afstand redelijkerwijs zouden worden gemaakt,

  ongeacht de aanwezigheid van openbaar vervoer of het daadwerkelijk gebruik ervan.

 • 6.

  Voor het schooljaar 2014-2015 wordt deze eigen bijdrage gesteld op € 310,--; het

  gereduceerde tarief van een 1 ster abonnement per 1 januari 2014 *). Met ingang van

  1 januari 2015 wordt dit bedrag jaarlijks aangepast aan de wijziging die het

  consumentenprijsindexcijfer van de reeks alle huishoudens op het onderdeel

  vervoersdiensten heeft ondergaan ten opzichte van 1 januari van het voorafgaande

  jaar, en rekenkundig afgerond op een veelvoud van € 5,-.

 • 4.

  Het bedrag van € 24.300,- genoemd in het eerste en tweede lid, wordt met ingang

  van 1 januari 2014 jaarlijks aangepast aan de wijziging die het indexcijfer van de

  regelingslonen van volwassen werknemers heeft ondergaan ten opzichte van het

  voorafgaande jaar en rekenkundig afgerond op een veelvoud van € 450,-. Het

  aangepaste bedrag treedt in plaats van het in het eerste en tweede lid genoemde

  bedrag van € 24.300,-.

 • 5.

  Deze bepaling is niet van toepassing op leerlingen die wegens hun structurele

  lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke handicap op ander vervoer dan

  openbaar vervoer zijn aangewezen, dan wel vanwege een zodanige handicap niet

  zelfstandig van openbaar vervoer gebruik kunnen maken.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  *) Tot nu toe werd het abonnementstarief van een zogenaamd 1 ster abonnement aangehouden als het te berekenen drempelbedrag. Door het gebruik van de OV-chipkaart in Noordwijk is een dergelijk tarief vanaf 1 januari 2013 niet meer eenduidig te berekenen.

  Het bedrag van € 310,-- is de hoogte van een 1 ster abonnement per 1 januari 2014 in regio’s waar deze tarifering nog wel wordt gehanteerd.

   

   

  Artikel 15. Financiële draagkracht

 • 1.

  Indien de afstand van de woning naar de dichtstbijzijnde toegankelijke school voor

  basisonderwijs (zoals bedoeld in de Wet op het primair onderwijs) meer dan 20 km

  bedraagt, wordt de vastgestelde bekostiging verminderd met een van de financiële

  draagkracht van de ouders afhankelijk bedrag.

 • 2.

  In geval het college in plaats van bekostiging in geld toe te kennen het vervoer zelf

  verzorgt dan wel doet verzorgen, en de afstand van de woning naar de dichtstbijzijnde

  toegankelijke school voor basisonderwijs meer dan 20 km bedraagt, betalen de

  ouders een van de financiële draagkracht afhankelijke bijdrage tot ten hoogste het

  bedrag van de kosten van het vervoer.

 • 3.

  De hoogte van het bedrag als bedoeld in het eerste lid en de bijdrage als bedoeld in

  het tweede lid worden berekend per gezin en zijn afhankelijk van de hoogte van het

  inkomen van de ouders.

 • 4.

  Zij bedragen:

   

  Inkomen in euro’s Eigen bijdragen in euro’s

  0-32.500 Nihil

  32.500-39.000 130

  39.000-45.000 545

  45.000-51.000 1.015

  51.000-58.000 1.485

  58.000-64.000 1.955

  64.000 en verder Voor elke extra € 5.000:

  € 480 erbij

   

 • 5.

  De inkomensbedragen, genoemd in het derde lid, worden met ingang van 1 januari

  2014 jaarlijks aangepast aan de wijziging die het indexcijfer van de regelingslonen

  van volwassen werknemers heeft ondergaan ten opzichte van 1 januari van het

  voorafgaande jaar, en rekenkundig afgerond op een veelvoud van € 500,-.

 • 6.

  De bedragen van de eigen bijdrage, bedoeld in het derde lid, worden met ingang van

  1 januari 2014 jaarlijks aangepast aan de wijziging die het

  consumentenprijsindexcijfer van de reeks alle huishoudens op het onderdeel

  vervoersdiensten heeft ondergaan ten opzichte van 1 januari van het voorafgaande jaar, en rekenkundig afgerond op een veelvoud van € 5,-.

 • 7.

  Deze bepaling is niet van toepassing op leerlingen die wegens hun structurele

  lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke handicap op ander vervoer dan openbaar

  vervoer zijn aangewezen, dan wel vanwege een zodanige handicap niet zelfstandig van openbaar vervoer gebruik kunnen maken. 

   

  § 3 Bepalingen omtrent het vervoer van leerlingen van scholen voor voortgezet onderwijs

   

  Artikel 16. Algemene bepalingen omtrent het vervoer van leerlingen van scholen voor voortgezet onderwijs

 • 1.

  In deze paragraaf wordt verstaan onder school:

  • a.

   een school voor voortgezet onderwijs als bedoeld in de Wet op het voortgezet onderwijs; of

  • b.

   een school voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs of een school voor voortgezet speciaal onderwijs als bedoeld in de Wet op de expertisecentra.

 • 2.

  Het college betrekt bij de beoordeling van de aanvraag voor leerlingenvervoer

  eventuele (vervoers)adviezen van deskundigen die voor de beoordeling van die

  aanvraag van belang zijn.

   

  Artikel 17. Bekostiging van de kosten van openbaar vervoer met begeleiding en vervoer per fiets

 • 1.

  Het college verstrekt aan de ouders van de leerling die een school zoals bedoeld

  onder artikel 16 bezoekt bekostiging op basis van de kosten van het openbaar

  vervoer van de leerling en een begeleider, indien de leerling door een structurele

  lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke handicap niet zelfstandig van het openbaar

  vervoer of de fiets gebruik kan maken.

 • 2.

  Indien een begeleider meer dan één leerling tegelijk begeleidt, komen slechts de

  kosten van het vervoer ten behoeve van één begeleider voor bekostiging in

  aanmerking.

 • 3.

  In afwijking van het eerste lid verstrekt het college de ouders bekostiging op basis van

  de kosten van het vervoer per fiets, indien de leerling naar het oordeel van het

  college, al dan niet onder begeleiding, gebruik kan maken van het vervoer per fiets.

 • 4.

  Leerlingen die onderwijs op een school voor Voortgezet Speciaal Onderwijs (artikel

  16 lid 1b) volgen, kunnen eveneens in aanmerking voor bekostiging van kosten op

  basis van het vervoer per fiets, of in tweede instantie voor bekostiging van openbaar

  vervoer. Voorwaarde hiervoor is dat de afstand van de woning naar de dichtstbijzijnde

  voor hem toegankelijke school meer dan zes kilometer bedraagt. Eén en ander wordt

  bepaald conform artikel 10.

   

  Artikel 18. Vervoersvoorziening in de vorm van aangepast vervoer

 • 1.

  Het college verstrekt een vervoersvoorziening in de vorm van aangepast vervoer aan

  de ouders van de leerling die een school zoals bedoeld onder artikel 16 bezoekt,

  indien:

  • a.

   aanspraak bestaat op bekostiging zoals bedoeld in artikel 17 en de leerling met gebruikmaking van openbaar vervoer naar school of terug, meer dan anderhalf uur onderweg is en de reistijd met aangepast vervoer tot 50% of minder van de reistijd per openbaar vervoer kan worden teruggebracht;

  • b.

   aanspraak bestaat op bekostiging zoals bedoeld in artikel 17 en openbaar vervoer ontbreekt, tenzij de leerling naar het oordeel van het college al dan niet onder begeleiding gebruik kan maken van het vervoer per fiets;

  • c.

   aanspraak bestaat op bekostiging zoals bedoeld in artikel 17 en door de ouders ten behoeve van het college genoegzaam wordt aangetoond dat begeleiding van de leerling door henzelf of anderen onmogelijk is dan wel tot ernstige benadeling van het gezin zal leiden en een andere oplossing niet mogelijk is; of

  • d.

   de leerling, naar het oordeel van het college, gelet op zijn structurele lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke handicap niet in staat is – ook niet onder begeleiding – van openbaar vervoer gebruik te maken.

    

 • 2.

  Indien begeleiding in het aangepaste vervoer vereist is, vergoedt het college geen

  andere kosten dan de vervoerskosten welke verbonden zijn aan de begeleiding van

  de leerling in het aangepaste vervoer.

   

  Artikel 19. Bekostiging op basis van de kosten van eigen vervoer

 • 1.

  Indien aanspraak bestaat op een vervoersvoorziening, kan het college de ouders op aanvraag toestaan een of meer leerlingen zelf te vervoeren of te laten vervoeren.

 • 2.

  Indien toestemming ingevolge het eerste lid aan de ouders is verleend, bekostigt het college aan de ouders die een leerling zelf vervoeren, dan wel laten vervoeren:

  • a.

   een bedrag op basis van de kosten van het openbaar vervoer, indien aanspraak zou bestaan op bekostiging op basis van de kosten van het openbaar vervoer, behoudens het bepaalde in het vijfde lid;

  • b.

   een bedrag op basis van een kilometervergoeding voor de auto, afgeleid van de Reisregeling binnenland, indien aanspraak zou bestaan op een voorziening in de vorm van aangepast vervoer, behoudens het bepaalde in het vierde lid.

 • 3.

  Indien toestemming ingevolge het eerste lid aan de ouders is verleend, bekostigt het college aan de ouders die meer dan een leerling tegelijk zelf vervoeren, dan wel laten vervoeren, een bedrag op basis van een kilometervergoeding voor de auto afgeleid van de Reisregeling binnenland, behoudens het bepaalde in het vierde lid.

 • 4.

  Aan de ouders die een of meer leerlingen laten vervoeren door andere ouders die van gemeentewege voor het vervoer van een of meer leerlingen bekostiging ontvangen, afgeleid van de Reisregeling binnenland, wordt door het college geen bekostiging verstrekt.

 • 5.

  Indien aanspraak bestaat op een vervoersvoorziening en het college desgewenst toestaat, dan wel van oordeel is, dat de leerling gebruik kan maken van het vervoer per fiets, bekostigt het college aan de ouders een bedrag op basis van een kilometervergoeding voor de fiets, afgeleid van de Reisregeling binnenland.

   

  § 4 Bepalingen omtrent weekeinde- en vakantievervoer

   

  Artikel 20. Toekenning vervoersvoorziening voor het weekeinde en de vakantie aan in de gemeente wonende ouders

  Met inachtneming van artikel 3 kent het college desgewenst een vervoersvoorziening voor het weekeinde- en vakantievervoer toe aan de in de gemeente wonende ouders van de leerling die, met het oog op het volgen van voor hem passend (voortgezet) speciaal onderwijs in een internaat of pleeggezin verblijft, volgens het bepaalde in deze paragraaf.

   

  Artikel 21. Vervoersvoorziening voor weekeinde en vakantie

 • 1.

  Het college kent aan de ouders een vervoersvoorziening toe voor het

  weekeindevervoer van de leerling voor de, eenmaal per weekeinde gemaakte, reis van het internaat of het pleeggezin waar de leerling verblijft, naar de woning van de ouders en terug, voor zover de weekeinden niet vallen binnen de in het tweede lid bedoelde schoolvakanties.

 • 2.

  Het college kent aan de ouders een vervoersvoorziening toe voor het vakantievervoer

  van de leerling voor de, eenmaal per schoolvakantie van twee dagen of meer,

  gemaakte reis van het internaat of het pleeggezin waar de leerling verblijft, naar de

  woning van de ouders en terug, voor zover de vakantie voorkomt in de schoolgids van

  de school die de leerling bezoekt.

 • 3.

  Paragraaf 2 en 3 van deze verordening zijn van overeenkomstige toepassing, met

  uitzondering van artikel 12, eerste lid, aanhef en onder a, en artikel 18, eerste lid, aanhef en onder a.

   

  § 5 Slotbepalingen

   

  Artikel 22. Beslissing college in gevallen waarin de regeling niet voorziet

  In gevallen, de uitvoering van het leerlingenvervoer betreffende, waarin deze verordening niet voorziet, beslist het college.

   

  Artikel 23. Afwijken van bepalingen

  Het college kan in bijzondere gevallen, het vervoer voor onderwijs aangaande, ten gunste van de ouders afwijken van de bepalingen in deze verordening, zo nodig na advies te hebben gevraagd aan deskundigen.

   

  Artikel 24. Intrekking oude regeling

  De ‘Verordening leerlingenvervoer gemeente Noordwijk 2013” wordt ingetrokken per 1 augustus 2014.

   

  Artikel 25. Overgangsregeling

  De vervoersafspraken inzake aangepast vervoer die onder de Verordening 2013 tot stand zijn gekomen, zullen op dezelfde wijze worden voortgezet.

   

  Artikel 26. Inwerkingtreding en citeertitel

  1. Deze verordening treedt in werking op 1 augustus 2014.

  2. Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening leerlingenvervoer gemeente Noordwijk 2014.

   

  Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 23 april 2014.

   

   

  H.C.A. Kolen Drs. J.P. J. Lokker

  Griffier voorzitter