Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Noordwijk

Subsidieregeling Investerings en stimuleringsregeling Noordwijkse Verenigingen 2014-2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNoordwijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieregeling Investerings en stimuleringsregeling Noordwijkse Verenigingen 2014-2015
CiteertitelSubsidieregeling Investerings en stimuleringsregeling Noordwijkse Verenigingen 2014-2015
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlagenSubsidieregeling met opmaak.pdf Publicatie Investerings en stimuleringsregeling Noordwijkse verenigingen 2014.pdf

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-02-201404-02-201417-06-2014nieuwe regeling

04-02-2014

Witte Weekblad, 5 feb 2014

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregeling Investerings en stimuleringsregeling Noordwijkse Verenigingen 2014-2015

 

 

Subsidieregeling 'Investering- en stimuleringsregeling Noordwijkse verenigingen' gemeente Noordwijk 2014 - 2015'

Inhoud van de regeling

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Noordwijk;

gelet op de artikel 4 lid 2 van de Algemene Subsidieverordening 2011 Noordwijk besluit vast te stellen de Subsidieregeling ‘Investering- en stimuleringsregeling Noordwijkse verenigingen’ gemeente Noordwijk 2014 - 2015’:

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • vereniging; rechtspersoonlijkheid bezittende organisatie waarvan de statuten de beoefening in verenigingsverband als voornaamste doel stelt.

Artikel 2. Toepassingsbereik

Het bepaalde in deze subsidieregeling is enkel van toepassing op de verstrekking van subsidies door burgemeester en wethouders voor de in artikel 3 bedoelde activiteiten.

Artikel 3. Activiteiten

 • 1.

  Subsidie kan worden verstrekt voor eenmalige en/of projectmatige activiteiten en/of investeringen die bijdragen aan het blijvend versterken van de vereniging.

 • 2.

  De activiteiten en/of investeringen dienen aan te sluiten bij de gemeentelijke beleidsdoelstellingen.

 • 3.

  De activiteiten en/of investeringen dienen plaats te vinden vóór 1 januari 2016.

Artikel 4. Doelgroep

 • 1.

  Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan verenigingen waarvan de verenigingsactiviteiten in Noordwijk plaatsvinden.

 • 2.

  Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan verenigingen die minimaal twee jaar bestaan.

Artikel 5. Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

 • 1.

  De subsidie heeft uitsluitend betrekking op de kosten die resteren na aftrek van bijdragen van derden.

 • 2.

  Voor subsidie komen de redelijk gemaakte kosten in aanmerking die direct verbonden zijn met de uitvoering van een activiteit en/of investering als bedoeld in artikel 3.

 • 3.

  Niet voor subsidie in aanmerking komen;

 • a.

  kosten die door de subsidie- ontvanger zijn gemaakt vóór indiening van de aanvraag.

 • b.

  overheadkosten en/of reguliere exploitatiekosten van de vereniging en/of de organiserende instelling en/of uitvoerende instelling.

 • c.

  kosten van maaltijden, consumpties en geschenken.

 • d.

  verhuiskosten.

 • e.

  inrichtingskosten en alle overige gerelateerde kosten van het nieuwe zwembad ‘Binnenzee’ en de nieuwe sporthallen op sportpark Duinwetering.

Artikel 6. Subsidieplafond

Het subsidieplafond voor de Subsidieregeling ‘Investering- en stimuleringsregeling Noordwijkse verenigingen’ gemeente Noordwijk 2014 - 2015’ is vastgesteld op € 85.000.

Artikel 7. Hoogte van de subsidie

Per vereniging wordt slechts eenmaal en maximaal € 5.000 subsidie verleend.

Artikel 8. Wijze van verdeling

 • 1.

  Honorering van aanvragen die in aanmerking komen voor subsidie en die niet worden geweigerd, geschiedt in volgorde van indiening bij burgemeester en wethouders, totdat het vastgestelde subsidieplafond is bereikt.

 • 2.

  Als de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van indiening van de aanvraag de datum waarop de aanvraag is aangevuld.

Artikel 9. Aanvraagtermijn

Een aanvraag om een subsidie wordt, in afwijking van artikel 6 tweede lid van de Algemene Subsidie Verordening 2011 gemeente Noordwijk, ingediend vanaf de datum van publicatie van de Subsidieregeling ‘Investering- en stimuleringsregeling Noordwijkse verenigingen’ gemeente Noordwijk 2014 - 2015’ tot uiterlijk 1 oktober 2015.

Artikel 10. Verplichtingen

Naast de verplichtingen genoemd in de wet en de ASV gelden voor de subsidieontvanger de volgende verplichtingen:

 • 1.

  De subsidieontvanger is verplicht bekendheid te geven aan de activiteiten en/of investeringen en de resultaten die daaruit voortvloeien.

 • 2.

  De subsidieontvanger is verplicht in de PR duidelijk naar voren te laten komen dat subsidie is ontvangen via de ‘Investering- en stimuleringsregeling Noordwijkse verenigingen’ gemeente Noordwijk 2014 - 2015’.

Artikel 11. Hardheidsclausule

Naast de hardheidsclausule genoemd in de ASV kan het college;

 • 1.

  Van de bepalingen in deze subsidieregeling afwijken indien toepassing van de bepaling zou leiden tot onbillijkheden van overwegende aard.

 • 2.

  In alle gevallen waarin deze subsidieregeling niet voorziet of onduidelijkheid is beslissen.

Artikel 12. Slotbepalingen

 • 1.

  Deze subsidieregeling treedt in werking op 1 januari 2014.

 • 2.

  Deze subsidieregeling vervalt op 17 juni 2014.

 • 3.

  Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling ‘Investering- en stimuleringsregeling Noordwijkse verenigingen’ gemeente Noordwijk 2014 – 2015.