Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Noordwijk

Verordening Noodfonds Noordwijk 2014-2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNoordwijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Noodfonds Noordwijk 2014-2015
CiteertitelVerordening Noodfonds Noordwijk 2014-2015
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-09-201401-01-2017nieuwe regeling

12-03-2014

Geen.

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Noodfonds Noordwijk 2014-2015

Verordening Noodfonds Noordwijk 2014-2015

 

 

Toelichting algemeen

Huishoudens kunnen financieel in de problemen komen om verschillende redenen. Om er voor te zorgen dat huishoudens niet tussen de wal en het schip raken, voert de gemeente Noordwijk via de ISD (Intergemeentelijke Sociale Dienst) Bollenstreek een zogenaamd armoedebeleid uit.

 

Er zijn diverse regelingen waar mensen een beroep op kunnen doen als er onvoldoende inkomen is in een huishouden. Toch kan zich een situatie voordoen waarbij (bijzondere) bijstandsverlening door de ISD Bollenstreek niet mogelijk is, doch wel sprake is van een schrijnende noodsituatie. De gemeente Noordwijk vindt dat daar in aansluiting op de bestaande regelingen voorzien moet worden. Daarom is een noodfonds ingesteld.

 

Op basis van deze verordening wordt het college aangewezen om de regeling uit te voeren. Het college mandateert deze bevoegdheid aan de ISD Bollenstreek. Onzeker is in hoeverre beroep zal worden gedaan op het noodfonds. Het noodfonds wordt gevoed met € 30.000,-- afkomstig uit de extra rijksgelden voor armoedebestrijding. In deze verordening wordt bepaald dat bijdragen worden verstrekt voor zover het budget toereikend is.

 

Artikelen

 • 1.

  Doelgroep

  • a.

   In aanmerking komen voor een bijdrage uit het noodfonds:

  • b.

   inwoners/huishoudens uit de gemeente Noordwijk die:

  • c.

   minimaal 6 maanden ingeschreven staan in de gemeentelijke basisadministratie van Noordwijk;

  • d.

   een zelfstandige woonruimte bewonen en

  • e.

   een inkomen hebben tot 130% van het sociaal minimum.

    

 • 2.

  Bevoegdheid

 • 1.

  Het college kan op aanvraag een bijdrage verstrekken indien sprake is van

  Een schrijnende noodsituatie als gevolg van onvoldoende inkomen in een huishouden.

 • 2.

  Het college kan de bevoegdheid als bedoeld in lid 1 mandateren aan de ISD Bollenstreek. Daarbij stelt het college vooraf uitvoeringsregels vast.

   

  3. Criteria

  Een bijdrage uit het noodfonds welke dient tot leniging van noodsituaties kan

  Uitsluitend worden verstrekt indien de schrijnende noodsituatie:

  • a.

   acuut is;

  • b.

   incidenteel is;

  • c.

   van beperkte omvang is;

  • d.

   niet kan leiden tot een andere aanwijsbare voorziening die passend en/of toereikend is;

  • e.

   oplosbaar is met een incidentele bijdrage.

    

   4. Vorm

 • 1.

  Een bijdrage wordt in de vorm van een renteloze lening verstrekt;

 • 2.

  Het college kan besluiten tot een andere vorm van uitbetaling dan in geld;

 • 3.

  Het college kan in bijzondere situaties besluiten dat de bijdrage niet of slechts

  gedeeltelijk dient te worden terugbetaald;

 • 4.

  De wijze van terugbetaling geschiedt in overleg met de aanvrager.

   

  5. Procedure

 • 1.

  De aanvraag wordt ingediend bij het college of een door haar aangewezen

  gemandateerde;

 • 2.

  De aanvraag bevat persoonlijke gegevens die noodzakelijk zijn voor de

  beoordeling;

 • 3.

  De aanvraag bevat de reden van de aanvraag;

 • 4.

  De aanvraag wordt zo spoedig mogelijk in behandeling genomen. Binnen een

  termijn van 3 werkdagen wordt een besluit genomen;

 • 5.

  De aanvragen worden in volgorde van binnenkomst beoordeeld;

 • 6.

  Bij het onderzoek kan, indien het college dit noodzakelijk acht, advies worden

  ingewonnen bij derden.

   

  6. Hoogte van de bijdrage

  1. Aanvragen kunnen worden gehonoreerd tot een maximum van € 1.500,--.

  2. Aanvragen worden slechts toegekend zolang en voor zover het daarvoor beschikbare budget toereikend is.

   

  7. Evaluatie

 • 1.

  Uiterlijk een jaar na inwerkingtreding van deze verordening wordt aan de

  gemeenteraad gerapporteerd. Daarna vinden jaarlijks rapportages plaats. Op basis van de rapportage 2015 wordt besloten tot al dan niet in stand houden van het fonds.

 • 2.

  Het college doet hierbij in elk geval verslag van het aantal aanvragen, de aard van de aanvragen en eventuele aandachtspunten.

   

  8. Hardheidsclausule

  In zeer uitzonderlijke gevallen kan het college in de geest van deze verordening

  afwijken van het in de verordening gestelde.

   

  Deze verordening is vastgesteld door de raad van Noordwijk op 12 maart 2014

  Deze verordening treedt met terugwerkende kracht in werking acht dagen na publicatie.

   

   

   

   

  H.C.A. Kolen, Drs. J.P.J. Lokker

  griffier voorzitter