Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Noordwijk

Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNoordwijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening gegevensverstrekking basisregistratie personen 2014
CiteertitelVerordening gegevensverstrekking basisregistratie personen 2014
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet basisregistratie personen, art. 3.8 en art. 3.9

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-10-201406-01-201408-01-2019nieuwe regeling

24-09-2014

GVOP

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen 2014

Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen 2014

 

De raad van de gemeente Noordwijk;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Noordwijk van 17 juni 2014 gelet op de artikelen 3.8 en 3.9 van de Wet basisregistratie personen;

 

Besluit vast te stellen:

 

Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen 2014

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • 1.

  basisregistratie: de basisregistratie personen, bedoeld in artikel 1.2 van de Wet basisregistratie personen;

 • 2.

  derde: elke natuurlijke persoon niet zijnde een overheidsorgaan of een ingeschrevene en elke rechtspersoon die niet krachtens publiekrecht is ingesteld, noch met enig openbaar gezag is bekleed;

 • 3.

  ingeschrevene: degene ten aanzien van wie een persoonslijst in de basisregistratie is opgenomen;

 • 4.

  overheidsorgaan: 1° een orgaan van een rechtspersoon die krachtens publiekrecht is ingesteld, of 2° een ander persoon of college, met enig openbaar gezag bekleed;

 • 5.

  persoonslijst: het geheel van gegevens, bedoeld in artikel 2.7, eerste lid, en 2.69, eerste lid van de Wet basisregistratie personen over één persoon in de basisregistratie.

   

  Artikel 2 Verstrekkingen aan organen van de gemeente

  Het college van burgemeester en wethouders verstrekt aan een overheidsorgaan gegevens uit de basisregistratie, voor zover dit is bepaald bij nadere regeling van het college.

   

  Artikel 3 Verstrekkingen aan derden

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders kan overeenkomstig artikel 3.9 van de Wet basisregistratie personen, op verzoek van een derde aan hem gegevens verstrekken uit de basisregistratie personen als:

  • a.

   de derde voorafgaande schriftelijke toestemming heeft van de ingeschrevene

   over wie gegevens worden verstrekt, of

  • b.

   de verstrekking in overeenstemming is met het bepaalde krachtens het derde

   lid.

 • 2.

  Verstrekking overeenkomstig het eerste lid vindt enkel plaats voor zover deze noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van de derde en het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de ingeschrevene niet aan de verstrekking in de weg staan.

 • 3.

  Het college van burgemeester en wethouders wijst aan:

  • a.

   de werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijk belang voor de gemeente, ten behoeve waarvan gegevens uit de basisregistratie kunnen worden verstrekt; en

  • b.

   de categorieën van derden die in aanmerking komen voor verstrekking van gegevens uit de basisregistratie.

    

   Artikel 4 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking de dag na publicatie en werkt terug tot en met 6

  januari 2014.

 • 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als: “Verordening gegevensverstrekking

  basisregistratie personen 2014”.

  De gemeenteraad van Noordwijk,

   

  H.C.A. Kolen J.P.J. Lokker

   

  griffier voorzitter 

  Toelichting Verordening Gegevensverstrekking basisregistratiepersonen 2014

  Deze verordening geeft uitvoering aan de artikelen 3.8 en 3.9 van de Wet basisregistratie personen (hierna: Wbrp). Met de invoering van die wet is de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (hierna: Wgba) ingetrokken; daardoor is bovendien de Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens 2012 vervallen. De mogelijkheid die de Wgba kende om regels te stellen over de verstrekking van gegevens over ingezetenen van de eigen gemeente is in de Wbrp echter overgenomen. Deze verordening geeft daar invulling aan.

   

  Het gaat in deze verordening om verstrekking door het college van burgemeester en wethouders (hierna: college) van gegevens uit de basisregistratie, over inwoners van de eigen gemeente aan:

 • organen van de eigen gemeente (op grond van artikel 3.8 van de Wbrp, zie artikel 2 van deze verordening); en

 • derden (op grond van artikel 3.9 van de Wbrp, zie artikel 3 van deze verordening).

   

  Artikelsgewijze toelichting

   

  Artikel 1. Begripsbepalingen

  De begripsbepalingen uit de Wbrp werken door in deze verordening.

   

  Artikel 2. Verstrekkingen aan organen van de gemeente

  Met dit artikel wordt het college de bevoegdheid gegeven om gegevens uit de basisregistratie te verstrekken aan gemeentelijke organen. Het wordt aan het college overgelaten om te bepalen welke gegevens uit de basisregistratie, over welke personen en voor welke taken, de verschillende gemeentelijke organen verstrekt krijgen. Het college verstrekt de gegevens vervolgens zelf, al dan niet systematisch, met dien verstande dat slechts gegevens worden verstrekt die noodzakelijk zijn voor de goede vervulling van de taak van de betreffende organen (zie artikel 3.8, tweede lid, van de Wbrp).

   

  Artikel 3. Verstrekkingen aan derden

  Dit artikel maakt het mogelijk dat op verzoek van een derde aan hem door het college gegevens worden verstrekt over inwoners van de gemeente. De verstrekking kan echter uitsluitend plaatsvinden in twee gevallen, namelijk:

 • 1.

  als de derde voorafgaande schriftelijke toestemming heeft van de ingeschrevene over

  wie gegevens worden verstrekt (artikel 3.9, eerste lid, aanhef en onder a, van de

  Wbrp); of

 • 2.

  ten behoeve van door een derde verrichte werkzaamheden met een gewichtig

  maatschappelijk belang voor de gemeente (artikel 3.9, eerste lid, aanhef en onder b,

  en tweede lid van de Wbrp).

   

  Er worden echter geen gegevens verstrekt als op de persoonslijst een aantekening omtrent beperking van de verstrekking van gegevens aan derden is vermeld, als bedoeld in artikel 3.21, eerste lid. Bovendien vindt verstrekking alleen plaats voor zover dat noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van de derde en het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de ingeschrevene niet aan de verstrekking in de weg staan (zie het tweede lid).

  De werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijk belang, ten behoeve waarvan gegevens uit de basisregistratie kunnen worden verstrekt, en de categorieën van derden die in aanmerking komen voor verstrekking van gegevens uit de basisregistratie, worden door het college aangewezen (zie het derde lid).

  Artikel 4. Inwerkingtreding en citeertitel

  Aan de verordening wordt terugwerkende kracht toegekend tot en met 6 januari 2014, te weten de datum waarop de Wbrp in werking trad en de Wgba en de Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens 2010 vervielen. Hiermee wordt aan de verstrekkingen gedaan in de periode tussen 6 januari 2014 en de inwerkingtreding van deze verordening alsnog een adequate grondslag geboden. Terugwerkende kracht ligt hier in voor de hand, omdat enkel daarmee de voortdurende goede uitvoering van bepaalde gemeentelijke taken gewaarborgd is. Bovendien gaat het om een korte periode en zijn de verstrekkingen een voortzetting van de bestaande praktijk (zoals deze voorheen onder de Wgba plaatsvond).