Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Noordwijk

Beleidsregel inzake de benoeming tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (babs) voor één dag

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNoordwijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel inzake de benoeming tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (babs) voor één dag
Citeertitelbeleidsregel benoeming tot babs voor één dag
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlagengetekende collegenota.pdf Week 42 - publicatiedatum 15 oktober (2).pdf Beleidsregel babs voor 1 dag getekend.pdf

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Burgerlijk Wetboek, art. 1:16

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-10-201416-01-2019nieuwe regeling

07-10-2014

Witte Weekblad, 15-10-2014 GVOP

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel inzake de benoeming tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (babs) voor één dag

Burgemeester en wethouders van de gemeente Noordwijk, gelet op het bepaalde in artikel 16, Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en gelet op het bepaalde in artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht;

 

Overwegende dat het wenselijk is een beleidsregel vast te stellen voor het benoemen van een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor één dag in incidentele gevallen;

 

besluit vast te stellen:

 

Beleidsregel inzake de benoeming tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (babs) voor één dag

Artikel 1 Benoeming

Benoeming tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (babs) voor één dag is mogelijk mits voldaan wordt aan de voorwaarden genoemd in artikel 2.

 

Artikel 2 Voorwaarden

De babs voor één dag heeft een geldige benoeming tot (b)abs, is op de datum waarop het huwelijk wordt gesloten nog steeds als (b)abs werkzaam in een andere gemeente, en is beëdigd bij de Nederlandse rechtbank tot wier rechtsgebied de gemeente behoort waar hij voor het eerst is benoemd.

 

Artikel 3 Aanvragen

 • 1.

  Het bruidspaar en de babs voor één dag dienen een aanvraagformulier in te vullen en

  te ondertekenen. Via dit formulier verzoekt het bruidspaar tot de benoeming van de babs voor één dag.

 • 2.

  De volgende bijlagen moeten worden bijgevoegd door de babs voor één dag:

  • a.

   een kopie van een geldig legitimatiebewijs;

  • b.

   een kopie van een geldig benoemingsbesluit van de gemeente waar de (b)abs

   werkzaam is;

  • c.

   een kopie van het proces-verbaal van beëdiging;

  • d.

   een recente verklaring van de gemeente dat hij/zij daar nog steeds als (b)abs

   werkzaam is.

 • 3.

  Het verzoek moet uiterlijk 3 maanden voor de huwelijksdatum door de gemeente Noordwijk zijn ontvangen.

 

Artikel 4 Ceremonie

 • 1.

  De babs voor één dag neemt vooraf contact op met de gemeente Noordwijk om

  afspraken te maken over het verkrijgen van de huwelijksdocumenten en de toga.

 • 2.

  De babs voor één dag is verantwoordelijk voor het correcte verloop van de ceremonie

  en zorgt voor een correcte afhandeling van de huwelijksdocumenten.

 • 3.

  Het huwelijk mag niet voltrokken worden in een toga die zichtbaar van een andere gemeente is.

 

Artikel 5 Kosteloos huwelijk

De babs voor één dag kan geen kosteloos huwelijk voltrekken

 

Artikel 6 Vergoeding

De babs voor één dag krijgt geen vergoeding van de gemeente Noordwijk voor de voltrekking van het huwelijk. Ook worden (reis)kosten niet door de gemeente Noordwijk vergoed.

 

Artikel 7 Kosten

 • 1.

  De kosten voor benoeming en/of beëdiging bij de rechtbank staan los van het tarief voor de huwelijksvoltrekking en zijn opgenomen in de legesverordening.

 • 2.

  Het tarief voor de huwelijksvoltrekking blijft onveranderd. Het bruidspaar betaalt de leges zoals genoemd in de tarieventabel behorende bij de legesverordening.

 

Artikel 8 Geregistreerd Partnerschap

In deze beleidsregel kan voor bruidspaar ook de te registreren partners gelezen worden en

voor huwelijk het geregistreerd partnerschap.

 

Artikel 9 Bijzondere situaties

In bijzondere situaties kunnen burgemeester en wethouders besluiten de voorwaarden genoemd in artikel 2 buiten beschouwing te laten.

 

Artikel 10 Slotbepalingen

1. Deze beleidsregel treedt in werking op de dag na de bekendmaking.

2. Deze regeling kan worden aangehaald als “beleidsregel benoeming tot babs voor één dag”.

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders op 7 oktober 2014.

De secretaris, De burgemeester (wnd.),

drs.ir. J.W. de Vos MPA drs. J.P.J. Lokker