Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Noordwijk

Instellingsbesluit warenmarkt Noordwijk 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNoordwijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingInstellingsbesluit warenmarkt Noordwijk 2015
CiteertitelInstellingsbesluit warenmarkt Noordwijk 2015
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Externe bijlageInstellingsbesluit Warenmarkt 2015 ondertekende versie.pdf

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, artikel 160 lid 1 sub h

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-01-2016nieuwe regeling

27-10-2015

De Noordwijker, 20-01-2016

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Instellingsbesluit warenmarkt Noordwijk 2015

Burgemeester en wethouders van Noordwijk,

 

overwegen dat:

 

thans het Aanwijzingsbesluit Warenmarkt van kracht is waarin staat omschreven dat op de dinsdag aan de kop van de Hoofdstraat grenzend aan de Huis ter Duinstraat van 10:00 uur tot uiterlijk 18:00 uur de Versmarkt plaatsvindt en op de donderdag de weekmarkt op het parkeerterrein aan de Susanna van Ettenstraat van 11:00 uur tot 17:00 uur;

 

dat de Versmarkt onvoldoende onrendabel is gebleken en dat er geen ondernemers meer zijn die aan de markt wensen deel te nemen;

 

dat daarmee de Versmarkt aan bestaansrecht heeft verloren en er geen noodzaak meer is om de dinsdag eveneens als marktdag in te stellen;

 

dat het daarom wenselijk is om het Aanwijzingsbesluit Warenmarkt in te trekken en een nieuw Instellingsbesluit Warenmarkt vast te stellen waarmee de donderdag ten behoeve van de warenmarkt aan de Susanna van Ettenstraat nog als enige marktdag wordt ingesteld;

 

gelet op artikel 160, lid 1, sub h van de Gemeentewet

 

besluiten in te stellen:

 

de warenmarkt van de gemeente Noordwijk

 • 1.

  De warenmarkt vindt plaats op de donderdagen op het parkeerterrein aan de Susanna van Ettenstraat, kadastraal bekend gemeente Noordwijk, sectie M, perceelnummer 3793 en conform het gearceerde in de bijbehorende kadastrale tekening van 11:00 uur tot 17:00 uur;

   

 • 2.

  In afwijking van artikel 1 wordt de warenmarkt in overleg met de marktcommissie op een ander moment georganiseerd wanneer :

   

  • a.

   de marktdag samenvalt met één van de in artikel 2, lid 1, onder b van de Winkeltijdenwet genoemde dagen;

  • b.

   als de marktdag samenvalt met bevrijdingsdag;

  • c.

   of in bijzondere omstandigheden.

 • 3.

  Dit besluit treedt inwerking de dag na bekendmaking.

   

 • 4.

  Het Aanwijzingsbesluit Warenmarkt vastgesteld op 31 mei 2011 wordt gelijktijdig met de inwerkingtreding van dit besluit ingetrokken.

   

 • 5.

  Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit warenmarkt Noordwijk 2015.

Noordwijk, 27 oktober 2015

Burgemeester en wethouders van Noordwijk,

De secretaris, De burgemeester,

drs. ir. J.W. de Vos MPA J. Rijpstra

Toelichting

Artikel 2:

Uit de praktijk is gebleken dat wanneer de donderdag bijvoorbeeld op een feestdag valt (denk hierbij aan Kerstmis), de warenmarkt in goed overleg met de marktcommissie op een andere dag wordt georganiseerd. Dit houdt in dat dan van het uitgangspunt dat de warenmarkt op de donderdag plaatsvindt wordt afgeweken. Om een dergelijke afwijking te legitimeren, is de onderhavige bepaling opgenomen waarin tot uiting komt dat de weekmarkt op een andere dag dan de donderdag mag plaatsvinden wanneer sprake is van bijvoorbeeld feestdagen, bevrijdingsdag of in het geval van bijzondere omstandigheden. Voor wat betreft bijzondere omstandigheden kan hierbij worden gedacht aan het verrichten van werkzaamheden aan het parkeerterrein aan de Susanna van Ettenstraat of dat er een evenementen plaatsvindt. Uitgangspunt hierbij is dat de verschuiving van de markt naar een ander moment in de week in goed overleg met de marktcommissie plaatsvindt.