Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Noordwijk

Verordening doelgroepen sociale woningbouw Noordwijk 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNoordwijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening doelgroepen sociale woningbouw Noordwijk 2017
CiteertitelVerordening doelgroepen sociale woningbouw Noordwijk 2017
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, artikel 147 en 149
 2. Besluit Ruimtelijke Ordening, artikel 1.1.1. lid 1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-03-201705-02-2019nieuwe regeling

23-02-2017

Gemeenteblad, 08-03-2017

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening doelgroepen sociale woningbouw Noordwijk 2017

Verordening doelgroepen sociale woningbouw Noordwijk 2017

De Raad van de gemeente Noordwijk;

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 17 januari 2017

Gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet;

Gelet op artikel 1.1.1 eerste lid van het Besluit ruimtelijke ordening.

Gezien het advies van de raadscommissie;

Besluit vast te stellen de Verordening doelgroepen sociale woningbouw Noordwijk 2017

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  sociale huurwoning: huurwoning zoals omschreven in het Besluit ruimtelijke ordening, artikel 1.1.1., lid d van het Bro, waarbij de instandhouding voor de in een gemeentelijke verordening omschreven doelgroep voor ten minste tien jaar na ingebruikname is verzekerd;

 • b.

  sociale koopwoning: koopwoning zoals omschreven in het Besluit ruimtelijke ordening, artikel 1.1.1., lid e van het Bro, waarbij de instandhouding voor de in een gemeentelijke verordening omschreven doelgroep voor een in de verordening vastgesteld tijdvak van ten minste een jaar en ten hoogste tien jaar na ingebruikname is verzekerd;

 • c.

  huishouden: een huishouden, bestaande uit een natuurlijk persoon en/of zijn niet duurzaam gescheiden levende echtgenoot of geregistreerd partner, of degene die met hem een gezamenlijke huishouding voert of zal gaan voeren in de te huren of aan te kopen woning, niet zijnde kinderen of pleegkinderen;

 • d.

  inkomen: verzamelinkomen op basis van de Wet op de inkomstenbelasting 2001 of, wanneer geen inkomstenbelasting wordt geheven, het belastbare loon volgens de Wet op de loonbelasting 1964;

 • e.

  college: het college van burgemeester en wethouders van Noordwijk;

 • f.

  peildatum: het kalenderjaar voorafgaand waarop het verzamelinkomen wordt vastgesteld.

  Artikel 2 Doelgroep sociale huurwoningen

  De doelgroep voor sociale huurwoningen met een huurprijs tot de maximale huurgrens als bedoeld in de Wet huurtoeslag zijn huishoudens met een inkomen zoals bedoeld in de Woningwet 2015.

  Artikel 3 Doelgroep sociale koopwoningen

 • 1.

  De doelgroep voor sociale koopwoningen zijn huishoudens die op het moment van de start van de inschrijfprocedure een door het college te bepalen maximaal gezamenlijk verzamelinkomen voorafgaand aan het peiljaar hebben met als preferente doelgroep degenen die een sociale huurwoning achterlaten (doorstromer) welke wordt verhuurd door de Noordwijkse Woning Stichting.

 • 2.

  Indien verkoop aan een doorstromer als bedoeld in het eerste lid binnen de aanbiedingstermijn van drie maanden niet slaagt, geldt als doelgroep alleen die huishoudens die een zelfstandige huurwoning in Noordwijk achterlaten en op het moment van de start van de inschrijfprocedure een door het college te bepalen maximaal gezamenlijk verzamelinkomen voorafgaand aan het peiljaar hebben en minimaal een jaar woonachtig zijn in de achter te laten huurwoning.

 • 3.

  Indien verkoop aan een doorstromer als bedoeld in het tweede lid binnen de aanbiedingstermijn van drie maanden niet slaagt, geldt als doelgroep alleen die huishoudens die op het moment van de start van de inschrijfprocedure een door het college te bepalen maximaal gezamenlijk verzamelinkomen hebben.

 • 4.

  Wanneer binnen drie maanden verkoop als bedoeld in het derde lid niet slaagt, dan zijn de in het eerste, tweede en derde lid gestelde voorwaarden niet van toepassing.

 • 5.

  Aan de verkoop aan doelgroepen als bedoeld in het eerste, tweede en derde lid, kan eveneens uitvoering gegeven worden door middel van loting die plaatsvindt onder toezicht van de notaris nadat de gestelde termijn van drie maanden als bedoeld in het tweede lid is verstreken.

  Artikel 4 Instandhouding

 • 1.

  Sociale huurwoningen dienen gedurende een termijn van ten minste 10 jaar na ingebruikname voor de doelgroep beschikbaar te blijven.

 • 2.

  Sociale koopwoningen dienen gedurende een termijn van 10 jaar na ingebruikname voor de doelgroep beschikbaar te blijven.

  Artikel 5 Toezicht

  Met het toezicht op de naleving van het bij of krachtens deze verordening bepaalde is belast:

 • -

  de daartoe door het college aangewezen medewerkers van de gemeente Noordwijk.

  Artikel 6 Inwerkingtreding

  Deze verordening treedt in werking op de dag na die waarop zij bekend is gemaakt.

  Artikel 7 Citeertitel

  De verordening wordt aangehaald als “Verordening doelgroepen sociale woningbouw Noordwijk 2017”.

   

  Aldus vastgesteld in de openbare Raadsvergadering van 23 februari 2017