Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Noordwijk

Onderzoeksverordening 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNoordwijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingOnderzoeksverordening 2017
CiteertitelOnderzoeksverordening 2017
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 149

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-07-201701-01-2017nieuwe regeling

23-02-2017

Gemeenteblad, 7 juli 2017

Onbekend.
01-01-200801-01-200801-01-2017nieuwe regeling

30-10-2008

Zeekant, 19-11-2008

Onbekend.
15-11-200301-01-2008nieuwe regeling

28-10-2003

De Zeekant, 11-11-2003

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Onderzoeksverordening 2017

Onderzoeksverordening 2017

De raad van gemeente Noordwijk;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 31 januari 2017;

gelet op het bepaalde in artikel 149 Gemeentewet;

besluit:

vast te stellen de navolgende verordening:

Onderzoeksverordening 2017

 

 • 1.

  Inleiding

  De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan van de gemeente. De raad heeft een controlerende taak ten aanzien van het functioneren van het college van burgemeester en wethouders. Voor de controlerende taak heeft de raad een groot aantal instrumenten tot zijn beschikking.De bestaande controle-instrumenten zijn het mondeling en schriftelijk vragenrecht, de informatieplicht van het college, het recht van interpellatie, het instellen van een onderzoek (zonder verplichte medewerking), de accountantscontrole, de rekenkameronderzoeken en de zogenaamde 213a onderzoeken (naar doelmatigheid en doeltreffendheid van het gevoerde bestuur).Met het vaststellen van de onderzoeksverordening van de raad wordt het controle-instrumentarium van de raad gecompleteerd. Ten opzichte van de onderzoeksverordening 2008 hebben zich enkel kleine tekstuele aanpassing plaatsgevonden.

  2. Algemene bepalingen

  Artikel 1. - begripsbepaling

  In deze regeling wordt verstaan onder:

 • doelmatigheid: De mate van realiseren van gewenste prestaties en beoogde maatschappelijke effecten met een zo beperkt mogelijke inzet van middelen

 • doeltreffendheid: De mate waarin de gewenste prestaties en beoogde maatschappelijke effecten van het beleid ook daadwerkelijk worden behaald.

  3. Onderzoeken

  Artikel 2. – Onderzoeksfrequentie

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders voert jaarlijks maximaal een onderzoek uit naar de doelmatigheid van (onderdelen van) de bedrijfsvoering of de uitvoering van taken door de gemeente. Het onderwerp van onderzoek wordt jaarlijks op basis van actuele accountantsrapportages en / of interne controles bepaald.

 • 2.

  Het college van burgemeester en wethouders toetst periodiek de doeltreffendheid van maximaal een in een programma of paragraaf opgenomen activiteit. Het onderwerp van onderzoek wordt op basis van politieke relevantie bepaald.

  Artikel 3. – Onderzoeksprogramma

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders zendt na vaststelling door het college een onderzoeksprogramma naar de raad van het te verrichten interne onderzoek naar de doelmatigheid en doeltreffendheid.

 • 2.

  In het onderzoeksprogramma wordt intern onderzoek globaal aangegeven:

 • -

  het object van onderzoek;

 • -

  de relevantie van het onderzoek;

 • -

  de reikwijdte van het onderzoek;

 • -

  de onderzoeksmethode;

 • -

  de doorlooptijd van het onderzoek;

 • -

  de wijze van uitvoering.

 • 3.

  In het onderzoeksprogramma wordt aangegeven welke budgetten in de productenraming zijn opgenomen voor de uitvoering van het onderzoek.

  Artikel 4. – Voortgang onderzoeken

  Het college van burgemeester en wethouders rapporteert in de paragraaf bedrijfsvoering van de begroting en jaarstukken over de voortgang van de onderzoeken naar doelmatigheid en doeltreffendheid en de uitputting van de bijbehorende budgetten.

  Artikel 5. – Rapportage en gevolgtrekking

 • 1.

  De uitkomsten van een onderzoek worden vastgelegd in een rapportage. De rapportage bevat tenminste een analyse van de onderzoeksresultaten en indien nodig aanbevelingen voor verbeteringen.

 • 2.

  Op basis van de resultaten van het onderzoek stelt het college indien nodig een plan van verbetering op. De rapportage en het plan van verbetering worden ter kennisgeving aan de raad aangeboden. Het college neemt op basis van het plan van verbeteringen organisatorische maatregelen.

  4. Overig

   

  Artikel 6. – Intrekken oude verordening

  De “Onderzoeksverordening 2008” vastgesteld bij raadsbesluit 30 oktober 2008, wordt ingetrokken per 1 januari 2017, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de jaarrekening en het jaarverslag en bijbehorende stukken van het begrotingsjaar voorafgaand aan het jaar waarin deze verordening in werking treedt.

  Artikel 7. – Inwerkingtreding

  Deze regeling treedt inwerking een dag na publicatie en werkt terug tot 1 januari 2017.

  Artikel 8. – Citeertitel

  De regeling kan worden aangehaald als de “Onderzoeksverordening 2017”

  Aldus vastgesteld in de vergadering van de gemeenteraad van Noordwijk van 23 februari 2017

  De griffier, De burgemeester,