Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Noordwijk

Verordening langdurigheidstoeslag WWB ISD Bollenstreek 2012-2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNoordwijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening langdurigheidstoeslag WWB ISD Bollenstreek 2012-2013
CiteertitelVerordening langdurigheidstoeslag WWB ISD Bollenstreek 2012-2013
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet Werk en Bijstand. artt. 8 lid 1 aanhef en onderdeel d en 36

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-11-201201-01-201201-01-2015nieuwe regeling

24-10-2012

Witte Weekblad, 7-11-2012

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening langdurigheidstoeslag WWB ISD Bollenstreek 2012-2013

Verordening langdurigheidstoeslag WWB ISD Bollenstreek 2012- 2013

 

De raad van de gemeente ;

gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van de ISD Bollenstreek van d.d

gelet op de Gemeenschappelijke Regeling van de Intergemeentelijke Sociale Dienst Hillegom, Lisse,Noordwijk, Noordwijkerhout en Teylingen;

 

gelet op artikel 147 Gemeentewet en artikel 8 lid 1 aanhef en onderdeel d en artikel 36 van de Wet werk en bijstand;

 

besluit

 

vast te stellen de volgende verordening langdurigheidstoeslag WWB ISD Bollenstreek 2012-2013

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • 1.

  Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de Wet werk en bijstand en de Algemene wet bestuursrecht.

 • 2.

  In deze verordening wordt verstaan onder:

  • a.

   WWB: Wet werk en bijstand;

  • b.

   WTOS: Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten;

  • c.

   WSF 2000: Wet Studiefinanciering 2000;

  • d.

   Peilatum: de datum waarop in enig Jaar het recht op de

   langdurigheidstoeslag ontstaat.

 • 3.

  In deze verordening wordt onder belanghebbende mede verstaan het gezin.

   

  Artikel 2 Voorwaarden

 • 1.

  Onverlet het bepaalde in artikel 36 WWB komt in aanmerking voor de langdurigheidstoesiag de belanghebbende die gedurende een onafgebroken penode van 36 maanden aangewezen is geweest op een inkomen dat niet hoger is dan 110% van de voor hem geldende bijstandsnorm en geen in aanmerking te nemen vermogen heeft als bedoeld in artikel 34 WWB.

 • 2.

  Geen recht op langdurigheidstoeslag heeft de belanghebbende die een opleiding of studie als bedoeld in de WTOS dan wel WSF 2000 volgt.

 • 3.

  Geen recht op langdurigheidstoeslag heeft de belanghebbende aan wie in de periode van twaalf maanden voor de peildatum een maatregel is opgelegd op grond van artikel 18 lid 2 WWB of artikel 20 lid 1 en 2 lOAW, dan wel artikel 20 lid 1 en 2 lOAZ en de daar genoemde verordeningen voor een gedraging waarvoor een maatregel van 20% of hoger kan worden opgelegd wegens het niet of in onvoldoende mate nakomen van de verplichtingen bedoeld in artikel 9 lid 1 WWB, artikel 37 lOAW, dan wel artikel 37 lOAZ.

  Aanvullende voonvaarde voor alleen de gemeente Hillegom:

  en in een periode van vierentwintig maanden voorafgaand aan deze maatregel eenzelfde of hogere maatregel is opgelegd wegens het niet of in onvoldoende mate nakomen van de verplichtingen bedoeld in artikel 9 lid 1 WWB, artikel 37 lOAW, dan wel artikel 37 lOAZ.

 • 4.

  De belanghebbende die gehuwd is met een persoon die van het recht op langdurigheidstoeslag is uitgesloten ingevolge de artikel 11 of 13 WWB, komt in aanmerking voor een langdurigheidstoeslag naar de hoogte die voor hem als alleenstaande of alleenstaande ouder zou gelden.

   

  Artikel 3 Hoogte van de toeslag

 • 1.

  De langdurigheidstoeslag bedraagt:

  • a.

   voor gehuwden: 40% van de norm als bedoeld in artikel 21 aanhef en sub c WWB;

  • b.

   voor alleenstaande ouders: 40% van de norm als bedoeld in artikel 21 aanhef en sub b WWB verhoogd met de maximale toeslag als bedoeld in artikel 25 lid 2 WWB;

  • c.

   voor alleenstaanden: 40% van de norm als bedoeld in artikel 21 sub a WWB verhoogd met de maximale toeslag als bedoeld in artikel 25 lid 2 WWB;

 • 2.

  In afwijking van het voorgaande lid bedraagt het percentage voor personen die in een Inrichting verblijven steeds 20% van de in het voorgaande lid bedoelde norm en toeslag.

 • 3.

  Bij de toepassing van het eerste en tweede lid wordt uitgegaan van de norm en (indien van toepassing) de toeslag exclusief vakantietoeslag geldend per 1 januari van het jaar waarbinnen de peildatum ligt.

   

  Artikel 4 Uitvoering

  Het dagelijks bestuur van de Intergemeentelijke Sociale Dienst Bollenstreek is belast met de

  uitvoering van het bepaalde in deze verordening.

   

  Artikel 5 Inwerkingtreding en toepassing

  Deze verordening treedt in werking op de dag volgend op de bekendmaking van deze verordening, waarbij de artikelen terugwerken tot en met 1 januari 2012.

   

  Artikel 6 Overgangsrecht

 • 1.

  Het bepaalde in artikel 5 laat onverlet dat de 'Verordening langdurigheidsstoeslag WWB ISD Bollenstreek 2012' tot uiterlijk 1 januari 2013 van toepassing blijft op de belanghebbende op wie op grond van artikel 78w WWB de huishoudinkomenstoets nog tot 1 januari 2013 wordt toegepast.

 • 2.

  De 'Verordening langdurigheidstoeslag WWB ISD Bollenstreek 2012'wordt per 1 Januari 2013 ingetrokken.

   

  Artikel 7 Citeertitel

  Deze verordening kan worden aangehaald als: Verordening langdurigheidstoeslag WWB ISD

  Bollenstreek 2012-2013.

   

  Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 24 oktober 2012

   

  De voorzitter, De griffier,

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  TOELICHTING OP DE VERORDENING LANGDURIGHEIDSTOESLAG WWB ISD

  BOLLENSTREEK 2012-2013

  ALGEMEEN

   

  Decentralisatie langdurigheidstoeslag

  Op 1 januari 2009 is wetsvoorstel 31 559 inwerking getreden. Daarmee is de langdurigheidstoeslag beleidsmatig en financieel gedecentraliseerd naar gemeenten. De gedachte achter de toeslag is, dat mensen die langdurig een inkomen op het sociaal minimum hebben en weinig financiële ruimte hebben om te reserveren voor onverwachte uitgaven, extra ondersteuning nodig hebben.

  Door inwerkingtreding van genoemd wetsvoorstel is artikel 36 WWB ingrijpend gewijzigd, in dat artikel is omschreven in welke gevallen en onder welke voorwaarden mensen met een laag in komen en vermogen en zonder uitzicht op inkomensverbetering, in aanmerking komen voor de langdurigheidstoeslag.

   

  Bevoegdheid gemeenten

  In het nieuwe artikel 36 lid 1 WWB is de basis voorde langdurigheidstoeslag opgenomen:

  "Het college verleent op aanvraag een langdurigheidstoesiag aan een persoon van 21 Jaar of ouder doch jonger dan 65 Jaar, die langdurig een laag inkomen en geen in aanmerking te nemen vermogen als bedoeld in artikel 34 heeft en geen uitzicht heeft op inkomensverbetering."

  In artikel 8 WWB is bepaald dat de gemeenteraad middels een verordening regels stelt die in ieder geval betrekking hebben op de hoogte van de langdurigheidstoeslag en de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de begrippen langdurig en laag inkomen. Het is een verplichting om een verordening vast te stellen, geen bevoegdheid.

   

  Langdurig

  De vroegere referteperiode (in de wet) was vijfjaar maar het staat de gemeenteraad vrij om een andere refertepenode te benoemen. In de verordening is de referteperiode op 36 maanden vastgesteld. Dit sluit aan bij de veelal gehanteerde stelregel, dat bij een inkomen op bijstandsniveau na drie jaar de capaciteit om te reserveren voor vervangingsuitgaven niet langer aanwezig is. Vanaf dat moment is extra inkomensondersteuning derhalve gewenst. Ook voor de klant en voor de uitvoeringsorganisatie is een termijn van 36 maanden eenvoudiger dan een termijn van 5 jaar. De klant moet immers aantonen dat hij 'langdurig' een laag inkomen heeft en de ISD zal dit vervolgens moeten controleren. Hoe langer de referteperiode, hoe lastiger dit kan zijn.

   

  Laag inkomen

  Gemeenten hebben evenzeer de vrijheid om zelf een inkomensgrens te kiezen. In de verordening is gekozen voor een inkomensgrens die 110% van de maximale bijstandsnorm bedraagt. Deze grens wordt ook gehanteerd voor het overige gemeentelijke armoedebeleid binnen de ISD Bollenstreek.

   

  Hoogte van de toeslag

  Ten slotte bestaat vrijheid om keuzes te maken ten aanzien van de hoogte van de toeslag. Uit het oogpunt van uitvoerbaarheid wordt een vast percentage van de bijstandsnorm gehanteerd.

  Hierdoor hoeft de verordening (het bedrag van de toeslag) niet jaarlijks aangepast te worden aan de wijziging in de normbedragen van de WWB.

   

  Beide partners moeten aan voorwaarden voldoen

  Beide partners dienen aan de voorwaarden voor langdurigheidstoeslag te voldoen. Hoewel de tekst van artikel 36 lid 1 WWB suggereert dat het recht persoonsgebonden is, d.w.z. dat de toeslag ook 'een persoon', dus een individuele belanghebbende kan worden toegekend, blijkt uit de jurisprudentie dat het begrip 'persoon' moet worden gelezen in relatie tot de bepalingen over de hoogte van de toeslag. Omdat daar een normbedrag voor gehuwden werd genoemd, nam de Centrale Raad van Beroep (CRvB) aan dat het recht slechts aan beide gehuwden gezamenlijk kon worden toegekend (zie CRvB 8 augustus 2006, UN: AY8382).

  Voldoet één van de partners op de peildatum niet aan de voorwaarden, dan kan daarom ook geen langdurigheidstoeslag worden verstrekt.

   

  Dat ligt echter anders voor voorwaarden die elders In de WWB zijn gesteld. Zo kan (op grond van artikel 24 WWB) een gehuwde met een laag inkomen en een niet-rechthebbende partner (bijvoorbeeld omdat deze gedetineerd is) in aanmerking komen voor de langdurigheidstoeslag. De hoogte van de langdurigheidstoeslag wordt daar wel op afgestemd (zie artikel 2 laatste lid en de artikelsgewijze toelichting daarop).

   

  Geen ambtshalve verstrekking

  In de WWB is bepaald dat het college de toeslag op aanvraag verstrekt. Dit sluit de mogelijkheid voor ambtshalve toekenning uit.

   

  ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING

  Artikel 1 Begripsbepalingen

  Lid 1:

  Om te voorkomen dat de betekenis van de begnppen van de WWB, Awb en de verordening uiteen lopen, wordt in de verordening een algemene verwijzing naar de begrippen in de WWB en de Awb opgenomen. Waar genoemde wetten geen begripsomschrijving geven, geeft de verordening deze.

   

  Lid 2:

  De begrippen die niet zijn omschreven in de WWB of Awb, of die verduidelijkt moeten worden, zijn in lid 2 omschreven.

  d. peildatum:

  De langdurigheidstoeslag wordt toegekend met ingang van de datum waarop aan de voorwaarden is voldaan. Na indiening van een aanvraag dient beoordeeld te worden wat de peildatum is.

  De peildatum is de datum waarop het recht op langdurigheidstoeslag ontstaat. Het gaat dus

  uitdrukkelijk niet om de datum waarop is aangevraagd. Het betreft de datum waarop een

  belanghebbende:

  langdurig (drie Jaar) [dit is de zogenaamde refertepenode voorafgaand aan de peildatum]

  een laag inkomen (maximaal 110% bijstandsnorm) en

  geen in aanmerking te nemen vermogen (zoals bedoeld in artikel 34 WWB) en

  geen uitzicht op Inkomensverbetering heeft.

  Het is aan de gemeente om de peildatum vast te stellen. Die datum kan in het vededen liggen. In dat geval dient de toeslag met terugwerkende kracht verleend te worden. Peildatum is tevens ingangsdatum (artikel 36 lid 4 WWB). De vroegst mogelijke peildatum is 1 Januari 2009, dat is de datum waarop artikel 36 WWB nieuw in werking is getreden.

  Lid 3:

  In lid 3 is vastgelegd dat onder belanghebbende (in de zin van artikel 1:2 Awb) mede wordt verstaan het gezin. Daarmee wordt bereikt dat voor het recht op en de hoogte van de toeslag de gezinssituatie bepalend is. Beide partners moeten immers aan de voonvaarden voldoen.

   

  Artikel 2 Voorwaarden

  Lid 1:

  In dit artikel worden de omschrijvingen van de begrippen langdurig en laag inkomen uitgewerkt. Het laag inkomen wordt uitgedrukt als percentage van het voor de betrokkene toepasselijkebijstandsnorm. Voor werkenden zal gekeken moeten worden naar het inkomen, afgezet tegen de persoonlijke situatie (alleenstaand, alleenstaande ouder, gehuwden).

  Lid 2:

  In dit lid wordt een uitsluitingsgrond genoemd die voortvloeit uit de voorwaarde dat geen uitzicht op inkomensverbetering bestaat. Aangenomen wordt dat er wel uitzicht op inkomensverbetering is als de belanghebbende student of scholier is.

   

  Als sprake is van gehuwden, dan geldt dat de aanspraak op langdungheidstoeslag vervalt als op één van beide partners de uitsluitingsgrond van toepassing is. Beide partners moeten immers aan de voorwaarden voldoen.

  Lid 3:

  Ook in dit lid wordt een uitsluitingsgrond genoemd die voortvloeit uit de voorwaarde dat geen uitzicht op inkomensverbetering bestaat. Het niet hebben van uitzicht op inkomensverbetering mag niet aan belanghebbende zelf te wijten zijn. Anders zou de langdurigheidstoeslag kunnen werken als een bonus voor inactiviteit en dit is niet in overeenstemming zijn met aard en doelstelling van de langdurigheidstoeslag.

  Daarom is in dit artikel vastgelegd dat geen recht op langdurigheidstoeslag bestaat bij het niet of onvoldoende nakomen van de plicht tot arbeidsinschakeling en tegenprestatie (de verplichtingen als bedoeld in artikel 9 lid 1 WWB/artikel 37 lOAW/IOAZ) waarvoor in de twaalf maanden voor de peildatum een maatregel is opgelegd. Er moet wel sprake zijn geweest van een voldoende ernstige gedraging, dat wil zeggen een gedraging waarvoor op grond van de WWB/IOAZ/IOAZ en de toepasselijke maatregelverordening een maatregel van 20% of hoger kon worden opgelegd.

  Ook hier geldt dat de gedraging van één vanbeide partners, gevolgen heeft voor de andere partner (zie toelichting lid 2 - laatste alinea).

  Lid 4:

  Maakt een niet-rechthebbende partner deel uit van het gezin, dan heeft de wel rechthebbende partner wel recht op de langdurigheidstoeslag.

  Zowel de rechthebbende als de niet-rechthebbende partner moeten echter wel aan de voorwaarden van artikel 36 WWB en deze verordening voldoen. Dus ondermeer het inkomen en vermogen van de niet-rechthebbende partner tellen wel mee voor de beoordeling van het recht op langdurigheidstoeslag van de rechthebbendepartner.

  De rechthebbende heeft in deze situatie niet recht op langdurigheidstoeslag naar de norm voor gehuwden, maar naar de norm voor een alleenstaande (ouder). Deze uitleg is gebaseerd op de bewoordingen van artikel 36 lid 1 WWB en naar analogie van de regel die voor algemene bijstand geldt in artikel 24 WWB. Voor de duidelijkheid is deze uitleg in deze verordening vastgelegd.

   

  Artikel 3 Hoogte van de toeslag

  Leden 1 en 3:

  In dit artikel wordt de hoogte van de toeslag geregeld. Uitgegaan wordt van een percentage van de toepasselijke bijstandsnorm die geldt per 1 januari van het jaar waarop de aanvraag

  langdurigheidstoeslag betrekking heeft (1 januari van het kalenderjaar waarin de peildatum ligt).

  Hierdoor hoeft (het bedrag van de toeslag in) de verordening niet jaarlijks aangepast te worden aan de wijziging in de normbedragen van de WWB.

  Lid 2:

  Voor personen in een inrichting geldt In het algemeen dat deze objectief gezien een minder grote behoefte hebben aan extra inkomensondersteuning voor vervangingsuitgaven.

  Uit onderzoek is gebleken dat vervangingsuitgaven voor die groep doorgaans slechts een derde bedragen van dergelijke uitgaven van zelfstandig wonenden (brief Staatssecretaris SZW d.d. 26-6- 2008 aan de Tweede Kamer, kenmerk: ASEA/LIV/2008/17201).

  De inrichting voorziet de bewoners veelal van een aantal wezenlijke gebruiksgoederen als

  bijvoorbeeld een bed, wasmachine en koelkast en/of er kan gebruik worden gemaakt van

  gemeenschappelijke voorzieningen. Omdat de bewoners minder vervangingsuitgaven hoeven te maken, kan de langdurigheidstoeslag lager worden vastgesteld.

   

  Artikel 4 Uitvoering

  Artikel 7 WWB schrijft voor dat de uitvoering van de WWB berust bij burgemeester en wethouders. Ingevolge de Gemeenschappelijke Regeling ISD Bollenstreek is de uitvoering van de WWB gedelegeerd aan het dagelijks bestuur van de ISD Bollenstreek. In gevallen waarin deze verordening niet voorziet, beslist het dagelijks bestuur van de ISD Bollenstreek.

   

  Artikel 5 Inwerkingtreding

  De Wet afschaffing huishoudinkomenstoets (waarbij de WWB is gewijzigd) werkt terug tot en met 1 januari 2012 [Art. Vi aanhef en onder a. Wet afschaffing huishoudinkomenstoets].

  Er is geen specifiek overgangsrecht opgenomen in voornoemde wijzigingswet ten aanzien van de langdurigheidstoeslag. Dat betekent dat de 'Verordening langdungheidstoeslag WWB ISD Bollenstreek 2012' onverbindend kan zijn op een aantal onderdelen per datum dat deze wijzigingswet inwerking is getreden. Deze verordening moet daarom ook (net als de wijzigingswet) terugwerken tot en met 1 januari 2012.

   

  Artikel 6 Overgangsrecht

  Lid 1:

  De 'Verordening langdurigheidstoeslag WWB ISD Bollenstreek 2012' wordt, gelet op artikel 5, in beginsel niet meer toegepast met inwerkingtreding van deze nieuwe verordening.

  Voor een zeer beperkte groep belanghebbenden blijft de huishoudinkomenstoets echter van

  toepassing tot uiterlijk 1 januari 2013. Dat is de groep personen op wie het overgangsrecht (in artikel 78w) van de WWB van toepassing is. Uitsluitend voor deze groep blijft de 'Verordening langdurigheidstoeslag WWB ISD Bollenstreek 2012' tot uiterlijk 1 januari 2013 van toepassing.

  Lid 2:

  Het overgangsrecht (in artikel 78w) van de WWB eindigt per 1 januari 2013. De 'Verordening

  langdurigheidstoeslag WWB ISD Bollenstreek 2012' is daarom eveneens tot uiterlijk 1 januari 2013 van toepassing en wordt per 1 januari 2013 ingetrokken.

   

  Artikel 7 Citeertitel

  Geen toelichting.