Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Noordwijk

Algemeen Aanwijzingsbesluit APV Noordwijk 2017, 1e wijziging: Aanwijzing kampeerplaatsen parkeerterrein Koningin Astrid Boulevard

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNoordwijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAlgemeen Aanwijzingsbesluit APV Noordwijk 2017, 1e wijziging: Aanwijzing kampeerplaatsen parkeerterrein Koningin Astrid Boulevard
CiteertitelAanwijzing kampeerplaatsen parkeerterrein Koningin Astrid Boulevard
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-09-2017nieuwe regeling

27-06-2017

Gemeenteblad, 14-09-2017

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Algemeen Aanwijzingsbesluit APV Noordwijk 2017, 1e wijziging: Aanwijzing kampeerplaatsen parkeerterrein Koningin Astrid Boulevard

Algemeen Aanwijzingsbesluit APV Noordwijk 2017, 1e wijziging:

Aanwijzing kampeerplaatsen parkeerterrein Koningin Astrid Boulevard

 

 

Besluit van burgemeester en wethouders van Noordwijk van 27 juni 2017

 

Overwegingen:

dat zij met het oog op de uitvoering van de Algemene plaatselijke verordening Noordwijk 2017 (APV 2017) nadere besluiten kan nemen ter uitwerking van diverse artikelen uit deze verordening;

 

dat ingevolge artikel 4:18 eerste lid APV 2017 het verboden is ten behoeve van recreatief nachtverblijf kampeermiddelen te plaatsen of geplaatst te houden buiten een kampeerterrein dat als zodanig in het bestemmingsplan, de beheersverordening, exploitatieplan of een voorbereidingsbesluit is bestemde of mede bestemd;

 

dat ingevolge artikel 4:19 eerste lid APV 2017 het verbod van artikel 4:18, eerste lid niet van toepassing is op de door het college aangewezen plaatsen;

 

dat een motie is aangenomen op 4 november 2011 waarin gevraagd wordt om binnen de gemeente Noordwijk een aantal plekken aan te wijzen waar toeristen met campers kunnen verblijven/overnachten;

 

dit heeft geleid tot de intentie om drie camperplaatsen te realiseren op het meest noordelijke, in de duinen gelegen, parkeerterrein aan de westzijde van de Koningin Astrid Boulevard (ter hoogte van huisnummer 23) voor de proefperiode van één jaar;

 

deze maatregel kan worden bewerkstelligd door ter plaatse parkeervakken van 5m x 8m aan te duiden middels markering, waarvan het gebruik enkel is voorbehouden aan campers, wat middels het plaatsen van bebording kenbaar wordt gemaakt;

 

dat het niet wenselijk is dat campers langer dan twee overnachtingen op deze locatie te plaatsen omdat hiermee andere camperaars de mogelijkheid wordt ontnomen om van de betreffende parkeerplaatsen gebruik te maken en dat daarom middels het aanbrengen van onderborden met de tekst “max. 48 uur art. 4:19 APV” kenbaar wordt gemaakt dat het gebruik van de plaatsen voor maximaal 2 dagen is toegestaan;

 

dat het plaatsen van een camper ten behoeve van recreatief nachtverblijf op voornoemde locatie gelet op de doelgroep, voorgestane tijdsduur, situering en te treffen maatregelen niet zal leiden tot een aantasting van de openbare orde, openbare veiligheid, de volksgezondheid, de bescherming van het milieu of de verkeersveiligheid en het daarom te motiveren is om tot de onderhavige aanwijzing over te gaan;

 

na de proefperiode een evaluatie van het gebruik van de camperplaatsen volgt en een nadere afweging over het eventueel voortzetten hiervan.

 

BESLUIT:

het “Algemeen aanwijzingsbesluit Algemene Plaatselijke Verordening Noordwijk 2017” als volgt te wijzigen:

 

Artikel 1 Aanwijzing

Het “Algemeen aanwijzingsbesluit Algemene Plaatselijke Verordening Noordwijk 2017” wordt gewijzigd als volgt:

De tekst:

 

Artikel 17 (aanwijzing kampeerplaatsen)

Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 4:19 APV worden volgende plaatsen aangewezen als plaatsen waar het niet verboden is om ten behoeve van recreatief nachtverblijf als bedoeld in artikel 4:18 APV, een kampeermiddel voor ten hoogte 48 uur buiten een kampeerterrein te plaatsen: (gereserveerd)

wordt vervangen door:

Artikel 17 (aanwijzing kampeerplaatsen)

Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 4:19 APV worden volgende plaatsen aangewezen als plaatsen waar het niet verboden is om ten behoeve van recreatief nachtverblijf als bedoeld in artikel 4:18 APV, een kampeermiddel voor ten hoogte 48 uur buiten een kampeerterrein te plaatsen:

de parkeervakken op het parkeerterrein aan de westzijde van de Koningin Astrid Boulevard (ter hoogte van huisnummer 23) zoals aangeduid in bijlage 2 behorend bij dit aanwijzingsbesluit.

 

Artikel 2 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de dag na die waarop zij bekend is gemaakt.

 

Artikel 3 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Algemeen aanwijzingsbesluit Algemene Plaatselijke Verordening Noordwijk 2017, 1e wijziging.

 

Burgemeester en wethouders van Noordwijk, De secretaris, De burgemeester,

 

 

 

A.J.C. van der Pol J. Rijpstra