Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Noordwijk

Subsidieregeling evenementenprogrammering Space 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNoordwijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieregeling evenementenprogrammering Space 2018
CiteertitelSubsidieregeling ‘Evenementen-programmering Space 2018
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201801-01-2019nieuwe regeling

19-12-2017

gmb-2017-232920

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregeling evenementenprogrammering Space 2018   

Inleiding

Met deze regeling worden voor het thema Space 2018 aanvullende regels voor het aanvragen van subsidies vastgesteld. Dit is in overstemming met artikel 4 van de Algemene Subsidieverordening Gemeente Noordwijk 2011 (ASV). Waar geen aanvullende regels zijn gegeven, is de ASV onverkort van toepassing.

 

In de toelichting op deze regeling is per artikel een nadere beschrijving opgenomen.

Artikel 1. Algemene bepalingen

 • 1.

  Het thema Space 2018 heeft betrekking op het kalenderjaar 2018.

 • 2.

  Het doel van deze subsidieregeling is het stimuleren en mogelijk maken van evenementen die inwoners en bezoekers meer bekend maken met de betekenis van ruimtevaart voor Noordwijk, die de aantrekkelijkheid van Noordwijk voor bewoners en bezoekers bevorderen en die Noordwijk op de kaart zetten als energieke ruimtevaart-gemeente.

 • 3.

  Het subsidieplafond is bepaald op € 120.000,-.

Artikel 2. Aanvraag

 • 1.

  Aanvragen voor een onderscheidend / beeldbepalend evenement kunnen worden ingediend tot uiterlijk 1 maart 2018.

 • 2.

  Aanvragen voor kleinschalige evenementen kunnen worden ingediend tot 8 weken voor de datum van het evenement.

 • 3.

  Aanvragers kunnen gebruik maken van het (digitale) aanvraag formulier ‘aanvraag subsidie (eenmalig)’.

Artikel 3. Uitvoeringskosten en belastingen

 • 1.

  Naast de kosten van het organiseren van een evenement is er ook mogelijk sprake van doorbelasting van uitvoeringskosten en het heffen van leges en belastingen door de gemeente.

 • 2.

  De doorbelaste reinigingskosten, leges en precariobelasting komen niet voor subsidieverlening in aanmerking.

 • 3.

  De kosten voor de uitvoering van veiligheidsvoorschriften komen voor subsidie in aanmerking, waarbij de redelijkheid van de kosten wordt getoetst aan de te nemen maatregelen.

Artikel 4. Criteria en beoordeling

 • 1.

  Aanvragen krijgen een score toegekend tussen de 1 en 5 punten op de volgende beoordelingscriteria.

  • a.

   Geeft informatie over lucht- en ruimtevaart, laat (toepassing van) lucht- en ruimtevaart zien.

  • b.

   Zet Noordwijk op de kaart als energieke lucht- en ruimtevaart-gemeente.

  • c.

   Vernieuwend: een nieuw soort evenement dat in de afgelopen drie jaar nog niet is georganiseerd in Noordwijk.

  • d.

   Innovatie onder de aandacht bij jongeren: het evenement draagt bij aan het creëren van bewustwording over / kennismaking met innovatie bij/met kinderen en jongeren.

  • e.

   Verbinding: het evenement maakt een verbinding met de thema’s Kunst & cultuur en/of Sport en/of Duurzaamheid en/of Onderwijs.

  • f.

   Samenwerking: met ESA ESTEC, ESA BIC, Space Expo, Noordwijkse maatschappelijke organisaties en/of andere organisatoren van evenementen in dit jaar in Noordwijk.

  • g.

   Combinatie: het evenement voldoet aan meerdere van bovengenoemde criteria.

 • 2.

  Bij een minimale score van 15 punten komt een aanvraag in aanmerking voor subsidie.

 • 3.

  Na scoring worden de aanvragen onderling afgewogen op de volgende punten:

  • a.

   Spreiding in de tijd.

  • b.

   Differentiatie in omvang van het evenement.

 

Artikel 5. Weigeringsgronden

 • 1.

  In aanvulling op de weigeringsgronden zoals opgenomen in de ASV artikel 8, kunnen aanvragen worden geweigerd als deze:

  • a.

   Evenementen betreffen die niet in Noordwijk plaatsvinden;

  • b.

   Kosten bevatten die zijn gemaakt voor de aanvraag is ingediend, voor consumpties, voor voorzieningen met een langere gebruiksduur dan de duur van het evenement of die naar het oordeel van het college niet in redelijke verhouding staan tot het beoogde resultaat van het evenement;

  • c.

   Indien de activiteiten waarvoor subsidie wordt gevraagd vergunningplichtig zijn en deze evenementenvergunning niet is verleend.

  • d.

   Een zelfde (soort) activiteit, als waarvoor subsidie wordt aangevraagd, al verricht wordt door een andere (al dan niet gesubsidieerde) organisatie in Noordwijk;

  • e.

   De financiële middelen van de aanvrager, met inbegrip van een naar aanleiding van de aanvraag toe te kennen subsidie, onvoldoende worden geacht om de te subsidiëren activiteit(en) te verrichten, met andere woorden: er dient een reële begroting te worden ingediend die sluitend is met inbegrip van de gemeentelijke subsidie;

Artikel 6. Overige bepalingen

 • 1.

  Deze subsidieregeling treedt in werking vanaf 1 januari 2018 en vervalt per 1 januari 2019.

 • 2.

  Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: ‘Subsidieregeling ‘Evenementen-programmering Space 2018’.

 

Toelichting Subsidieregeling themajaar Sport

Inleiding

 

1. Begripsbepalingen:

 

Evenement: een openbare activiteit, bedoeld voor de vrijetijdsmarkt evenement kenmerkt zich door de volgende elementen:

- Is bedoeld voor de vrijetijdsmarkt

- Is openbaar toegankelijk voor publiek, eventueel na het betalen van een toegangsbewijs

- Is niet gericht op de zakelijke markt

- Is niet georganiseerd met een winstoogmerk

- Kan zowel binnen als buiten plaatsvinden

 

Kleinschalig evenement: laagdrempelig evenement met overwegend lokaal publiek met circa 500 bezoekers.

Onderscheidend evenement: evenement dat zich in de regio onderscheid met 500 tot 5000 bezoekers.

 

Beeldbepalend evenement: een top evenement dat de identiteit en het imago van Noordwijk versterkt, trekt meer dan 5000 bezoekers uit Noordwijk, de regio en van buiten de regio.

 

Subsidieplafond: het maximale budget dat beschikbaar is gesteld voor de verlening van subsidies.

 

A Algemene bepalingen

Artikel 1 lid 3. Subsidieplafond

Voor de periode 2018 heeft de gemeenteraad van Noordwijk in totaal € 150.000,- beschikbaar gesteld voor Space 2018. Het subsidieplafond voor het verstrekken van subsidies vanuit de subsidieregeling ‘Subsidieregeling ‘Evenementenprogrammering Space 2018’ is vastgesteld op € 120.000,-.

Er is een subsidieplafond vastgesteld zodat aanvragen kunnen worden afgewezen bij het bereiken van het maximaal beschikbare budget.

 

Artikel 4 lid 1 Criteria

Aanvragen krijgen een score toegekend tussen de 1 en 5 punten op de genoemde beoordelingscriteria. Daarbij is 5 het maximale aantal punten en 1 het minimale. De optelsom van de toegekende punten op de 7 criteria (3.2 a t/m g) bepaalt de score van een evenement.

 

Artikel 4 lid 2 en 3. Wegingsfactoren

Na toekenning van de score weegt de gemeente de aanvragen onderling af op twee wegingsfactoren.

a. Spreiding in de tijd is één van de wegingsfactoren omdat daarmee kan worden gezorgd voor een evenwichtige spreiding van de evenementen.

b. Differentiatie in omvang betekent dat bij de beoordeling wordt meegewogen welke impact een evenement kan hebben. Daarbij wordt gekeken naar de omvang van bezoekersaantallen, de herkomst van bezoekers (lokaal, regionaal, nationaal, internationaal), de reikwijdte van het mediabereik, de organisatorische kwaliteit en het unieke karakter van een activiteit. Gestreefd wordt naar een optimale combinatie van zowel kleinschalige, onderscheidende en beeldbepalende evenementen.