Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Noordwijk

Verordening tot het wijzigen van de Algemene Plaatselijke Verordening Noordwijk 2017 (1e wijziging)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNoordwijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening tot het wijzigen van de Algemene Plaatselijke Verordening Noordwijk 2017 (1e wijziging)
CiteertitelVerordening tot het wijzigen van de Algemene Plaatselijke Verordening Noordwijk 2017 (1e wijziging)
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 149 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-01-2018Wijziging

12-10-2017

gmb-2018-5362

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening tot het wijzigen van de Algemene Plaatselijke Verordening Noordwijk 2017 (1e wijziging)

Besluit van de raad van de gemeente Noordwijk van 12 oktober 2017

 

 

De raad van de gemeente Noordwijk;

 

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 26 september 2017,

 

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;

 

 

BESLUIT:

 

vast te stellen de volgende:

 

Verordening tot het wijzigen van de Algemene Plaatselijke Verordening Noordwijk 2017 (1e wijziging)

Artikel I Wijziging verordening

Na artikel 2:78 (Gebiedsontzeggingen) wordt een nieuw artikel 2:78a ingevoegd dat luidt als volgt:

Artikel 2:78a Woonoverlast als bedoeld in artikel 151d Gemeentewet

 • 1.

  Degene die een woning of een bij die woning behorend erf gebruikt, of tegen betaling in gebruik geeft aan een persoon die niet als ingezetene met een adres in de gemeente in de basisregistratie personen is ingeschreven, draagt er zorg voor dat door gedragingen in of vanuit die woning of dat erf of in de onmiddellijke nabijheid van die woning of dat erf geen ernstige en herhaaldelijke hinder voor omwonenden wordt veroorzaakt.

 • 2.

  Als de burgemeester een last onder dwangsom of onder bestuursdwang oplegt naar aanleiding van een schending van deze zorgplicht kan hij daarbij aanwijzingen geven over wat de overtreder dient te doen of na te laten om verdere schending te voorkomen.

 • 3.

  De last kan in ieder geval worden opgelegd bij ernstige en herhaaldelijke:

  • a.

   geluid- of geurhinder;

  • b.

   hinder van dieren;

  • c.

   hinder van bezoekers of personen die tijdelijk in een woning of op een erf aanwezig zijn;

  • d.

   overlast door vervuiling of verwaarlozing van een woning of een erf;

  • e.

   intimidatie van derden vanuit een woning of een erf.

Artikel II Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de dag na die waarop zij bekend is gemaakt.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 12 oktober 2017

G.C.I. Kager, griffier J. Rijpstra, voorzitter