Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Noordwijk

Subsidieregeling themajaar 2019 ‘Cultuur verbindt’

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNoordwijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieregeling themajaar 2019 ‘Cultuur verbindt’
Citeertitel
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerpsubsidieregeling themajaar cultuur verbindt

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201931-12-2019subsidieregeling

20-11-2018

gmb-2018-255375

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregeling themajaar 2019 ‘Cultuur verbindt’

Met de subsidieregeling themajaar 2019 ‘Cultuur verbindt’ worden aanvullende regels voor het aanvragen van subsidies vastgesteld. Dit is in overstemming met artikel 4 van de Algemene Subsidieverordening Gemeente Noordwijk 2011 (ASV). Waar geen aanvullende regels zijn gegeven, is de ASV onverkort van toepassing. In de toelichting op deze regeling is per artikel een nadere beschrijving opgenomen.

 

1. Algemene bepalingen

 • 1.

  Het thema ‘Cultuur verbindt’ heeft betrekking op het kalenderjaar 2019.

 • 2.

  Het beleidsdoel van het Themajaar 2019 ‘Cultuur verbindt’ is het versterken van de onderlinge verbinding en de maatschappelijke betrokkenheid tussen inwoners, verenigingen en stichtingen en bedrijven uit de vier kernen. Secundair is het organiseren van het themajaar een middel om richting regio en bezoekers de nieuwe gemeente te presenteren.

 • 3.

  Het doel van deze subsidieregeling is het stimuleren en mogelijk maken van evenementen en projecten die bijdragen aan bovenstaande doelstellingen.

 • 4.

  Het subsidieplafond is bepaald op € 150.000,-.

 

2. Aanvraag

 • 1.

  Aanvragen voor een onderscheidend / beeldbepalend evenement kunnen worden ingediend tot uiterlijk 1 januari 2019.

 • 2.

  Aanvragen voor kleinschalige evenementen en projecten kunnen worden ingediend tot 8 weken voor de datum van aanvang van de activiteit.

 • 3.

  Aanvragers kunnen gebruik maken van het (digitale) aanvraag formulier ‘aanvraag subsidie (eenmalig)’.

 

3. Criteria en beoordeling

 • 1.

  Aanvragen worden getoetst aan de mate waarin het evenement of project bijdraagt aan de volgende beoordelingscriteria:

  • a.

   Kennismaking

  • b.

   Verbinding

  • c.

   Participatie

  • d.

   Samenwerking

  • e.

   Vernieuwing

 • 2.

  Per beoordelingscriteria wordt een score toegekend tussen de 1 en 5 punten.

 • 3.

  Bij een minimale score van 15 punten komt een aanvraag in aanmerking voor subsidie.

 • 4.

  Na scoring worden de aanvragen onderling afgewogen op de volgende punten:

  • a.

   Spreiding in de tijd

  • b.

   Spreiding in locatie

  • c.

   Differentiatie in omvang van het evenement.

 

4. Weigeringsgronden

 • 1.

  In aanvulling op de weigeringsgronden zoals opgenomen in de ASV artikel 8, kunnen aanvragen worden geweigerd als deze:

  • a.

   Evenementen, initiatieven, projecten betreffen die niet in Noordwijk plaatsvinden;

  • b.

   Kosten bevatten die zijn gemaakt voor de aanvraag is ingediend, voor consumpties, voor voorzieningen met een langere gebruiksduur dan de duur van het evenement en/of die naar het oordeel van het college niet in redelijke verhouding staan tot het beoogde resultaat van het evenement of project;

  • c.

   Indien de activiteiten waarvoor subsidie wordt gevraagd vergunningplichtig zijn en deze evenementenvergunning niet is aangevraagd.

  • d.

   Indien de activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd vergunningplichtig zijn en deze evenementenvergunning niet is verleend.

  • e.

   Een zelfde (soort) activiteit, als waarvoor subsidie wordt aangevraagd, al verricht wordt door een andere (al dan niet gesubsidieerde) organisatie in Noordwijk;

  • f.

   De financiële middelen van de aanvrager, met inbegrip van een naar aanleiding van de aanvraag toe te kennen subsidie, onvoldoende worden geacht om de te subsidiëren activiteit(en) te verrichten, met andere woorden: er dient een reële begroting te worden ingediend die sluitend is met inbegrip van de gemeentelijke subsidie;

5. Uitvoeringskosten en belastingen

 • 1.

  Naast de kosten van het organiseren van een evenement is er ook mogelijk sprake van doorbelasting van uitvoeringskosten en het heffen van leges en belastingen door de gemeente. De doorbelaste reinigingskosten, leges en precariobelasting komen niet voor subsidieverlening in aanmerking.

 • 2.

  De kosten voor de uitvoering van veiligheidsvoorschriften komen voor subsidie in aanmerking, waarbij de redelijkheid van de kosten wordt getoetst aan de te nemen maatregelen.

 

6. Overige bepalingen

 • 1.

  Deze subsidieregeling treedt in werking vanaf 1 januari 2019 en vervalt per 1 januari 2020.

 • 2.

  Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: ‘Subsidieregeling themajaar 2019 Cultuur verbindt’.

 • 3.

  Het college of daartoe gemandateerde kan, in bijzondere gevallen, een artikel of artikelen van deze regeling buiten toepassing laten of daarvan afwijken voor zover toepassing gelet op het belang van de aanvrager of subsidieontvanger leidt tot onbillijkheid van overwegende aard. Het van toepassing verklaren van dit artikel wordt gemotiveerd in het besluit.

 

 

Toelichting Subsidieregeling themajaar 2019 Cultuur verbindt

 

1. Algemene bepalingen

1.3 Evenement: een openbare activiteit, bedoeld voor de vrijetijdsmarkt evenement kenmerkt zich door de volgende elementen:

- Is bedoeld voor de vrijetijdsmarkt

- Is openbaar toegankelijk voor publiek, eventueel na het betalen van een toegangsbewijs

- Is niet gericht op de zakelijke markt

- Is niet georganiseerd met een winstoogmerk

- Kan zowel binnen als buiten plaatsvinden

 

Project: tijdelijke activiteit die geen onderdeel uitmaakt van de reguliere activiteiten van een vereniging of stichting. Een project kenmerkt zich door de volgende elementen:

- De activiteit heeft een begin en een einddatum

- De activiteit heeft tot doel het creëren van een uniek product of een unieke activiteit

 

1.4. Subsidieplafond

Het subsidieplafond voor het verstrekken van subsidies vanuit de ‘Subsidieregeling themajaar 2019 Cultuur verbindt’ is vastgesteld op € 150.000,-.

Er is een subsidieplafond vastgesteld zodat aanvragen kunnen worden afgewezen bij het bereiken van het maximaal beschikbare budget.

 

2. Aanvraag

2.1 Onderscheidend evenement: evenement dat zich in de regio onderscheid met 500 tot 5000 bezoekers.

Beeldbepalend evenement: een top evenement dat de identiteit en het imago van Noordwijk versterkt, trekt meer dan 5000 bezoekers uit Noordwijk, de regio en van buiten de regio.

 

2.2 Kleinschalig evenement: laagdrempelig evenement met overwegend lokaal publiek met circa 500 bezoekers.

 

3. Criteria en beoordeling

3.1 Criteria

Aanvragen worden getoetst aan de mate waarin het evenement of project bijdraagt aan de volgende beoordelingscriteria.

 

a. Kennismaking:

- Het evenement/project laat een breed publiek (inwoners en/of bezoekers) kennismaken met het culturele aanbod in Noordwijk (passieve cultuurparticipatie).

- Het evenement/project laat een breed publiek (inwoners en/of bezoekers) kennismaken met de cultuurhistorie van Noordwijk.

- Het evenement/project stimuleert activiteiten die het verhaal ‘vertellen’ over de ontwikkeling van (amateur)kunst, vrijetijdsbesteding, het erfgoed, natuur en sport in Noordwijk.

- De activiteit vergroot de kennis en het begrip van inwoners uit de verschillende kernen voor de eigenheid van iedere kern uit Noordwijk.

- Combi voor bovenstaande punten

 

b. Verbinding:

- Het evenement/project stimuleert ontmoetingen tussen inwoners, bezoekers, ondernemers, organisaties en verenigingen uit de verschillende kernen van Noordwijk.

- Het evenement/project draagt bij aan ‘wij gevoel’ van inwoners (trots om in Noordwijk te wonen).

- Het evenement/project maakt gebruik van de kracht van het DNA van Noordwijk door de verschillen en/of nieuwe kansen van de verbinding van de vier kernen te ontdekken. Het evenement/project draagt hiermee bij een aantrekkelijker Noodwijk voor bewoners, bezoekers als ondernemers.

- De activiteit draagt bij aan de sociale cohesie tussen inwoners met verschillende achtergronden (leeftijd, nationaliteit, opleidingsniveau en woonkernen);

- Het evenement/project maakt een verbinding van het thema cultuur met het thema sport en/of duurzaamheid en/of onderwijs en/of zorg.

- Combi van bovenstaande punten

 

c. Participatie:

- Het evenement/project vergroot de cultuurdeelname (actieve cultuurparticipatie) van de inwoners en/of bezoekers van Noordwijk.

- Het evenement/project vergroot de cultuurdeelname (actieve cultuurparticipatie van de doelgroepen jeugd en/of senioren en/of inwoners met enige afstand tot de samenleving.

- Het evenement/project draagt bij aan de creatieve talentontwikkeling van jongeren.

- Het evenement/project stimuleert activiteiten die ertoe bijdragen de rijke kunst- en sport historie weer te doen herbeleven (de allereerste Nederlandse voetbalwedstrijd, Davis Cup tennis en/of wandel / fiets en of andere beweegactiviteiten passend binnen het thema)

- Combi van bovenstaande punten

 

d. Samenwerking:

- Het project/evenement komt tot stand in samenwerking met minstens twee organisaties uit diverse kernen. Dit betekent dat een organisatie uit Noordwijk aan Zee/Noordwijk Binnen minimaal met één organisatie samenwerkt uit Noordwijkerhout/De Zilk. Een organisatie uit Noordwijkerhout/De Zilk minimaal samenwerkt met één organisatie uit Noordwijk aan Zee/Noordwijk Binnen.

- Het project/evenement komt tot stand met inzet van vrijwilligers uit diverse kernen.

- Het project/evenement komt tot stand door middel van een publiek/private samenwerking (vereniging of stichting werkt samen met bedrijven en/of ondernemersverenigingen).

- Het project/evenement verankert/borgt een structurele samenwerking van betrokken partijen.

- Combi van bovenstaande punten

 

e. Vernieuwing:

- Het project/evenement is origineel.

- Het project/evenement is aantrekkelijk voor bezoekers door de verdergaande professionalisering/opschaling van het niveau van bestaande activiteiten.

- Het project/evenement is in de afgelopen drie jaar nog niet georganiseerd in Noordwijk.

- Het project/evenement is in de afgelopen drie jaar wel georganiseerd, maar biedt een nieuwe invulling, hetzij op inhoud, hetzij op locatie.

 

3.2 Aanvragen krijgen een score toegekend tussen de 1 en 5 punten op de genoemde beoordelingscriteria. Daarbij is 5 het maximale aantal punten en 1 het minimale. De optelsom van de toegekende punten op de 5 criteria (3.1 a t/m e) bepaalt de score.

 

3.3. Wegingsfactoren

Na toekenning van de score weegt de gemeente de aanvragen onderling af op drie wegingsfactoren.

a. Spreiding in de tijd is één van de wegingsfactoren omdat daarmee kan worden gezorgd voor een evenwichtige spreiding van de evenementen, initiatieven, projecten gedurende het hele jaar.

b. Spreiding in locatie is één van de wegingsfactoren omdat daarmee kan worden gezorgd voor een evenwichtige spreiding van de evenementen over de vier kernen in Noordwijk.

c. Differentiatie in omvang betekent dat bij de beoordeling wordt meegewogen welke impact een evenement kan hebben. Daarbij wordt gekeken naar de omvang van bezoekersaantallen, de herkomst van bezoekers (lokaal, regionaal, nationaal, internationaal), de reikwijdte van het mediabereik, de organisatorische kwaliteit en het unieke karakter van een activiteit. Gestreefd wordt naar een optimale combinatie van zowel kleinschalige, onderscheidende en beeldbepalende evenementen.