Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Noordwijk

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Noordwijk houdende regels omtrent tarieven marktstandplaats Verordening marktgelden Noordwijk 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNoordwijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening van de gemeenteraad van de gemeente Noordwijk houdende regels omtrent tarieven marktstandplaats Verordening marktgelden Noordwijk 2019
CiteertitelVerordening marktgelden Noordwijk 2019
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening marktgelden Noordwijk 2018.

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2019.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 229, eerste lid, van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-12-2018nieuwe regeling

13-12-2018

gmb-2018-276029

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Noordwijk houdende regels omtrent tarieven marktstandplaats Verordening marktgelden Noordwijk 2019

Besluit van de raad van de gemeente Noordwijk van 13 december 2018

 

De raad van gemeente Noordwijk;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 13 november 2018;

 

gelet op het bepaalde in artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b

van de Gemeentewet;

 

besluit:

 

vast te stellen de navolgende verordening:

 

Verordening op de heffing en invordering van marktgelden 2019

Artikel 1 Belastbaar feit

Onder de naam 'marktgeld' wordt een recht geheven voor het innemen van, dan wel voor het toegewezen hebben gekregen van een standplaats tijdens de markt op het marktterrein.

Artikel 2 Belastingplicht

Het marktgeld is verschuldigd door degene die de standplaats heeft ingenomen, dan wel door degene aan wie de standplaats is toegewezen.

Artikel 3 Belastingtijdvak

 • 1.

  Voor zover het marktgeld per dag wordt geheven, is het belastingtijdvak gelijk aan een dag.

 • 2.

  Ingeval het marktgeld per kwartaal wordt geheven, is het belastingtijdvak gelijk aan een kalenderkwartaal.

Artikel 4 Maatstaf van heffing

Het marktgeld wordt geheven naar het aantal ingenomen strekkende meters frontbreedte van de standplaats.

Artikel 5 Belastingtarief

 • 1.

  Het marktgeld bedraagt voor iedere strekkende meter frontbreedte:

  • a.

   per dag: € 4,70;

  • b.

   per kalenderkwartaal: € 39,60

 • 2.

  Voor de berekening van de marktgelden wordt een gedeelte van een dag, een kalenderkwartaal of een strekkende meter als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

De marktgelden worden geheven bij wege van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur, waarop het gevorderde bedrag is vermeld.

Artikel 7 Ontstaan van de belastingschuld

Het recht is verschuldigd bij het begin van het heffingstijdvak of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

Artikel 8 Termijn van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de marktgelden worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen één maand na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 9 Teruggaaf

Indien de belastingplichtige door omstandigheden, onafhankelijk van zijn wil, geen gebruik kan maken van een standplaats, waarvoor het marktgeld voor tenminste één kalenderkwartaal is voldaan, wordt het teveel betaalde marktgeld naar tijdsduur gerestitueerd, met dien verstande, dat alleen rekening wordt gehouden met het aantal volle maanden dat nog in de termijn over is, nadat de schriftelijke melding van verhindering bij de gemeente is ontvangen.

Artikel 10 Kwijtschelding

Bij de invordering van marktgelden wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 11 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van de marktgelden.

Artikel 12 Overgangsrecht

 • 1.

  De “Verordening marktgelden Noordwijk 2018” van 30 november 2017 wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 13, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 13, tweede lid, opgenomen datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van marktgelden hiervoor in die periode plaatsvindt.

 • 3.

  Besluiten van het college van burgemeester en wethouders genomen op grond van artikel 10 van de Verordening marktgelden Noordwijk 2017, worden geacht gebaseerd te zijn op artikel 11 van de Verordening marktgelden Noordwijk 2019.

 • 4.

  Besluiten van het college van burgemeester en wethouders genomen op grond van artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht met betrekking tot de uitvoering van de Verordening marktgelden Noordwijk 2017 blijven van toepassing bij de uitvoering van de Verordening marktgelden Noordwijk 2019.

Artikel 13 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2019.

Artikel 14 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als de “Verordening marktgelden Noordwijk 2019”.

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare

raadsvergadering van 13 december 2018

G.C.I. Kager,

Griffier

J. Rijpstra,

voorzitter

Toelichting op artikel 11 Overgangsrecht van de Verordening marktgelden Noordwijk 2019

De in artikel 12, derde en vierde lid bedoelde besluiten betreffen de:

‘Beleidsregels ambtshalve vermindering gemeentelijke belastingen Noordwijk’, vastgesteld op 14 maart 2017.