Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Noordwijk

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Noodwijk houdende regels omtrent huisvesting Intrekkingsverordening met overgangsrecht van de Huisvestingsverordening Noordwijkerhout 2015, 1e wijziging

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNoordwijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening van de gemeenteraad van de gemeente Noodwijk houdende regels omtrent huisvesting Intrekkingsverordening met overgangsrecht van de Huisvestingsverordening Noordwijkerhout 2015, 1e wijziging
CiteertitelIntrekkingsverordening met overgangsrecht van de Huisvestingsverordening Noordwijkerhout 2015, 1e wijziging
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-01-2019nieuwe regeling

02-01-2019

gmb-2019-3100

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Noodwijk houdende regels omtrent huisvesting Intrekkingsverordening met overgangsrecht van de Huisvestingsverordening Noordwijkerhout 2015, 1e wijziging

De raad van de gemeente Noordwijk,

 

gelezen het voorstel van de Stuurgroep Fusie van 27 november 2018,

 

gelet op de fusie tussen gemeente Noordwijk en Noordwijkerhout,

 

 

BESLUIT:

 

 

vast te stellen de hierna volgende

 

 

Intrekkingsverordening met overgangsrecht van de Huisvestingsverordening Noordwijkerhout 2015, 1e wijziging

Artikel 1  

De Huisvestingsverordening Noordwijkerhout 2015, 1e wijziging, wordt ingetrokken met dien verstande dat

  • a.

    uitvoeringbesluiten, huisvestingsvergunningen en urgentieverklaringen op basis van de Huisvestingsverordening Noordwijkerhout 2015, 1e wijziging, van kracht blijven - indien en voor zover deze niet eerder zijn vervallen of ingetrokken - tot de termijn is verstreken waarvoor zij zijn verleend of totdat zij worden ingetrokken;

  • b.

    op aanvragen, uitvoeringbesluiten, huisvestingsvergunningen, urgentieverklaringen of bezwaar- en beroepsprocedures - hoe ook genaamd - die zijn ingediend c.q. in procedure zijn en waarop op het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening nog niet is beslist, de bepalingen van de Huisvestingsverordening Holland Rijnland 2015, 1e wijziging, van toepassing blijven;

  • c.

    de intrekking van de Huisvestingsverordening geen gevolgen heeft voor de geldigheid van op basis van die verordening gestelde nadere regels, beleidsregels en genomen aanwijzingsbesluiten voor zover zij niet eerder zijn vervallen of ingetrokken.

Artikel 2  

Deze verordening treedt in werking op de dag na die van haar bekendmaking en geldt tot het moment van inwerkingtreding van de nieuwe Regionale Huisvestingsverordening 2019.

Artikel 3  

Deze verordening kan worden aangehaald als de Intrekkingsverordening met overgangsrecht van de Huisvestingsverordening Noordwijkerhout 2015, 1e wijziging.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 2 januari 2019.

J.H.M. Vloedbeld - Hermans, voorzitter.

M. Fabbricotti, griffier