Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Noordwijk

Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Noordwijk houdende regels omtrent Delegatiebesluit bevoegdheden van de gemeenteraad aan de werkgeverscommissie gemeente Noordwijk 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNoordwijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van de gemeenteraad van de gemeente Noordwijk houdende regels omtrent Delegatiebesluit bevoegdheden van de gemeenteraad aan de werkgeverscommissie gemeente Noordwijk 2019
CiteertitelDelegatiebesluit bevoegdheden van de gemeenteraad aan de werkgeverscommissie gemeente Noordwijk 2019
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 83, eerste lid, van de Gemeentewet
  2. artikel 107 van de Gemeentewet
  3. artikel 107a van de Gemeentewet
  4. artikel 107b van de Gemeentewet
  5. artikel 107d van de Gemeentewet
  6. artikel 107e van de Gemeentewet
  7. artikel 156 van de Gemeentewet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-01-201901-01-2019nieuwe regeling

02-01-2019

gmb-2019-6925

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Noordwijk houdende regels omtrent Delegatiebesluit bevoegdheden van de gemeenteraad aan de werkgeverscommissie gemeente Noordwijk 2019

 

De raad van de gemeente Noordwijk besluit:

 

  • Gelet op artikel 83, eerste lid, artikel 87, de artikelen 107 tot en met 107e, artikel 156 van de Gemeentewet;

  • Gelet op afdeling 10.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

tot het vaststellen van de het navolgende:

  

Delegatiebesluit bevoegdheden van de gemeenteraad aan de werkgeverscommissie gemeente Noordwijk 2019

 

Artikel 1  

Aan de door de gemeenteraad ingestelde werkgeverscommissie de bevoegdheden te delegeren die rechtstreeks voortvloeien uit de Ambtenarenwet, de op deze wet gebaseerde en door de raad vastgestelde rechtspositionele voorschriften en de artikelen 107 tot en met 107e Gemeentewet, met uitzondering van de bevoegdheden als bedoeld in artikel 107 (benoemen, schorsen als disciplinaire maatregel en ontslaan va de griffier), 107a tweede lid (instructie van de griffier), 107d, eerste lid (vervanging van de griffier) en 107e, eerste lid (vaststelling en wijziging van de organisatie van de griffie) van de Gemeentewet.

 

Artikel 2  

Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na de dag van bekendmaking en werkt terug tot 1 januari 2019.

 

Artikel 3  

Dit besluit wordt aangehaald als ‘Delegatiebesluit werkgeverschap raad Noordwijk 2019’.

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 2 januari 2019.

J.H.M. Hermans-Vloedbeld

,voorzitter

M.R. Fabbricotti

,griffier