Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Noordwijk

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Noordwijk houdende regels omtrent werkgeverscommissie Verordening werkgeverscommissie gemeente Noordwijk 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNoordwijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening van de gemeenteraad van de gemeente Noordwijk houdende regels omtrent werkgeverscommissie Verordening werkgeverscommissie gemeente Noordwijk 2019
CiteertitelVerordening werkgeverscommissie gemeente Noordwijk 2019
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening op de werkgeverscommissie Noordwijk en de Verordening op de werkgeverscommissie Noordwijkerhout.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 83, eerste lid, van de Gemeentewet
 2. artikel 107 van de Gemeentewet
 3. artikel 107a van de Gemeentewet
 4. artikel 107b van de Gemeentewet
 5. artikel 107d van de Gemeentewet
 6. artikel 107e van de Gemeentewet
 7. artikel 156 van de Gemeentewet
 8. afdeling 10.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-01-201901-01-2019nieuwe regeling

02-01-2019

gmb-2019-7056

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Noordwijk houdende regels omtrent werkgeverscommissie Verordening werkgeverscommissie gemeente Noordwijk 2019

De raad van de gemeente Noordwijk, bijeen op 2 januari;

 

overwegende dat gezien het ontstaan van de nieuwe gemeente Noordwijk op 2 januari 2019 het noodzakelijk is een nieuwe verordening op de werkgeverscommissie vast te stellen;

 

gelezen het voorstel van de werkgroep Griffie d.d 26 september

 

gezien het advies van de Raadsgroep van 10 oktober 2018;

 

gelet op artikel 83, eerste lid, de artikelen 107 tot en met 107e, artikel 156 van de Gemeentewet en afdeling 10.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht

 

BESLUIT:

 

 • I.

  vast te stellen de verordening Werkgeverscommissie gemeente Noordwijk 2019, hetwelk komt te luiden:

 

Artikel 1 Taken en bevoegdheden werkgeverscommissie

 • 1.

  de werkgeverscommissie oefent het werkgeverschap uit ten aanzien van de griffier en de overige op de griffie werkzame ambtenaren, zoals die door de raad aan haar zijn gedelegeerd;

 • 2.

  tot de bevoegdheid van de werkgeverscommissie behoren ook de voorbereiding en uitvoering van overige tot het werkgeverschap van de raad behorende besluiten en regelingen;

 • 3.

  de werkgeverscommissie mandateert de aan haar overgedragen bevoegdheden ten aanzien van het griffiepersoneel aan de griffier.

Artikel 2 Samenstelling werkgeverscommissie

 • 1.

  de werkgeverscommissie bestaat uit een voorzitter, en twee andere leden uit de raad, bij voorkeur een uit de coalitie en een uit de oppositie;

 • 2.

  de voorzitter en leden van de werkgeverscommissie worden door de raad uit zijn midden benoemd voor de duur van de zittingsperiode van de raad;

 • 3.

  het lidmaatschap van de werkgeverscommissie eindigt:

  • a.

   op eigen verzoek; het lid doet daarvan schriftelijk mededeling aan de raad; het ontslag gaat in als de opvolger door de raad is benoemd;

  • b.

   indien het lid aftreedt als lid van de raad;

  • c.

   indien de raad van oordeel is dat het lid niet langer geschikt is de functie van lid van de werkgeverscommissie te vervullen.

 • 4.

  de voorzitter van de raad kan in voorkomende gevallen worden uitgenodigd om in de vergadering van de werkgeverscommissie aanwezig te zijn en optreden als adviseur.

Artikel 3 Taken voorzitter

De voorzitter draagt in ieder geval zorg voor:

 • 1.

  het tijdig en periodiek bijeenroepen van de werkgeverscommissie;

 • 2.

  het leiden van de vergaderingen;

 • 3.

  het doen naleven van deze verordening;

 • 4.

  het ondertekenen van de stukken en de besluiten die van deze commissie uitgaan, alsmede het zorg dragen voor de uitvoering van de besluiten van de werkgeverscommissie;

 • 5.

  het fungeren als schakel tussen de werkgeverscommissie en de griffier als eerstverantwoordelijke voor de personele en organisatorische zaken van de griffie.

Artikel 4 Ondersteuning van de commissie

De griffier of een door deze aan te wijzen functionaris staat de werkgeverscommissie terzijde en draagt zorg voor het secretariaat.

Artikel 5 Besluitvorming

 • 1.

  besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen, uitgebracht door de leden zoals bedoeld in artikel 2;

 • 2.

  besluiten worden alleen genomen indien in de vergadering meer dan de helft van het aantal zitting hebben de leden aanwezig is;

 • 3.

  bij staking van de stemming heeft de voorzitter een doorslaggevende stem.

Artikel 6 Verslaglegging

De griffier draagt zorg voor het opstellen van een besluitenlijst van elke vergadering.

Artikel 7 Beslotenheid van vergaderingen

 • 1.

  de vergaderingen van de werkgeverscommissie worden in het belang als bedoeld in artikel 10, tweede lid, onder e of f van de Wet openbaarheid van bestuur in beslotenheid gehouden;

 • 2.

  de agenda, de stukken en de besluitenlijst zijn in het belang als bedoeld in artikel 10, tweede lid onder e of f van de Wet openbaarheid van bestuur in principe niet openbaar, tenzij de werkgeverscommissie beslist dat geen sprake is van een dergelijk belang;

 • 3.

  indien een raadslid de stukken als bedoeld in het tweede lid wil inzien, kan hij daartoe een verzoek indienen bij de voorzitter van de werkgeverscommissie. De voorzitter weigert een dergelijk verzoek slechts als sprake is van strijd met het openbaar belang. Het tweede lid is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 8 Vergaderfrequentie

De werkgeverscommissie vergadert tenminste tweemaal per jaar en voorts zo vaak als door de voorzitter of één van de leden nodig wordt geacht.

Artikel 9 Verantwoording

De werkgeverscommissie brengt met inachtneming van het bepaalde in artikel 7, jaarlijks verslag uit aan de raad van haar werkzaamheden en bevindingen.

Artikel 10 Onvoorziene omstandigheden

In gevallen waarin deze verordening niet voorziet of bij twijfel over de toepassing ervan beslist de werkgeverscommissie op voorstel van de voorzitter.

Artikel 11 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na de dag van bekendmaking en werkt terug tot 1 januari 2019.

Artikel 12 Intrekking

De verordening op de werkgeverscommissie Noordwijk en de verordening op de werkgeverscommissie Noordwijkerhout worden ingetrokken;

Artikel 13 Citeertitel

Dit besluit kan worden aangehaald als ‘Verordening werkgeverscommissie gemeente Noordwijk 2019’.

Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 2 januari 2019

J.H.M. Hermans-Vloedbeld

,voorzitter

M.R. Fabbricotti

,griffier