Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Noordwijk

Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Noordwijk houdende regels omtrent integriteit Gedragscode integriteit raadsleden Noordwijk 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNoordwijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van de gemeenteraad van de gemeente Noordwijk houdende regels omtrent integriteit Gedragscode integriteit raadsleden Noordwijk 2019
CiteertitelGedragscode integriteit raadsleden Noordwijk 2019
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt De gedragscode integriteit raadsleden Noordwijkerhout 2017 en de Gedragscode van de gemeente Noordwijk.

Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 15, derde lid, van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-01-2019nieuwe regeling

02-01-2019

gmb-2019-7082

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Noordwijk houdende regels omtrent integriteit Gedragscode integriteit raadsleden Noordwijk 2019

De raad van de gemeente Noordwijk;

 

gelezen het voorstel van de Raadsgroep van 19 december 2018

 

gelet op artikel 15, derde lid, van de Gemeentewet ;

 

besluit:

 

 • I.

  Vast te stellen de Gedragscode integriteit raadsleden Noordwijk 2019.

 • II.

  In te trekken de gedragscode integriteit raadsleden Noordwijkerhout 2017 en de gedragscode van de gemeente Noordwijk.

Algemene bepalingen

Artikel 1  

 • 1.

  Deze gedragscode geldt voor elk raadslid en elk commissielid/niet-raadslid.

 • 2.

  De raadsleden zijn aanspreekbaar op de naleving van de gedragscode. Raadsleden spreken elkaar aan op ongewenst gedrag.

Artikel 2  

 • 1.

  Deze gedragscode is openbaar en via internet beschikbaar.

 • 2.

  De raadsleden ontvangen bij hun aantreden een exemplaar van de gedragscode.

Voorkomen van belangenverstrengeling

 

Artikel 3  

 • 1.

  Een raadslid maakt in eerste aanleg een eigen afweging rond mogelijke belangenverstrengeling. Een raadslid is transparant over een mogelijk eigen belang bij de behandeling van een onderwerp in de commissie, rondetafelgesprek en raad of bij het gebruik van een raadsinstrument, in het bijzonder als er sprake is van eventuele vastgoedposities. Bij twijfel wordt het raadslid in de gelegenheid gesteld zijn afwegingen zelf publiek te maken.

 • 2.

  Indien de onafhankelijke oordeelsvorming van een raadslid over een onderwerp in het geding kan zijn, geeft een raadslid voorafgaand aan de beraadslagingen aan in hoeverre het onderwerp hem persoonlijk aangaat, inclusief de motivering waarom hij of zij wel of niet aan de beraadslagingen deelneemt.

 • 3.

  Een raadslid neemt van een aanbieder van producten of diensten aan de gemeente geen faciliteiten of diensten aan die zijn onafhankelijke positie ten opzichte van die aanbieder kan beïnvloeden.

Artikel 4  

 • 1.

  Het raadslid levert de griffier de informatie aan over de (neven)functies die openbaar gemaakt moeten worden bij aanvang van het raadslidmaatschap. Als gaande het lidmaatschap nieuwe (neven)functies aanvaard worden of de omstandigheden met betrekking tot bestaande (neven)functies wijzigen, wordt de informatie die hierop betrekking heeft binnen één week aangeleverd bij de griffier.

 • 2.

  De informatie betreft in ieder geval:

  • a.

   de omschrijving van de (neven)functie;

  • b.

   de organisatie voor wie de (neven)functie wordt verricht;

  • c.

   of het al dan niet een (neven)functie betreft op grond van het raadslidmaatschap; en

  • d.

   of de (neven)functie bezoldigd of onbezoldigd is.

 • 3.

  Deze gegevens zijn openbaar en via internet beschikbaar.

Artikel 5  

 • 1.

  Het raadslid doet opgave van zijn financiële belangen in ondernemingen en organisaties waarmee de gemeente zakelijke betrekkingen onderhoudt.

 • 2.

  Deze gegevens zijn openbaar en via internet beschikbaar.

 

Informatie en meningsuiting

 

Artikel 6  

 • 1.

  Een raadslid gaat zorgvuldig en correct om met informatie waarover hij uit hoofde van zijn ambt beschikt. Hij zorgt ervoor dat stukken met vertrouwelijke gegevens veilig worden opgeborgen en dat computerbestanden beveiligd zijn.

 • 2.

  Een raadslid verstrekt geen informatie die vertrouwelijk of geheim is.

 • 3.

  Een raadslid maakt niet te eigen bate of ten bate van zijn persoonlijke betrekkingen gebruik van in de uitoefening van het ambt verkregen niet-openbare informatie.

 • 4.

  Dit artikel is van toepassing op alle informatiedragers.

Artikel 7  

 • 1.

  Een raadslid formuleert zijn (schriftelijke en mondelinge) meningsuitingen zorgvuldig, draagt zorg voor een degelijke feitenonderbouwing en legt daar rekenschap over af.

 • 2.

  Een raadslid onthoudt zich van beledigingen, laster en leugens.

 • 3.

  Een raadslid tast de persoonlijke integriteit van leden van het college, raad, commissies en ambtelijke organisatie niet onbewezen aan.

 • 4.

  Een raadslid draagt er zorg voor, dat de toonzetting van de beweringen niet geschiedt in persoonlijke grievende bewoordingen.

 • 5.

  Naderhand onjuist gebleken beweringen worden door het betrokken raadslid publiekelijk gerectificeerd.

Omgang met geschenken en uitnodigingen

 

Artikel 8  

 • 1.

  Een raadslid accepteert geen geschenken, faciliteiten en diensten als zijn onafhankelijke positie hierdoor kan worden beïnvloed.

 • 2.

  Onverminderd het eerste lid kan het raadslid incidentele geschenken die een geschatte waarde van ten hoogste € 50 vertegenwoordigen behouden.

 • 3.

  Geschenken die het raadslid op grond van zijn ambt ontvangt en die een geschatte waarde van meer dan € 50 vertegenwoordigen worden, als zij niet worden teruggestuurd, eigendom van de gemeente.

 • 4.

  De griffier legt een register aan van de geschenken met een geschatte waarde van meer dan € 50. In het register is aangegeven welke bestemming de gemeente hieraan heeft gegeven. Het register is openbaar en via internet beschikbaar.

 • 5.

  Geschenken worden niet op het huisadres ontvangen.

Artikel 9  

 • 1.

  Deelname aan excursies en evenementen voor rekening van anderen dan de gemeente maakt het raadslid binnen één week na deelname openbaar. Daarbij wordt ook openbaar gemaakt wie de kosten voor zijn rekening heeft genomen.

 • 2.

  De informatie is openbaar en via internet beschikbaar.

Artikel 10  

 • 1.

  Een raadslid meldt de griffier de ondernomen buitenlandse reizen voor rekening van anderen dan de gemeente binnen één week na terugkeer in Nederland. Hij meldt in ieder geval het doel, de bestemming en de duur van de reis en wat daarvan de kosten waren.

 • 2.

  De griffier legt hiervoor een register aan en beheert dit register. Het register is openbaar en via internet beschikbaar.

Gebruik van voorzieningen van de gemeente, uitgaven en declaraties

 

Artikel 11  

 • 1.

  Het bestuursorgaan richt de financiële en administratieve organisatie zodanig in dat er een getrouw beeld mogelijk is van de juistheid en rechtmatigheid van de uitgaven en hanteert heldere procedures over de wijze waarop functionele uitgaven rechtstreeks in rekening worden gebracht of kunnen worden gedeclareerd bij de gemeente.

 • 2.

  Het raadslid verantwoordt zich over zijn gebruik van de voorzieningen volgens de in het kader van het eerste lid vastgelegde regels en procedures.

Artikel 12  

 • 1.

  Uitgaven worden uitsluitend vergoed op basis van bestaande afspraken en regelingen.

 • 2.

  Een raadslid declareert geen kosten die reeds op andere wijze worden vergoed.

 • 3.

  Declaraties worden afgewikkeld volgens een daartoe vastgestelde procedure.

Artikel 13  

Gebruik van voorzieningen en eigendommen van de gemeente te eigen bate of te bate van derden is niet toegestaan, tenzij hier andere afspraken over gemaakt zijn.

 

Procedures tegen de gemeente

 

Artikel 14  

 • 1.

  Een raadslid treedt niet op voor een indiener van een bezwaarschrift bij de adviescommissie voor bezwaarschriften en/of daarop volgende procedures.

 • 2.

  Een raadslid financiert geen en is niet betrokken – direct of indirect, bezoldigd of onbezoldigd – bij juridische procedures van derden tegen besluiten van de gemeente.

Rol van de gemeenteraad en burgemeester en uitvoering gedragscode

 

Artikel 15  

De gemeenteraad bevordert de eenduidige interpretatie van deze gedragscode. Ingeval van leemtes en onduidelijkheden in de gedragscode voorzien zij daarin.

Artikel 16  

De burgemeester treedt vanuit zijn functie als burgemeester en vanuit zijn functie als voorzitter van de gemeenteraad op als bewaker/stimulator van bestuurlijke integriteit van de raad.

Artikel 17  

 • 1.

  Op voorstel van de burgemeester maakt de gemeenteraad in ieder geval afspraken over:

  • a.

   de periodieke bespreking van het onderwerp integriteit in het algemeen en van de gedragscode in het bijzonder en de processtappen die gevolgd kunnen worden ingeval van een vermoeden van een integriteitschending;

  • b.

   de aanwijzing van contactpersonen of aanspreekpunten integriteit;

  • c.

   het instellen van een commissie integriteit, die advies kan uitbrengen over wetgeving, de gedragscode, vermeende integriteitsschendingen en de vertaling naar eventuele maatregelen;

 • 2.

  De afspraken, bedoeld in het eerste lid, maken deel uit van deze gedragscode.

Slotbepaling

 

Artikel 18  

Deze regeling wordt aangehaald als “Gedragscode integriteit raadsleden Noordwijk 2019”.

Artikel 19  

De gedragscode integriteit raadsleden Noordwijkerhout 2017 en de gedragscode van de gemeente Noordwijk worden ingetrokken.

Artikel 20  

De gedragscode treedt in werking op 2 januari 2019.

 

 

Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 2 januari 2019

J.H.M. Hermans-Vloedbeld

,voorzitter

M.R. Fabbricotti

,griffier