Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Noordwijk

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordwijk houdende regels omtrent gemeentelijke belastingen Reglement automatische incasso gemeentelijke belastingen Noordwijk

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNoordwijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordwijk houdende regels omtrent gemeentelijke belastingen Reglement automatische incasso gemeentelijke belastingen Noordwijk
CiteertitelReglement automatische incasso gemeentelijke belastingen Noordwijk
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding.

Deze regeling vervangt het Reglement automatische incasso gemeentelijke belastingen Noordwijk 2017.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht
 2. artikel 250, tweede lid, van de Gemeentewet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-01-2019nieuwe regeling

18-12-2018

gmb-2019-8174

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordwijk houdende regels omtrent gemeentelijke belastingen Reglement automatische incasso gemeentelijke belastingen Noordwijk

[Deze regeling is tevens vastgesteld door het college van Noordwijkerhout. In dit geval mag u Noordwijkerhout lezen waar Noordwijk staat.]

 

Het college van burgemeester en wethouders van Noordwijk;

 

gelet op het bepaalde in artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht, artikel 250, tweede lid van de Gemeentewet en het bepaalde met betrekking tot de termijnen van betaling in de volgende belastingverordeningen:

 

 • -

  de Verordening onroerende-zaakbelastingen

 • -

  de Verordening belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten

 • -

  de Verordening afvalstoffenheffing

 • -

  de Verordening rioolheffing

 • -

  de Verordening hondenbelasting

 

Besluit:

 

vast te stellen het volgende:

 

REGLEMENT VOOR AUTOMATISCHE INCASSO VAN GEMEENTELIJKE BELASTINGEN NOORDWIJK

Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit reglement wordt verstaan onder:

 

Automatische incasso: het automatisch afschrijven van een termijnbedrag, ten laste van de rekening van de belastingschuldige en ten gunste van de rekening van de gemeente Noordwijk*.

 

Afschrijvingstijdvak: periode van 7 achtereenvolgende maanden, welke aanvangt op de dag waarop de eerste incassotermijn wordt afgeschreven en eindigt op de dag waarop de laatste incassotermijn is afgeschreven.

 

Aanslagbiljet: het aanslagbiljet ‘gemeentelijke belastingen’ door middel waarvan aanslagen onroerende-zaakbelastingen, belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten, afvalstoffenheffing, rioolheffing en hondenbelasting gecombineerd kunnen worden opgelegd.

 

Aanslagen: de belastingaanslagen vermeld op het aanslagbiljet

 

Formele belastingschuld: het totaalbedrag aan gemeentelijke belasting(en) dat op het aanslagbiljet staat vermeld.

 

Belastingschuldige: natuurlijk persoon of niet-natuurlijk persoon op wiens naam de Heffingsambtenaar één of meer belastingaanslagen heeft vastgesteld of zal vaststellen.

 

Incassant: de gemeente Noordwijk*.

Artikel 2 Doel van de automatische incasso

De automatische incasso heeft tot doel: de belastingschuldige de gelegenheid te bieden de gemeentelijke belastingen gespreid in termijnen te kunnen betalen met zo min mogelijk inspanning voor de belastingschuldige en zo min mogelijk administratieve lasten voor de gemeente.

Artikel 3 Toepassing automatische incasso

De automatische incasso geldt uitsluitend voor de gemeentelijke belastingen die zijn vermeld op het aanslagbiljet, te weten onroerende-zaakbelastingen, belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten, afvalstoffenheffing, rioolheffing en hondenbelasting.

Artikel 4 Deelname aan automatische incasso

 • 1.

  Deelname aan de automatische incasso is mogelijk door of ten behoeve van:

  • a.

   natuurlijke personen

  • b.

   niet-natuurlijke personen zolang het bedrag van de formele belastingschuld minder is dan € 1.500,--.

 • 2.

  De incassant kan de deelname aan de automatische incasso weigeren, als er gegronde redenen aanwezig zijn om aan te nemen dat het regelmatige verloop van de termijnbetalingen wordt belemmerd of zou kunnen worden belemmerd.

 • 3.

  Belastingschuldige dient te zorgen voor voldoende saldo op de bankrekening waarvan wordt geïncasseerd. Bij onvoldoende saldo is automatische incasso niet mogelijk en is artikel 10, eerste lid, aanhef en sub a van toepassing.

Artikel 5 Aanmelden

Aanmelding voor de automatische incasso vindt plaats door de groene machtigingskaart of het formulier machtiging voor automatische incasso, ingevuld en ondertekend af te geven bij of toe te sturen aan Team Belastingen Innen en Heffen van Belastingen Bollenstreek.

Artikel 6 Reikwijdte van de machtiging

De machtiging tot automatische incasso is van toepassing op de aanslagen ter betaling waarvan de machtiging is afgegeven en op de aanslagen die na binnenkomst van de machtiging aan de belastingschuldige worden opgelegd voor het lopende belastingjaar, een eerder belastingjaar of een toekomstig belastingjaar (zie artikel 7 stilzwijgende verlenging).

Artikel 7 Stilzwijgende verlenging

De machtiging tot automatische incasso is een doorlopende machtiging en wordt ieder jaar stilzwijgend verlengd, tenzij de omstandigheden als bedoeld in artikel 10 en 18 van dit reglement zich voordoen.

Artikel 8 Aantal incassotermijnen

 • 1.

  Indien de groene machtigingskaart of het formulier ‘Machtiging voor automatische afschrijving’ bij Team Belastingen Innen en Heffen van Belastingen Bollenstreek is ontvangen binnen 2 weken na dagtekening van het aanslagbiljet, bedraagt het aantal incassotermijnen 7.

 • 2.

  Indien de groene machtigingskaart of het formulier ‘Machtiging voor automatische afschrijving’ bij Team Belastingen Innen en Heffen van Belastingen Bollenstreek is ontvangen na de in het eerste lid genoemde termijn, is het aantal incassotermijnen gelijk aan het aantal termijnen dat na verwerking van de machtiging resteert.

 • 3.

  De eerste incassotermijn wordt geïncasseerd 2 maanden na dagtekening van het aanslagbiljet en elk van de volgende incassotermijnen telkens een maand later, telkens rond de laatste werkdag van de maand.

Artikel 9 Berekening termijnbedrag automatische incasso

 • 1.

  Het termijnbedrag is gelijk aan het totale openstaande bedrag van de formele belastingschuld dat voor automatische incasso in aanmerking komt, gedeeld door het aantal nog volgende incassopogingen in het betreffende afschrijvingstijdvak.

 • 2.

  Met inachtneming van het bepaalde in het eerste lid, kan een mislukte incassopoging leiden tot verhoging van het termijnbedrag van de daarop volgende termijn tot ten hoogste het bedrag van 2 termijnen.

 • 3.

  Met inachtneming van het bepaalde in het eerste lid, resulteren verminderingen en ontheffingen in een verlaging van het termijnbedrag.

Artikel 10 Ontbindende voorwaarden

 • 1.

  De automatische incasso wordt van gemeentewege beëindigd:

  • a.

   indien de automatische incasso gedurende twee achtereenvolgende maanden niet slaagt dan wel ten onrechte is teruggeboekt of gestorneerd;

  • b.

   indien de belastingschuldige surseance van betaling heeft aangevraagd, in staat van faillissement is gesteld of indien er anderszins omstandigheden worden geconstateerd die een regelmatig verloop van de termijnbetalingen zouden kunnen belemmeren.

 • 2.

  Als de situatie als vermeld onder het eerste lid, aanhef en sub a, zich voordoet, dient het volledige aanslagbedrag per ommegaande te worden voldaan.

Artikel 11 Opschorting van de automatische incasso

De automatische incasso wordt opgeschort als de belastingschuldige een verzoekschrift of een beroepschrift kwijtschelding, een bezwaarschrift of een beroepschrift inzake een aanslag gemeentelijke belastingen heeft ingediend (indien voor de betreffende aanslag op grond van de Leidraad invordering uitstel van betaling wordt verleend) of als er om andere redenen volgens de regelgeving uitstel van betaling is verleend tot het moment dat het besluit op het verzoekschrift of beroepschrift kwijtschelding of het bezwaarschrift of beroepschrift inzake de aanslag gemeentelijke belastingen dan wel het besluit tot beëindiging van uitstel van betaling aan belastingschuldige bekend is gemaakt.

Artikel 12 Overlijden

 • 1.

  Overlijden van de belastingschuldige beëindigt de automatische incasso niet.

 • 2.

  Indien als gevolg van overlijden van de belastingschuldige niet meer kan worden geïncasseerd van het rekeningnummer waarvoor de machtiging is afgegeven, dan dienen de erven zo spoedig mogelijk schriftelijk een rekeningnummer mee te delen aan de incassant waarop de automatische incasso kan plaatsvinden.

Artikel 13 Echtscheiding

 • 1.

  Echtscheiding of ontbinding van de partnerschapsregistratie of samenlevingsovereenkomst van de belastingschuldige beëindigt de automatische incasso niet.

 • 2.

  Indien als gevolg van echtscheiding of ontbinding van de partnerschapsregistratie of samenlevingsovereenkomst niet meer kan worden geïncasseerd van het rekeningnummer waarvoor de machtiging is afgegeven, dan dient de belastingschuldige zo spoedig mogelijk schriftelijk een rekeningnummer mee te delen aan de incassant waarop de automatische incasso kan plaatsvinden.

Artikel 14 Verhuizing

Verhuizing van de belastingschuldige beëindigt de automatische incasso niet.

Bij verhuizing naar een andere gemeente dient de belastingschuldige na incassering van de laatste termijn van het afschrijvingstijdvak de incasso zelf stop te zetten door middel van het insturen van de rode kaart tot intrekking van de machtiging tot automatische incasso of het formulier ‘Intrekken machtiging van automatische afschrijving’.

Artikel 15 Wijziging IBAN-nummer

Wijzigingen betreffende het IBAN-nummer waarop de automatische incasso dient plaats te vinden, dienen schriftelijk te worden gemeld aan de incassant.

Artikel 16 Terugboeking geïncasseerd bedrag

 • 1.

  Indien de belastingschuldige het niet eens is met een geïncasseerd termijnbedrag, dan kan hij de bankinstelling opdracht geven het termijnbedrag op zijn rekening terug te boeken, waarmee de incasso van het termijnbedrag teniet wordt gedaan.

 • 2.

  De opdracht tot terugboeking wordt gegeven door de gele terugboekingskaart binnen 56 dagen na de datum van de uitgevoerde incasso naar de bankinstelling te sturen.

Artikel 17 Handmatige betalingen

Betalingen buiten de automatische incasso om worden verrekend met de termijnenbedragen automatische incasso.

Artikel 18 Beëindiging van de incasso-overeenkomst door belastingschuldige

De belastingschuldige kan de incasso-overeenkomst te allen tijde opheffen door het inzenden van de rode kaart tot intrekking van de machtiging tot automatische incasso of het formulier. ‘Intrekken machtiging van automatische afschrijving’.

Artikel 19 Gevolgen van beëindiging automatische incasso

Als de automatische incasso door de belastingschuldige of de incassant wordt beëindigd, wordt de in de verordening vermelde vervaltermijn van kracht die van toepassing is bij het niet deelnemen aan automatische incasso. Indien die termijn inmiddels is verstreken, moet belastingschuldige het nog openstaande bedrag direct voldoen. Voldoet de belastingschuldige niet aan deze verplichting, dan worden, zonder waarschuwing vooraf, invorderingsmaatregelen getroffen. De kosten van deze invorderingsmaatregelen komen voor rekening van de belastingschuldige.

Artikel 20 Intrekking besluit

Het besluit van 14 maart 2017 tot vaststelling van het ‘Reglement automatische incasso gemeentelijke belastingen Noordwijk’ wordt ingetrokken met ingang van de datum van inwerkingtreding van dit besluit.

Artikel 21 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na de dag van bekendmaking.

Artikel 22 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als ‘Reglement automatische incasso gemeentelijke belastingen Noordwijk’.

 

 

 

*per 1 januari 2019 de gemeente Noordwijk die ontstaat door fusie van de gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout

 

 

 

Noordwijk, 18 december 2018,

Het college van burgemeester en wethouders van Noordwijk,

de secretaris

A.C.J. van der Pol

de burgemeester,

J. Rijpstra