Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Noordwijk

Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordwijk houdende regels omtrent onroerende zaken Beleidsregels aanwijzen WOZ-belanghebbende Noordwijk

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNoordwijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordwijk houdende regels omtrent onroerende zaken Beleidsregels aanwijzen WOZ-belanghebbende Noordwijk
CiteertitelBeleidsregels aanwijzen WOZ-belanghebbende Noordwijk
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding.

Deze regeling vervangt de Beleidsregels voor het aanwijzen van een WOZ-belanghebbende in een keuzesituatie 2017.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht
 2. hoofdstuk IV van de Wet waardering onroerende zaken
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-01-2019nieuwe regeling

18-12-2018

gmb-2019-8180

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordwijk houdende regels omtrent onroerende zaken Beleidsregels aanwijzen WOZ-belanghebbende Noordwijk

[Deze regeling is tevens vastgesteld door het college van Noordwijkerhout. In dit geval mag u Noordwijkerhout lezen waar Noordwijk staat.]

 

Het college van burgemeester en wethouders van Noordwijk;

 

gelet op het bepaalde in artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht en hoofdstuk IV van de Wet Waardering onroerende zaken en de Beleidsregels aanwijzen belastingplichtige Noordwijk;

 

besluit:

 

vast te stellen de volgende:

 

BELEIDSREGELS VOOR HET AANWIJZEN VAN EEN WOZ-BELANGHEBBENDE IN EENKEUZESITUATIE NOORDWIJK

Inleiding

In sommige gevallen brengen de wettelijke regels met zich dat voor een onroerende zaak in de zin van artikel 16 van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) meer personen (gelijksoortige, bijvoorbeeld in gemeenschap van goederen gehuwde echtgenoten) belanghebbende zijn. Op grond van artikel 24 van de Wet WOZ mag de bekendmaking van de WOZ-beschikking aan een van de belanghebbenden plaatsvinden. De gemeente Noordwijk hanteert een voorkeursvolgorde bij de aanwijzing van de belanghebbende die de WOZ-beschikking op zijn of haar naam krijgt. De in de voorkeursvolgorde neergelegde criteria bevatten geen limitatieve opsomming. Het zijn richtlijnen voor de meest voorkomende gevallen, waarbij beoogd is de ontvanger van de WOZ-beschikking gelijk te laten zijn aan de belastingplichtige die de aanslag onroerende-zaakbelastingen, belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten, rioolheffing, afvalstoffenheffing of forensenbelasting op zijn of haar naam krijgt.

Artikel 1 Voorkeursvolqorde

 • 1.

  Op WOZ-beschikkingen ten aanzien van genothebbenden krachtens eigendom, bezit of beperkt recht zijn de Beleidsregels aanwijzen belastingplichtige Noordwijk, artikel 1 onderdelen 1 en 2, zoals die gelden voor de belastingen die worden geheven van genothebbenden krachtens eigendom, bezit of beperkt recht van overeenkomstige toepassing.

 • 2.

  Op WOZ-beschikkingen ten aanzien van gebruikers van niet-woningen zijn de Beleidsregels aanwijzen belastingplichtige Noordwijk, artikel 1 onderdeel 3, zoals die gelden voor de onroerende-zaakbelastingen die worden geheven van gebruikers van niet-woningen van overeenkomstige toepassing.

 • 3.

  Op WOZ-beschikkingen ten aanzien van gebruikers van woningen (huurders) zijn de Beleidsregels aanwijzen belastingplichtige Noordwijk, artikel 1 onderdeel 3, zoals die gelden voor de rioolheffing (gebruikersdeel), de afvalstoffenheffing en de forensenbelasting van overeenkomstige toepassing.

Artikel 2 Intrekking besluit

Het besluit van 14 maart 2017 tot vaststelling van de ‘Beleidsregels voor het aanwijzen van een WOZ-belanghebbende in een keuzesituatie' wordt ingetrokken met ingang van de datum van inwerkingtreding van dit besluit.

Artikel 3 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op 31 december 2018.

Artikel 4 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: 'Beleidsregels aanwijzen WOZ-belanghebbende Noordwijk’.

 

Noordwijk, 18 december 2018

Het college van burgemeester en wethouders van Noordwijk,

de secretaris,

A.C.J. van der Pol

de burgemeester,

J. Rijpstra