Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Noordwijk

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordwijk houdende regels omtrent Reglement gegevensverstrekking basisregistratie personen 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNoordwijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordwijk houdende regels omtrent Reglement gegevensverstrekking basisregistratie personen 2019
CiteertitelReglement gegevensverstrekking basisregistratie personen 2019
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het regelement gegevensverstrekking basisregistratie personen 2015.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 3.8 van de Wet basisregistratie personen
 2. http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Noordwijk/CVDR619834/CVDR619834_1.html
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-01-201902-01-2019nieuwe regeling

08-01-2019

gmb-2019-9430

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordwijk houdende regels omtrent Reglement gegevensverstrekking basisregistratie personen 2019

Reglement gegevensverstrekking basisregistratie personen 2019

Burgemeester en wethouders van de gemeente Noordwijk

Gelet op

 • Artikel 3.8 Wet basisregistratie personen

 • Verordening Gegevensverstrekking Basisregistratie personen 2019

Besluiten vast te stellen:

Reglement gegevensverstrekking basisregistratie personen 2019

Artikel 1. Begripsbepalingen

In dit reglement wordt verstaan onder:

 • 1.

  basisregistratie: de basisregistratie personen, bedoeld in artikel 1.2 van de Wet Basisregistratie Personen;

 • 2.

  derde: elke natuurlijke persoon niet zijnde een overheidsorgaan of een ingeschrevene en elke rechtspersoon die niet krachtens publiekrecht is ingesteld, noch met enig openbaar gezag is bekleed;

 • 3.

  ingeschrevene: degene ten aanzien van wie een persoonslijst in de basisregistratie is opgenomen;

 • 4.

  overheidsorgaan: 1° een orgaan van een rechtspersoon die krachtens publiekrecht is ingesteld, of 2° een ander persoon of college, met enig openbaar gezag bekleed;

 • 5.

  persoonslijst: het geheel van gegevens, bedoeld in artikel 2.7, eerste lid, en 2.69, eerste lid van de Wet Basisregistratie Personen over één persoon in de basisregistratie.

Artikel 2. Verstrekkingen aan organen van de gemeente

Het college van burgemeester en wethouders verstrekt aan een overheidsorgaan dat een orgaan van de gemeente is gegevens uit de basisregistratie voor zover dit is bepaald in bijlage 1.

Artikel 3. Verstrekkingen aan derden

 • 1.

  Werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijk belang voor de gemeente, ten behoeve waarvan gegevens uit de basisregistratie kunnen worden verstrekt, zijn:

  • a.

   ouderenzorg

  • b.

   maatschappelijk werk

  • c.

   vluchtelingenwerk/inburgering

  • d.

   jeugdwelzijnswerk

  • e.

   woningtoedeling

  • f.

   voeren van een begraafplaatsadministratie

  • g.

   bevorderen van de leesvaardigheid (bibliotheek)

  • h.

   bevorderen van cultureel werk

  • i.

   gezondheidszorg

  • j.

   slachtoffer- en verwantenregistratie

 • 2.

  De volgende categorieën van derden komen in aanmerking voor verstrekking van gegevens uit de basisregistratie:

  • a.

   in de gemeente Noordwijk gevestigde instellingen met een niet-commercieel doel

  • b.

   landelijke instellingen, stichtingen en verenigingen met een CBF-keurmerk

  • c.

   instellingen die werkzaamheden verrichten op het terrein van maatschappelijke dienstverlening, algehele gezondheidszorg, kinderopvang, jeugdwelzijn, ouderenzorg, gehandicaptenzorg, werkvoorziening, universiteiten of personen/bedrijven/instellingen die zich bezighouden met door de overheid gesteunde of gesubsidieerde onderzoeken op het gebied van de gezondheidszorg, maatschappelijke dienstverlening of sociale dienstverlening

  • d.

   instellingen ten behoeve van begraafplaatsen

  • e.

   overheidsorgaan dan wel een persoon of organisatie gevestigd in het buitenland

Artikel 4. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Dit reglement treedt in werking op de dag na bekendmaking en werkt terug tot 1 januari 2019. Het regelement gegevensverstrekking basisregistratie personen 2015 vervalt.

 • 2.

  Dit reglement wordt aangehaald als: Reglement gegevensverstrekking basisregistratie personen 2019.

Aldus vastgesteld door het college van B&W tijdens de vergadering van 8 januari 2019

Burgemeester en wethouders van Noordwijk,

de secretaris,

C. Hof

de burgemeester

J.H.M. Hermans - Vloedbeld

Bijlage 1 Reglement gegevensverstrekking basisregistratie personen.

Autorisatie voor inzage

Organisatieonderdeel

(Wettelijk) kader

Gegevensset basisregistratie

Team KFB, Team BFO

Wet BRP, Kieswet, besluit Burgerlijke stand, Burgerlijk wetboek, nationaliteitswetgeving, Wet op de lijkbezorging, Wet justitiële documentatie, Vreemdelingenwet, Paspoortwet en regelgeving rijbewijzen, Leerlingenvervoer, Gehandicaptenparkeerkaart, Meldingen openbare ruimte, Gevonden voorwerpen, Begraafplaatsadministratie.

Alle gegevens op PL en verwijsgegevens

Team BIH, Team BEW

Gemeentelijke belastingen, Waardering onroerende zaken, Afvalstoffenheffing

Persoonsgegevens, verblijfplaatsgegevens en verwijsgegevens.

Team FIA, Team FIB

Controle debiteurenadministratie.

Persoonsgegevens, verblijfplaatsgegevens en verwijsgegevens.

Team VTH, Team JOV

APV, Winkeltijden, Drank en Horeca, Kansspelen

Persoonsgegevens, verblijfplaatsgegevens en verwijsgegevens.

 

Omgevingsvergunning, Rampenbestrijding, Openbare orde. Toekennen van onderscheidingen.

 

Team MAS, Team SOS,

WRO, WKPB, Woningwet, WMO, Kinderopvang, AWBZ, Jeugdzorg, Ouderenzorg, Participatiewet

Persoonsgegevens, verblijfplaatsgegevens en verwijsgegevens.

Team BW1, Team BW2, Team BRT, Team BOG, Team BOC, Team PCI

Meldingen openbare ruimte. Afvaladministratie

Persoonsgegevens, verblijfplaatsgegevens en verwijsgegevens.

Overige teams en medewerkers

Gemeentewet, AWB, voor de uitvoering van hun publiekrechtelijke taak

Alleen NAW-gegevens (actuele personen)

 

Selectieverstrekkingen

Organisatieonderdeel

Waarvoor

Gegevensset

Team MAS, Team SOS

Onderzoeken, enquêtes en mailingen op gebied van Onderwijs, Sport, Cultuur, Zorg en Welzijn

NAW-gegevens (actuele personen)

Team SEC

Felicitaties en bezoek aan huwelijksjubilarissen en >= 100 jarigen.

NAW-gegevens (actuele personen)

Omgevingsdienst West-Holland (ODWH)

Bouwtoezicht, Milieutoezicht, Omgevingsvergunning.

Persoonsgegevens, verblijfplaatsgegevens en verwijsgegevens.

Parkeerservicebureau

Parkeervergunningen betaald parkeren

NAW-gegevens (actuele personen)