Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Noordwijk

Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordwijk houdende regels omtrent benoeming buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand beleidsregel benoeming tot babs voor één dag gemeente Noordwijk 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNoordwijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordwijk houdende regels omtrent benoeming buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand beleidsregel benoeming tot babs voor één dag gemeente Noordwijk 2019
Citeertitelbeleidsregel benoeming tot babs voor één dag gemeente Noordwijk 2019
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de beleidsregel benoeming tot babs voor één dag (2014).

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-01-201902-01-201923-04-2020nieuwe regeling

08-01-2019

gmb-2019-9439

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordwijk houdende regels omtrent benoeming buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand beleidsregel benoeming tot babs voor één dag gemeente Noordwijk 2019

Burgemeester en wethouders van de gemeente Noordwijk, geiet op het bepaalde in artikel 16, Boek 1

van het Burgerlijk Wetboek en gelet op het bepaalde in artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht;

 

Overwegende dat het wenselijk is een beleidsregel vast te stellen voor het benoemen van een

buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor één dag in incidentele gevallen;

 

besluiten vast te stellen:

 

Beleidsregel inzake de benoeming tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand

(babs) voor één dag

Artikel 1 Benoeming

Benoeming tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (babs) voor één dag is mogelijk

mits voldaan wordt aan de voorwaarden genoemd in artikel 2.

Artikel 2 Voorwaarden

 • 1.

  De babs voor één dag heeft een geldige benoeming tot (b)abs, is op de datum waarop het huwelijk wordt gesloten nog steeds als (b)abs werkzaam in een andere gemeente, en is beëdigd bij de Nederlandse rechtbank tot wier rechtsgebied de gemeente behoort waar hij voor het eerst is benoemd of;

 • 2.

  De babs voor één dag heeft aantoonbaar een opleioding tot trouwambtenaar gevolgd bij een erkend opleidingsinstituut.

Artikel 3 Aanvragen

 • 1.

  Het bruidspaar en de babs voor één dag dienen een aanvraagformulier in te vullen en te ondertekenen. Via dit formulier verzoekt het bruidspaar tot de benoeming van de babs voor één dag.

 • 2.

  De volgende bijlagen moeten worden bijgevoegd door de babs voor één dag:

  • a.

   een kopie van een geldig legitimatiebewijs;

  • b.

   in het geval van aanvraag op basis van artikel 2.1:

   • -

    een kopie van een geldig benoemingsbesluit van de gemeente waar de (b)abs werkzaam is;

   • -

    een kopie van het proces-verbaal van beëdiging;

  • c.

   in het geval van aanvraag op basis van artikel 2.2:

   • -

    een certificaat van de opleiding tot trouwambtenaar

 • 3.

  Het verzoek moet uiterlijk 3 maanden voor de huwelijksdatum door de gemeente Noordwijk zijn ontvangen.

Artikel 4 Ceremonie

 • 1.

  De babs voor één dag neemt vooraf contact op met de gemeente Noordwijk om afspraken te maken over het verkrijgen van de huwelijksdocumenten en de toga.

 • 2.

  De babs voor één dag is verantwoordelijk voor het correcte verloop van de ceremonie en zorgt voor een correcte afhandeling van de huwelijksdocumenten.

 • 3.

  Het huwelijk mag niet voltrokken worden in een toga die zichtbaar van een andere gemeente is.

Artikel 5 Kosteloos huwelijk

De babs voor één dag kan geen kosteloos huwelijk voltrekken

Artikel 6 Vergoeding

De babs voor één dag krijgt geen vergoeding van de gemeente Noordwijk voor de voltrekking van het

huwelijk. Ook worden (reis)kosten niet door de gemeente Noordwijk vergoed.

Artikel 7 Kosten

 • 1.

  De kosten voor benoeming en/of beëdiging bij de rechtbank staan los van het tarief voor de huwelijksvoltrekking en zijn opgenomen in de legesverordening.

 • 2.

  Het tarief voor de huwelijksvoltrekking blijft onveranderd. Het bruidspaar betaalt de leges zoals genoemd in de tarieventabel behorende bij de legesverordening.

Artikel 8 Geregistreerd Partnerschap

ln deze beleidsregel kan voor bruidspaar ook de te registreren partners gelezen worden en

voor huwelijk het geregistreerd partnerschap.

Artikel 9 Bijzondere situaties

In bijzondere situaties kunnen burgemeester en wethouders besluiten de voorwaarden genoemd in

artikel 2 buiten beschouwing te laten.

Artikel 10 Slotbepalingen

 • 1.

  Deze beleidsregel treedt in werking op de dag na de bekendmaking en werkt terug tot 1 januari 2019.

 • 2.

  De beleidsregel benoeming tot babs voor één dag (2014) wordt ingetrokken.

 • 3.

  Deze regeling kan worden aangehaald als "beleidsregel benoeming tot babs voor één dag gemeente Noordwijk 2019".

Aldus vastgesteld door het college van B&W tijdens de vergadering van 8 januari 2019

Burgemeester en wethouders van Noordwijk,

de secretaris,

C. Hof

de burgemeester

J.H.M. Hermans - Vloedbeld