Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Noordwijk

Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordwijk houdende regels omtrent gevonden voorwerpen Beleidsregels gevonden voorwerpen gemeente Noordwijk 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNoordwijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordwijk houdende regels omtrent gevonden voorwerpen Beleidsregels gevonden voorwerpen gemeente Noordwijk 2019
CiteertitelBeleidsregels gevonden voorwerpen gemeente Noordwijk 2019
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de beleidsregels verloren en gevonden voorwerpen gemeente Noordwijk en de beleidsregels verloren en gevonden voorwerpen Noordwijkerhout.

Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 5 van Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek BES
 2. artikel 6 van Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek
 3. artikel 7 van Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek
 4. artikel 8 van Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek
 5. artikel 9 van Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek
 6. artikel 10 van Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek
 7. artikel 11 van Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek
 8. artikel 12 van Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek
 9. artikel 160, eerste lid, van de Gemeentewet
 10. artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-01-2019nieuwe regeling

08-01-2019

gmb-2019-9445

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordwijk houdende regels omtrent gevonden voorwerpen Beleidsregels gevonden voorwerpen gemeente Noordwijk 2019

Beleidsregels op grond van:

 • 1.

  Burgerlijk Wetboek, art. 5 t/m 12, Boek 5

 • 2.

  Besluit gevonden voorwerpen

 • 3.

  Gemeentewet, art. 160, lid 1, sub e

 • 4.

  Algemene wet bestuursrecht art. 4.81

Artikel 1. Begripsomschrijving

In deze beleidsregel wordt verstaan onder:

 • a.

  de (aangewezen) ambtenaar: elke medewerker die met deze taak belast is;

 • b.

  claimant: degene die claimt de eigenaar te zijn van een gevonden voorwerp;

 • c.

  het college: het college van burgemeester en wethouders;

 • d.

  de gemeente: de gemeente Noordwijk;

 • e.

  gevonden voorwerp: onbeheerde zaak die door een vinder onder zich is genomen;

 • f.

  houder: iemand die een onbeheerde zaak onder zich neemt met de bedoeling deze weer zo snel mogelijk te doen toekomen aan de eigenaar;

 • g.

  rechthebbende: degene die rechtens een aanspraak heeft op een gevonden voorwerp.

 • h.

  verloren voorwerp: een zaak die, buiten de wil van de rechthebbende, niet meer onder zijn beheer is;

 • i.

  vinder: iemand die een onbeheerde zaak aantreft.

Artikel 2. Toepassingsbereik

Deze beleidsregels zijn van toepassing op:

 • 1.

  Alle door de daartoe aangewezen ambtenaar geregistreerde gevonden voorwerpen.

Artikel 3. Aangifte en registratie

 • 1.

  Van een gevonden voorwerp kan digitaal aangifte worden gedaan. De vinder bewaart het voorwerp in dit geval thuis.

 • 2.

  Er kan tijdens openingstijden van de gemeente, aan de (receptie)balie aangifte worden gedaan. Het voorwerp dient hierbij te worden overgedragen.

 • 3.

  De aangewezen ambtenaar registreert het gevonden voorwerp na aangifte in de applicatie voor registratie van gevonden voorwerpen.

 • 4.

  Geen registratie vindt plaats van gevonden:

  • a.

   reisdocumenten;

  • b.

   gemeentelijke afvalcontainers;

  • c.

   dieren

 • 5.

  Als aangifte wordt gedaan van een gevonden voorwerp dat vermoedelijk met een misdrijf te maken heeft, neemt de aangewezen ambtenaar contact op met de politie. Afhankelijk van het gevonden voorwerp en de uitkomst van het contact met de politie, registreert de ambtenaar het gevonden voorwerp en neemt deze het voorwerp in bewaring.

 • 6.

  Verloren voorwerpen worden niet geregistreerd.

Artikel 4. Bewaringstermijn

 • 1.

  De ambtenaar kan vorderen dat een gevonden voorwerp aan de gemeente in bewaring wordt gegeven.

 • 2.

  Een gevonden voorwerp met een waarde tot € 450,- wordt voor een periode van 3 maanden bewaard.

 • 3.

  Een gevonden voorwerp met een waarde boven € 450,- wordt voor een periode van één jaar bewaard.

 • 4.

  De in het derde en vierde lid bedoelde bewaringstermijn begint te lopen vanaf de datum van registratie.

Artikel 5. Waardebepaling

De aangewezen ambtenaar bepaalt de waarde van het gevonden voorwerp. In geval van twijfel over de waarde van het gevonden voorwerp zal het voorwerp in ieder geval gedurende een jaar bewaard worden alsof het een waarde heeft van meer dan € 450,-.

Artikel 6. Dieren, wapens en illegale waar

 • 1.

  Dieren die zijn gevonden worden niet geregistreerd door de gemeente maar ondergebracht bij de organisatie waar de gemeente Noordwijk op dat moment een daartoe strekkend contract mee heeft.

 • 2.

  Goederen zoals vuurwapens, munitie en illegale waar, draagt de ambtenaar onmiddellijk over aan de politie.

Artikel 8. Publicatie gevonden voorwerpen

 • 1.

  Gevonden voorwerpen worden gepubliceerd via een daarvoor geschikt digitaal medium.

Artikel 9. Geen teruggave; verval aan de gemeente Noordwijk

 • 1.

  Een gevonden voorwerp wordt niet teruggegeven, als:

  • a.

   de ambtenaar niet objectief kan vaststellen dat de claimant de rechthebbende eigenaar van het voorwerp is;

  • b.

   het gevonden voorwerp na registratie gevorderd wordt door de politie in verband met een vermoedelijk misdrijf.

 • 2.

  Een gevonden voorwerp wordt niet teruggegeven, als de claimant c.q. rechthebbende zich niet legitimeert.

 • 3.

  Een bij de gemeente in bewaring gegeven gevonden voorwerp waarvan de bewaringstermijn is verstreken, wordt niet meer teruggegeven, maar vervalt aan de gemeente.

Artikel 10. Verkoop of schenking van voorwerpen waarvan de bewaartermijn is verstreken

 • 1.

  Na afloop van de bewaartermijn schenkt hetcollege de gevonden voorwerpen, met uitzondering van voorwerpen met een hoge waarde, aan een maatschappelijke organisatie.

 • 2.

  Voorwerpen met een hoge waarde kunnen na afloop van de bewaartermijn worden verkocht aan een opkoper.

 • 3.

  (Fiets)wrakken worden vernietigd, of geschonken aan een maatschappelijke organsatie

 • 4.

  In overige gevallen waarin deze regeling niet voorziet beslist het college.

Artikel 11. Intrekking oude verordening/beleidsregel

De beleidsregels verloren en gevonden voorwerpen gemeente Noordwijk en de beleidsregels verloren en gevonden voorwerpen Noordwijkerhout worden ingetrokken.

Artikel 12. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze beleidsregel treedt in werking op 1 januari 2019.

 • 2.

  Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregels gevonden voorwerpen gemeente Noordwijk 2019.

Aldus vastgesteld door het college van B&W tijdens de vergadering van 8 januari 2019

Burgemeester en wethouders van Noordwijk,

de secretaris,

C. Hof

de burgemeester

J.H.M. Hermans - Vloedbeld