Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Noordwijk

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordwijk houdende regels omtrent Protocol huisnummering Noordwijk 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNoordwijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordwijk houdende regels omtrent Protocol huisnummering Noordwijk 2019
CiteertitelProtocol huisnummering Noordwijk 2019
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-01-2019nieuwe regeling

08-01-2019

gmb-2019-9446

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordwijk houdende regels omtrent Protocol huisnummering Noordwijk 2019

 

Protocol huisnummering Noordwijk 2019

 

Het college van de gemeente Noordwijk;

 

overwegende:

 

 • -

  dat het beschikken op een aanvraag omgevings-, splitsings- of onttrekkingsvergunning, en ook het toewijzen van een stand- of ligplaats, tot gevolg kan hebben dat een huisnummer moet worden toegekend, vernummerd, ingetrokken of dat een hoofd- en nevenadres moet worden omgedraaid;

 • -

  dat de toekenning, vernummering en intrekking van huisnummers krachtens een mandaatconstructie geschiedt door de directeur van de Omgevingsdienst West-Holland;

 • -

  dat het wenselijk is de directeur van de Omgevingsdienst West-Holland een zo volledig mogelijke instructie te geven over de te hanteren methodiek en over de opbouw en toepassing van huisnummering, huisletter- en huisnummertoevoegingen;

   

stelt vast:

 

het Protocol huisnummering Noordwijk 2019

1. Begripsbepaling

Bij dit protocol wordt verstaan onder:

 • a.

  Directeur: de directeur van de Omgevingsdienst West-Holland krachtens een daartoe verleend mandaat.

 • b.

  BAG: Basisregistraties Adressen en Gebouwen; een registratie van authentieke gegevens voor adressen en gebouwen.

 • c.

  BAG-register: Register met authentieke gegevens van adressen en gebouwen.

 • d.

  Landelijke voorziening: de Landelijke Voorziening voor de BAG.

 • e.

  Authentiek: in een basisregistratie opgenomen gegeven dat bij of krachtens de wet als authentiek is aangemerkt.

 • f.

  Adres: een benaming, bestaande uit een combinatie van woonplaatsnaam, naam openbare ruimte en nummeraanduiding, die door de directeur is toegekend aan een als zodanig aangewezen adresseerbaar object.

 • g.

  Niet authentiek adres: adres dat niet gebaseerd is op rechtsgronden vanuit de wet BAG, dat wordt gebruikt om een locatie aan te duiden.

 • h.

  Pand: de kleinste, bij de totstandkoming functioneel en bouwkundig constructief zelfstandige eenheid, die direct en duurzaam met de aarde is verbonden en betreedbaar en afsluitbaar is.

 • i.

  Adresseerbaar object authentiek: een verblijfsobject, ligplaats of standplaats. Andere objecten hebben geen authentiek adres.

 • j.

  Verblijfsobject: de kleinste functioneel zelfstandige binnen één of meerdere gebouwen gelegen en afsluitbare eenheid van gebruik die geschikt is voor woon-, bedrijfsmatige-of recreatieve doeleinden en die ontsloten wordt via een eigen toegang vanaf de openbare weg, een erf of een gedeelde verkeersruimte en dat onderwerp kan zijn van rechtshandelingen.

 • k.

  Ligplaats: een door het bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen plaats in het water al dan niet aangevuld met een op de oever aanwezig terrein of een gedeelte daarvan, die bestemd is voor het permanent afmeren van een voor woon-, bedrijfsmatige of recreatieve doeleinden geschikt vaartuig.

 • l.

  Standplaats: een door het bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen terrein of gedeelte daarvan dat bestemd is voor het permanent plaatsen van een niet direct en niet duurzaam met de aarde verbonden en voor woon-, bedrijfsmatige, of recreatieve doeleinden geschikte ruimte.

 • m.

  Rechthebbende: eenieder die krachtens eigendom of een beperkt zakelijk recht de beschikking heeft over een onroerende zaak, en daarmee gehouden is tot het doen aanbrengen van nummerdragers.

 • n.

  Hoofdgebouw:

  • a.

   Een ligplaats, standplaats of verblijfsobject, niet zijnde een serie garagebox, garage of bedrijfspand aan of bij woning of authentiek genummerd gebouw voor openbaar nut.

  • b.

   Een garage die onderdeel uitmaakt van een reeks aaneengesloten garages die functioneel ten dienste staan van meerdere hoofdgebouwen.

 • o.

  Nummerdrager: bord waarop een toegekend nummer is aangebracht, bijvoorbeeld een huisnummerbord.

 • p.

  0pvolgend: een Arabisch nummer of alfabetische letter die numeriek of alfabetisch volgt op respectievelijk het nummer of de letter van het naastliggende authentieke huisnummer met dezelfde naam voor aanliggend openbaar gebied.

2 Toekenning van nummers

 • 1.

  Door of vanwege de directeur worden nummers toegekend, gewijzigd of ingetrokken.

 • 2.

  Het besluit waarbij nummers worden toegekend, gewijzigd of ingetrokken omvat een besluitbrief, een situatietekening op schaal waarin de objecten worden aangegeven en afgebakend door middel van een gekleurde lijn en een was- wordt tabel.

 • 3.

  Een nummer bestaat uit één of meer Arabische cijfers, al dan niet met toevoeging van een letter- en/of nummertoevoeging. Een lettertoevoeging dient te worden geschreven in hoofdletters. Een nummertoevoeging dient te bestaan uit een getal van maximaal 3 Arabische cijfers.

 • 4.

  Het toekennen, wijzigen of intrekken van nummers geschiedt zoveel mogelijk synchroon met het nemen van een beschikking op een verzoek om vergunning of de afwikkeling van een melding ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

 • 5.

  Het toekennen, wijzigen of intrekken van nummers kan ook geschieden op verzoek een gegevensbeheerder BAG van een deelnemende gemeente, op verzoek van een belanghebbende of na eigen waarneming, mits het te adresseren object in aanmerking komt voor een nummer.

 • 6.

  Het beoordelen van een verzoek van een belanghebbende om aan een object een nummer toe te kennen geschiedt aan de hand van een toets of het object een legale situatie betreft. Indien de aanvraag op dit aspect niet volledig is en/of het de Omgevingsdienst West-Holland ten dienste staande archief hierover geen uitsluitsel biedt, wordt de aanvrager in de gelegenheid gesteld om binnen 4 weken alsnog de ontbrekende informatie aan te leveren. Indien de ontbrekende informatie niet of niet tijdig wordt geleverd, wordt het verzoek buiten behandeling gesteld. Voor zover het geen legale situatie betreft, wordt de aanvrager geïnformeerd over de wijze waarop deze situatie eventueel ongedaan kan worden gemaakt.

3 Wijze van nummeren

Het toekennen van nummers geschiedt als volgt:

 • a.

  In een straat worden rechts even nummers en links oneven nummers toegekend in een oplopende reeks.

 • b.

  Er wordt bij een adres in een buurt of wijk begonnen met nummeren vanaf het beginpunt van de straat dat het dichtst bij de oudste centrale dorpskerk is gelegen.

 • c.

  Indien het niet mogelijk of logisch te nummeren vanaf het hiervoor aangegeven beginpunt, wordt begonnen met nummeren vanaf het beginpunt van de straat dat het dichtst bij het centrum van de buurt ligt of vanaf een ontsluitingsweg in de buurt.

 • d.

  In doodlopende straten wordt van het begin van de straat af, ongeacht de looprichting, rechts even en links oneven genummerd.

 • e.

  Op pleinen wordt - met de klok mee - doorlopend genummerd.

 • f.

  Wanneer een plein onderdeel uitmaakt van een straat wordt op dat plein doorgenummerd alsof het een onderdeel van die straat is.

 • g.

  Er wordt zoveel mogelijk genummerd aan die straat, waaraan het begin van het toegangspad is gelegen en vanwaar de kortst begaanbare route naar de (hoofd)toegang loopt.

 • h.

  Voor ruimten tussen adresseerbare objecten, die in de toekomst mogelijk bebouwd worden, moet het maximaal te verwachten aantal nummers worden gereserveerd.

 • i.

  Voor nummering van nieuwe objecten tussen reeds doorlopend geadresseerde en genummerde objecten wordt het nummer van het laagste authentieke nummer aangehouden, gevolgd door de hoofdletter A en aansluitend een getal dat een opvolgend nummer weergeeft (bijvoorbeeld 45A1).

 • j.

  Voor zowel authentieke adressen als niet-authentieke adressen is de wijze van nummering identiek.

 • k.

  Bepaling en afbakening van adresseerbare objecten geschiedt overeenkomstig de aanwijzingen in het Objectenhandboek basisregistraties adressen en gebouwen (Min. VROM, 2009), met aanpassingen volgens besluit BAG BAO afbakening zorgcomplexen oktober 2012 en het besluit BAG BAO afbakening studentencomplexen oktober 2013.

4 Wat wordt authentiek genummerd

 • a.

  Verblijfsobject

 • b.

  Ligplaats

 • c.

  Standplaats

5 Wat wordt niet-authentiek genummerd

 • 1.

  Elk ander object dan bedoeld in voorschrift 4, waarvan door of vanwege de directeur is vastgesteld dat het gezien ligging en aard voor nummering in aanmerking komt.

 • 2.

  Elk ander object dan bedoeld in voorschrift 4, dat voor de administratieve huishouding van de gemeente van belang kan zijn.

6 Nummering van meergezinsgebouwen (met meerdere bouwlagen)

 • 1.

  Indien er in een gebouw meerdere woningen per verdieping aanwezig zijn met één gezamenlijk trappenhuis - de zogenoemde portiekwoningen - geschiedt de nummering verticaal. Daarbij wordt eerst de linkerzijde van het portiek van beneden naar boven genummerd en vervolgens de rechterzijde van beneden naar boven.

 • 2.

  Indien er in een gebouw meerdere woningen per verdieping aanwezig zijn en de toegangen tot die woningen zijn gelegen aan galerijen - de zogenoemde galerijflats - geschiedt de nummering horizontaal (van links naar rechts) per galerij. Daarbij wordt eerst de laagst gelegen galerij genummerd.

 • 3.

  Indien er op de begane grond van een gebouw als bedoeld bij lid 2, andere objecten zijn gelegen die genummerd worden, is van belang waar de toegang tot de galerijflat is gelegen ten opzichte van de toegang van die andere objecten. Ligt de toegang van dat object vóór de toegang tot de galerijflat dan wordt eerst dat object genummerd en vervolgens de woningen van de er achter liggende galerijflat. Ligt de toegang van dat object na de toegang tot de galerijflat dan worden eerst de woningen van de galerijflat genummerd en vervolgens het er achter gelegen object.

7 Nummering van bedrijfsverzamelgebouwen

 • 1.

  Aan een bedrijfsverzamelgebouw wordt een nummer toegekend aan elk functioneel zelfstandig verblijfsobject, tenzij sprake is van aaneengesloten samenhangend gebruik.

 • 2.

  Een ruimte wordt als verblijfsobject aangemerkt indien van daaruit een bedrijf zelfstandig opereert, zonder dat er sprake is van een substantiële afhankelijkheid van voorzieningen in andere ruimten binnen het pand.

8 Nummering van hoofdgebouwen

 • 1.

  Het authentiek toe te kennen nummer aan een hoofdgebouw bestaat uit een opvolgend nummer van het naastgelegen authentieke nummer voor zover deze gerelateerd is aan dezelfde straatnaam.

 • 2.

  Indien het opvolgende nummer, bedoeld bij lid 1 al bestaat, wordt een opvolgende letter- of nummertoevoeging - als bedoeld bij voorschrift 2.3 - toegevoegd aan het te nummeren object.

9 Nummering van ligplaatsen

 • 1.

  Het authentieke nummer voor een ligplaats bestaat uit een opvolgend nummer van het naastgelegen authentieke nummer voor zover deze is gerelateerd aan dezelfde straatnaam, gevolgd door de huisnummertoevoeging ws in kleine letters.

10 Nummering van specifieke objecten

 • 1.

  Bij het nummeren van objecten als bedoeld in de leden 3.1. tot en met 3.11 wordt aangesloten bij het dichtstbij gelegen authentieke nummer. Hierbij wordt alleen aangesloten bij het nummer, niet een eventuele letter en/of nummertoevoeging.

 • 2.

  De wijze van nummering zoals bedoeld in de leden 3.1 tot en met 3.11 vindt niet op de daar beschreven wijze plaats indien dat gelet op de vindbaarheid niet logisch is. In dat geval wordt het nummer niet ontleend aan het dichtstbij gelegen authentieke nummer.

  • 3.1

   Nummering point of precense-gebouw

   Het authentieke nummer voor een point of precense-gebouw (pop-station) bestaat uit het nummer van het dichtst bij gelegen authentieke nummer, gevolgd door de hoofdletter C en aansluitend een getal dat een opvolgend nummer weergeeft (bijvoorbeeld 45C1).

  • 3.2

   Nummering distributiestation voor gas of water

   Het authentieke nummer voor een distributiestation voor gas of water bestaat uit het nummer van het dichtst bij gelegen authentieke nummer, gevolgd door de hoofdletter D en aansluitend een getal dat een opvolgend nummer weergeeft (bijvoorbeeld 45D1).

  • 3.3

   Nummering serie garagebox

   Het authentieke nummer voor een serie garagebox - die niet gerelateerd kan worden aan een bijbehorend verblijfsobject of nummeraanduiding, zoals aangegeven bij lid 3.10 - bestaat uit het nummer van het dichtst bij gelegen authentieke nummer, gevolgd door de hoofdletter G en aansluitend een getal dat een opvolgend nummer weergeeft (bijvoorbeeld 45G1).

  • 3.4

   Nummering kamers binnen zorgcomplex

   • 1.

    Het authentieke nummer voor een kamer binnen een zorgcomplex bestaat uit het nummer van het hoofdgebouw, gevolgd door de hoofdletter K en aansluitend een getal dat een opvolgend nummer weergeeft (bijvoorbeeld 45K1).

   • 2.

    Indien er in een zorgcomplex meerdere kamers per verdieping aanwezig zijn, gegroepeerd rond één gezamenlijke liftruimte c.q. gezamenlijk trappenhuis, geschiedt de nummering verticaal. Daarbij wordt eerst de linkerzijde van de liftruimte c.q. het trappenhuis van beneden naar boven genummerd en vervolgens de rechterzijde van beneden naar boven.

   • 3.

    Indien er in een zorgcomplex meerdere kamers per verdieping aanwezig zijn en de toegangen tot die kamers gelegen zijn aan galerijen, geschiedt de nummering horizontaal (van links naar rechts) per galerij. Daarbij wordt eerst de laagst gelegen galerij genummerd.

  • 3.5

   Nummering parkeergarage

   Het authentieke nummer voor een parkeergarage bestaat uit het nummer van het dichtst bij gelegen authentieke nummer, gevolgd door de hoofdletter P en aansluitend een getal dat een opvolgend nummer weergeeft (bijvoorbeeld 45P1).

  • 3.6

   Nummering rioolgemaal of onderbemaling

   Het authentieke nummer voor een rioolgemaal bestaat uit het nummer van het dichtst bij gelegen authentieke nummer, gevolgd door de hoofdletter R en aansluitend een getal dat een opvolgend nummer weergeeft (bijvoorbeeld 45R1).

  • 3.7

   Nummering stook-, ketel- of technische ruimte in meergezinsgebouw (met meerdere bouwlagen) of bedrijfsverzamelgebouw

   Het authentieke nummer voor een stook-, ketel- of technische ruimte bestaat uit een opvolgend nummer aansluitend op de nummering van woningen en verblijfsobjecten als aangegeven in voorschrift 6, respectievelijk 7, gevolgd door de hoofdletter S en aansluitend een getal dat een opvolgend nummer weergeeft (bijvoorbeeld 45S1).

  • 3.8

   Nummering transformatorhuisje

   Het authentieke nummer voor een transformatorhuisje bestaat uit het nummer van het dichtst bij gelegen authentieke nummer, gevolgd door de hoofdletter T en aansluitend een getal dat een opvolgend nummer weergeeft (bijvoorbeeld 45T1).

  • 3.9

   Nummering vakantie-, recreatie of zomerhuisje

   Het authentieke nummer voor een vakantie- of recreatiehuisje bestaat uit het nummer van het dichtst bij gelegen authentieke nummer, gevolgd door de hoofdletter V en aansluitend een getal dat een opvolgend nummer weergeeft (bijvoorbeeld 45V1).

  • 3.10

   Nummering garage of bedrijfspand aan woning

   Het authentieke nummer voor een garage of bedrijfspand aan een woning, waarbij de garage door het feitelijk gebruikt valt aan te merken als een afzonderlijk verblijfsobject, bestaat uit het authentieke nummer van de woning waaraan een opvolgende letter of nummertoevoeging wordt toegevoegd.

  • 3.11

   Nummering later geplaatst hoofdgebouw of bedrijfspand bij woning

   Het authentieke nummer voor een later geplaatst hoofdgebouw of bedrijfspand bij een woning bestaat uit de cijfers van het authentieke huisnummer van de genoemde woning waaraan een opvolgende letter of nummertoevoeging wordt toegevoegd.

11 Ingangsdatum van nummers

 • 1.

  Een toegekend nummer gaat in op de datum waarop het nummerbesluit is vastgesteld of op de datum die voor dat nummer in dat besluit is vermeld.

12 Registratie nummers

 • 1.

  Door of vanwege de directeur genomen besluiten waarbij nummers worden toegekend, gewijzigd of ingetrokken worden tezamen met de aanvullende bescheiden als bedoeld bij voorschrift 2.2, in afschrift toegezonden aan de gegevensbeheerder BAG. Indien het besluit samenhangt met een beschikking of melding ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, behoort de desbetreffende beschikking of melding te worden toegezonden.

 • 2.

  Voor zover het door of vanwege de directeur genomen besluit betrekking heeft op authentieke nummers voor verblijfsobjecten, ligplaatsen en standplaatsen worden wordt het besluit door de gegevensbeheerder BAG van de gemeente in het BAG-register vastgelegd en gemeld aan de Landelijke Voorziening.

13 Openbaarmaking en bekendmaking van nummers

 • 1.

  Door of vanwege de directeur genomen besluiten waarbij nummers worden toegekend, gewijzigd of ingetrokken, worden door de Omgevingsdienst West-Holland tezamen met de aanvullende bescheiden als bedoeld bij voorschrift 2.2 toegezonden aan:

  • a.

   de rechthebbende

 • 2.

  Door of vanwege de directeur genomen besluiten waarbij nummers worden toegekend, gewijzigd of ingetrokken, worden door de Omgevingsdienst West-Holland tezamen met de aanvullende bescheiden als bedoeld bij voorschrift 2.2 in afschrift per e-mail toegezonden aan de gemeente Noordwijk ter attentie van de volgende dienstonderdelen:

  • a.

   Gegevensbeheerder BAG (bag@noordwijk.nl)

  • b.

   Belastingen (financien@noordwijk.nl)

  • c.

   Klant Contact Centrum (burgerzaken@noordwijk.nl)

 • 3.

  Door of vanwege de directeur genomen besluiten waarbij nummers worden toegekend, gewijzigd of ingetrokken, worden tezamen met de aanvullende bescheiden als bedoeld bij voorschrift 2.2, in afschrift per e-mail toegezonden aan:

  • a.

   Post.nl

 • 4.

  Door of vanwege de directeur genomen besluiten waarbij nummers worden toegekend, gewijzigd of ingetrokken, worden niet openbaar bekend gemaakt door middel van publicatie.

14 Wijziging van nummers (vernummering)

 • 1.

  Bestaande nummers worden de directeur gewijzigd indien door wettelijk geregelde grenswijziging, grenscorrectie of gemeentelijke herindeling sprake is van één of meer identieke adressen; in welk geval het "toegevoegde" nummer vernummerd wordt;

 • 2.

  Bestaande nummers kunnen door de directeur in de volgende gevallen worden gewijzigd:

  • a.

   indien nieuwe nummers niet op een juiste en logische wijze kunnen worden toegekend;

  • b.

   indien de vindbaarheid van één of meer (toekomstige objecten hierdoor (beter gewaarborgd wordt;

  • c.

   indien de directeur meent dat dit om andere redenen noodzakelijk is.

 • 3.

  Bij vernummering wordt - voor zover mogelijk is - rekening gehouden met het aantal te vernummeren objecten in relatie tot het aantal nieuw te nummeren objecten.

 • 4.

  Tijdens de overgangstermijn worden zo nodig nummerverwijsborden aangebracht indien blijkt dat tot het moment van het van kracht worden van de vernummering de vindbaarheid niet gewaarborgd is.

 • 5.

  Bij vernummering wordt door de directeur aan particulieren 30 gefrankeerde adreswijzigingskaarten verstrekt. Aan bedrijven wordt op verzoek een adresstempel beschikbaar gesteld.

15 Zorgvuldigheidsnormen bij vernummering

 • 1.

  Bij een vernummering worden de volgende zorgvuldigheidsnormen in acht genomen:

  • a.

   er wordt alleen vernummerd indien nummering op een logische manier - mede door gebruikmaking van letters en nummertoevoegingen - niet (langer) mogelijk is;

  • b.

   voorafgaand aan de vernummering dient een plan te worden opgesteld dat met de direct belanghebbende(n) wordt besproken.

  • c.

   na het overleg over het plan wordt voorafgaand aan het besluit tot vernummering aan de direct belanghebbende(n) een voornemen kenbaar gemaakt waarbij diezelfde belanghebbenden de gelegenheid wordt geboden om desgewenst een afwijkende maatwerkafspraak te maken;

  • d.

   er wordt bij woningen een minimale overgangstermijn van 6 maanden gehanteerd, tenzij met alle belanghebbenden een kortere overgangsperiode wordt overeengekomen;

  • e.

   er wordt bij bedrijven een minimale overgangstermijn van 12 maanden gehanteerd, tenzij met alle belanghebbenden een kortere overgangsperiode wordt overeengekomen;

 • 2.

  Indien een vernummering slechts administratieve gevolgen heeft, zoals in de gevallen bedoeld in voorschrift 10, leden 3.1 tot en met 3.11, zijn de zorgvuldigheidsnormen genoemd in de voorgaande leden niet van toepassing. Bij een vernummering als bedoeld in voorschrift 10, lid 3.4, zijn de zorgvuldigheidsnormen uitsluitend van toepassing indien het initiatief van de vernummering is uitgegaan van de directeur dan wel van de gegevensbeheerder BAG van de gemeente Noordwijk.

 • 3.

  Bij vernummering wordt door de directeur aan particulieren 30 gefrankeerde adreswijzigingskaarten verstrekt. Aan bedrijven wordt op verzoek een adresstempel beschikbaar gesteld.

16 Compensatie bij afwijking zorgvuldigheidsnormen bij vernummering

 • 1.

  Bij een kortere overgangstermijn dan aangegeven in de zorgvuldigheidsnormen bij vernummering (voorschrift 15.1, onder b en c) en die niet met de belanghebbende kon worden overeengekomen, wordt aan benadeelde particulieren een onkostenvergoeding verstrekt van € 100,00 en aan benadeelde bedrijven een onkostenvergoeding van € 500,00. Deze onkostenvergoeding dient te worden aangevraagd bij de directeur die de aanvraag zal beoordelen en daarover een besluit nemen.

 • 2.

  Indien een bedrijf in alle redelijkheid kan aantonen meer kosten te hebben als direct gevolg van de vernummering dan het volgens voorgaande lid vastgestelde bedrag - wordt na een opgave van de totale kosten - 100 % vergoed van het deel tot € 500,00; 75 % van het deel tussen € 500,00 en € 1.000,00 en 50 % van het deel dat hoger is dan € 1.000,00. Deze aanvullende vergoeding dient te worden aangevraagd bij de gemeente Noordwijk die de aanvraag zal beoordelen en daarover een besluit nemen.

 • 3.

  Desgevraagd dient de gemeente Noordwijk de directeur van advies bij beoordeling en afdoening van verzoeken om een onkostenvergoeding of een aanvullende vergoeding. Het vragen van advies dient te geschieden overeenkomstig afspraak 1 van de Werkafspraken signaalfunctie en onderlinge ondersteuning.

17 Verwijderen oude nummerdragers

 • 1.

  Binnen één jaar na de ingangsdatum van een vernummering verwijdert de rechthebbende de oude nummerdrager. Tot die tijd mag die - naast de nieuwe nummerdrager - op het object aanwezig blijven, mits het oude nummer door middel van een kruis als vervallen is aangeduid.

18 Overige zaken

 • 1.

  Besluiten welke door een gemeente worden genomen welke aanleiding kunnen geven tot toekenning van een huisnummer, een vernummering of een intrekking of omdraaiing van een hoofd- en nevenadres, worden ter kennis gebracht aan de gegevensbeheerder BAG van de gemeente Noordwijk. Indien de gegevensbeheerder BAG signaleert of constateert dat het als gevolg van dat besluit noodzakelijk is dat voor een adres een nummer wordt toegekend, gewijzigd of ingetrokken, stelt hij de directeur daarvan in kennis.

 • 2.

  In geval van toekenning van huisnummers waarbij een nieuw adres ontstaat, wordt door de directeur een postcode opgevraagd.

 • 3.

  Bij situaties rond toekenning, wijziging of intrekking van nummers waarin deze voorschriften niet voorzien, beslist de directeur niet dan nadat daarover advies is ingewonnen bij de gemeente Noordwijk.

 • 4.

  Bij deze voorschriften horen de volgende bijlagen met informatie voor de uitvoering van de voorschriften:

  • a.

   Objectenhandboek basisregistraties adressen en gebouwen (min. VROM, 2009), met aanpassingen volgens besluit BAG BAO afbakening zorgcomplexen oktober 2012 en het besluit BAG BAO afbakening studentencomplexen oktober 2013.

  • b.

   Presentatie inzake (a) beslisboom toekennen huisnummering en (b) onderscheid gebruiksfuncties (Gemeente Utrecht, 2013).

  • c.

   Aanwijzingen inzake was / wordt mutaties.

    

Aldus vastgesteld door het college van B&W tijdens de vergadering van 8 januari 2019

Burgemeester en wethouders van Noordwijk,

de secretaris,

C. Hof

de burgemeester

J.H.M. Hermans - Vloedbeld

Voorschriftgewijze toelichting

 

Toelichting op voorschrift 1

Dit voorschrift spreekt voor zich.

 

Toelichting op voorschrift 2

In de BAG-regelgeving is bepaald dat bij het verlenen van een bouwvergunning het adres wordt vastgesteld. Bij het nummeren van een object wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van een Arabisch cijfer, eventueel gevolgd door een letter. Alleen wanneer dit niet mogelijk is, wordt gebruik gemaakt van een toevoeging.

Wat betreft de nummertoevoegingen bestond er tussen de opgeheven gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout een verschil in schrijfwijze. Bij de opgeheven gemeente Noordwijk diende dit te geschieden in hoofdletters, bij de opgeheven gemeente Noordwijkerhout in kleine letters. Bij de harmonisering van beide regelingen ten behoeve van de nieuwe gemeente Noordwijk is ervoor gekozen in het vervolg een schrijfwijze met hoofdletters te hanteren.

Voor objecten beschreven in voorschrift 10 gelden specifieke regels.

 

Toelichting op voorschrift 3

Vertrekpunt voor huisnummering bij de opgeheven gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout was dat genummerd diende te worden vanaf het punt van de straat dat het dichtst bij de respectievelijke gemeentehuizen is gelegen. Omdat niet duidelijk is welke functie de huidige gemeentehuizen in de toekomst gaan krijgen, is er voor gekozen om in het vervolg per kern de oudste centrale kerk als oriëntatiepunt te gebruiken. Deze bevinden zich in de directe nabijheid van de gemeentehuizen waardoor de nummering per saldo op gelijke wijze blijft plaatsvinden als voorheen.

 

Toelichting op voorschriften 4 en 5

De BAG-wetgeving schrijft voor welke objecten van een authentiek adres moet worden voorzien. Daarnaast is het mogelijk dat de gemeentelijke organisatie ook behoefte heeft aan het nummeren van andere objecten middels een niet authentiek adres. Dit adres is niet gebaseerd op rechtsgronden vanuit de wet BAG, maar wordt gebruikt om een locatie aan te duiden. Een niet authentiek adres wordt niet gemeld aan de Landelijke Voorziening.

 

Toelichting op voorschriften 6 tot en met 10

Deze voorschriften spreken voor zich.

Wat betreft de nummering van woonboten bestond er tussen de opgeheven gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout een verschil in notatie. De opgeheven gemeente Noordwijk kende geen bijzondere notatie voor woonboten. Bij de opgeheven gemeente Noordwijkerhout was bepaald dat dit diende te geschieden met een bepaalde nummertoevoeging in kleine letters. Bij de harmonisering van beide regelingen ten behoeve van de nieuwe gemeente Noordwijk is ervoor gekozen in het vervolg een notatie te hanteren zoals bij de opgeheven gemeente Noordwijkerhout, dus met een nummertoevoeging in kleine letters.

Wat betreft de nummering van vakantie, recreatie- of zomerhuisje (voorschrift 10.3.9) geldt dat dergelijke objecten gelegen in een park of complex met dergelijke woningen, elk object authentiek wordt genummerd overeenkomstig voorschriften 2 en 3.

 

Toelichting op voorschrift 11

Een nummer heeft een bepaalde ingangsdatum. Een nummer gaat officieel in op de datum van het nummerbesluit, waarin dat nummer is opgenomen. In dat besluit kan een afzonderlijke ingangsdatum van een specifiek nummer staan. In dat geval geldt die ingangsdatum.

 

Toelichting op voorschrift 12

Nummers voor objecten worden geregistreerd in het gemeentelijk BAG-register. Het BAG-register is de bron van authentieke adresgegevens. Andere binnengemeentelijke applicaties zijn afnemer van het BAG-register en zijn verplicht deze adresgegevens te hanteren. Authentieke adresgegevens die in het BAG-register worden opgenomen worden door de applicatie gemeld aan de Landelijke Voorziening. Buitengemeentelijke afnemers zijn verplicht de adresgegevens uit de Landelijke Voorziening te gebruiken.

 

Toelichting op voorschrift 13

Bekendmaking aan bijvoorbeeld interne- en externe afnemers is van belang om de diverse administraties van bijvoorbeeld huursubsidie, belastingen, kadaster, waterschap, ministerie enzovoorts te voorzien van actuele gegevens. Die gegevens zijn voor hen van belang voor een goede uitvoering van de aan de Omgevingsdienst West-Holland gemandateerde (wettelijke) taken.

 

Toelichting op voorschrift 14

In de situaties benoemd in lid 1 moet een (huis)nummer worden gewijzigd (verplichting). Lid 2 biedt de directeur daarnaast de mogelijkheid om in de daarin benoemde situaties te besluiten tot wijziging van een (huis)nummer, ook wel "vernummering" genoemd.

Bij vernummering ontvangen particulieren altijd 30 gefrankeerde adreswijzigingskaarten. Aan bedrijven wordt op verzoek een adresstempel beschikbaar gesteld.

 

Toelichting op voorschrift 15

Dit voorschrift bevat een aantal zorgvuldigheidsnormen die in acht worden gehouden bij een vernummering. Vernummering vindt alleen plaats indien dit noodzakelijk is. Bij nummering wordt eerst beoordeeld of het toevoegen van een letter of toevoeging aan het (huis)nummer tot een logische nummering kan leiden, waardoor vernummering achterwege kan blijven.

Indien een vernummering noodzakelijk blijkt, wordt het plan daarvoor eerst met direct belanghebbende(n) besproken. Aan de hand van de uitkomst van het overleg wordt een voornemen opgesteld en aan direct belanghebbenden voorgelegd. Zij worden daarbij in de gelegenheid gesteld hun zienswijze naar voren te brengen. Indien uit het gevoerde overleg blijkt dat de meerderheid van de belanghebbenden instemt met het voorstel, kan een voornemen achterwege blijven.

Na het beoordelen van de zienswijze(n) wordt een besluit opgesteld en aan direct belanghebbende(n) voorgelegd. Hiertegen staat bezwaar open bij de directeur.

Tenslotte is vermeld dat dit voorschrift niet van toepassing is op vernummering van objecten, zoals bedoeld in voorschrift 10. Het betreft hier nummers die alleen om administratieve redenen zijn toegekend. In die gevallen is het aanbrengen van een nummerdrager ook niet verplicht.

 

Toelichting bij voorschrift 16

Het vorige voorschrift bevat een aantal zorgvuldigheidsnormen die in acht worden genomen bij een vernummering. Deze normen resulteren in minimale overgangstermijnen voor particulieren en bedrijven. Indien een aan te houden termijn - om welke reden dan ook - korter blijkt te zijn, is het wenselijk de betrokkene hiervoor compensatie te bieden. Indien een bedrijf in alle redelijkheid aantoont meer kosten te hebben, kan worden besloten een aanvullende vergoeding te verstrekken.

 

Toelichting op voorschriften 17 en 18

Deze voorschriften spreken voor zich.

 

Procesbeschrijving

 

 

 

processtap

doel

tijd

werkdagen

info

algemeen

 

 

 

Op verzoek van een burger, signalering of constatering gegevensbeheerder BAG gemeente, en naar aanleiding van een omgevings-, splitsings- en samenvoegaanvraag, toewijzen van een stand en ligplaats een huisnummer toekennen, vernummeren, intrekken of hoofd- en nevenadres omdraaien.

Bij een nieuw adres moet er een postcode worden opgevraagd

1

Verzoek aan ODWH tot opstellen nummeraanduiding

 

 

Gemeente dient verzoek in middels een E-mail

2

Start opstellen besluit nummeraanduiding

 

 

Naar aanleiding van een vergunning of naar aanleiding van een verzoek

3

Opstellen diverse bescheiden behorende bij besluit

 

 

Maken situatieschets, was wordt tabel, en het huisnummerbesluit

4

Verzenden besluit

 

 

Het besluit dezelfde dag verzenden naar de rechthebbende.

Het besluit + aanvullende bescheiden verzenden naar gemeente en Post.nl,

Indien gekoppeld aan een vergunning gelijktijdig versturen met de vergunning, zelfde dag ook opsturen naar gemeente.

Indien niet gekoppeld aan een vergunning, binnen 6-weken na verzoek is ontvangen bij ODWH.

5

Ontvangst besluit ODWH

 

 

Het besluit + aanvullende bescheiden moeten naar diverse afdelingen, BAG – belastingen - landmeter – KCC.

6

Ontvangst besluit ODWH

 

 

 

7

archivering