Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Noordwijk

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordwijkerhout houdende regels omtrent berekening van bouwkosten Uitvoeringsregels berekening bouwkosten voor de legesheffing Noordwijkerhout

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNoordwijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordwijkerhout houdende regels omtrent berekening van bouwkosten Uitvoeringsregels berekening bouwkosten voor de legesheffing Noordwijkerhout
CiteertitelUitvoeringsregels berekening bouwkosten voor de legesheffing Noordwijkerhout
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-01-2019nieuwe regeling

18-12-2018

gmb-2019-11702

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordwijkerhout houdende regels omtrent berekening van bouwkosten Uitvoeringsregels berekening bouwkosten voor de legesheffing Noordwijkerhout

 

Het college van burgemeester en wethouders van Noordwijkerhout,

 

gelet op het bepaalde in artikel 4:81 van de Algemene wet bestuurszaken en artikel 11 van de Verordening op de heffing en invordering van leges;

 

Besluit:

 

vast te stellen de volgende:

 

 

UITVOERINGSREGELS VOOR DE BEREKENING VAN DE BOUWKOSTEN TEN BEHOEVE VAN DE HEFFING VAN LEGES NOORDWIJKERHOUT

Algemeen

De Verordening op de heffing en de invordering van leges (hierna: de verordening) wordt vastgesteld door de gemeenteraad. Op grond van artikel 11 van de verordening kan het college van burgemeester en wethouders nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de leges.

 

De leges als bedoeld in titel 2, hoofdstuk 3, onderdelen 2.3.1.1, 2.3.1.2, 2.3.1.4 en 2.3.15 van de tarieventabel behorend bij de verordening, worden berekend op basis van de bouwkosten. In titel 2, hoofdstuk 1, onderdeel 2.1.1.2 is het begrip ‘bouwkosten’ gedefinieerd. In deze nadere regels is vastgesteld op welke wijze de bouwkosten worden berekend.

Artikel 1 berekening bouwkosten

 • 1.

  De bouwkosten worden bepaald op basis van de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012) voor het uit te voeren werk. De aannemingssom wordt getoetst aan de meest recente uitgave van “Basisbedragen Gebouwen”, onderdeel “Bouwkosten voor de leges”, van het Nederlands Bouwkosten Instituut. Indien uit de toetsing blijkt dat de aannemingssom niet kan dienen ter bepaling van de bouwkosten, wordt uitgegaan van een raming van de bouwkosten als bedoeld in het tweede lid.

 

 • 2.

  Voor zover een aannemingssom als bedoeld in het eerste lid ontbreekt, worden de bouwkosten bepaald aan de hand van een raming van de kosten die voortvloeien uit aangegane verplichtingen ten behoeve van de fysieke realisatie (het bouwen) van de bouwwerken, exclusief omzetbelasting. Bij de raming wordt uitgegaan van de bouwkosten, exclusief omzetbelasting, bedoeld in het normblad NEN 2699, uitgave 2013, of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd en de bijkomende kosten bouw die betrekking hebben op voorbereiding en begeleiding als bedoeld in hoofdstuk 3 “Termen en definities” onderdeel 3.9 van dit normblad.

 

 • 3.

  Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk in zelfwerkzaamheid geschiedt, wordt onder bouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft.

Artikel 2 Ter inzage

 • 1.

  De meest recente uitgave van “Basisbedragen Gebouwen” onderdeel “Bouwkosten voor de leges” van het Nederlands Bouwkosten Instituut ligt ter inzake op het gemeentehuis;

 • 2.

  De meest recente uitgave van het normblad NEN 2699 ligt ter inzage bij het Nederlands Normalisatie-instituut (NEN).

Artikel 3 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op 31 december 2018.

Artikel 5 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: ‘Uitvoeringsregels berekening bouwkosten voor de legesheffing Noordwijkerhout’.

 

 

Noordwijkerhout, 18 december 2018,

Het college van burgemeester en wethouders van Noordwijkerhout,

de secretaris,

de burgemeester,